Etusivu > Yrittäjän ABC > Innovaatiot Ja Aineeton Omaisuus

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tavaramerkki ja toiminimi

Suomalainen tavaramerkki

Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten vastaavista. Tavaramerkki on tyypillisesti esimerkiksi sana, kuvio tai niiden yhdistelmä. Tavaramerkki voi olla myös esimerkiksi iskulause, pakkauksen muoto, ääni, väri tai jokin muu erottamiskykyinen merkki, joka voidaan esittää tavaramerkkirekisterissä. Tavaramerkiltä ei edellytetä enää graafista esitettävyyttä, eli myös kolmiulotteiset merkit ja liikettä sisältävät merkit ovat mahdollisia. Tavaramerkki voidaan siten esittää esimerkiksi äänitiedostona, eikä graafinen esittäminen nuotteina ole enää välttämätöntä.

Tavaramerkin tarkoituksena on erottumisen ja alkuperän osoittamisen ohella myös osoittaa, että samalla merkillä varustettu tavara on laadultaan samanlaista. Lisäksi tavaramerkkiä käytetään tuomaan kilpailuetua suhteessa muihin elinkeinoharjoittajiin sekä helpottamaan tuotteiden markkinointia.

Yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan rekisteröimällä tavaramerkki Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkirekisteriin. Vaihtoehtoisesti yksinoikeus voidaan saada vakiinnuttamalla. Tavaramerkki on vakiintunut, kun se on tullut kohderyhmässään yleisesti tunnetuksi juuri tietyn yrityksen tavaroiden tai palvelujen tunnusmerkkinä. Vakiintuminen voi olla kuitenkin vaikea näyttää toteen, joten suositeltavaa on aina rekisteröidä tavaramerkki.

Rekisteröinnillä hankittu yksinoikeus on voimassa kymmenen vuotta hakemispäivästä lukien ja voidaan uudistaa kymmeneksi vuodeksi kerrallaan, niin monta kertaa kuin halutaan. Jos yksinoikeus tavaramerkkiin on syntynyt vakiinnuttamalla, ei tästä saa minkäänlaista todistusta.

Tavaramerkin on oltava erottamiskykyinen, eikä se saa olla hyvän tavan tai yleisen järjestyksen vastainen. Erottamiskyvyllä tarkoitetaan sitä, ettei sellainen merkki, joka yksinomaan tai ainoastaan pienin muunteluin ilmaisee tavaran lajia, laatua, paljoutta tai hintaa, voi tulla tavaramerkkinä rekisteröidyksi kuin ainoastaan erityisissä poikkeustapauksissa. Tavaramerkki ei saa myöskään olla sekoitettavissa toiseen rekisteröityyn tavaramerkkiin.

Rekisteröintihakemuksesta on ilmettävä, mille tavaroille ja palveluille tavaramerkkiä haetaan. Tavaramerkki rekisteröidään aina yhteen tai useampaan tavara- ja palveluluokkaan, joita on yhteensä 45. Tavaramerkkien luokituksen käytännöt ovat olleet vaihdelleet. Sen vuoksi tavaramerkkirekisterissä on eri tavoin luokiteltuja merkkejä, joiden suojan laajuutta on hankala määrittää.

Vanhojen tavaramerkkien luokituksen tulkinta yhdenmukaistetaan uudella tavaramerkkilailla. Jatkossa tavaramerkki suojaa vain niitä tavaroita ja palveluita, jotka on rekisteröinnissä yksilöity selvästi ja täsmällisesti. Pelkkä viittaus tietyn luokan tavaroihin ja palveluihin ei siis enää riitä. Täsmennysilmoituksella tavaramerkin haltija ilmoittaa ne konkreettiset tiettyyn luokkaan kuuluvat tavarat ja palvelut, jolle suojaa halutaan. Jos suojaa halutaan tavaralle tai palvelulle, joka on mainittu luokan otsikossa sellaisenaan, täsmentäminen ei välttämättä ole tarpeen.

Vanhan tavaramerkkilain aikana rekisteröityjen tavaramerkkien luokitus on täsmennettävä uuden tulkinnan mukaiseksi, kun tavaramerkki ensimmäistä kertaa uuden tavaramerkkilain voimaantulon (1.5.2019) jälkeen uudistetaan. Luokituksen täsmentäminen tulee siten tehtäväksi viimeistään kymmenen vuoden kuluttua lain voimaantulosta.

Linkkejä:

EU-tavaramerkki

Kansallisen tavaramerkin vaihtoehto on EU-tavaramerkki. EU-tavaramerkin tuottama yksinoikeus on suomalaista tavaramerkkiä laajempi, sillä EU-tavaramerkki on voimassa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Liiketoiminnan tarpeet vaikuttavat siihen, kannattaako tavaramerkki suojata kansallisesti vai EU-tavaramerkkinä. Jos toimintaa on Suomen lisäksi muissa EU-maissa, EU-tavaramerkki voi olla käyttökelpoisempi.

EU-tavaramerkkiä haetaan EU:n teollisoikeuksien virastolta EUIPO:lta. EU-tavaramerkin rekisteröintiprosessi eroaa jonkin verran suomalaisesta tavaramerkistä. EU-tavaramerkki on myös hinnaltaan kalliimpi, mutta sillä saa maantieteellisesti laajan suojan helposti.

Linkkejä:

Toiminimi

Toiminimi on tavaramerkin ohella keskeisin elinkeinotoiminnassa käytettävä tunnusmerkki. Toiminimi on lain mukaan nimi, jota elinkeinoharjoittaja käyttää harjoittamassaan toiminnassa. Toiminimen varsinainen tehtävä on yksilöidä yritys, joka sitä käyttää ja samalla piirtää yrityksen nimi ja tunnus myös asiakkaiden mieliin. Toiminimi voi olla niin henkilötoiminimi, kuten esimerkiksi Ville Virtanen Ky tai niin kutsuttu reaalitoiminimi, esimerkiksi Rautaruukki Oyj. Toiminimestä tulee ilmetä yritysmuoto, jossa liiketoimintaa harjoitetaan. Yrityksellä voi olla toiminimen lisäksi myös rinnakkaistoiminimi, joka on toiminimen käännös jollekin toiselle kielelle, tämän käännöksen on kuitenkin vastattava sisällöllisesti suomenkielistä nimeä.

Yksinoikeus tiettyyn toiminimeen voidaan saada joko rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla se. Toiminimi ei saa olla harhaanjohtava eikä hyvän tavan vastainen, eikä se saa myöskään olla sekoitettavissa toiseen, suojattuun toiminimeen tai tavaramerkkiin. Aputoiminimi on tunnus, jonka avulla kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja voi harjoittaa tiettyä osaa toiminnastaan. Aputoiminimeen pätevät pääosin samat säännökset kuin varsinaiseen toiminimeen. Aputoiminimiä voi olla useampikin kuin yksi.

Toiminimen ja aputoiminimen suojaaminen tapahtuu rekisteröimällä eli merkitsemällä toiminimi kaupparekisteriin.  Tämä rekisteröinti-ilmoitus tehdään Patentti- ja rekisterihallitukselle. Rekisteröinti ja yksinoikeus on lähtökohtaisesti voimassa hakemuksen saapumispäivästä ja tämän jälkeen pysyvästi siihen saakka, kunnes toiminimen tai aputoiminimen haltija tekee ilmoituksen elinkeinotoiminnan lopettamisesta.

Muutoksia toiminimilakiin 1.5.2019 – toimialan täsmennys kaupparekisteriin suositeltavaa

Toiminimilakiin tehtiin muutoksia uuden tavaramerkkilain säätämisen yhteydessä. Jatkossa toiminimi on mahdollista kumota hallinnollisessa menettelyssä aiempaa helpommin. Toiminimi voidaan kumota kokonaan tai osittain, jos toiminimeä ei ole käytetty edellisen viiden vuoden aikana sillä toimialalla, joka on merkitty kaupparekisteriin.

Vain käytössä olevat toiminimet saavat suojaa. Muutoksella pyritään siihen, että käyttämättömät toiminimet eivät olisi niin usein esteinä uusien yritysten toiminimille ja uusille tavaramerkeille. Muutos koskee erityisesti niitä yrityksiä, joille on kaupparekisteriin merkitty ns. yleistoimiala, eli toimialakirjauksena on ”kaikki laillinen liiketoiminta”. Tällainen toiminimi voi herkemmin joutua kumoamishakemuksen kohteeksi, koska yrityksen todellinen toimiala on yleensä suppeampi.

Hallinnollinen kumoamishakemus tehdään Patentti- ja rekisterihallitukselle, joka ratkaisee asian hakijalta ja toiminimen haltijalta saadun selvityksen perusteella. Jos kumottavaksi haetun toiminimen haltija ei anna lausuntoa, toiminimi voidaan kumota pelkän kumoamishakemuksen perusteella. Kumottavaksi haetun toiminimen haltijan on siis itse oltava aktiivinen ja esitettävä selvitystä toiminimen käytöstä, jotta kumoamiselta voidaan välttyä.

Jos toiminimi kumotaan, se poistetaan kaupparekisteristä. Yritys jää tällöin kaupparekisteriin ilman nimeä. Jos toiminimi kumotaan osittain, Patentti- ja rekisterihallitus osoittaa toiminimen haltijan rekisteröimään kokonaan uuden toiminimen tai vaihtoehtoisesti muuttamaan toimialaansa ratkaisun edellyttämällä tavalla.

Jos yrityksen toimialana kaupparekisterissä on ”kaikki laillinen liiketoiminta” tai muu vastaava yleistoimialaa koskeva lauseke, on toimialaa suositeltavaa täsmentää. Yritykset voivat tehdä täsmennysilmoituksen kaupparekisteriin maksutta kahden vuoden siirtymäajan aikana, joka alkaa lain voimaantulosta. Hallinnollinen kumoamismenettely on mahdollista vasta siirtymäajan kuluttua, eli 1.5.2021 alkaen.

 

Päivitetty 5/2019