Etsi

Yksityiset rahoittajat kasvun ja kansainvälistymisen tukena

Pankit ovat pienten ja keskisuurten yritysten päärahoittajia. Kaksi kertaa vuodessa julkaistavat Pk-yritysbarometrit osoittavat, että lähes 80 prosenttia ulkoista rahoitusta hakevista pk-yrityksistä nimeää pankin ensisijaiseksi rahoittajaksi. Pankkilainalle on tyypillistä, että sille vaaditaan hyväksyttävä vakuus, usein reaalivakuus. Jos yrityksen rahoitustarpeet ovat merkittäviä, voivat yrityksen käytettävissä olevat vakuudet asettaa rajoituksia lainan saatavuudelle.
 

Mistä voi saada lainaa ja rahoitusta?

Pankit jakautuvat Suomessa liikepankkeihin, osuus- ja paikallisosuuspankkeihin, säästöpankkeihin sekä ulkomaisten luottolaitosten sivukonttoreihin.

Kiinnitysluottolaitoksilla on oikeus laskea liikkeeseen kiinteistövakuudellisia joukkovelkakirjalainoja ja myöntää näin hankituista varoista vakuudellisia luottoja yleisölle. Useimmat kiinnitysluottolaitokset toimivat itsenäisinä yhtiöinä, vaikka ne kuuluvat pankkikonserneihin.

Rahoitusyhtiöt rahoittavat tietyn hankinnan joko myyjäliikkeen kanssa tehdyn sopimuksen pohjalta tai sopimalla asiasta suoraan ostajan kanssa. Rahoitus voi olla myös yrityksen käyttöpääoman rahoitusta (factoring) tai kuluttajien hankintojen rahoitusta tililuotolla, kertaluotolla tai suoralla rahalainalla. Luoton vakuutena käytetään rahoitettavaa kohdetta. Suurimmat rahoitusyhtiöt kuuluvat pankkikonserneihin.

Investointipankkitoimintaa harjoittavien yhtiöiden toimintaan kuuluvat osakeantien ja listautumisten järjestäminen, yrityskaupoissa ja fuusioissa avustaminen sekä yleinen tase- ja rahoitusneuvonta. Investointipankkitoimintaa harjoittavat sekä itsenäiset yritykset että monet pankit.

Vakuutusyhtiöt jaotellaan toimialan mukaisesti. Sama vakuutusyhtiö ei voi esimerkiksi myydä sekä vahinko- että työeläkevakuutusta. Silti asiakas voi saada pääosan vakuutuksistaan samalta luukulta, sillä suomalaisen käytännön mukaan kaikilla suurilla vakuuttajilla on tarpeelliset eri vakuutuslajien erikoisyhtiöt.

Yritys voi saada työeläkeyhtiöltään lainaksi osa työeläkevakuutuksensa maksusta niin sanotun takaisinlainauksen ehtojen mukaan.

Mikäli yrityksen tase on kunnossa, rahoitus järjestyy yleensä jopa helposti. Jos yrityksen tase on tilapäisesti miinuksella, rahoituksen järjestäminen on hankalaa.

Rahoitusyhtiötuotteiden avulla yritys pystyy rahoittamaan investointejaan, optimoimaan vakuusomaisuutensa käyttöä, parantamaan taserakennettaan ja hankkimaan käyttöpääomarahoitusta. Rahoitusyhtiötuotteet on hyvä pitää mukana yrityksen liiketoiminnan suunnittelussa kaikkina aikoina.
 

Kohdevakuudellinen rahoitus — osamaksu tai leasing

Kohderahoituksella yritys hankkii koneen tai laitteen, joka toimii luoton vakuutena rahoitusyhtiölle. Rahoitusratkaisu voi olla osamaksurahoitus tai leasing.

Osamaksukauppaan perustuvassa rahoituksessa yritys hallinnoi ja käyttää kohdetta. Kohdetta käsitellään yrityksen kirjanpidossa kuten omaa laitetta, siitä tehdään poistot omassa kirjanpidossa ja mahdolliset alv-vähennykset verottajalta. Omistusoikeus kohteeseen siirtyy ostajalle viimeisen maksuerän jälkeen. Rahoittajalla on kohteeseen omistuksenpidätysoikeus, joka oikeuttaa hakemaan kohteen pois, jos maksu jää saamatta.

Leasing-ratkaisussa yrittäjä vuokraa kohteen käyttöönsä rahoittajalta. Kohde on rahoittajan omaisuutta, ja asiakas maksaa sen vuokra-ajalta vuokraa. Leasing-tuoteperheessä on useita vaihtoehtoja, ja tuotevalinta ohjaa vuokrasopimuksen päättymisen jälkeistä kohteen hallintaa. Kohde voi siirtyä kolmannelle, palautua myyjälle tai mahdollisesti
rahoittajalle.

Rahoitusosuus investointien rahoitusratkaisuissa on tyypillisesti noin 70 prosenttia kauppahinnasta. Erotus kauppahintaan on käsirahaa, joka osamaksukaupan rahoittamisessa maksetaan käsirahana myyjälle.
 

Saatavavakuudellinen rahoitus eli laskujen myynti

Saatavavakuudellisessa rahoituksessa yritys siirtää tai myy, sopimuksesta riippuen, toimituksen jälkeiset kotimaiset tai ulkomaiset laskusaatavansa rahoittajalle. Rahoittajana oleva pankki tai rahoitusyhtiö maksaa sovitun rahoitusosuuden yrityksen tilille heti tai sopimuksen mukaan. Rahoitusosuus on yleisesti 80 prosenttia laskun määrästä. Laskun eräännyttyä ostaja maksaa laskun rahoittajalle, joka tilittää loppuosan pääomasta yritykselle.

Saatavavakuudellisessa (”factoring”) rahoituksessa yritys ulkoistaa saatavien perinnän rahoittajalle. Tämä tehostaa reskontran hoitoa ja parantaa sen laatua. Saatavavakuudellisen tuoteperheen rahoitusratkaisuja on useita. Rahoitusneuvotteluissa sovitaan yritykselle sopiva ratkaisu reskontran ja laskutuksen määrän perusteella. Rahoitusneuvottelut aloitetaan yrityksen pankissa tai yhteydenotolla suoraan rahoitusyhtiöpalvelujen tarjoajaan.
 

Fintech, markkinapaikat ja rahoittaminen

Perinteisten pankkien rinnalle on tullut Fintech (finanssiteknologia)-yrityksiä jotka tuovat lisätyökalun yritysten rahoituksen vaihtoehtoihin, mutta samalla myös auttavat pankkia. Pankkien regulaation lisääntyessä pankit eivät pysty enää rahoittamaan kaikkea tai vaadittavat vakuudet ovat sellaiset, että se ei ole yrityksille mielekästä.

AREX markkinapaikka on suomalainen Fintech-vaihtoehto pankkirahoituksen rinnalle ja korvaamaan lyhytaikaista luottoa. Tyypillistä on, että AREXilta otetaan rahoitus joko suoraan korvaamaan perinteisten toimijoiden factoring- tai laskusaatavarahoitusta tai korvaamaan päivittäisen tililimiitin tarvetta. Monesti AREX-markkinapaikka valitaan myös tueksi nykyisten pankkisuhteiden rinnalle.

AREX-markkinapaikan etu on, että laskut markkinapaikalle tuova yritys hinnoittelee laskunsa itse ja maksaa vain rahoitetusta laskusta.  Laskut rahoitetaan sataprosenttisesti. Laskuihin ei tule merkintää, että lasku on rahoitettu vaan laskun kulku jatkaa normaalisti omaa tuttua reittiään.

AREX-markkinapaikalla laskun rahoittamisen määrää kysyntä ja tarjonta: Kun yritys tuo laskun markkinapaikalle, markkinapaikan toisella laidalla olevat ammattimaiset, institutionaaliset sijoittavat päättävät sijoitusstrategioidensa mukaan, mitä laskuja ostavat. Mitään lisävakuuksia ei tarvita, vaan lasku toimii vakuutena.

AREX-markkinapaikka on nopea: pankkien useiden viikkojen päätösprosessien sijaan yritys saa tiedon onnistuneesta rahoituksesta saman päivän aikana ja rahat ovat tilillä aina seuraavan pankkipäivän aamuna.

Maailmalla kasvavana trendinä on omaehtoinen rahoittaminen sekä käyttöpääoman (working capital) optimointi. Trendi on näkynyt myös Pohjoismaissa. Jopa 90 päivän maksuajat aiheuttavat haasteita erityisesti pk-kentässä. Juuri tähän haasteeseen AREX-markkinapaikka auttaa.

Lue lisää AREXista: www.arex.io
 

Pääomasijoittaminen ja pääomarahoitus, Venture Capital 

Suomen pääomasijoitusyhdistys www.fvca.fi edistää pääomasijoittamisen toimintaedellytyksiä Suomessa. Varsinaiset jäsenet ovat Suomessa pääomasijoitustoimintaa harjoittavia yhtiöitä. Liitännäisjäsenet ovat suomalaisella pääomasijoitustoimialalla muuten vaikuttavia tahoja.

Oman pääoman ehtoinen rahoitus on vakuudetonta. Pääomasijoittaja ottaa yhtä suuren riskin kuin yrityksen muutkin osakkaat ja tuo yleensä mukanaan yhtiön hallitukseen uutta osaamista. Rahoittajat saavat palkkionsa, kun yritys menestyy.

Pääomasijoitus sopii yritykselle, jolla on voimakkaat kasvutavoitteet ja näkymät. Pääomasijoituksen saaminen edellyttää yritykseltä sitä, että tuotteelta tai palvelulta on selkeää kilpailuetua. Lisäksi yrityksen johdolta vaaditaan vahvaa sitoutumista yritystoiminnan kehittämiseen. Omistajien on oltava valmiita antamaan pääomasijoittajalle rahoitusta vastaan omistusosuuden yhtiöstä. Tämä on luonnollisesti vaikeaa. Vaikka alkuperäisten omistajien suhteellinen omistusosuus kaventuisikin sijoituksen myötä, voi omistuksen arvo olla tulevaisuudessa paljon suurempi, jos koko yrityksen arvo nousee.