Etusivu > Yrittäjän ABC > Innovaatiot Ja Aineeton Omaisuus > Tavaramerkki Ja Toiminimi

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tavaramerkkilaki uudistui – mitä yrittäjän pitää tietää?

Uusi tavaramerkkilaki tuli voimaan 1.5.2019. Yritysten kannalta erityisen tärkeää on tavaramerkkirekisteröinnin uudistamisen yhteydessä tehtävä tavaramerkin luokituksen täsmentäminen.

Uusi tavaramerkkilaki tuli voimaan 1.5.2019. Uudella tavaramerkkilailla modernisoitiin tavaramerkkejä koskeva sääntely kauttaaltaan ja pantiin täytäntöön EU:n tavaramerkkidirektiivi. Laki muun muassa mahdollistaa uudenlaisten merkkien rekisteröinnin ja selkeyttää sääntelyä. Yritysten kannalta erityisen tärkeää on tavaramerkkirekisteröinnin uudistamisen yhteydessä tehtävä tavaramerkin luokituksen täsmentäminen. Myös toiminimilakiin tehtiin muutoksia.

Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten vastaavista. Tavaramerkki voi olla esimerkiksi sana, kuvio tai iskulause. Tavaramerkki antaa haltijalleen yksinoikeuden käyttää merkkiä samankaltaisten tavaroiden tai palvelujen myynnissä tai markkinoinnissa. Yritys voi käyttää tavaramerkkiä osana tuotteiden ja yrityksen brändäämistä. Tavaramerkki voidaan myös myydä tai lisensoida, joten tavaramerkillä on liiketoiminnassa lukuisia käyttötapoja.

Tavaramerkkilain kokonaisuudistuksessa tavaramerkkien käytön perusperiaatteet säilyivät ennallaan. Tavaramerkkejä käyttävien yritysten kannalta keskeisin muutos on tavaramerkin luokituksen täsmennys, joka on tehtävä tavaramerkkirekisteröinnin uudistamisen yhteydessä. Muut tärkeät muutokset koskevat esimerkiksi rekisteröitävän merkin esitystapaa ja uutta hallinnollista menettelyä tavaramerkin menettämiseen ja mitätöintiin.

Jatkossa tavaramerkiksi käy myös sellainen tunnusmerkki, jota ei välttämättä voida esittää graafisesti paperilla. Siten uusi sääntely mahdollistaa esimerkiksi kolmiulotteiset tai liikettä sisältävät merkit. Hallinnollisten menettelyjen kehittäminen puolestaan helpottaa esimerkiksi käyttämättömien tavaramerkkien poistamista rekisteristä.

Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada rekisteröimällä merkki Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tavaramerkkirekisteriin. Yksinoikeus voidaan saada myös vakiinnuttamalla. Tällöin yksinoikeuden edellytyksenä on se, että merkki on tullut kohderyhmässään yleisesti tunnetuksi juuri tietyn yrityksen tavaroiden tai palvelujen tunnusmerkkinä. Vakiintuminen on kuitenkin vaikea näyttää toteen, joten rekisteröiminen on aina suositeltavaa.

Tavaramerkkien luokitus ja sen täsmentäminen

Tavaramerkki tuottaa yksioikeuden merkin käyttöön vain niiden tavaroiden ja palveluiden osalta, joita varten merkki on rekisteröity. Tavaramerkki rekisteröidään yhteen tai useampaan tavara- ja palveluluokkaan, joita on yhteensä 45. Käytettävät tavara- ja palveluluokat määritellään Nizzan luokituksen aakkoselliseen luetteloon.

EU:n tavaramerkkidirektiivin mukaan käytössä olevan luokitusjärjestelmän luokkaotsikoiden on katsottava tarkoittavan vain nimekkeiden kirjaimellisen merkityksen kattamat tavarat tai palvelut. Luokitukselta edellytetään siten täsmällisyyttä, jotta rekisterimerkinnöistä voidaan yksityiskohtaisesti määrittää ne tavarat ja palvelut, joita tavaramerkki suojaa.

Suomessa on noudatettu direktiivin mukaista luokituskäytäntöä 1.1.2014 alkaen. Sitä ennen rekisteröityjen tavaramerkkien osalta on käytetty erilaisia luokituskäytäntöjä, minkä vuoksi tavaramerkkirekisterissä on merkkejä, joiden luokitus on tehty eri tavoin. Luokituskäytännön muutoksia ei ole tulkittu taannehtivasti, joten vanhempien tavaramerkkien suoja-ala määräytyy eri tavalla kuin uudempien.

Tavaramerkkilaissa säädetään luokituksen täsmentämismenettelystä, jolla pyritään saattamaan kaikkien tavaramerkkien luokitusten tulkinta samanlaiseksi. Täsmentäminen on tarpeen tavaramerkkirekisterin selkeyden vuoksi. Täsmentämistä seuraava luokituksen tulkinnan yhdenmukaistuminen vähentää epäselvyyksiä ja riitoja. Rekisterin selkeys suojaa siten sekä tavaramerkin hakijaa että olemassa olevien tavaramerkkien haltijoita. Toisaalta täsmentämisestä aiheutuu yrityksille työtä ja uhka tavaramerkkisuojan kaventumisesta, jos täsmentämistä ei tehdä.

Milloin tavaramerkin luokitusta on täsmennettävä?

Rekisteröidyn tavaramerkin luokituksen täsmentäminen ei ole pakollinen toimi. Kaikkien tavaramerkkien osalta täsmentäminen ei välttämättä ole edes tarpeen. Täsmentämistarve riippuu siitä, mille tavaroille ja palveluille merkkiä tosiasiassa käytetään ja siitä, sisältyvätkö tavarat ja palvelut sen luokkaotsikon kirjaimelliseen merkitykseen, jonka rekisteröinti kattaa.

Jos tavaramerkin halutaan suojaavan esimerkiksi kahvia ja tavaramerkki on rekisteröity luokassa 30, täsmentäminen ei välttämättä ole tarpeen, koska sana kahvi on mainittu suoraan luokan 30 luokkaotsikossa. Täsmentäminen ei myöskään ole tarpeen silloin, jos tavaramerkin rekisteröintiä ei aiota enää uudistaa.

Yrityksen on kuitenkin syytä selvittää, suojaako tavaramerkki luokituksen tulkinnan muutoksen jälkeen niitä tavaroita ja palveluita, joita varten merkki on rekisteröity. Jos täsmentämistä ei tee, tavaramerkin tuottama suoja saattaa kaventua.

Täsmentämisen tarve on selvitettävä kolmessa tilanteessa:

  • Jos tavaramerkin rekisteröintiin on otettu tavara- tai palveluluokan otsikko kokonaisuudessaan (tällainen rekisteröinti oli mahdollinen ennen 1.10.2012);
  • Jos tavaramerkin rekisteröintiin on otettu luokkaotsikon lisäksi mainita ”kaikki muut tavarat/palvelut, jotka sisältyvät tähän luokkaan Nizzan luokituksen aakkosellisessa luettelossa” (tällainen rekisteröinti oli mahdollinen 1.10.2012-31.12.2013 välisenä aikana)
  • Jos tavaramerkki on rekisteröity vain luokkanumerolla (rekisterissä mainittu vain luokan numero ilman sanallisia selityksiä; tällainen rekisteröinti oli mahdollinen ennen 1.4.1996).

Jos rekisteröintiä on haettu 1.1.2014 jälkeen, täsmentämisen ei pitäisi olla tarpeen. Näidenkin merkkien osalta luokitus on syytä tarkistaa rekisteröinnin uudistamisen yhteydessä.

Täsmentäminen tulee tehdä viimeistään silloin, kun tavaramerkki tulee ensimmäistä kertaa uudistettavaksi lain voimaantulon jälkeen. Jos uudistaminen tulisi tehdä lain voimaantuloa seuraavien kuuden kuukauden kuluessa, eli 1.5.2019-31.10.2019 välisenä aikana, täsmennys voidaan kuitenkin tehdä 31.10.2019 mennessä. Tavaramerkkirekisteröinti on voimassa 10 vuotta kerrallaan. Luokituksen täsmentäminen tulee siis tehtäväksi viimeistään 10 vuoden kuluttua lain voimaantulosta.

Miten täsmentäminen tehdään?

Täsmentäminen tehdään PRH:lle annettavalla ilmoituksella. Ilmoituksessa on esitettävä selkeästi ja täsmällisesti ne tavarat ja palvelut, joille tavara- ja palveluluettelo täsmennetään. Täsmennysilmoitus voi koskea vain sellaisia tavaroita tai palveluita, jotka ovat sisältyneet tavaramerkin hakemispäivänä kyseiseen luokkaan. Jos tavaramerkin alkuperäisenä hakemispäivänä jokin tavara ei ole vielä kuulunut siihen luokkaan, missä tavaramerkki on suojattu, tätä ei voi täsmennysilmoituksella lisätä suojan piiriin. Jos suojaa haluaisi laajentaa, on tehtävä uusi tavaramerkkihakemus.

Jos täsmentämistä ei tee, tavaramerkin tuottama suoja saattaa kaventua. Tavaramerkkirekisteröinnin uudistamisen jälkeen tavaramerkin tavara- ja palveluluetteloa tulkitaan uuden tavaramerkkilain mukaisesti. Tällöin suoja kattaa vain luokituksessa käytettyjen nimikkeiden kirjaimellisen merkityksen selkeästi kattamat tavarat ja palvelut.

Jos kyse on tavaramerkistä, jota koskeva hakemus on tullut vireille 1.10.2012-31.12.2013 tai joka sisältää vain luokkanumeron (ennen 1.4.1996 haettu tavaramerkki) eikä täsmennysilmoitusta tehdä määräajassa, PRH täydentää oma-aloitteisesti tavara- ja palveluluettelon sen mukaan, millainen Nizzan luokituksen aakkosellinen luettelo on ollut tavaramerkin hakemishetkellä. Käytännössä tällöin tavaramerkin suojaamat tavarat ja palvelut säilyvät ennallaan, mutta koska jatkossa tavara- ja palveluluetteloa tulkitaan niiden kirjaimellisen merkityksen mukaisesti, suoja voi tosiasiassa kaventua. Näissäkin tilanteissa tavaramerkin haltijan on syytä selvittää, onko täsmennysilmoitukselle tarvetta.

PRH lähettää tavaramerkin haltijalle muistutuksen tavaramerkkirekisteröinnin uudistamisesta. Samassa yhteydessä PRH myös ilmoittaa täsmentämismahdollisuudesta ja siitä määräajasta, jossa täsmennys on tehtävä. Tavaramerkkirekisterissä olevat tavaramerkin haltijoiden yhteystiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla, joten tavaramerkin haltijoiden on syytä päivittää yhteystietonsa tavaramerkkirekisteriin.

Luokituksen täsmentäminen voi olla monimutkaista. Jotta täsmennysilmoitus tulisi tehtyä oikein eikä tavaramerkin suoja kaventuisi vahingossa, kannattaa harkita tavaramerkkiasiamiehen käyttämistä luokituksen täsmentämisilmoituksen tekemiseen.

Muutoksia myös toiminimilakiin

Tavaramerkkilain kokonaisuudistuksen yhteydessä muutettiin myös toiminimilakia. Jos yrityksellä on kaupparekisteriin merkittynä toiminimelleen ns. yleistoimiala (”kaikki laillinen liiketoiminta”), yrityksen on syytä täsmentää toimialakuvauksensa vastaamaan todellista toimialaa. Toiminimilain muutoksista on kirjoitettu tarkemmin omassa artikkelissaan.


Mitä luokituksen täsmentäminen tarkoittaa?

Jatkossa tavaramerkki suojaa vain niitä tavaroita ja palveluita, jotka on rekisteröinnissä yksilöity selvästi ja täsmällisesti. Vaikka tavaramerkki rekisteröidään tiettyyn luokkaan, pelkkä viittaus tietyn luokan tavaroihin ja palveluihin luokkaotsikolla tai luokkanumerolla ei enää riitä.

Täsmennysilmoituksella ilmoitetaan ne konkreettiset tiettyyn luokkaan kuuluvat tavarat ja palvelut, jolle suojaa halutaan. Yrityksen tulee siis varmistaa, että tavaramerkkirekisterissä on mainittuna ne juuri tavarat ja palvelut, joiden halutaan olevan suojan piirissä.

Lue lisää tavaramerkkien luokituksesta.