Etusivu > Yrittäjän ABC > Innovaatiot Ja Aineeton Omaisuus

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Standardit

Standardit hyödyttävät yrityksiä ja koko yhteiskuntaa. Kaikilla aloilla – yhtä hyvin teollisuudessa ja palvelualoilla kuin julkisella sektorilla – yhteisesti hyväksytyt käsitteet ja määritelmät nopeuttavat työtä, vähentävät virheitä ja väärinkäytöksiä sekä auttavat saamaan entistä parempia käytännön tuloksia. Standardien ansiosta tuotteet, palvelut ja menetelmät sopivat siihen käyttöön ja niihin olosuhteisiin, joihin ne on tarkoitettu.

 

Standardien tarkoitus ja hyödyt

Standardit vähentävät kaupallisesti ja teknisesti merkityksettömiä erilaisuuksia tuotteiden välillä. Tämä vaikuttaa myönteisesti suurtuotannosta saataviin etuihin, markkinoillepääsyyn ja kustannusten vähenemisen esimerkiksi varastoinnissa ja kuljetuksissa.

Standardisointi varmistaa, että tuotteet ja järjestelmät sopivat toisiinsa ja pystyvät toimiaan yhdessä. Uusien tuotteiden ja järjestelmien yhteensopivuuteen pyritään vaikuttamaan standardien kautta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Esimerkiksi kansainvälisellä ISO-standardilla on sovittu, että kaikkialla maailmassa luottokortit, puhelinkortit ja "älykortit" ovat samankokoisia.

Standardien ansiosta tuotteet, menetelmät ja palvelut ovat keskenään vaihdettavia. Tämä seikka helpottaa eri valmistajien tuotteiden vertailua ja edistää tuotteiden teknistä kehitystä. Tuotteiden vapaa liikkuminen hyödyttää sekä yrityksiä että kuluttajia. Kun tarjolla on useita kilpailevia vaihtoehtoja, hintataso laskee ja asiakkaan palveluun kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Standardeissa on otettu huomioon turvallisuus ja ympäristönäkökohdat. Standardeissa pyritään välttämään kohtuutonta riskiä ihmisille, eläimille tai ympäristölle sekä huomioimaan tuotteen elinkaaren eri vaiheisiin liittyvät ympäristövaikutukset.

 

Standardien laadinta

Standardit laaditaan yhteistyönä työryhmissä ja komiteoissa, joihin voi osallistua teollisuuden, palvelualojen, kaupan, viranomaisten, käyttäjien, kuluttajien sekä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten edustajia. Standardien valmistelussa pyritään ottamaan huomioon kaikkien osapuolten näkökannat ja pääsemään yhteisymmärrykseen.

Komiteatyön ehdottomana etuna on eturivin tieto alalta, ja siten myös tieto tuleviin suuntauksiin varautumiseksi. Komiteatyö tarjoaa myös keskustelufoorumin ja verkostoitumismahdollisuuden muiden alan asiantuntijoiden kanssa, niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Kansallinen komitea on väylä vaikuttaa suomalaisten näkemysten ja tarpeiden huomioonottamiseen eurooppalaisissa EN- ja kansainvälisissä ISO-standardeissa.

Suomessa standardisointityö hoidetaan suurelta osin sopimuksin SFS:n kanssa yhteistyössä toimivien eri alojen asiantuntijayhteisöjen, nk. toimialayhteisöjen voimin. Ne huolehtivat oman toimialansalansa standardisoinnista ja teknisten komiteoiden työskentelystä. SFS itse vastaa joidenkin teknisten komiteoiden ja seurantaryhmien toiminnasta. Nämä huolehtivat esimerkiksi tietotekniikan, ympäristöasioiden, laadunhallinnan, paloalan, mittayksiköiden, lelujen ja pakkausten standardisoinnista.

Jos haluat vaikuttaa ja osallistua standardisointiin sekä hyödyntää sen tarjoamia etuja, ota yhteyttä SFS:ään tai suoraan omaa alaasi edustavaan toimialayhteisöön.

 

Kansallinen standardisointijärjestelmä

Suomessa standardisointia ohjaa ja koordinoi Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. SFS huolehtii standardien laadinnasta yhteistyössä toimialayhteisöjen (TAY) kanssa. Toimialayhteisöksi voidaan hyväksyä standardisointityötä tekevä ja laajasti toimialaansa edustava julkinen tai yksityinen taho.

Standardiehdotukset laaditaan komiteoissa ja työryhmissä. Nimettäessä jäseniä ryhmiin pyritään siihen, että jäsenet edustavat alan parasta asiantuntemusta ja ovat halukkaita aktiiviseen työskentelyyn. Komiteoiden jäseniä voivat olla esimerkiksi

  • tuotteiden suunnittelijat, valmistajat ja käyttäjät
  • työnantajat, työntekijät ja kuluttajat
  • korkeakoulut, tutkimus- ja tarkastuslaitokset sekä
  • teknisiä määräyksiä antavat ja niiden noudattamista valvovat viranomaiset.

 

Toimialayhteisöt

Toimialayhteisö (TAY) on organisaatio, joka harjoittaa standardisointitoimintaa tietyllä erikseen määritetyllä alalla. Se laatii SFS-standardeja yhteistyössä SFS:n kanssa. SFS ja TAY sopivat keskinäisestä yhteistyöstä ja työnjaosta. Toimialayhteisöt huolehtivat oman toimialansa standardisoinnista varsin itsenäisesti.

Toimialayhteisöt vastaavat oman alansa kansainvälisestä ja eurooppalaisesta standardisoinnista ja siihen osallistumisesta. Ne vastaavat tarvittavien suomenkielisten käännösten valmistelusta. Ne vastaavat myös oman alansa puhtaasti kansallisten standardien laadinnasta.

SFS:n toimialayhteisöt

 

Standardien hankkiminen ja käyttö

Tiettyjen toimialojen standardien sisältöön ja käyttöön liittyvistä asioista saa parhaiten lisätietoja kääntymällä ko. toimialan standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön puoleen. Tarvittaessa myös SFS:n asiakaspalvelu auttaa oikean tietolähteen etsimisessä.

Standardisointiyön tulokset julkaistaan asiakirjoina, joita kuka tahansa voi hankkia ja käyttää. Standardien käyttö ja hyödyntäminen on maksutonta. Standardien hankinta on maksullista - näin rahoitetaan huomattava osa kansallisten standardisointielinten työstä. Standardien hankkimisessa apua ja lisätietoja saa SFS:n verkkosivuilta  sekä asiakaspalvelusta

 

Linkkejä ja yhteystietoja

 

Päivitetty 30.10.2018