Etusivu > Yrittäjän ABC > Energia Ja Ymparisto > Ymparistotietoa

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kemikaaliasetus REACH

 

Euroopan Union kemikaaliasetus REACH (asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista)  tuli voimaan alun perin 1.6.2007. Tarkoituksena on rekisteröidä vuoteen 2018 mennessä Euroopan Unionin Kemikaaliviraston ylläpitämään REACH-järjestelmän tietokantaan kaikki aineet, joita valmistetaan tai tuodaan maahan vuosittain yksi tonni tai enemmän. Tällaisia kemikaaleja on käytössä Euroopassa noin 30 000. Asetuksen täytäntöönpano ja siihen liittyvät rekisteröintivelvoitteet on jaettu kolmeen eri vaiheeseen, josta ensimmäinen tuli voimaan 30.11.2010. Toinen täytäntöönpanovaihe päättyi 31.5.2013 ja kolmannen vuoro on 31.5.2018.

Pienten yritysten on tärkeää valvoa etujaan ja huolehtia asetuksen vaatimien rekisteröintivelvoitteiden noudattamisesta. Yrityksen on syytä selvittää, kuuluvatko sen käyttämät kemikaalit asetuksen soveltamisalaan. Pitää huolehtia siitä, että oman yrityksen kemikaalikäyttö tulee huomioiduksi turvallisuusarvioinneissa, jotka kemikaalien valmistajat ja maahantuojat joutuvat tekemään asetuksen mukaan. Samoin on syytä varmistua, että omalle yritykselle tärkeiden kemikaalien toimitukset jatkuvat REACHin eri täytäntöönpanovaiheiden voimaantulon jälkeen. 

REACH-asetus koskee myös esineitä, joista tarkoituksellisesti vapautuu kemikaaleja. Tämä velvoite voi koskea joitakin koneiden ja laitteidenkin valmistajia ja maahantuojia. Yrityksen olisi siis tarpeen tarkistaa tilanne tältäkin osin, ettei tule yllätyksiä.

Rekisteröinnin kolmas vaihe 31.5.2018 mennessä

Rekisteröinnin ensimmäisessä vaiheessa valmistajien ja maahantuojien oli rekisteröitävä tietyt vaaralliset ja vuotuisesti määriltään suuret kemikaalit 30.11.2010 mennessä. Ensimmäisessä vaiheessa rekisteröitäviä aineita olivat kaikkein vaarallisimmat aineet, joiden vuotuiset valmistus- tai tuontimäärät ylittävät yhden tonnin, (CMR-aineet, jotka on luokiteltu syöpää aiheuttavaksi, lisääntymiselle vaaralliseksi tai perimää vaurioittavaksi aineiksi), vesieliöille hyvin myrkylliset aineet, joiden vuotuiset valmistus- tai tuontimäärät ylittävät 100 tonnia (R 50-53 aineet), ja aineet, joiden vuotuiset valmistus- tai tuontimäärät ylittävät 1000 tonnia.

Rekisteröinnin toinen vaihe saatiin päätökseen 31.5.2013, johon mennessä tuli rekisteröidä kakkosvaiheen piiriin kuuluvat kemikaalit eli muut kuin kaikkein vaarallisimmat kemikaalit, joiden vuotuiset valmistus- tai tuontimäärät ovat 100–1000 tonnia. Rekisteröinnin kolmannessa vaiheessa on tarkoitus rekisteröidä  muut asetuksen soveltamisalaan kuuluvat aineet, joiden vuotuinen tonnimäärä on 1-100. Näiden osalta rekisteröintu tulee suorittaa 31.5.2018 mennessä.

Keitä rekisteröintivelvollisuus koskee?

Euroopan unionin uuden kemikaaliasetuksen tavoitteena on parantaa terveyden ja ympäristön suojelua sekä ylläpitää EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyä. REACH-järjestelmässä kemikaaleja valmistavat ja maahantuovat yritykset velvoitetaan arvioimaan aineiden käytöstä aiheutuvat riskit ja antamaan ohjeet kemikaalien turvallisesta käytöstä. Vastuu kemikaalien turvallisuuden todistamisesta on siirtymässä viranomaisilta teollisuudelle.

Rekisteröintivelvollisuus koskee kemikaalien valmistajia ja maahantuojia. Maahantuojilla tarkoitetaan sellaisia yrityksiä, jotka tuovat ainetta EU:n ulkopuolisesta maasta EU-alueelle. Esimerkiksi kemikaalin tuonti Venäjältä Suomeen on maahantuontia. Myös ostaminen oman yrityksen käyttöön EU-alueen ulkopuolelta on maahantuontia. Valmistajalla tarkoitetaan puolestaan EU-alueelle sijoittunutta luonnollista tai oikeushenkilöä, joka valmistaa ainetta EU-alueella. Rekisteröimättömiä aineita ei saa valmistaa eikä tuoda maahan.

Niin sanottu jatkokäyttäjä, joka käyttää ainetta joko sellaisenaan tai valmisteessa omassa teollisessa tai ammatillisessa toiminnassaan, ei ole aineen valmistaja. Rekisteröintivelvollisuus koskee ainoastaan aineiden valmistajia ja maahantuojia, eikä jatkokäyttäjien tarvitse rekisteröidä. Varmistaakseen, että yrityksessä käytettävien kemikaalien toimitukset jatkuvat aineiden rekisteröinnin käynnistyttyä, jatkokäyttäjän kannattaa kuitenkin tarkistaa kemikaalintoimittajalta, että käytetyt aineet rekisteröidään. Lisäksi tulee huolehtia siitä, että oma kemikaalin käyttötarkoitus tulee huomioiduksi rekisteröinnin yhteydessä tehtävässä turvallisuusarvioinnissa.

 

Rekisteröinti käytännössä ja lisätietoja yrittäjille

Rekisteröinti on kemikaalien tuotannon ja myynnin jatkamisen edellytys. Rekisteröinti tehdään sähköisesti, ja rekisteröintiasiakirjat lähetetään Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) REACH-IT:n kautta. Rekisteröinnin tietovaatimukset kasvavat aineen valmistus- tai maahantuontimäärän noustessa. Asiakirjat koostuvat yleisestä, saman aineen valmistajien ja maahantuojien yhteisesti laatimasta ja lähettämästä osasta sekä erillisestä, yrityskohtaisesta osasta. Yritykset, jotka rekisteröivät samoja aineita, voivat vaihtaa tietoja SIEF-tietojenvaihtofoorumeissa. Tietojenvaihto pienentää yritysten kustannuksia ja estää mm. tarpeettomat eläinkokeet. Kemikaalivirasto huolehtii tarvittavista ATK-sovelluksista.

Lisätietoja rekisteröintimenettelystä ja siihen liittyvien käytännön asioiden hoitamisesta saa REACH-neuvontapalvelusivustolta. IT-työkaluja ja SIEF-foorumeita koskevaa tietoa sekä muita käytännön ohjeita on saatavilla Euroopan Unionin kemikaaliviraston verkkosivuilta.

» Reach-neuvontapalvelusivusto

Lisätietoa rekisteröintimenettelystä: REACH 2018 tiekartta

 

päivitetty 27.7.2016