EU-vaikuttaminen | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Eu Tietopaketti

Etsi

EU-vaikuttaminen

EU:n päätöksenteko vaikuttaa suoraan tai välillisesti kaikkiin jäsenmaiden yrityksiin. EU:n käytännön vaikutukset näkyvät sääntelynä, ohjelmina ja hankkeina. On arvioitu, että EU-sääntely vaikuttaa noin kahteen kolmasosaan merkittävistä Suomen hallituksen lakiesityksistä. Elinkeinolainsäädännön osalta vaikutus on vieläkin suurempi. Jopa yli 90 prosenttia uudesta elinkeinolainsäädännöstä perustuu ainakin osaksi EU-sääntelyyn.

 

500 miljoonan kuluttajan markkinat

EU:n sisämarkkinat ovat 500 miljoonan kuluttajan markkina-alue. EU samalla on suomalaisten yritysten kotimarkkina-alue. Sisämarkkinat ovat niiden ulottuvilla, kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Siksi on tärkeää, että EU:n sisämarkkinat toimivat. Se edellyttää erityisesti, että sisämarkkinoita koskeva sääntely on laadukasta. Huono sääntely syö hyötyjä, jotka yhteisestä markkina-alueesta on saatavissa.

20 miljoonaa yritystä

EU-alueella toimii yli 20 miljoonaa yritystä. Niistä 99,8 prosenttia on pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Tyypillinen eu-yritys työllistää alle 10 henkilöä. Niitä on miltei 92 prosenttia koko yrityskannasta, ja ne työllistävät lähes 30 % yksityisen sektorin työvoimasta. 

Pienet ensin – Think Small First

On tyypillistä, että sisämarkkinalainsäädäntö koskee samanlaisena kaikkia yrityksiä, yrityskoosta ja käytännön toiminta-alueesta huolimatta. Useimmat yritykset toimivat paikallisesti, eikä niillä ole paljon toimintaa oman maansa rajojen yli. Tästä syystä on tärkeää, että kaikki EU-lainsäädäntö perustuu hyvään ymmärrykseen yritysten tilanteesta ja tarpeista.

EU onkin kiinnittänyt lisääntyvää huomiota sääntelyn laatuun. Yrittäjyyden edistämisen kannalta kaikkein keskeisin sääntelyn laadun tae on niin sanottu Think Small First- eli Pienet ensin -periaate. Ajatuksena on, että sääntelyssä otetaan sen tyypilliset kohdeyritykset riittävästi huomioon. Hyvän valmistelun periaatteisiin kuuluvat myös valmistelun avoimuus ja sääntelyn kohteiden huolellinen kuuleminen. Nämä periaatteet on vahvistettu EU:n yrittäjyyslinjauksessa, jota kutsutaan nimellä Small Business Act. 

Ei pelkästään pelisääntöjä

EU:n toiminta tunnetaan parhaiten sääntelyn kautta. Komissio tekee lakialoitteita, joita neuvosto ja parlamentti käsittelevät ja hyväksyvät niin kutsutussa yhteispäätösmenettelyssä. Sääntely ulottuu monille keskeisille yritystoiminnan alueille. Esimerkiksi ympäristö- ja energia-asiat, julkiset hankinnat, yhtiöoikeus, arvonlisäverotus, kirjanpito ja tilintarkastus sekä kilpailu- ja kuluttaja-asiat ovat sektoreita, joissa EU-sääntely määrittää pitkälti yritysten toiminnan pelisäännöt. Kansallisen sääntelyn ala on näillä sektoreilla kaventunut.
EU:n toiminta ei kuitenkaan ole pelkkää sääntelyä. Yhteisiä tavoitteita toteutetaan myös muuten kuin lainsäädännöllä. EU tarjoaa pk-yrityksillekin esimerkiksi mahdollisuuksia hakea rahoitusta tutkimus- ja kehitystoimintaan tai hyödyntää rakennerahasto-ohjelmia toimintansa kehittämiseksi. 

SY haluaa tarjota yrityksille parempaa toimintaympäristöä

SY vaikuttaa EU-päätöksentekoon niin Suomessa kuin Brysselissäkin. Kukin SY:n sektori huolehtii EU-valmisteluun vaikuttamisesta omalla vastuualueellaan. Vaikuttaminen kattaa hankkeiden seurannan ja osallistumisen kansalliseen EU-asioiden valmisteluun sekä vaikuttamisen suoraan EU-tasolla. Suoran vaikuttamisen keskeinen väylä on eurooppalainen PK-yritysjärjestö UEAPME, jonka toiminnassa SY on aktiivisesti mukana.

SY:llä on pysyvä edustaja Brysselissä tukemassa järjestön EU-edunvalvontaa. SY:n pysyvänä edustajana toimii Antti Neimala, antti.neimala@yrittajat.fi

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea käy vuoropuhelua

Oma tärkeä roolinsa EU-politiikassa on myös Euroopan Talous- ja sosiaalikomitealla. Talous- ja sosiaalikomitea on neuvoa-antava elin. Siihen kuuluu yhteensä 344 edustajaa kaikista EU:n jäsenmaista. Komitean päätehtävä on antaa lausuntoja vireillä olevista lainsäädäntöhankkeista. Noin 80 % EU:n asialistasta on komitean käsittelyssä.

» Euroopan Talous- ja sosiaalikomitean esittely 2013

SY:n edustajana komiteassa toimii kansainvälisten asioiden päällikkö Thomas Palmgren, thomas.palmgren@yrittajat.fi
 

> Lue myös EU-Tietopaketti


päivitetty 20.1.2011