Etusivu > Yrittäjän ABC > Innovaatiot Ja Aineeton Omaisuus > Tavaramerkki Ja Toiminimi

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Toiminimilaki uudistui – mitä yrittäjän pitää tietää?

Tavaramerkkilain uudistuksen yhteydessä keväällä 2019 myös toiminimilakiin tehtiin muutoksia. Käyttämättömät toiminimet on nyt aiempaa helpompi poistaa rekisteristä

Tavaramerkkilain uudistuksen yhteydessä 2019 myös toiminimilakiin tehtiin mutoksia. Muutosten tarkoituksena on helpottaa käyttämättömien toiminimien poistamista rekisteristä. Käyttämättömät toiminimet usein estävät uusien tavaramerkkien ja toiminimien rekisteröinnin.

Toiminimi on yrityksen nimi, jota käytetään elinkeinotoiminnassa. Jokaisella yrityksellä on toiminimi. Yksinoikeus nimeen saadaan rekisteröimällä toiminimi kaupparekisteriin. Toiminimen tehtävänä on yksilöidä yritys, joten toiminimi eroaa tavaramerkistä, joka on tiettyjen tavaroiden tai palveluiden tunnus.

Nykyisin toiminimi on mahdollista kumota toiminimilaissa määrätyin perustein vain tuomioistuimessa. Toiminimilakiin otetun siirtymäajan jälkeen kumoaminen on mahdollista myös kevyemmässä hallinnollisessa menettelyssä silloin, kun kumoamista haetaan toiminimen käyttämättömyyden perusteella. Tällöin kumoamista haetaan Patentti- ja rekisterihallitukselta (PRH), joka käsittelee ja ratkaisee asian. Toiminimi on jatkossa mahdollista kumota joko kokonaan tai osittain.

Miksi toiminimen kumoaminen helpottuu?

Kaupparekisterissä on noin 600 000 rekisteröityä toiminimeä ja lisäksi tuhansittain suojattuja aputoiminimiä. On tavanomaista, että rekisteröity toiminimi muodostuu esteeksi toisen tavaramerkin tai toiminimen rekisteröinnille, vaikkei kyse olisi saman toimialan toiminnasta. Muutoksella pyritään saamaan käyttämättömiä nimiä muiden yritysten käyttöön.

Jos yrityksen toimialana on ns. yleistoimiala (”kaikki laillinen liiketoiminta”), yrityksen toiminimi muodostuu esteeksi tavaramerkeille ja muille toiminimille laajasti kaikkien tavaroiden ja palvelujen osalta. Toiminimilain lähtökohta kuitenkin on, että vain käytössä olevia nimiä suojataan. Suoja kohdistuu siihen toimialaan, jolla yritys tosiasiassa toimii.

Jos yrityksen toimialana on kaikki laillinen liiketoiminta, mutta yritys toimii esimerkiksi vain rakennusalalla, yrityksen toiminimi voidaan saada kumotuksi muiden toimialojen kuin rakennusalan osalta. Käytännössä siis toinen yritys, joka haluaisi esimerkiksi rekisteröidä itselleen toiminimeä vastaavan tavaramerkin majoitus- ja ravitsemistoimintaa varten, voisi vaatia PRH:lta esteenä olevan toiminimen kumoamista. Kumoaminen on mahdollista vain, jos toiminimeä ei ole käytetty majoitus- ja ravitsemistoiminnassa edellisen viiden vuoden aikana eikä sen haltija osoita käyttämättömyydelle hyväksyttävää syytä. Jos PRH kumoaisi toiminimien osittain majoitus- ja ravitsemistoiminnan osalta, kumoamista hakenut yritys voisi rekisteröidä saman nimen tavaramerkiksi majoitus- ja ravitsemispalveluille.

Muutoksella pyritään siihen, että käyttämättömät toiminimet voidaan saada pois kaupparekisteristä entistä yksinkertaisemmin ja nopeammin. Tämä helpottaa uusien yritysten perustamista ja uusien tavaramerkkien rekisteröimistä, kun käyttämätön vanha nimi voidaan helpommin poistaa, jolloin se ei enää ole esteenä uuden toiminimen tai tavaramerkin rekisteröimiselle. Kumoamismenettely ei aina ole edes tarpeen, vaan aikaisemman toiminimen haltija voi myös antaa tavaramerkin rekisteröintiin suostumuksen.

Miten toiminimen kumoamista haetaan?

Toiminimen kumoamista voi hakea PRH:lta hallinnollisessa menettelyssä jokainen, jolle aiheutuu toiminimen rekisteröinnistä haittaa. Haitta voi aiheutua esimerkiksi tilanteesta, jossa toiminimi estää sekoitettavissa olevan tavaramerkin rekisteröinnin. PRH:lta toiminimen kumoamista voi hakea kuitenkin vain sillä perusteella, että toiminimeä ei ole viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana käytetty, eikä käyttämättömyydelle ole hyväksyttävää syytä. Jos toiminimien kumoamista haetaan jollakin muulla perusteella, kumoamista voidaan hakea ainoastaan tuomioistuimelta.

Osittainen toiminimen kumoaminen on uusi mahdollisuus erityisesti niihin tilanteisiin, joissa toiminimi muodostuu esteeksi tavaramerkin rekisteröinnille. Osittainen kumoaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että toiminimeä ei voi käyttää enää yrityksen nimenä tietyllä toimialalla.

PRH ratkaisee toiminimen kumoamista koskevan asian hakemuksen ja hakijan antaman selvityksen perusteella. PRH pyytää toiminimen haltijalta lausunnon asiasta, joten myös toiminimen haltijan antama selvitys otetaan huomioon. PRH ei kuitenkaan hanki viran puolesta selvitystä asian ratkaisemiseksi. Toiminimen kumoamista hakevan tulee siis hakemuksessaan selvittää, miksi toiminimi pitäisi kumota. Hakijan on syytä esittää myös selvitystä siitä, ettei toiminimeä ole käytetty edellisen viiden vuoden aikana.

Vastaavasti toiminimen haltijan tulee omassa lausunnossaan esittää selvitystä toiminimen käytöstä sillä toimialalla, joka sille on kaupparekisteriin merkitty tai jolta sitä haetaan kumottavaksi. Selvitys voi koostua esimerkiksi yrityksen mainoksista tai liikeasiakirjoista, joissa toiminimi on mainittu. Jos toiminimi näkyy yrityksen verkkosivuilla, on verkkosivuista hyvä ottaa kuvakaappaus selvitykseen liitettäväksi. Jos yrityksellä on aputoiminimi, sen käyttö katsotaan myös varsinaisen toiminimen käytöksi.

Jos toiminimeä ei ole käytetty, toiminimen haltija voi pyrkiä osoittamaan, että käyttämättömyydelle on ollut hyväksyttävä syy. Tällöin lausunnossa olisi selvitettävä, miksi toiminimeä ei ole käytetty ja perustella syy olleen hyväksyttävä.

Jos kumottavaksi haetun toiminimen haltija ei anna lausuntoa, toiminimi voidaan kumota pelkän kumoamishakemuksen perusteella, ellei hakemus ole ilmeisen perusteeton. Kumottavaksi haetun toiminimen haltijan on siis itse oltava aktiivinen, jotta kumoamiselta voidaan välttyä.

Jos toiminimi kumotaan, se poistetaan kaupparekisteristä tuomioistuimen tai PRH:n ilmoittaman määräajan kuluttua. Yritys jää tällöin kaupparekisteriin ilman nimeä. Jos toiminimi kumotaan osittain, PRH osoittaa toiminimen haltijan rekisteröimään kokonaan uuden toiminimen tai vaihtoehtoisesti muuttamaan toimialaansa ratkaisun edellyttämällä tavalla.

Toimialan täsmennys mahdollinen kahden vuoden siirtymäaikana

Koska mahdollisuus toiminimen hallinnolliseen kumoamiseen tai osittaiskumoamiseen on uusi eivätkä yritykset ole voineet varautua siihen toiminimeä rekisteröidessään, toiminimilaissa säädetään kahden vuoden siirtymäajasta. Sen kuluessa yritys voi maksutta täsmentää kaupparekisteriin merkittyä toimialaansa vastaan sitä toimialaa, jolla yritys todellisuudessa toimii. Toimialan täsmennyksellä yritys voi pienentää riskiä siitä, että yrityksen toiminimi joutuu kumoamishakemuksen kohteeksi.

Toiminimen hallinnollinen kumoaminen tai osittaiskumoaminen on mahdollista siirtymäajan kuluttua. Siten hakemus toiminimen kumoamiseksi voidaan tehdä PRH:lle aikaisintaan 1.5.2021 alkaen.


Toiminimen haltija, toimi näin:

Jos yrityksellä on kaupparekisterissä rekisteröitynä toiminimi, jolle on toimialaksi merkitty ns. yleistoimiala, yrityksen toimialakuvaus on hyvä täsmentää vastaamaan tosiasiallista toimialaa. Toiminimi saa suojaa vain niillä toimialoilla, joilla yritys todellisuudessa harjoittaa liiketoimintaa. Toiminimi voi siten joutua kumoamishakemuksen kohteeksi, jos sitä ei ole käytetty kaikilla rekisteriin merkityillä toimialoilla. Toimialan täsmentämisellä tätä riskiä voi pienentää.

Toimialan täsmennys on maksuton kahden vuoden siirtymäaikana. Täsmennysilmoituksella yritys voi muuttaa kaupparekisteriin merkittyä toimialaansa todellisen toimialansa mukaiseksi. Tällöin maininta ”kaikesta laillisesta liiketoiminnasta” tulisi poistaa ja ilmoittaa vain ne toimialat, joilla yrityksellä on todellisuudessa liiketoimintaa.