Etusivu > Yrittajan Abc > Kansainvalistyminen > Pohjoismaisia rahoittajia

Etsi

Euroopan Unionin palvelut yritysten kasvuun, kansainvälistymiseen ja innovaatioihin — tutustu portaaleihin

Yrittäjille ja yrityksille on saatavilla tukea monenlaisista EU:n ohjelmista paikallisten
rahoituslaitosten kautta. Tukea voivat saada kaikenkokoiset ja kaikkien alojen yritykset. Saatavilla on mm. lainoja, takauksia ja pääomarahoitusta.

EU:n rahoitusportaalista www.access2finance.eu löydät tietoa EU:n tukeman rahoituksen hakemisesta. Saat tietoa rahoitusmahdollisuuksista napsauttamalla haluamaasi
maata, jolloin näyttöön tulee luettelo EU:n tukemaa rahoitusta tarjoavista pankeista ja
pääomasijoitusrahastoista.

Easme on perustettu lukuisten EU-ohjelmien hallinnointia varten.

EU:lla on monta portaalia, joiden tehtävä on auttaa yrityksiä kansainvälistymään. Tällaisia ovat Market Access Database, SME Internationalisation Portal, Export Helpdesk sekä IPR Helpdesk.

EU:n rakennerahoituskausi 2014—2020 — Kestävää kasvua ja työtä

EU-rakennerahastokausi 2014–2020 on pian puolessavälissä. Kansallisen vastinrahoituksen kanssa julkista rahoitusta on käytössä yhteensä noin 2,6 miljardia euroa.
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osuus ohjelman rahoituksesta on 60,5 prosenttia ja Euroopan sosiaalirahaston osuus on 39,5 prosenttia.

Suomen rakennerahasto-ohjelmassa on viisi toimintalinjaa, joilla tuetaan pk-yritysten kilpailukykyä ja työllistymistä. Läpileikkaavana teemana on vähähiilisen talouden edistäminen. Rakennerahasto-ohjelma toteuttaa Eurooppa 2020-strategian tavoitteita.

Toimintalinjat ovat

 • Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
 • Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
 • Työllisyyden ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
 • Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
 • Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

Ohjelman toimilla tavoitellaan mm.

 • uuden liiketoiminnan syntyä,
 • yritysten kasvua ja kansainvälistymistä,
 • Innovaatio- ja osaamispohjan laajentamista,
 • uusiutuvan energian laajempaa hyödyntämistä,
 • työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kasvua

Rakennerahasto-ohjelmien avulla tavoitellaan mm. 12 700 uuden työpaikan ja 1 200 uuden yrityksen synnyttämistä vuoden 2023 mennessä. Uutta liiketoimintaa tavoitellaan 850 yrityksessä, liikevaihdon ja henkilöstön lisäystä 2350 yrityksessä.

Lisätietoa: www.rakennerahastot.fi, yrityssuomi.fi
 

Esimerkkejä uuden rahoituskauden 2014—2020 ohjelmista

Luova Eurooppa on kulttuurin ja luovien alojen puiteohjelma, jonka budjetti on 1,3 miljardia euroa. Uuden ohjelmakauden ohjelmissa on pyritty karsimaan byrokratiaa. Tässä ohjelmassa on luovien alojen rahoitukseen sisälletty pk-yritysten lainantakausväline uutena välineenä.  Pk-yrityksille myönnetään 110 miljoonaa euroa lainatakuuna,
joka on Euroopan Investointipankin tukemaa.

COSME:n (pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyohjelma 2014-2020) budjetti on 200 miljoonaa euroa vuodessa. Tällä pyritään parantamaan riskirahoituksen saatavuutta sekä auttamaan yrityksiä kansainvälistymään. COSME:n yksityiskohdat selviävät sen työohjelmasta. Ohjelmassa on mm. lainantakausinstrumentti, joka tukee investointien rahoittamista. Tämä tapahtuu siten, että pankki saa takauksen EIB:ltä ja yritys sitten lainaa pankista.
 

Maaseudun kehittämisohjelma 2014—2020

EU:n maaseutuohjelma tarjoaa varteenotettavan rahoitusmahdollisuuden yrittäjille neuvontaan, investointeihin fyysiseen omaisuuteen, tila- ja yritystoiminnan kehittämiseen sekä yhteistyöhön ja innovaatioiden tuotteistamiseen. Merkittävää on se, että noin 95 prosenttia Suomen pinta-alasta kuuluu tukeen oikeutetulle alueelle eli rahasto (8,2 mrd. e) on mahdollisuus isolle joukolle Suomen Yrittäjien jäsenyrityksiä.

Mitä rahoitetaan?

 • Koulutus ja tiedonvälitys (80 milj. €)
 • Neuvonta (34 milj. € )
 • Yritysten tuotannolliset investoinnit (1 035 milj. €)
 • Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen (402 milj. €)
 • Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen (80 milj. €)
 • Yhteistyö ja innovaatiot (160 milj. €)
 • Leader-ryhmien kautta haettavat yritys-ja hanketuet (300 milj. €)

Miten ja mistä tukea haetaan?

 • ELY-keskuksista ja Leader-ryhmien kautta
 • Leader-ryhmien kautta haettava julkinen tuki maaseudun yritystoiminnan
 • kehittämiseen täydentää ELY-keskusten kautta myönnettävää tukea.

Tuet ja palvelut:
• Yrittäjä, kauppa, teollisuus: http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/yrittaja-kauppa-teollisuus/Sivut/default.aspx

Esite: Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla 2014–2020
http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/yrittaja-kauppa-teollisuus/yritystuet/Documents/yritystuki_esite_04.pdf

Lisätietoa maaseutuohjelman yritystuista
www.mavi.fiYritystuet

Yritystukialueen rajaukset alueittain
https://www.maaseutu.fi/fi/hakijalle/alueellisuuden-huomioiminen/Sivut/ely-keskukset.aspx

Esite: Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla 2014–2020

Hae yhteistoiminta-alueesi, ELY-keskuksesi ja Leader-ryhmäsi
http://www.mavi.fi/fi/tietoa-meista/Sivut/kumppanihaku.aspx

Tukihakemus täytetään sähköisessä Hyrrä-tietojärjestelmässä
https://hyrra.mavi.fi/login.html

Lisätietoa sähköisestä asioinnista (Hyrrä-palvelu)
http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/Sivut/hyrra.aspx
• Eri alueiden ELY-keskuksen kehittämissuunnitelmaan
• ELY-keskukset ja Leader-ryhmät kertovat lisää yrityksien ehdoista ja hakemisesta.

Lisätietoa:
www.mavi.fi/yritystuet, www.maaseutu.fi, www.yrityssuomi.fi, www.ely-keskus.fi, www.leadersuomi.fi    
 

Horisontti 2020 tutkimuksen ja innovaatioiden uusi puiteohjelma 

EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta (2014–2012) rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita
yhteensä noin 80 miljardilla eurolla. Tavoitteena on luoda Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja sekä parantaa Eurooppalaisten yritysten asemaan globaalissa kilpailussa. Ohjelmasta rahoitetaan pääosin kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavia hankkeita, joista kehitetään ja kaupallistetaan uusia, teknologioita, tuotteita ja palveluita.

Pk-yritykset voivat osallistua yhteishankkeisiin yhdessä kansainvälisten kumppanien kanssa tai hakea rahoitusta innovaationsa kaupallistamiseen yksinkin uudesta pk-instrumentista. Yhteishankkeeseen pk-yritysten on helppo lähteä mukaan esimerkiksi yhdessä suomalaisen yliopiston tai tutkimuslaitoksen kanssa.

Pk-yritykset tärkeässä roolissa

 • Merkittävä osa budjetista kohdistuu pk-yrityksille.
 • Pk-yrityksille on tarjolla oma kolmivaiheinen rahoitusinstrumentti eli pk-instrumentti
  • Vaihe 1: Konseptin arviointi ja liiketoimintasuunnitelma
  • Vaihe 2: Testaus, demot ja pilotit
  • Vaihe 3: Sparraus ja kaupallistaminen
 • Rahoitus perustuu kilpailuun, ja vain parhaat hanke-ehdotukset rahoitetaan
 • Hakemukset lähetetään Brysseliin jossa ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat ne.

Lisätietoja: www.tekes.eu/horisontti-2020
 

EU:n ulkorajayhteistyö — ENI on hyödyllinen Venäjän kaupassa

Ulkorajayhteistyössä ENPI-välineen on korvannut Euroopan naapuruusväline (ENI), jolla tuetaan muun muassa rajat ylittävää yhteistyötä (ENI CBC) vuosina 2014–2020 (Kolarctic, Karelia ja Kaakkois-Suomi–Venäjä). Ohjelmien täytäntöönpanon aloittaminen edellytti myös ohjelmakohtaisia rahoitussopimuksia, jotka allekirjoitettiin joulukuussa 2016. Ohjelmat ovat käynnistyneet 2017.

Suomen ja Venäjän välisten ENI CBC –ohjelmien teemavalinnat

Yritystoiminnan kehittäminen
• Kolarctic, Karelia, Kaakkois-Suomi–Venäjä

Koulutuksen, tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja innovaatioiden tukeminen
• Kaakkois-Suomi–Venäjä

Paikalliskulttuurin edistäminen ja historiallisen perinnön säilyttäminen
• Karelia

Ympäristönsuojelu, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja luonnonkatastrofien ehkäiseminen/hallinta
• Kolarctic, Karelia ja Kaakkois-Suomi–Venäjä

Alueiden saavutettavuuden parantaminen, kuljetus- ja tietoliikenneverkkojen kehittäminen
• Kolarctic

Rajojen hallinnan ja rajaturvallisuuden edistäminen
• Kolarctic, Karelia ja Kaakkois-Suomi–Venäjä

Lisätietoja

Enterprise Europe Network — EU-komission kansainvälinen verkosto

Enterprise Europe Network on maksuttomia kansainvälistymispalveluita pk-yrityksille tarjoava verkosto, jolla on asiantuntijoita yli 50 maassa ympäri maailman. Verkosto tarjoaa yrityksellesi:

 • Yleistä kansainvälistymis- ja lakineuvontaa
 • Seminaareja ajankohtaisista kansainvälistymiseen liittyvistä aiheista
 • Tukea sopivan EU-rahoitusohjelman etsimiseen
 • Palveluita kansainvälisen yhteistyökumppanin hakuun
 • Palautekanavan EU-komissiolle kohtaamistasi sisämarkkinaongelmista

Lisätietoja: Ranne, Markus/Finpro, markus.ranne@finpro.fi, p. 040 343 3453, www.enterpriseeurope.fi, www.yrityssuomi.fi
 

Ongelmanratkaisupalvelu Solvit

Solvit on jäsenvaltioiden viranomaisten välinen ongelmanratkaisumenettely. Menettelyn avulla pyritään etsimään ratkaisuja käytännön ongelmiin, joita yritykset ja kansalaiset kohtaavat toisessa jäsenvaltiossa viranomaisen tulkitessa tai soveltaessa puutteellisesti EU:n sisämarkkinalainsäädäntöä.

Solvitia voidaan käyttää ratkaisemaan sisämarkkinaesteitä kahden tai useamman jäsenmaan välillä.

Suomessa Solvit-keskus toimii työ- ja elinkeinoministeriössä. Se kirjaa kaikki EU:n sisämarkkinoilla nousevat esteet Solvit-järjestelmään.

Tapausten käsittelyn ratkaisun tavoiteaika on 10 viikkoa ja noin 70 prosenttia tapauksista päättyy asiakkaalle tyydyttävään ratkaisuun. Palvelu on maksuton.

Lisätietoa: Henningsen, Venja/TEM, solvit@tem.fi, https://www.tem.fi/?s=953
 

EU:n markkinoillepääsytietokanta, Market Access Database

Apua ja neuvoja myös: EU SME Centre in China, The China IPR SME Helpdesk, European Business and Technology Centre India sekä European ASEAN Business Centre (EABC)

Lisätietoja: http://madb.europa.eu
 

Your Europe tietokanta

• http://europa.eu/youreurope

Eurooppalainen pk-yritysportaali

• http://ec.europa.eu/small-business/index_fi.htm