Etusivu > Yrittäjän ABC > Innovaatiot Ja Aineeton Omaisuus

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Keksinnöt

Kun uskot tehneesi keksinnön, tee itsellesi jo alkuvaiheessa alustava tarkistuslista ja suunnitelma keksintösi kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi: asiakkaat, tarve, uutuus ja patentoitavuus, tekninen kehitys, rahoitus, valmistus ja myynti. Sivulta löydät tietoa seuraavista aiheista:

 


Kun arvioit tehneesi keksinnön

Älä esittele keksintöäsi julkisesti kuten kokouksissa, messuilla, tiedotusvälineissä tai kirjoituksissa ennen patenttihakemusta. Mikäli julkistat keksintösi, sille ei enää voida myöntää patenttia tai hyödyllisyysmallia.

Arvioi keksinnön etuja, ajankohtaisuutta ja markkinakelpoisuutta. Minkä ongelman keksintö ratkaisee, miten siitä tehdään tuote ja kuka sitä tarvitsee?

Selvitä keksintösi uutuus ja patentoitavuus itse tai Keksintösäätiön, keksintö- tai innovaatioasiamiesten tai Patentti- ja rekisterihallituksen asiantuntijoiden kanssa.

Arvioi teknistä ratkaisua, toimivuutta, taloudellisuutta, kustannuksia ja rahoitusta sekä valmistettavuutta markkinoilla jo oleviin kilpailijoihin verrattuna. Selvitä keksintösi omistus. Onko se työsuhdekeksintö? Omistatko sen itse vai omistaako työnantaja sen?

Suunnitteletko keksinnön valmistamista omassa yrityksessä tai lisensoimalla? Mitkä ovat valmiutesi? Millaisen esittelyaineiston teet? Kuka hoitaisi myynnin? Mieti, kuka vastaisi keksinnön kehitysprojektista. Käänny neuvonta- ja arviointiorganisaatioiden puoleen kuten Keksintösäätiö sekä keksintö- tai innovaatioasiamiehet.


                                  

Neuvonta-, rahoitus- ja yhteistyöorganisaatioita

 • ELY-keskukset
 • Business Finland, Finnvera, Sitra, pääomasijoittajat (yritykset)
 • Patentti- ja rekisterihallitus, josta saa mm. teollisoikeusneuvontaa
 • Teknologiakeskukset ja yrityshautomot, uusyrityskeskukset, yliopistot ja korkeakoulut, ammattikorkeakoulut, teknologian kaupallistamisyritykset
 • Yksityisiä rahoittajia ovat mm. rahalaitokset, pääomasijoitusyhtiöt ja yksityiset sijoittajat. Rahoittajat arvioivat myös keksijän henkilökohtaisia mahdollisuuksia saada idea tuotteeksi markkinoille. Idean esittelytapa on tärkeä.

 

Patentilla suojaa ja kilpailuetua keksinnölle

Patentti, hyödyllisyysmalli, tavaramerkki ja mallisuoja ovat teollisoikeuksia. Niiden avulla henkilö tai yritys voi saada kilpailuetua itselleen. Teollisoikeuksilla voi suojautua jäljittelijöitä vastaan, puolustaa omaa markkinaosuuttaan ja vallata uutta.

Keksinnön - tuotteen tai menetelmän - yleisin suojaamiskeino on patentti. Se voi edistää myyntiä ja vahvistaa lisenssineuvotteluissa myyjän asemaa. Patentti herättää myönteisen mielikuvan tuotteesta ja yrityksestä.

Yksinoikeus ammattimaiseen hyödyntämiseen
Patentti on teknisten keksintöjen suojamuoto. Yleisesti voidaan sanoa, että patenteilla suojataan tuotteeseen, laitteeseen, aineeseen tai yhdisteeseen, valmistus- tai käyttömenetelmään liittyviä uusia ja keksinnöllisiä, konkreettisia ja toistettavissa olevia ratkaisuja.

Patentilla tarkoitetaan lakiin perustuvaa, valtiovallan myöntämää yksinoikeutta tietyn keksinnön ammattimaiseen hyödyntämiseen tiettynä aikana. Hyödyntämisellä tarkoitetaan esim. keksinnön mukaisen tuotteen valmistusta, myyntiä ja vuokrausta tai tietyn valmistusmenetelmän käyttämistä.

Patentista huolimatta keksinnön mukaisen tuotteen saa kuka tahansa valmistaa omaan käyttöönsä, mikäli ei käytä tuotetta kaupallisesti tai ammattimaisesti.

Uutuus on edellytys

Patentoinnissa uutuus on ehdoton edellytys. Asia on julkinen, jos tuote tai idea on siten esitetty, että kuka tahansa on voinut saada siitä tietoa. Esimerkiksi esittelyt, painetut esitteet tai internetissä ja lehdissä kirjoitetut jutut tuotteesta kumoavat uutuuden, eikä patenttia voida enää myöntää. Ennen patenttihakemuksen jättämistä keksintöä tai uutuustuotetta ei siis tule julkistaa.

Keksinnön uutuutta voidaan tutkia alustavasti verkossa esim. http://fi.espacenet.com. Uutuutta voi tutkia myös Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH), keksintöasiamiesten ja innovaatioasiantuntijoiden (ELY-keskuksissa) tai innovaatioasiamiesten (yliopistoissa) avulla.

Patenttihakemuksen muoto ja kieli ovat maallikolle vaikeita ymmärtää. Sen vuoksi asiantuntijan eli patenttiasiamiehen käyttö on suositeltavaa.

Patentointi on kallista
Patentointi on kallista. Kotimainen patenttihakemus asiamiehen tekemänä maksaa noin 1700 - 5000 euroa. Lisäksi patentin voimassapitämiseksi pitää maksaa vuosimaksua. Kustannukset nousevat kymmeniintuhansiin euroihin, jos aikoo patentoida tuotteen vientimarkkinoille. Pienemmät keksinnöt voi suojata hyödyllisyysmallilla eli ns. pikkupatentilla. Hyödyllisyysmallin tuottama suoja on rajatumpi, mutta sen maksut ovat pienemmät.

Lisätietoja:
www.prh.fi/fi/patentit.html
www.prh.fi/fi/hyodyllisyysmallit.html

Oikeuksia valvottava itse

Patentointi kannattaa jättää tekemättä, jos keksinnön arvioitu elinikä on lyhyt. Tällöin saattaa olla parempi keskittyä viemään tuote markkinoille ennen kilpailijoita, eikä käyttää aikaa ja rahaa patentointiin. Joskus keksinnön liiketaloudellinen arvo on pieni verrattuna patentointikustannuksiin.

Mikään viranomainen ei valvo, että patenttioikeuksia kunnioitetaan, vaan se on tehtävä itse. Patenttirikkomuksista patentinomistajan tulee olla yhteydessä rikkojaan. Tarvittaessa hänen on huolehdittava eduistaan oikeusteitse. Patenttioikeusriidat ovat yleensä kalliita, pitkäkestoisia ja lopputulos on epävarma.

Tavaramerkillä tehoa markkinointiin
Tavaramerkki on kaupallisten tunnusten suojamuoto. Sen avulla voi erottaa omat tuotteet ja palvelut kilpailijoiden tuotteista. Tavaramerkki voi olla sana, kuvio tai niiden yhdistelmä. Se voi olla mikä tahansa graafisesti esitettävissä oleva merkki. Tavaramerkin voi hakemuksesta rekisteröidä, mutta suojan voi saada myös vakiintuneen käytön kautta.

Lisätietoa: www.prh.fi/fi/tavaramerkit.html

Mallioikeus suojaa uutta muotoilua

Mallisuojalla suojataan esineiden ja koristekuvioiden ulkomuotoa. Suojattavissa olevalta mallilta edellytetään tiettyä omaperäisyyttä. Mallin on oltava uusi ja yksilöllinen. Teollisuusoikeusasioissa neuvoja saa mm. Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) Internet-sivuilta www.prh.fi sekä keksintö- ja innovaatioasiamiehiltä.

Lisätietoa: www.prh.fi/fi/mallioikeudet.html

>> Alkuun

 

Keksinnön kehittäminen tuotteeksi

Idean tai teknisen keksinnön kehittäminen tuotteeksi markkinoille sisältää eri vaiheita. Näitä ovat arviointi, patentointi tai muu teollisoikeudellinen suojaus, tuotekehityksen eri vaiheet, liiketoiminnan suunnittelu, koetuotanto ja -markkinointi sekä varsinainen tuotanto ja markkinointi.

Hyvän tuotteen tunnusmerkit
Hyvän tuotannollisen idean ja keksinnön sekä niistä kehitettävän tuotteen tunnusmerkkejä:

 • Tuote on markkinavetoinen ja sillä on kysyntää
 • Tuote on keksinnöllinen, uusi ja monessa tapauksessa patentoitavissa
 • Tuotteella on merkitystä nykyiselle tai uudelle yritykselle
 • Tuote on toimiva, valmistettavissa oleva ja kilpailukykyinen
 • Tuote saadaan nopeasti markkinoille
 • Kehitystyöhön ja tuotteeseen sitoudutaan
 • Rahoittajat ovat siitä kiinnostuneita
 • Tuote täyttää alan normit ja viranomaismääräykset

Uusi idea pitää arvioida ja kehittää tietylle tasolle, jonka jälkeen voidaan laatia varsinainen liiketoimintasuunnitelma. Arviointivaiheessa selvitetään uuden tuotteen mahdollisuuksia edellä esitettyjen kriteerien perusteella. Samalla selvitetään tulevan liiketoiminnan mahdollisuudet.

Kaupallistaminen on avainasemassa koko tuotekehitystyön ajan. Tuotteella on oltava näköpiirissä markkinat ja tavoite on, että se käy kaupaksi.

Tuotekehityksellä tuotteeksi

Tuotekehitysvaiheessa idea kehitetään tuotteeksi. Tuotekehitykseen kuuluvat tekniset, kaupalliset ja tuotannolliset suunnitelmat sekä erilaiset selvitykset ja toimenpiteet, joiden tavoitteena on uusi tai parannettu tuote. Tuotekehitykseen kuuluu usein prototyyppi-, kokeilu- ja testausvaiheita siihen asti, kunnes tuote on valmis ja varsinainen tuotanto alkaa.

Tavoitteellista ja tehokasta

Tuotekehityksen on oltava tavoitteellista, tehokasta ja perusteellista. Tuotteessa ei saa olla teknisiä vikoja tai puutteita. Teollinen muotoilu ja design ovat tärkeä osa tuotteen suunnittelua.

Valmistajan on oltava asiantuntija uuden tuotteen alueella. Tuotteen kustannusrakenteen on oltava kunnossa. Markkinajohtajalla on todennäköisesti selvä etumatka. Vastuuhenkilön on oltava kokenut. Verkottumisesta voi olla tässäkin hyötyä.

Tuotteistamisen vaihtoehdot

Jos keksintö on tehty yrityksessä, tuotteistamisen vaihtoehtoja ovat:

 • Yritys tuotteistaa itse ja huolehtii valmistamisesta ja markkinoinnista
 • Tuote teetetään alihankintana
 • Tuote tai tuoteidea myydään toiselle yritykselle
 • Solmitaan lisenssisopimus valmistajan kanssa

Jos keksinnön on tehnyt yksityishenkilö, tutkija tai työryhmä, joka ei toimi alan yrityksessä, vaihtoehdot ovat:

 • Myydään lisenssi valmistusta ja markkinointia varten nykyiselle alan yritykselle
 • Perustetaan uusi yritys
 • Solmitaan yhteistyösopimus tuotteistamista varten.

Missä tuotekehitystä voi teettää?

Oman alan yritykset tekevät usein tuotekehitystä tilauksesta. Tuotekehityksen suunnittelua, laskelmien tekoa ja markkinaselvityksiä voi ostaa myös konsulttitoimistoilta.

Tekniset prototyypit, tuotteen kehittäminen ja testaus voidaan teettää teknillisissä korkeakouluissa, yliopistoissa tai VTT:ssa. Palvelujaan tarjoavat myös ammattikorkeakoulujen teknologiapalvelut, eräät muut ammalliset oppilaitokset, Keksintösäätiön protopaja ja yksityiset protopajat. Tuotekehitysvaiheessa kannattaa kiinnittää huomiota luottamuksellisuuteen ja salassapitosopimuksiin. Tarjoukset on pyydettävä kirjallisina, samoin toimeksiantosopimukset ja aikataulut on syytä sopia kirjallisesti.

>> Alkuun

 

Päivitetty 30.10.2018