Etsi

Euroopan unionin palvelut yritysten kasvuun, kansainvälistymiseen ja innovaatioihin

Yrittäjille ja yrityksille on saatavilla tukea monenlaisista EU:n ohjelmista paikallisten rahoituslaitosten kautta. Tukea voivat saada kaikenkokoiset ja kaikkien alojen yritykset. Saatavilla on mm. lainoja, takauksia ja pääomarahoitusta.

EU:n rahoitusportaalista www.access2finance.eu löydät tietoa EU:n tukeman rahoituksen hakemisesta. Saat tietoa rahoitusmahdollisuuksista napsauttamalla haluamaasi maata, jolloin näyttöön tulee luettelo EU:n tukemaa rahoitusta tarjoavista pankeista ja pääomasijoitusrahastoista.

Easme on perustettu lukuisten EU-ohjelmien hallinnointia varten.

EU:lla on monta portaalia, joiden tehtävä on auttaa yrityksiä kansainvälistymään. Tällaisia ovat Market Access Database, SME Internationalisation Portal, Export Helpdesk sekä IPR Helpdesk.

EU:n rakennerahoituskausi 2014—2020 — Kestävää kasvua ja työtä

EU-rakennerahastokausi 2014–2020 on puolessavälissä. Kansallisen vastinrahoituksen kanssa julkista rahoitusta on käytössä yhteensä noin 2,6 miljardia euroa. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osuus ohjelman rahoituksesta on 60,5 prosenttia ja Euroopan sosiaalirahaston osuus on 39,5 prosenttia.

Suomen rakennerahasto-ohjelmassa on viisi toimintalinjaa, joilla tuetaan pk-yritysten kilpailukykyä ja työllistymistä. Läpileikkaavana teemana on vähähiilisen talouden edistäminen. Rakennerahasto-ohjelma toteuttaa Eurooppa 2020-strategian tavoitteita.

Toimintalinjat

 1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
 3. Työllisyyden ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

Ohjelman toimilla tavoitellaan mm.

 • uuden liiketoiminnan syntyä
 • yritysten kasvua ja kansainvälistymistä
 • Innovaatio- ja osaamispohjan laajentamista
 • uusiutuvan energian laajempaa hyödyntämistä
 • työn tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kasvua.

Rakennerahasto-ohjelmien avulla tavoitellaan mm. 12 700 uuden työpaikan ja 1 200 uuden yrityksen synnyttämistä vuoden 2023 mennessä. Uutta liiketoimintaa tavoitellaan 850 yrityksessä, liikevaihdon ja henkilöstön lisäystä 2350 yrityksessä.

Hankerahoitus

Yritysrahoitus

Yritystukien sähköinen asiointi

Lisätietoa: www.rakennerahastot.fi, https://yrityssuomi.fi/home 

Esimerkkejä rahoituskauden 2014—2020 ohjelmista

Luova Eurooppa on kulttuurin ja luovien alojen puiteohjelma, jonka budjetti on
1,3 miljardia euroa. Uuden ohjelmakauden ohjelmissa on pyritty karsimaan byrokratiaa. Tässä ohjelmassa on luovien alojen rahoitukseen sisälletty pk-yritysten lainantakausväline uutena välineenä. Pk-yrityksille myönnetään 110 miljoonaa euroa lainatakuuna, joka on Euroopan Investointipankin tukemaa.

COSME:n (pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyohjelma 2014-2020) budjetti on 200 miljoonaa euroa vuodessa. Tällä pyritään parantamaan riskirahoituksen saatavuutta sekä auttamaan yrityksiä kansainvälistymään. COSME:n yksityiskohdat selviävät sen työohjelmasta. Ohjelmassa on muun muassa lainantakausinstrumentti, joka tukee investointien rahoittamista. Tämä tapahtuu siten, että pankki saa takauksen EIB:ltä ja yritys sitten lainaa pankista.

Maaseudun kehittämisohjelma 2014—2020

EU:n maaseutuohjelma tarjoaa varteenotettavan rahoitusmahdollisuuden yrittäjille neuvontaan, investointeihin fyysiseen omaisuuteen, tila- ja yritystoiminnan kehittämiseen sekä yhteistyöhön ja innovaatioiden tuotteistamiseen. Merkittävää on se, että noin 95 prosenttia Suomen pinta-alasta kuuluu tukeen oikeutetulle alueelle eli rahasto (8,2 mrd. e) on mahdollisuus isolle joukolle Suomen Yrittäjien jäsenyrityksiä.

Mitä rahoitetaan?

 • koulutus ja tiedonvälitys (80 milj. €)
 • neuvonta (34 milj. €)
 • yritysten tuotannolliset investoinnit (1 035 milj. €)
 • tila- ja yritystoiminnan kehittäminen (402 milj. €)
 • maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen (80 milj. €)
 • yhteistyö ja innovaatiot (160 milj. €)
 • leader-ryhmien kautta haettavat yritys- ja hanketuet (300 milj. €)

Miten ja mistä tukea haetaan?

 • ELY-keskuksista ja Leader-ryhmien kautta
 • Leader-ryhmien kautta haettava julkinen tuki maaseudun yritystoiminnan kehittämiseen täydentää ELY-keskusten kautta myönnettävää tukea.

Tuet ja palvelut:

Lisätietoa: www.mavi.fi/yritystuet, www.maaseutu.fi, www.yrityssuomi.fi, www.ely-keskus.fi, www.leadersuomi.fi

Horisontti 2020 — tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma

EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaa (2014–2020) rahoittaa eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita yhteensä noin 80 miljardilla eurolla. Tavoitteena on luoda Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja sekä parantaa eurooppalaisten yritysten asemaa globaalissa kilpailussa. Ohjelmasta rahoitetaan pääosin kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavia hankkeita, joissa kehitetään ja kaupallistetaan uusia, teknologioita, tuotteita ja palveluita.

Pk-yritykset voivat osallistua yhteishankkeisiin yhdessä kansainvälisten kumppanien kanssa tai hakea rahoitusta innovaationsa kaupallistamiseen yksinkin uudesta pk- instrumentista. Yhteishankkeeseen pk-yritysten on helppo lähteä mukaan esimerkiksi yhdessä suomalaisen yliopiston tai tutkimuslaitoksen kanssa.

Pk-yritykset tärkeässä roolissa

 • Merkittävä osa budjetista kohdistuu pk-yrityksille.
 • Pk-yrityksille on tarjolla oma kolmivaiheinen rahoitusinstrumentti eli pk- instrumentti.
 • Vaihe 1: Konseptin arviointi ja liiketoimintasuunnitelma
 • Vaihe 2: Testaus, demot ja pilotit
 • Vaihe 3: Sparraus ja kaupallistaminen
 • Rahoitus perustuu kilpailuun, ja vain parhaat hanke-ehdotukset rahoitetaan.
 • Hakemukset lähetetään Brysseliin jossa ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat ne.

Lisätietoja: www.tekes.eu/horisontti-2020

EU:n ulkorajayhteistyö — ENI on hyödyllinen Venäjän-kaupassa

Ulkorajayhteistyössä ENPI-välineen on korvannut Euroopan naapuruusväline (ENI), jolla tuetaan muun muassa rajat ylittävää yhteistyötä (ENI CBC) vuosina 2014–2020 (Kolarctic, Karelia ja Kaakkois-Suomi–Venäjä). Ohjelmien täytäntöönpanon aloittaminen edellytti myös ohjelmakohtaisia rahoitussopimuksia, jotka allekirjoitettiin joulukuussa 2016. Ohjelmat ovat käynnistyneet 2017.

Suomen ja Venäjän välisten ENI CBC –ohjelmien teemavalinnat

 • Yritystoiminnan kehittäminen
  • Kolarctic, Karelia, Kaakkois-Suomi–Venäjä
 • Koulutuksen, tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja innovaatioiden tukeminen
  • Kaakkois-Suomi–Venäjä
 • Paikalliskulttuurin edistäminen ja historiallisen perinnön säilyttäminen
  • Karelia
 • Ympäristönsuojelu, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja luonnonkatastrofien ehkäiseminen ja hallinta
  • Kolarctic, Karelia ja Kaakkois-Suomi–Venäjä
 • Alueiden saavutettavuuden parantaminen, kuljetus- ja tietoliikenneverkkojen kehittäminen
  • Kolarctic
 • Rajojen hallinnan ja rajaturvallisuuden edistäminen
  • Kolarctic, Karelia ja Kaakkois-Suomi–Venäjä

Lisätietoja
•    Kolarctic: www.kolarctic.fi
•    Karelia: www.kareliacbc.fi
•    Kaakkois-Suomi–Venäjä: www.sefrcbc.fi
•    http://tem.fi/julkaisut → TEM:n oppaat ja muut julkaisut 16/2016 ”Yhteistyö yli rajojen EAY/ENI 2014–2020

EU:n tietokannat

Markkinoillepääsytietokanta — Market Access Database

Markkinoillepääsytietokanta sisältää hyödyllistä tietoa yrityksille, jotka vievät tavaroita EU:n ulkopuolisiin maihin. Tietokannasta löytyy muun muassa yli 120 maan tietoja tullitasoista ja tullaukseen tarvittavista asiakirjoista, vapaakauppasopimuksista ja alkuperäsäännöistä sekä kaupan esteistä.

Apua ja neuvoja myös: EU SME Centre in China, The China IPR SME Helpdesk, European Business and Technology Centre India sekä European ASEAN Business Centre (EABC)

Lisätietoja: http://madb.europa.eu

Your Europe -tietokanta

http://europa.eu/youreurope

Eurooppalainen pk-yritysportaali