Etusivu > Yrittäjän ABC > Kansainvalistyminen

Etsi

Ulkoministeriö

Team Finland -ulkomaanverkosto

Ulkoasiainministeriön ulkomaanedustustojen Team Finland -palvelut (jatkossa TF- palvelut) ovat lähtökohtaisesti kaikkien apua tarvitsevien suomalaisyritysten käytettävissä globaalisti kaikissa maissa, joissa Suomella on ulkomaanedustusto.
Suomella on globaalisti noin 90 ulkomaanedustustoa. Edustustojen päälliköt toimivat Team Finland-työn maajohtajina omissa asemamaissaan.

Edustustojen tarjoamien kaikkien TF-palvelujen läpileikkaavia ominaisuuksia ovat verkostot ja yhteydet paikallisiin toimijoihin sekä paikallistuntemus asemamaasta ja myös edustuston arvovalta viranomaisena, joita voidaan hyödyntää avustettaessa yritystä sen omien tarpeiden mukaisesti. Palveluja tarjotaan itsenäisesti tai yhteistyössä muiden TF- kumppanien, erityisesti Business Finlandin kanssa. Verkostojen ja yhteyksien luomisessa ja vientikohdemaan analyysissa voivat olla avuksi myös suurlähettiläiden alaiset Suomen kunniakonsulit.

Edustustojen tarjoamat TF -palvelut on jaoteltu kolmeen pääryhmään (lista yksittäisistä palveluista on esimerkinomainen):

1. Yhteyksien luominen

 • Erilaiset verkostoitumistapaamiset ja -tilaisuudet kuten vastaanotot, seminaarit, työpajat, näyttelyt, työlounaat ja -illalliset jne.
 • Viranomaiskontaktit mutta myös yrityskontaktit ja kontaktit muihin palvelutarjoajiin, kuten kaupallisiin konsultteihin
 • Team Finland-matkojen käytännön toteutus yhteistyössä Business Finlandin kanssa
 • Suosittelukirjeet tarvittaessa yrityksen avuksi

2. Tietopalvelut ja neuvonta

 • Liiketoimintaympäristöä koskeva tieto eri asemamaista yritysten tarpeisiin ja tähän liittyvä yritysten sparraaminen
 • Poliittistaloudellista toimintaympäristöä koskeva yleisempi ns. maakohtainen tieto (esim. maaraportit).
 • Liiketoimintamahdollisuuksia koskeva tieto (tieto myyntiliideistä ja markkinamahdollisuuksista, kuten kansainvälisistä hankinnoista)

3. Ongelmien ratkaiseminen

 • Yrityksen kv. markkinoilla kohtaamiin moniin kaupan esteisiin (tullit, sertifioinnit, lakimuutokset, yms.) tai muuhun markkinoillepääsyyn ja markkinoilla toimimiseen liittyvä apu, kuten vaikuttaminen paikallisiin viranomaisiin tai muihin toimijoihin ja tähän liittyvä yritysten sparraaminen.

Ulkoasiainministeriön tietopalvelut mm. maakatsaukset ovat yritysten käytettävissä osoitteessa http://um.fi. Kauppapolitiikka-lehti ja sen verkkoversio sisältävät ajankohtaista maa- ja toimialakohtaista tietoa: www.kauppapolitiikka.fi.

Edustustot vastaavat kaupallis-taloudellisiin kyselyihin yhteistyössä Business Finlandin paikallisen edustajan kanssa, jos sellainen vientikohdemaassa on. Business Finlandin paikallisella edustajalla on ensisijainen vastuu yrityskyselyihin vastaamisessa. Mikäli Business Finland ei ole asemamaassa edustettuna, edustusto vastaa itse tai ohjaa tiedustelijan eteenpäin. Monesti Business Finlandin verkkopalvelut voivat olla hyödyllisiä.

Kehitysmaayhteistyö

Ulkoministeriön kautta saat tietoa yritysten käytössä olevista kehityspoliittisista instrumenteista. Ministeriön uutta liikekumppanuusohjelmaa hallinnoi Finnfund. Korkotukiluotoista saa tietoa Finnveran verkkosivuilta. Yhteistyössä Business Finlandin hanke-neuvontapalvelun (Project Advisory Services) kanssa välitetään tietoa kansainvälisten järjestöjen ja rahoituslaitosten hankkeista.

Varsinaisten kehitysmaiden lisäksi hankkeita on tarjolla myös Euroopassa, niin uusissa jäsenmaissa kuin vasta unioniin pyrkivissä maissa. Lähialueille suuntautuviin yritysten hankkeisiin on käytettävissä ulkoministeriön lähialuetuki.

Bean–ohjelma — innovaatiohankkeet kehitysmaissa

BEAM-ohjelman tavoite on parantaa yritysten kasvun edellytyksiä voimakkaasti kasvavilla kehittyvillä markkinoilla. Innovaatioiden avulla syntyy uutta kilpailukykyistä liiketoimintaa, uusia työpaikkoja ja hyvinvointia sekä kehittyviin maihin että Suomeen.

Ohjelma tukee suomalaisten yritysten, kansalaisjärjestöjen, tutkimusorganisaatioiden, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen innovaatioiden kehittämistä, pilotointia ja demonstraatioita, jotka sekä edistävät kehittyvien maiden hyvinvointia että tuovat kansainvälistä liiketoimintaa suomalaisille yrityksille. BEAM on viisivuotinen ohjelma, jonka laajuus on noin 50 miljoonaa euroa. Siitä noin puolet on Business Finlandin ja ulkoministeriön osuutta.

Ohjelmassa ei ole toimialarajoituksia, ja kehittyviksi maiksi luetaan kaikki OECD/DAC:n (OECD Development Assistance Committee) kehitysapukelpoisiksi määrittelemät kehitysmaat, pois lukien Kiina.

Finnfundin ja Finnpartnershipin rahoitusinstrumentit

Finnfund — rahoitusta yritysten kehitysmaahankkeisiin

Finnfund on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö, joka rahoittaa yritysten hankkeita kehitysmaissa. Se tarjoaa yrityksille riskirahoitusta, pitkäaikaisia lainoja ja kehitysmaainvestointeihin liittyvää osaamista. Kannattavuuden lisäksi hankkeilta edellytetään vastuullisuutta ja myönteisiä kehitysvaikutuksia.

Rahoitettavat hankkeet voivat olla perustettavia tai toiminnassa olevia yhtiöitä eri toimialoilla. Rahoituksen painopisteinä ovat erityisesti uusiutuva energia ja kestävä metsätalous.

Finnfund rahoittaa usein suomalaisyritysten ja niiden yhteistyökumppaneiden hankkeita. Finnfund voi rahoittaa myös suomalaista teknologiaa tai osaamista käyttäviä hankkeita tai hankkeita, joilla on merkittäviä kehitysvaikutuksia.

Rahoitusinstrumentit

 • osakepääomasijoitus (vähemmistöosuus)
 • välirahoitus
 • investointilaina (pitkäaikainen laina, markkinaehtoinen korko).

Lisätietoja: www.finnfund.fi

Finnpartnership: Rahallista tukea hankkeiden alkuvaiheisiin sekä liikekumppaneita ympäri maailmaa

Finnpartnership on Finnfundin hallinnoima ja ulkoasiainministeriön rahoittama liikekumppanuusohjelma. Sen tavoitteena on auttaa suomalaisyrityksiä toteuttamaan liiketoimintaa kehitysmaissa ympäri maailmaa. Finnpartnershipin toiminnan keskeiset pilarit ovat yrityksille myönnettävä liikekumppanuustuki, suomalaisia ja kehitysmaissa toimivia yrityksiä yhdistävä matchmaking-palvelu sekä neuvontapalvelut, koulutukset, tapahtumat ja tilaisuudet.

Liikekumppanuustukea voidaan myöntää liiketoiminnan valmisteluvaiheessa tapahtuviin suunnitelmiin ja selvityksiin sekä esimerkiksi tuotteiden pilotointiin kehitysmaassa. Myös kansainvälisten järjestöjen (EU, YK-järjestöt, kansainväliset rahoituslaitokset) edellyttämä omarahoitusosuus pilotti- ja demonstraatiohankkeisiin on tukikelpoinen.

Kansalaisjärjestöt ja oppilaitokset voivat myös toteuttaa yrityksen Finnpartnership- liikekumppanuushanketta tukevia olennaisia tukitoimintoja ja saada tukea syntyviin kustannuksiin. Yksittäiselle hankkeelle myönnettävän tuen enimmäismäärä on 400 000 euroa. Tuettavien hankkeiden tulee tähdätä pitkäaikaiseen liikekumppanuuteen kehitysmaassa. Tukiprosentti voi olla 30–85 riippuen hanketta toteuttavan yrityksen koosta sekä hankkeen kohdemaasta.

Lisäksi Finnpartnership auttaa suomalaisyrityksiä löytämään liikekumppaneita ympäri maailmaa. Finnpartnershipin ylläpitämään matchmaking-palveluun on tällä hetkellä rekisteröityneenä maailmalta yli 300 yritystä, jotka etsivät suomalaiskumppania.
Matchmaking-palveluun rekisteröityneiden yritysten liikekumppanuusaloitteita pääsee selaamaan ilmaiseksi Finnpartnershipin kotisivuilla Partner search -tietokannassa, jossa suomalaisyritys voi hakea uusia partnereita ja liikekumppanuusaloitteita sekä toimialoittain että maittain.

Finnpartnership auttaa suomalaisyrityksiä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös Suomessa ja kehitysmaissa järjestämissään tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Tapahtumiin osallistuminen on maksutonta, ja tapahtumakalenteri löytyy Finnpartnershipin verkkosivuilta.

Finnpartnership tarjoaa myös kehitysmaaliiketoimintaan kohdistuvaa neuvontaa, työpajoja ja koulutuksia.

Lisätietoja: www.finnpartnership.fi

Kaupan esteet

Ulkoiseen toimintaympäristöön vaikuttamista on esimerkiksi työ tullien ja tullien ulkopuolisten kaupan esteiden poistamiseksi. Yhdessä suomalaisten yritysten kanssa kartoitetaan kaupan esteitä ja toimitaan niiden poistamiseksi. Myös ministeri voi ottaa vientiyritysten kohtaamia ongelmia esille, vaikka tavattaessa ulkomaiden korkean tason

edustajia. Tarvittaessa ongelmien ratkaisemiseksi käytetään EU:n komission tukea. Markkinoillepääsykysymykset ovat keskeisessä osassa myös EU:n erilaisissa kauppaneuvotteluissa.

Solvit — epävirallista kaupan esteiden ongelmanratkaisua EU:ssa

Solvit on jäsenvaltioiden viranomaisten välinen ongelmanratkaisumenettely. Solvit on kaikissa EU-maissa sekä Islannissa, Liechtensteinissa ja Norjassa toimivien kansallisten keskusten verkosto. Se auttaa tilanteissa, joissa jonkin EU-maan kansalliset viranomaiset ovat soveltaneet väärin EU-lainsäädäntöä ja laiminlyöneet kansalaisten tai yritysten oikeuksia.

Solvit on helppokäyttöinen ja maksuton palvelu, jonka tarkoituksena on auttaa EU:n kansalaisia ja yrityksiä saamaan nopeita käytännön ratkaisuja sisämarkkinoilla kohtaamiinsa ongelmiin.

Jos sinulla on EU-lainsäädännön virheelliseen soveltamiseen liittyvä, valtioiden rajat ylittävä ongelma, jossa osapuolina ovat yritys tai kansalainen ja kansallinen viranomainen, voit toimittaa asian Solvit-keskukselle joko tekemällä valituksen suoraan Solvit-palvelun kotisivuilla (www.solvit.eu) tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen solvit@tem.fi.

Solvit pyrkii löytämään ratkaisun kymmenen viikon määräajassa. Toisinaan Solvit paljastaa isompiakin kansallisia lainsäädäntöongelmia, jotka vaikeuttavat ihmisten ja tavaroiden liikkumista EU:n sisällä. Suurin osa Suomen Solvit-keskukseen tulevista ongelmista koskee sosiaaliturvaa ja yritysten ongelmia päästä markkinoille.
Viimeaikaisissa tapauksissa on ollut kyse myös muun muassa ammattipätevyyden tunnustamisesta ja autojen rekisteröinnistä.

Solvit-verkostosta vastaavat työ-ja elinkeinoministeriössä Katri Inki ja Venja Henningsen.

Pohjoiskalotin rajaneuvonta

Pohjoiskalotin rajaneuvonta auttaa yrityksiä kaupan esteiden kanssa. Heidän kauttaan saa käyttökelpoista tietoa ja neuvontaa Pohjoismaiden markkinoille pääsystä ja säädöksistä.

Tutustu myös www.nordenbusiness.org-portaaliin.