Etsi

Emergency banner

Business Finlandissa yhdistyvät Finpron ja Tekesin palvelut

Business Finland on kansallinen suomalaisyritysten vientiä ja kansainvälistymistä edistävä ja ulkomaisia investointeja Suomeen hankkiva valtion omistama osakeyhtiö. Se auttaa yritysten kansainvälistä kasvua ja menestystä auttamalla niitä olemaan oikeilla markkinoilla oikeaan aikaan kilpailukykyisillä tuotteilla, palveluilla ja konsepteilla.

Business Finland on Team Finland -verkoston moottori. Team Finland tarjoaa innovaatiorahoitusta ja palveluja kansainvälistyville yrityksille, edistää yritysten kansainvälistymistä ja tukee ulkomaisten investointien saamista Suomeen.

Business Finland -rahoitus

Business Finland rahoittaa innovatiivisia, kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääviä yrityksiä lainoin ja avustuksin. Se on riskirahoittaja, joka kannustaa yrityksiä rohkeaan uudistumiseen. Se rahoittaa myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja.

Kansainvälistymisestä kasvua hakevat pk-yritykset ovat Business Finlandin tärkein kohderyhmä. Business Finlandilla on käynnissä useita ohjelmia, jotka on kohdennettu eri alojen yritys- ja tutkimustoimintaan. Ohjelmissa tarjotaan myös muiden Team Finland - toimijoiden palveluita.

Asiakasymmärryksen, osaamisen ja markkinoiden selvittämisen rahoitus

 • markkina- ja kilpailijakartoituksen tekeminen
 • liiketoimintasuunnitelman tekeminen
 • IPR:n selvitystä ja patenttiselvityksen tekeminen
 • uuden konseptin ja tuotteen testaaminen potentiaalisilla asiakkailla
 • digitaalisuuden mahdollisuuksien selvittäminen tai osaamisen kehittäminen
 • johdon ja henkilöstön osaamisen arviointi ja kehittäminen
 • kansainvälistymiseen messuavustukset

Kasvuloikkaan merkittävämpi rahoitus

 • yritysten tutkimus- ja kehittämisprojektit
 • uusien ratkaisujen pilotointi

Pääsääntöisesti Business Finland rahoittaa osan ja yritys osan projektien kustannuksista.

Lisätietoja:
www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/lyhyesti/

Messuosallistumiset (ns. yhteishankkeet)

Yhteishankkeiden kansainvälistymisavustukset ovat todistetusti hyvä tukimuoto uusia markkinoita lähestyttäessä. Järjestelmä mahdollistaa pienille yrityksille kokoaan suuremman näkyvyyden. Yhteishankkeeseen pitää osallistua vähintään neljä pk-yritystä.

Hakemukset messuavustuksista tulee toimittaa Business Finlandiin hyvissä ajoin ennen hankkeen aloittamista. Avustusta voidaan myöntää Suomessa rekisteröidyille, hyvämaineisille yrityksille, joilla on riittävät edellytykset jatkuvan kannattavan liiketoiminnan harjoittamiseen.

Avustusta voidaan käyttää suomalaisen vientitarjonnan ja suomalaisen osaamisen tunnetuksi tekemiseen ulkomailla, uusilla markkina-alueilla, markkinaosuuksien laajentamiseen ja yritysten kansainvälistymistä tukeviin suomalaisten vientiyritysten yhteisiin vienninedistämistapahtumiin.

Vuodesta 2017 lähtien ei ole käytössä yritysten yhteishankkeiden vientirengasrahoitusta (=vientiverkosto).

Lisätietoja: Heli Flink, puh. 02950 55212; heli.flink@businessfinland.fi

Business Finland Explorer rahoitus

Explorer-rahoituspalvelu on tarkoitettu pienille ja keskisuurille sekä mid cap - yrityksille, jotka etsivät tuotteelleen, palvelulleen tai liiketoimintamallilleen uusia markkinoita ulkomailta. Yritys voi olla kansainvälistymisen alkuvaiheessa tai toimia jo vientimarkkinoilla.

Explorer-rahoituksen avulla voi ostaa uutta tietoa ja osaamista, jonka avulla yritys voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla. Rahoitus on tarkoitettu vain ostettujen asiantuntijapalveluiden kustannuksiin. Business Finlandin myöntämän rahoituksen määrä on 5 000–10 000 euroa, ja se kattaa 50 prosenttia asiantuntijapalveluiden hankintakustannuksista. Hankkeiden koko on siis 10 000–20 000 euroa. Rahoitus on avustusta, jota yrityksen ei tarvitse maksaa takaisin.

Explorer on sopiva rahoituspalvelu, kun

 • yritys on kansainvälistymisen alussa tai halutaan selvittää uutta potentiaalista vientimarkkinaa nykyiselle tuotteelle, palvelulle tai liiketoimintamallille
 • yritys tarvitsee ulkopuolista asiantuntemusta kansainvälistymisen suunnitteluun ja uusien kohdemarkkinoiden selvittämiseen
 • yrityksellä on jo vakiintunutta liiketoimintaa (liikevaihtoa vähintään yhdeltä päättyneeltä tilikaudelta)
 • yrityksen talous on kunnossa ja rahoituksen hakijan osuus projektin rahoituksesta varmistettu.

Explorer-rahoituksella voi ostaa asiantuntijapalveluita yrityksen kansainvälistymisen tueksi. Asiantuntijapalvelun tuottaja voi olla yritys, tutkimus- tai tiedonlevittämisorganisaatio tai asiantuntija (yksityishenkilö). Palveluntuottaja voi olla myös ulkomainen.

Kansainvälisten markkinoiden asiantuntijoita voi hakea esimerkiksi Expert Search - palvelusta: https://expertsearch.finpro.fi

Rahoituspäätöksen jälkeen Business Finland maksaa asiantuntijapalvelua hankkivalle yritykselle ennakkona enintään 70 prosenttia myönnetystä rahoituksesta. Loppuosa rahoituksesta maksetaan projektin päätyttyä raportoitujen kustannusten perusteella. Loppuraportoinnissa yritys raportoi Business Finlandille, mitä asiantuntijapalveluita on hankittu, mitä kustannuksia niistä on syntynyt ja keneltä palvelut on hankittu. Hanke voi kestää enintään vuoden.

Kansainvälistymisen ohjelmat ja palvelut

Business Finland -kasvuohjelmat

Kasvuohjelma investoi erityisesti uusiin kasvualoihin, cleantechiin, bio- ja luonnonvaratalouteen, arktiseen liiketoimintaan sekä digitalisaation luomiin mahdollisuuksiin. Tällä rahoituksella voidaan tukea entistä vahvemmin suomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Yrityksille tarjotaan tehostettuja kansainvälistymispalveluja ja temaattisia alustoja, joiden avulla niillä on paremmat edellytykset suunnata toimintansa kansainvälisille markkinoille. Invest in -toiminnassa keskitytään erityisesti ulkomaisten teollisten tuotekehitysinvestointien hankkimiseen Suomeen. Matkailussa painottuvat erityisesti kansallisesti merkittävät toimenpiteet maamme vetovoiman vahvistamiseksi.

Business Finland -kasvuohjelmien tavoitteena on suomalaisten yritysten kansainvälistymisen lisääminen sekä Suomeen suuntautuvan ulkomaisen matkailun ja - investointien edistäminen.

Kasvuohjelmat rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö. Hankkeen toteuttajina toimivat ensisijaisesti Finpron kaltaiset yritysten kansainvälistymiseen, matkailuun ja Suomeen suuntautuvien investointien edistämiseen erikoistuneet valtiorahoitteiset yhteisöt.

Business Finlandin teemat

Lisätietoa:
www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/verkostot/lyhyesti

Market Access -ohjelma

Market Access -ohjelmiin kannattaa tutustua, jos USA:n, Kiinan tai Kaakkois-Aasian markkinat kiinnostavat. Maailman huippuyliopistojen MBA-täydennystutkintoa suorittavat ammattilaiset laativat yritykselle liiketoimintasuunnitelman kohdemarkkinoille.

Kansainvälisen tutkimus- ja innovaatioyhteistyön väyliä ovat esimerkiksi Euroopan komission rahoittamat ohjelmat, Euroopan maiden yhteiset ohjelmat, eurooppalaiset yhteistyöverkostot ja yhteistyö maailmanlaajuisesti.

Business Finland voi rahoittaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksella suomalaisia yrityksiä kansainvälisissä ohjelmissa. Esimerkkejä ovat EUREKA-yhteistyö sekä Eurostars-ohjelmat.

Kansainvälistä ennakointitietoa liiketoiminnan kehittämiseen Future Watch ja TF Markkinoiden mahdollisuudet -palvelu

 

Muutosnäkymät – Future Watch on osa Team Finlandin Markkinoiden mahdollisuudet -palvelua. Muutosnäkymät tarjoavat yritykselle tietoa ja näkymiä kansainvälisestä liiketoiminnasta eri maissa 2–5 vuoden aikajänteellä.
Markkinamuutokset haastavat yrityksiä arvioimaan kilpailukykytekijöitään ja auttavat suuntaamaan kehittämistä.

Muutosnäkymiä käydään läpi yhdessä yritysten kanssa verkostoitumistilaisuuksissa ja ennakointityöpajoissa, jossa yritykset voivat arvioida niiden merkitystä omalle liiketoiminnalleen. Työpajoja järjestetään Suomessa ja maailmalla.

Muutosnäkymät/Future Watch löytyy Market Oppotunities-palvelusta: www.marketopportunities.fi

Lisätietoa:
www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/verkostot/lyhyesti/

Export Finland, Invest in Finland ja Visit Finland

Export Finland

Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistyjä, joka tarjoaa yrityksille asiantuntemusta kansainväliseen liiketoimintaan ja sen eri vaiheisiin.

Lisätietoja: www.exportfinland.fi ja www.marketopportunities.fi

Invest in Finland

Invest in Finland hankkii ulkomaisia yrityksiä Suomeen.

Lisätietoja: www.investinfinland.fi

Visit Finland

Visit Finland vastaa ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun edistämisestä.

Lisätietoja: www.visitfinland.com

EU:n Enterprise Europe Network – Business Finland -alustalla

Enterprise Europe Network on maksuttomia kansainvälistymispalveluita pk-yrityksille tarjoava verkosto, jolla on asiantuntijoita yli 50 maassa ympäri maailman. Verkosto tarjoaa yrityksellesi

 • yleistä kansainvälistymis- ja lakineuvontaa
 • seminaareja ajankohtaisista kansainvälistymiseen liittyvistä aiheista
 • tukea sopivan EU-rahoitusohjelman etsimiseen
 • palveluita kansainvälisen yhteistyökumppanin hakuun
 • palautekanavan EU-komissiolle kohtaamistasi sisämarkkinaongelmista
 • analyysin yrityksesi kehittämiskohteista – suunnattu erityisesti innovaatiotoimintaan panostaville yrityksille.

Verkoston on perustanut Euroopan komissio. Suomessa palveluita tarjoavat Business Finland, Helsingin seudun kauppakamari ja Turku Science Park. Asiantuntijat sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Tampereella, Oulussa, Mikkelissä ja Seinäjoella, mutta
palvelut kattavat koko Suomen.

Lisätietoja:
markus.ranne@businessfinland.fi, puh. 040 343 3453, www.enterpriseeurope.fi

Asiantuntijoiden yhteystiedot: www.enterpriseuurope.fi/ota-yhteytta