Etusivu > Yrittäjän ABC > Eu Tietopaketti

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Erasmus for Young Entrepreneurs -ohjelma

Erasmus for Young Entrepreneurs on vuonna 2007 käynnistetty ohjelma uusien yrittäjien vaihtoaktiviteeteille, joita Euroopan komissio rahoittaa. Ennen ohjelman käynnistämistä suoritettiin esitutkimus komission yritystoiminnan ja teollisuuden pääosaston toimesta, joka myös toimii ohjelman koordinoijana komissiossa. Ohjelma ei näin ollen kuulu koulutuspolitiikan eikä koulutuspääosaston toimialaan, vaan liittyy työllisyyspolitiikkaan. Esitutkimuksen tulosten perusteella konseptia hienosäädettiin. Ohjelmalla pyritään lisäämään tietoisuutta Euroopan sisämarkkinoiden toiminnasta ja mahdollisuuksista. Sen tarkoitus on helpottaa uusia yrittäjiä hankkimaan taitoja johtaa ja kasvattaa pientä tai keskikokoista yritystä työskentelemällä kokeneen yrittäjän kanssa toisessa EU-jäsenvaltiossa yhdestä kuuteen kuukautta. Ohjelmasta on tällä hetkellä meneillään viides 21 kuukauden pituinen kierros, ja kuudes kierros, joka tulee olemaan 24 kuukauden pituinen, on alkamassa 1.2.2014. Ohjelman pyrkimys on edistää uusien yrittäjien tietotaitojen parantumista ja kokemusten vaihtoa yrittäjien välillä. Avainpanoksena on ”luoda ympäristö, jossa yrittäjät ja perheyritykset voivat kukoistaa ja yrittäjyydestä palkitaan”. Yleistavoitteena on helpottaa vastaperustettujen ja uusien EU-yrittäjien kokemusten vaihtoa, oppimista ja liikesuhteiden solmintaa toimimalla kokeneiden yrittäjien kanssa muissa EU-maissa. Ohjelman tavoitteet liittyvät myös läheisesti Eurooppa 2020-strategiaan ja se tukee myös muita EU:n liikkuvuusjärjestelyitä, kuten Erasmusta ja Leonardo da Vincia.

Täsmällisemmiksi tavoitteiksi on luokiteltu seuraavat toimet:
  • Uusien yrittäjien työssäoppiminen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä muualla EU:n alueella; tavoitteena helpottaa toiminnan menestyksekästä alkua ja liiketoimintaideoiden kehittämistä
  • Kokemusten vaihto ja informointi yrittäjien kesken selvityistä esteistä ja haasteista liiketoiminnan aloittamisen alussa, mukaan lukien liiketoiminnan kehittäminen ja kasvattaminen
  • Vahvistaa markkinoille pääsyä ja potentiaalisten kumppaneiden tunnistamista uusille ja perustetuille liiketoimintamuodoille muissa EU-maissa
  • Liikesuhteiden solminta rakentamalla tietoa ja kokemusta muista Euroopan maista
Jokaiseen kumppanuuteen tarvitaan uusi yrittäjä (new entrepreneur, NE), joka on alkuvaiheen yrittäjä tai suunnittelemassa liiketoiminnan aloittamista miltä tahansa liiketoiminnan osa-alueelta mistä tahansa EU-maasta.  Isäntäyrittäjä (host entrepreneur, HE) on menestynyt ja kokenut yrittäjä (joka ideaalitilassa omistaa pk-yrityksen) tai henkilöitä, jotka johtavat pk-yritystä täyttäen EU:n määritelmän pienestä tai keskisuuresta yrityksestä (korkeintaan 250 työntekijää) miltä tahansa liiketoimintasektorilta mistä EU-jäsenvaltiosta tahansa. Saman franchise- yrityksen kesken eri maissa tapahtuvat vaihdot ovat kiellettyjä.
 
EU toimii ohjelman rahoittajana ja yhteistyökumppanina välittäville organisaatioille (intermediary organisations, IOs), joiden täytyy olla kykeneviä liiketoiminnan tukemiseen. Suomessa on tällä hetkellä kolme välittävää organisaatiota: Turussa Turun ammattikorkeakoulu, Mikkelissä Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy ja Seinäjoella Seinäjoen koulutuskuntayhtymä. Niiden toimintaa koordinoi Euroopan tasolla Eurochambres, Euroopan kauppakamarien yhdistys, joka toimii tukitoimistona. Välittävillä organisaatiolla on raportointivelvollisuus tukitoimistolle kolme kertaa kierroksen aikana noin kuuden kuukauden välein: toimistot toimittavat kaksi väliraporttia ja loppuraportin. Välittävien organisaatioiden tehtävänä on auttaa löytämään toisilleen sopivat uusi yrittäjä ja isäntäyrittäjä ja auttaa käytännön asioissa, kuten sopimusten teossa sekä tulosten arvioinnissa. Välittävien organisaatioiden toimintaa on esitelty muun muassa Seinäjoen ammattikorkeakoulun toimesta Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenessa heidän pyynnöstään. Lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulu on kutsuttu edustamaan kaikkia yrittäjävaihto-ohjelman välittäjäorganisaatioita Europarlamentin budjettikomitean kuulemistilaisuuteen yrittäjävaihto-ohjelmasta 11.7.2013, jossa on myös mahdollisuus esittää parannusehdotuksia ohjelmalle.
 
Välittävät organisaatiot edistävät yrittäjyyttä eurooppalaisella, kansallisella tai osittaiskansallisella tasolla. Jokainen organisaatio on yhteydessä vastakkaisen puolen organisaatioon toisessa EU-maassa. Niiden päätehtävä on helpottaa menestyksekkään suhteen syntymistä uuden yrittäjän ja isäntäyrittäjän välille. Jokaisessa yrittäjäsuhteessa tarvitaan kaksi välittävää organisaatiota: yksi kummankin osallistujan kotimaasta. Tukitoimiston päätehtävänä on varmistaa välittäjäorganisaatioissa tehdyn työn yhdenmukaisuus ja vahvistaa yleiseurooppalaista liikkuvuusjärjestelmää. Sen päätehtäviin kuuluu markkinointia ja päätehtävän edistämistä tukevia toimintaa, välittävien organisaatioiden neuvontaa ja tukemista, laadunvalvontaa, koulutusmateriaalien kehittämistä sekä välittävien organisaatioiden liikesuhteiden solmintaa.
 
Vuonna 2012 ohjelmaan tuli yhteensä 5360 hakemusta, joista 2445 uusien yrittäjien ja 1640 isäntäyrittäjien hakemusta hyväksyttiin (yht. 4085). Tähän mennessä ohjelman piirissä on ollut 954 yrittäjäsuhdetta. Uusien yrittäjien yleisimmät lähtömaat ovat Espanja, Italia ja Kreikka. Isäntäyrittäjät ovat yleisimmin kotoisin Espanjasta, Italiasta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Uusien yrittäjien halutuimmat kohteet ovat Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa ja Espanja. Suomesta on viimeisimpien tilastojen mukaan hyväksytty 50 uuden yrittäjän ja 22 isäntäyrittäjän hakemukset. Suomalaisille isäntäyrittäjille on kysyntää: 120 uutta eurooppalaista yrittäjää haluaisi tulla Suomeen. Myös Suomesta halukkaita lähtijöitä olisi enemmän kuin tämänhetkisiä taloudellisia resursseja. Näillä määrillä Suomi sijoittuu muihin maihin verrattuna suunnilleen EU-keskitason paikkeille, hieman sen yli. Huomattavaa on kuitenkin, että Italian ja Espanjan määrät ovat moninkertaisia muihin EU-maihin verrattuna. Yhtä syytä maiden erilaisille osallistumisasteille ei löydy, vaan se riippuu monista tekijöistä: välittävien organisaatioiden toiminnasta, ohjelman markkinoinnista, maan yleisestä taloustilanteesta ja mahdollisista vaihtoehtoisista, samankaltaisista järjestelmistä.
 
Yleisin ammattiala Euroopan tasolla on mainos- ja promootiopalvelut (14 %), toiseksi yleisin on matkailu- ja ravintola-ala (10 %) ja kolmanneksi yleisin IT-, viestintä ja toimistopalvelut (9 %). Koulutuspalveluiden osuus on 8 %. Suomessa toimintaa on ollut muun muassa matkailu-, hyvinvointi- sekä IT-alalta. Palautekyselyissä havaittiin, että ohjelmalla on positiivista vaikutusta yritystoiminnan aloittamiseen: 90 % uusista yrittäjistä vastasi, että ohjelma edisti merkittävästi heidän tavoitettaan aloittaa oma liiketoiminta. Isäntäyrittäjät uskoivat uusia yrittäjiä vähemmän, että heidän avustuksellaan oli merkitystä uusien yrittäjien liiketoiminnan edistämisessä. Kuitenkin 93 % isäntäyrittäjistä mainitsi, että kokemus edisti merkittävästi heidän oman liiketoimintansa kehittämistä. Ohjelmalla on huomattu olevan vaikutusta etenkin startup- yritysten laadun parantumisessa.
 
Yritystoiminnan ja teollisuuden pääosasto on tilannut myös Centre for Strategy & Evaluation services- keskukselta arvioinnin, jossa on kartoitettu ohjelmaan osallistujien – välittävien toimistojen, uusien yrittäjien ja isäntäyrittäjien - mielipiteitä ja kehittämistoiveita ohjelman suhteen. Ohjelmassa on paljon kehittämismahdollisuuksia ja sillä on potentiaalia laajempaankin hyödyntämiseen. Suurimmat kehittämistarpeet koskevat välittävien toimistojen toiminnan kehittämistä. Kaikki välittävät organisaatiot eivät ole olleet kaikissa maissa sopivia tehtävään, ongelmat IT- välineen kanssa, uuden yrittäjän ja isäntäyrittäjän yhteensovittamisen vaikeudet paikoin ja ohjelman sääntöjen kokeminen osittain liian rajoittavina ovat aiheuttaneet osassa maita haasteita. Talouskriisi on aiheuttanut myös sen, että yritykset pyrkivät suojelemaan asemaansa kotimarkkinoilla pikemmin kuin etsimään uusia markkinoita ja uuden, tukea vaativan henkilökunnan hankkimista ei nähdä hyödyllisenä. Myöskään uuden yrityksen perustamista ei nähdä kovin houkuttelevana nykyisessä taloustilanteessa. Lisäksi uusia tai mahdollisia yrittäjiä on rekisteröitynyt enemmän kuin isäntäyrittäjiä ja yhtä isäntäyrittäjää kohden on noin kaksi uutta yrittäjää. Lisäksi nimi nähdään harhaanjohtavana: ohjelman kautta luullaan tulevan vain nuoria opiskelijoita, joita yritykset eivät näe hyödyllisenä investointina toimintaansa. IT tool nähdään myös paikoin hankalana välineenä käyttää, ja sen selkeyttäminen voisi olla paikallaan. Lisäksi uusi kysely noin puoli vuotta vaihdon jälkeen voisi olla paikallaan, jotta saataisiin paremmin selvitettyä ohjelman pidemmän aikavälin vaikutuksia.
 
Lähteet ja lisätietoa ohjelmasta:
 
Centre for Strategy & Evaluation Services: Final report – Interim Evaluation of the Erasmus for Young Entrepreneurs Pilot Project/ Preparatory Action
 
Erasmus for Young Entrepreneurs – lehdistötiedote vuodelta 2012 , laatineet Suomen välittävien organisaatioiden edustajat
 
Erasmus for Young Entrepreneurs Internet- sivusto:
 
Erasmus for Young Entrepreneurs, Brochure:
 
Euroopan komissio: Small and medium-sized enterpsises (SMEs) – Erasmus for Young Entrepreneurs
 
Press Dossier: Erasmus for Young Entrepreneurs