Etsi

Finnvera — kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen rahoittaja

Yritysten pankkirahoituksen lähin täydentäjä on Finnvera. Finnveralla on noin 30 000 asiakasta, joista runsaat 20 000 on mikroyrityksiä. Finnvera-konsernin palveluvalikoimaan kuuluvat lainat, takaukset, pääomasijoitukset ja viennin rahoituspalvelut. Asiakkaita palvelee koko Suomen kattava toimipisteverkosto. Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos ja osa Team Finland -verkostoa.

Finnveran toiminnan painopisteitä ovat yritysten kasvun ja kansainvälistymisen rahoittaminen sekä aloittavien yritysten rahoitusmahdollisuuksien parantaminen. Finnvera on rahoittajana mukana usein myös yrityksen muutostilanteessa, kuten omistajavaihdoksissa. Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita, joten se ei voi olla yrityksen ainoa rahoittaja pl. luotot 5 000–50 000 euroa.

Kasvun ja kilpailukyvyn rahoitus

Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja erikokoisille kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille. Rahoitustarpeet liittyvät usein investointeihin tai käyttöpääomaan puutteeseen, joihin Finnvera mahdollistaa lainoja ja takauksia. Seuraavaan on listattu yleisiä rahoitustilanteita, joissa Finnvera voi olla mukana. Lisätietoja rahoitusratkaisusta saat Finnveran verkkosivuilta.
 

Yrityskauppa ja omistajanvaihdos

Yritysjärjestelyissä rahoitusta tarvitaan yleensä kauppahinnan maksamiseen, investointeihin tai käyttöpääomaan. Näiden tilanteiden rahoittamiseksi Finnvera tarjoaa lainoja ja takauksia. Yrityskauppa voi tapahtua joko liiketoimintakauppana tai osakekauppana.

Liiketoimintakaupassa ostaja yleensä perustaa uuden yrityksen, joka ostaa myyjäyrityksen liiketoiminnan eli sopimuksen mukaan esimerkiksi koneet ja laitteet, tilat ja nimen. Rahoitus haetaan perustetulle ostajayritykselle, jonka omia vakuuksia, kuten kiinteistökiinnityksiä voidaan käyttää rahoituksen vakuutena.

Osakekaupassa ostaja hankkii itselleen kohdeyrityksen osakkeet tai osake-enemmistön. Jo pientenkin yhtiöiden osakkeiden kauppahinta voi olla niin korkea, ettei sen rahoittaminen henkilökohtaisella lainalla ole järkevää tai mahdollista.
 

Yrittäjälaina

Yrittäjälaina on yrittäjän henkilökohtainen laina, jolla voidaan rahoittaa sijoituksia osakeyhtiön osakepääomaan ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yrittäjälainalla voidaan rahoittaa myös jo toimivan yrityksen osakkeiden ostoa. Kohdeyrityksen on täytettävä EU:n pk-yrityksen kriteerit. Lainansaajan tulee työskennellä kohdeyhtiössä tai muussa samaan konserniin kuuluvassa yhtiössä.

Yrittäjälainaa voidaan myöntää osakeyhtiön osakkaalle, jonka osuus osakepääomasta ja äänivallasta on yrittäjälainalla rahoitetun sijoituksen tai osakekaupan jälkeen vähintään 20 prosenttia. Yrittäjälainaa voidaan myöntää myös usealle saman yrityksen perustajalle tai osakkaalle.
 

Joukkovelkakirjarahoitus

Finnvera voi merkitä yrityksen joukkovelkakirjalainaa. Joukkovelkakirjarahoitus soveltuu yritysten yleisiin rahoitustarpeisiin, kuten investointeihin, toiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen tai pääomarakenteen järjestelyyn liittyviin tarpeisiin. Rahoitusmuoto sopii parhaiten isoimmille rahoitustarpeille.

Joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskun järjestäjänä toimii pankki tai muu taho, joka perii liikkeeseen laskevalta yritykseltä transaktiokustannuksen. Finnvera voi merkitä joukkovelkakirjalainaa sen liikkeeseenlaskusta. Osuus toteutuneista merkinnöistä voi olla enintään 50 prosenttia. Joukkovelkakirjalainan merkintä toteutetaan markkinahintaan.
 

Kansainvälistymisrahoitus ja kotimaiset vientiä edistävät investoinnit

Kansainvälistymisrahoitus on tarkoitettu suomalaisen pk-yrityksen ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamiseen.

Rahoituksen kohteena voi olla suomalaisen pk-yrityksen ulkomaille perustettavan tai siellä toimivan tytär- tai osakkuusyrityksen tai toimipaikan investoinnit, kehittäminen tai kasvu. Myös omaisuuden hankinta, lisäys tai osakepääoman korottaminen ulkomaisessa tytär- tai yhteisyrityksessä voivat tulla kysymykseen. Rahoituksen saajalla tulee olla sijoituksen jälkeen vähintään 1/5 ulkomaisen osakkuusyrityksen äänimäärästä.

Finnvera voi olla mukana myös kotimaahan tehtävien, vientiä edistävien investointien rahoitusjärjestelyissä. Finnvera voi rahoittaa itse investoijaa tai sen toimittajia silloin, kun investointi luo tai hyödyntää vientiä. Rahoitusjärjestelyissä Finnvera voi taata ostajan pankista saamaa pitkäaikaista luottoa, ja jakaa näin pankin kanssa rahoitukseen liittyvää luottoriskiä. Yrityskokorajoituksia ei ole. 
 

Finnveran palvelut vientikauppojen rahoitukseen

Finnvera tarjoaa vientiyrityksille vientitakuita sekä luottotappioiden varalta että viennin rahoitukseen. Tytäryhtiönsä Suomen Vientiluotto Oy:n kautta Finnvera voi helpottaa suomalaisia pääomatavaroita ostavien ulkomaisten asiakkaiden rahoitusjärjestelyjä rahoittamalla vientiluottoja, jotka pankki on myöntänyt ulkomaiselle ostajalle.
 

Viennin käyttöpääoman rahoitus ja toimitus- yms. vientiin liittyvät vakuudet

Käyttöpääoman puute on suurimpia esteitä vientikaupoille. Etenkin kasvuyrityksen käyttöpääoman tarve kasvaa esimerkiksi tuotantoon sitoutuvan pääoman vuoksi.

Finnvera tukee yritysten vientiponnistuksia osallistumalla käyttöpääoman rahoittamiseen lainoin ja takauksin.

Vientitakauksen avulla viejä voi saada pankista viennin valmistusaikaista tai toimituksen jälkeistä käyttöpääoman rahoitusta.

Vientitakausta voidaan käyttää myös vastavakuutena pankille toimitusketjussa ulkomaiselle ostajalle (tarjousajan-, ennakkomaksun- ja toimitus- sekä takuuajan takaus).
 

Vientitakuita luottotappioiden varalta ja asiakkaiden rahoitukseen  

Yrityksen vientikauppaan liittyvät riskit johtuvat tavallisimmin asiakkaan maksukyvyttömyydestä, maksuhaluttomuudesta tai yrityksen sijaintimaasta. Myyjän mahdollisuus maksuajan myöntämiseen voi kuitenkin edesauttaa kaupan syntymistä, joten myyjän kannattaa varautua riskeihin esimerkiksi hakemalla kaupalle Finnveran vientitakuuta.

Vientitakuun myöntämiseen ja hinnoitteluun vaikuttaa ensisijaisesti ostajan sekä ostajan maan luottokelpoisuus, josta saa tietoa tutustumalla kyseisen maan riskiluokitukseen Finnveran kotisivuilla.

Vientitakuuta kannattaa hakea jo ennen kaupan syntymistä, kuitenkin viimeistään ennen toimitusten käynnistymistä.
 

Vientisaatavatakuu suojaa luottotappioilta

Vientisaatavatakuu on tarkoitettu lyhyen maksuajan vientiin. Sen avulla viejä voi vakuuttaa ulkomaiselta ostajalta olevat saatavansa luottotappioiden varalta. Takuu kattaa ostajasta johtuvan kaupallisen riskin sekä ostajan maasta johtuvan poliittisen riskin.

Viejä voi käyttää vientisaatavatakuuta myös luoton vakuutena siirtämällä takuuseen
perustuvan korvausoikeutensa pankille.

EU-valtiontukisääntöjen vuoksi Finnvera voi vakuuttaa lyhyen maksuajan vientikauppoja EU-maihin ja muihin läntisiin teollisuusmaihin vain erittäin rajoitetusti. Vakuutettavaksi voidaan harkita vain taloudellisesti terveen ostajan kauppaa, joka täyttää tietyt edellytykset ja jolle yksityinen luottovakuuttaja ei ole voinut tarjota riittävää vakuutusturvaa. Poikkeuslupa on voimassa vuoteen 2020 saakka.
 

Asiakkaan rahoittaminen

Vientikaupan toteutuminen saattaa edellyttää rahoituksen järjestämistä ulkomaiselle
ostajalle eli asiakkaalle. Finnveran ostajaluotto tai vekselitakuu voivat helpottaa rahoituksen järjestämistä ostajalle. Ne ovat vakuuksia luotonantajille ulkomaisesta ostajasta, ostajan pankista tai ostajan maasta aiheutuvien luottoriskien varalta.

Viejää järjestely hyödyttää siten, että viejä saa kauppahinnan käteisellä. Esimerkiksi jos yritys saa turkkilaiselta ostajalta hyväksytyn vekselin – pankki voi ostaa sen heti toimituksen jälkeen, jolloin yritys saa kauppahinnan nopeammin. Näin ostajaan liittyvät luottoriskit siirtyvät toimituksen yhteydessä viejältä luotonantajalle ja edelleen Finnveralle.
 

Vientikaupan rahoitus -ohjelma

Finnveran Vientikaupan rahoitus -ohjelma tarjoaa tietoa vientikauppojen rahoituksesta ja mahdollisuuden löytää Finnveran sekä pankin asiantuntijoiden avulla omiin vientihankkeisiin sopivia rahoitusratkaisuja.

Vientikaupan rahoitus -ohjelma soveltuu pk-yrityksille, jotka harjoittavat suoraa vientiä, ovat jo tehneet ensimmäiset vientikauppansa ja haluavat edelleen kasvaa vientiä lisäämällä.

Tutustu ohjelmaan ja katso esittelyvideo
www.finnvera.fi > Tuotteet > Ohjelmat > Vientikaupan rahoitus -ohjelma

Lisätietoja: www.finnvera.fi ja p. 029 460 2843