Etusivu > Yrittäjän ABC > Kansainvalistyminen > Eu Tietopaketti

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

EU-vaikuttaminen

EU:n päätöksenteko vaikuttaa suoraan tai välillisesti kaikkiin jäsenmaiden yrityksiin. EU:n käytännön vaikutukset näkyvät sääntelynä, ohjelmina ja hankkeina. On arvioitu, että EU-sääntely vaikuttaa noin kahteen kolmasosaan merkittävistä Suomen hallituksen lakiesityksistä. Elinkeinolainsäädännön osalta vaikutus on vieläkin suurempi. Jopa yli 90 prosenttia uudesta elinkeinolainsäädännöstä perustuu ainakin osaksi EU-sääntelyyn.

450 miljoonan kuluttajan markkinat

EU:n sisämarkkinat ovat 450 miljoonan kuluttajan markkina-alue. EU samalla on suomalaisten yritysten kotimarkkina-alue. Sisämarkkinat ovat niiden ulottuvilla, kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen. Siksi on tärkeää, että EU:n sisämarkkinat toimivat. Se edellyttää erityisesti, että sisämarkkinoita koskeva sääntely on laadukasta. Huono sääntely syö hyötyjä, jotka yhteisestä markkina-alueesta on saatavissa.

26 miljoonaa yritystä

EU-alueella toimii noin 26 miljoonaa yritystä. Niistä 99,8 prosenttia on pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Tyypillinen EU-yritys työllistää alle 10 henkilöä. Niitä on miltei 92 prosenttia koko yrityskannasta, ja ne työllistävät lähes 30 % yksityisen sektorin työvoimasta.

Pienet ensin – Think Small First

On tyypillistä, että sisämarkkinalainsäädäntö koskee samanlaisena kaikkia yrityksiä, yrityskoosta ja käytännön toiminta-alueesta huolimatta. Useimmat yritykset toimivat paikallisesti, eikä niillä ole paljon toimintaa oman maansa rajojen yli. Tästä syystä on tärkeää, että kaikki EU-lainsäädäntö perustuu hyvään ymmärrykseen yritysten erilaisista tilanteista ja tarpeista.

EU onkin kiinnittänyt lisääntyvää huomiota sääntelyn laatuun. Yrittäjyyden edistämisen kannalta kaikkein keskeisin sääntelyn laadun tae on niin sanottu Think Small First, eli Pienet ensin -periaate. Ajatuksena on, että sääntelyssä ja sen valmistelussa otettaisiin pienet ja keskisuuret yritykset entistä paremmin huomioon. Hyvän valmistelun periaatteisiin kuuluvat myös valmistelun avoimuus ja sääntelyn kohteiden huolellinen kuuleminen. Nämä periaatteet on vahvistettu EU:n yrittäjyyslinjauksessa, jota kutsutaan nimellä Small Business Act.

Ei pelkästään pelisääntöjä

EU:n toiminta tunnetaan parhaiten sääntelyn kautta. Komissio tekee lakialoitteita, joita neuvosto ja parlamentti käsittelevät ja hyväksyvät niin kutsutussa yhteispäätösmenettelyssä. Sääntely ulottuu monille keskeisille yritystoiminnan alueille. Esimerkiksi ympäristö- ja energia-asiat, julkiset hankinnat, yhtiöoikeus, arvonlisäverotus, kirjanpito ja tilintarkastus sekä kilpailu- ja kuluttaja-asiat ovat sektoreita, joissa EU-sääntely määrittää pitkälti yritysten toiminnan pelisäännöt. Kansallisen sääntelyn ala on näillä sektoreilla kaventunut.

EU:n toiminta ei kuitenkaan ole pelkkää sääntelyä. Yhteisiä tavoitteita toteutetaan myös muuten kuin lainsäädännöllä. EU tarjoaa pk-yrityksillekin esimerkiksi mahdollisuuksia hakea rahoitusta tutkimus- ja kehitystoimintaan tai hyödyntää rakennerahasto-ohjelmia toimintansa kehittämiseksi.

SY haluaa tarjota yrityksille parempaa toimintaympäristöä

SY vaikuttaa EU-päätöksentekoon niin Suomessa kuin Brysselissäkin. Kukin SY:n sektori huolehtii EU-valmisteluun vaikuttamisesta omalla vastuualueellaan. Vaikuttaminen kattaa hankkeiden seurannan ja osallistumisen kansalliseen EU-asioiden valmisteluun sekä vaikuttamisen suoraan EU-tasolla. Suoran vaikuttamisen keskeinen väylä on eurooppalainen PK-yritysjärjestö SMEunited, jonka toiminnassa SY on aktiivisesti mukana.

SY:llä on pysyvä edustus Brysselissä tukemassa järjestön EU-edunvalvontaa. Edunvalvontaa Brysselissä hoitaa kolmihenkinen tiimi: Pasi Moisio (pasi.moisio@skal.fi) ja Mira-Maria Kontkanen (mira-maria.kontkanen@yrittajat.fi). Brysselin toimiston arkea voi seurata toimiston Twitter-tililtä @smetrabxl.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea käy vuoropuhelua

Oma tärkeä roolinsa EU-politiikassa on myös Euroopan Talous- ja sosiaalikomitealla. Talous- ja sosiaalikomitea on neuvoa-antava elin. Siihen kuuluu yhteensä 350 edustajaa kaikista EU:n jäsenmaista. Komitean päätehtävä on antaa lausuntoja vireillä olevista lainsäädäntöhankkeista. Noin 80 % EU:n asialistasta on komitean käsittelyssä.

Euroopan Talous- ja sosiaalikomitea

SY:n edustajana komiteassa toimii Brysselin toimiston johtaja Pasi Moisio (pasi.moisio@skal.fi) ja varajäsenenä asiantuntija Mira-Maria Kontkanen (mira-maria.kontkanen@yrittajat.fi).

 

»  Lue myös EU-Tietopaketti


päivitetty 22.4.2021