Etusivu > Yrittäjän ABC > Energia Ja Ymparisto > Ymparistotietoa

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Ympäristöluvat

Kaikille toimenpiteille, jotka voivat muuttaa tai pilata maata, vettä tai ilmaa, tarvitaan lupa. Lupia tarvitsevat sekä yksityiset kansalaiset että yritykset. Aluehallintovirastot (AVI), kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) neuvovat lupamenettelyasioissa.

Eri lupaviranomaiset tekevät päätöksiä ja myöntävät lupia ympäristönsuojelulain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä luonnonsuojelulain nojalla. Myös vesitaloushankkeet, eräiden kemikaalien markkinoille luovuttaminen sekä jätteiden kuljetus ja siirto ovat usein luvanvaraisia. Joistakin toimenpiteistä riittää pelkkä ilmoitus viranomaisille. Maasto- ja vesiliikenteelle voidaan määrätä kieltoja ja rajoituksia, koska moottorikäyttöiset ajoneuvot saattavat aiheuttaa häiritsevää melua ja haitata herkkää luontoa.

Ympäristöä pilaavalle toiminnalle tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Ympäristönsuojelulaki on ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskeva yleislaki. Sitä sovelletaan toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Nykyinen ympäristönsuojelulaki tuli voimaan 1.9.2014. Lain myötä teollisuuspäästödirektiivi tuli osaksi kansallista lainsäädäntöä. Näin parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttämisestä tuli oikeudellisesti sitova velvoite päästötasojen osalta. Ympäristönsuojelulain nojalla valvontaa suunnataan erityisesti sinne, missä se ympäristön pilaantumisen vaaran vuoksi on perustelluinta. Valvonta on osin maksullista.

Luvantarpeen perusteet on lueteltu YSL 27 §:ssä. Toimialakohtainen luettelo lupaa edellyttävästä toiminnasta on ympäristönsuojelulain liitteenä. Toiminnanharjoittaja saattaa tarvita toiminnalleen lupia myös muiden lakien perusteella.

Toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus ympäristöviranomaisille myös tietyistä tilapäisistä toiminnoistaan. Näitä ilmoituksia ovat ympäristönsuojelulain 12 luvun mukaiset ilmoitukset, jotka koskevat tilapäistä melua ja tärinää, koeluontoista toimintaa ja poikkeuksellisia tilanteita, joista voi aiheutua ympäristöhaittoja ja 14 luvussa oleva pilaantuneen maan puhdistamista koskeva ilmoitus. Ilmoituksen johdosta ympäristölupaviranomainen antaa päätöksen, jossa voi olla toimintaa koskevia määräyksiä.


Ympäristöluvanvarainen toiminta

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Ympäristöluvassa annetaan määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa taikka maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

Ympäristönsuojelulain liitteessä on jaoteltu tarkemmin ympäristöluvanvaraiset toiminnot.

Liitteen mukainen jaottelu on seuraava:

 • metsäteollisuus
 • metalliteollisuus
 • energian tuotanto
 • kemianteollisuus
 • polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden varastointi tai käsittely
 • orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta
 • malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto
 • mineraalituotteiden valmistus
 • nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely
 • elintarvikkeiden tai rehujen valmistus
 • eläinsuojat tai kalankasvatus
 • liikenne
 • jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely
 • muu toiminta (mm. ulkona sijaitseva ampumarata, krematorio, kiinteä eläintarha tai huvipuisto)

Ympäristönsuojelulaissa on lisäksi neljässä eri kohdassa säädetty luvanvaraisiksi tietynlaisia vaikutuksia aiheuttavat ja eräät muut toiminnat:

 • toiminnat, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta
 • jätevesien johtaminen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai noron pilaantumista
 • toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain mukaista kohtuutonta rasitusta 
 • ympäristönsuojelulain liitteessä 2 tarkoitetun asfalttiaseman, energiantuotantolaitoksen ja jakeluaseman toiminta, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle. Lisäksi lain liitteessä 1 ja 2 tarkoitettuun, mutta niitä vähäisempään toimintaan ja liitteessä 2 tarkoitettuun kemiallisen pesulan toimintaan on oltava ympäristölupa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa

 

Lupa- ja valvontaviranomaisten toimivalta

Aluehallintovirastot

Aluehallintovirastoissa käsitellään ja ratkaistaan ympäristövaikutuksiltaan merkittävimmät ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset lupa-asiat. Eräissä asioissa toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ympäristönsuojelulaissa ja –asetuksessa sekä vesilaissa määrätään, mikä viranomainen myöntää luvan kullekin hankkeelle.


Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (kunnan oma lautakunta, kuntien yhteislautakunta tai kuntayhtymä) valvoo ympäristönsuojelun yleistä etua paikallisella tasolla. Lisäksi ympäristönsuojeluviranomaiselle on lainsäädännössä määrätty useita tehtäviä, kuten esimerkiksi toimivalta tietyissä ympäristölupa-asioissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee muun muassa pienten laitosten ympäristöluvat sekä eräät ojituksiin ja muihin pieniin vesilain mukaisiin asioihin liittyvät päätökset.


Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) ympäristövastuualueen tehtävänä on huolehtia ympäristönsuojelun yleisestä edistämisestä. Tämän lisäksi ELY-keskuksella on eräitä ympäristönsuojelulain, vesilain ja jätelain mukaisia lupa- ja valvontatehtäviä.

Esimerkiksi ELY-keskus käsittelee pilaantuneiden maa-alueiden ilmoituspäätökset, valvoo aluehallintoviraston (AVI) antamia ympäristö- ja vesilupapäätöksiä, yhtenä öljyntorjuntaviranomaisena ehkäisee ja torjuu ympäristövahinkoja ja -haittoja, toimii yhteysviranomaisena ympäristövaikutusten arviointilain (YVA) mukaisissa arviointimenettelyissä sekä lausunnon antajana suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarvioinnissa (SOVA).

 
Lisätietoa ympäristölupa-asioista:

Ympäristönsuojelulaki  

Ympäristönsuojeluasetus 

Luvat ja ympäristövaikutusten arviointi  


päivitetty 27.7.2016