Etsi

Finnvera — kasvun, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen

Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja yritysten pankkirahoituksen lähin täydentäjä. Finnveralla oli vuoden 2017 lopussa 27 300 asiakasta, joista lähes 90 prosenttia on mikroyrityksiä. Finnvera-konsernin palveluvalikoimaan kuuluvat lainat, takaukset ja viennin rahoituspalvelut. Asiakkaita palvelee koko Suomen kattava toimipisteverkosto. Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos ja osa Team Finland -verkostoa.

Finnveran toiminnan painopisteitä ovat yritysten kasvun ja kansainvälistymisen rahoittaminen sekä aloittavien yritysten rahoitusmahdollisuuksien parantaminen.

Finnvera on rahoittajana mukana usein myös yrityksen muutostilanteessa, kuten omistajavaihdoksissa. Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita, joten se ei voi pääsääntöisesti olla yrityksen ainoa rahoittaja.

Kasvun ja kilpailukyvyn rahoitus

Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja kasvaville ja kansainvälistyville pk- ja mid cap -yrityksille. Pk-yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jossa henkilökuntaa on vähemmän kuin 250 henkeä ja jonka liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa. Lisäksi yrityksen omistustausta ja omistukset muissa yrityksissä voivat vaikuttaa edellä mainittujen lukujen laskentaan. Mid cap -yrityksen liikevaihto voi olla konsernitasolla enintään 300 miljoonaa euroa.

Rahoitustarpeet liittyvät usein investointeihin tai käyttöpääomaan puutteeseen, joihin Finnvera mahdollistaa lainoja ja takauksia. Seuraavaan on listattu rahoitustilanteita, joissa Finnvera voi esimerkiksi olla mukana. Lisätietoja rahoitusratkaisusta saat Finnveran verkkosivuilta: www.finnvera.fi.

Yrityskauppa ja omistajanvaihdos

Yritysjärjestelyissä rahoitusta tarvitaan yleensä kauppahinnan maksamiseen, investointeihin tai käyttöpääomaan. Näiden tilanteiden rahoittamiseksi Finnvera tarjoaa lainoja ja takauksia kattamaan pankin vakuustarpeita. Yrityskauppa voi tapahtua joko liiketoimintakauppana tai osakekauppana.

Liiketoimintakaupassa ostaja yleensä perustaa uuden yrityksen, joka ostaa myyjäyrityksen liiketoiminnan eli sopimuksen mukaan esimerkiksi koneet ja laitteet, tilat ja nimen. Rahoitus haetaan perustetulle ostajayritykselle, jonka omia vakuuksia, kuten kiinteistö- ja yrityskiinnityksiä, voidaan käyttää rahoituksen vakuutena.

Osakekaupassa ostaja hankkii itselleen kohdeyrityksen osakkeet tai osake-enemmistön. Pientenkin yhtiöiden osakkeiden kauppahinta voi olla niin korkea, ettei sen rahoittaminen henkilökohtaisella lainalla ole järkevää tai mahdollista.

Yrittäjälaina

Yrittäjälaina on yrittäjän henkilökohtainen laina, jolla voidaan rahoittaa sijoituksia osakeyhtiön osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yrittäjälainalla voidaan rahoittaa myös jo toimivan yrityksen osakkeiden ostoa. Kohdeyrityksen on täytettävä EU:n pk-yrityksen kriteerit. Lainansaajan tulee työskennellä kohdeyhtiössä tai muussa samaan konserniin kuuluvassa yhtiössä.

Yrittäjälainaa voidaan myöntää osakeyhtiön osakkaalle, jonka osuus osakepääomasta ja äänivallasta on yrittäjälainalla rahoitetun sijoituksen tai osakekaupan jälkeen yleensä vähintään 20 prosenttia. Yrittäjälainaa voidaan myöntää myös usealle saman yrityksen perustajalle tai osakkaalle.

Joukkovelkakirjarahoitus

Finnvera voi merkitä pk- tai mid cap -yrityksen joukkovelkakirjalainaa. Joukkovelkakirjarahoitus soveltuu yritysten yleisiin rahoitustarpeisiin, kuten investointeihin, toiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen tai pääomarakenteen järjestelyyn. Rahoitusmuoto sopii parhaiten isoimmille rahoitustarpeille.
Joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskun järjestäjänä toimii pankki tai muu taho, joka perii liikkeeseen laskevalta yritykseltä transaktiokustannuksen. Finnvera voi merkitä joukkovelkakirjalainaa sen liikkeeseenlaskusta, ja osuus toteutuneista merkinnöistä voi olla enintään 50 prosenttia. Joukkovelkakirjalainan merkintä toteutetaan markkinahintaan.

Kasvulaina

Finnvera voi myöntää yli kolme vuotta toimineiden pk- ja mid cap -yritysten merkittäviin kasvu- ja kansainvälistymishankkeiden ja yritysjärjestelyiden rahoittamiseen. Kasvulaina on vieraan pääoman välirahoitustuote.

Yrityksen omarahoitusosuuden on oltava aina vähintään 20 prosenttia. Finnveran lisäksi rahoituskokonaisuuteen osallistuvien muiden rahoittajien osuuden on oltava vähintään 50 prosenttia. Hankkeiden kannattavuus ja rahoituskelpoisuus arvioidaan tapauskohtaisesti yhdessä muiden rahoittajien kanssa. Kasvulainan vähimmäismäärä on yleensä 0,5 miljoonaa euroa.

Kansainvälistymisrahoitus

Kansainvälistymisrahoitus on tarkoitettu suomalaisen pk-yrityksen ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamiseen. Rahoitus myönnetään Suomessa toimivalle pk-yritykselle, jonka toimintaa hankkeen on edistettävä.

Rahoituksen kohteena voi olla suomalaisen pk-yrityksen ulkomaille perustettavan tai siellä toimivan tytär- tai osakkuusyrityksen tai toimipaikan investoinnit, kehittäminen tai kasvu. Myös omaisuuden hankinta, lisäys tai osakepääoman korottaminen ulkomaisessa tytär- tai yhteisyrityksessä voivat tulla kysymykseen. Rahoituksen saajalla tulee olla sijoituksen jälkeen vähintään 1/5 ulkomaisen osakkuusyrityksen äänimäärästä.
Kansainvälistymisrahoituksen kohteena olevan ulkomaisen tytär- tai osakkuusyrityksen toiminnan tulee olla ensisijaisesti tuotannollista toimintaa, kokoonpanoa, huolto- tai palvelutoimintaa.

Finnveran palvelut vientikauppojen rahoitukseen

Finnvera tarjoaa vientiyrityksille vientitakuita sekä luottotappioiden varalta että viennin rahoitukseen. Tytäryhtiönsä Suomen Vientiluotto Oy:n kautta Finnvera voi helpottaa suomalaisia pääomatavaroita ostavien ulkomaisten asiakkaiden suurempia rahoitusjärjestelyjä rahoittamalla vientiluottoja, jotka pankki on myöntänyt ulkomaiselle ostajalle.

Viennin käyttöpääoman rahoitus ja toimitus- yms. vientiin liittyvät vakuudet

Käyttöpääoman puute on suurimpia esteitä vientikaupoille. Etenkin kasvuyrityksen käyttöpääoman tarve kasvaa esimerkiksi tuotantoon sitoutuvan pääoman vuoksi.
Finnvera tukee yritysten vientiponnistuksia osallistumalla käyttöpääoman rahoittamiseen takauksin.

Finnveran vientitakauksen avulla viejä voi saada pankista viennin valmistusaikaista tai toimituksen jälkeistä käyttöpääoman rahoitusta.
Vientitakausta voidaan käyttää myös vastavakuutena pankille tai muulle rahoittajalle, kun nämä myöntävät viejän puolesta vakuuden ulkomaiselle ostajalle (tarjousajan-, ennakkomaksun- ja toimitus- sekä takuuajan takaus).

Vientitakuita luottotappioiden varalta ja asiakkaiden rahoitukseen

Riskeiltä suojautumisen keinot, maksutavat sekä rahoitustarpeet nivoutuvat vientikaupassa yhteen. Kokonaisuudesta kannattaa jutella hyvissä ajoin ennen tarjouksen tekoa Finnveran sekä oman pankin kanssa.

Yrityksen vientikauppaan liittyvät luottoriskit johtuvat tavallisimmin asiakkaan maksukyvyttömyydestä, maksuhaluttomuudesta tai asiakkaan sijaintimaasta. Myyjän mahdollisuus maksuajan myöntämiseen voi kuitenkin edesauttaa kaupan syntymistä, joten myyjän kannattaa varautua riskeihin esimerkiksi hakemalla kaupalle Finnveran vientitakuuta.

Vientitakuun myöntämiseen ja hinnoitteluun vaikuttaa ensisijaisesti ostajan sekä ostajan maan luottokelpoisuus, josta saa tietoa tutustumalla kyseisen maan riskiluokitukseen Finnveran kotisivuilla. Ulkomaisen ostajien luottokelpoisuus tutkitaan Finnverassa luottotietojen ja tarvittaessa tilinpäätöstietojen perusteella.

Vientitakuuta kannattaa hakea jo ennen kaupan syntymistä, kuitenkin viimeistään ennen toimitusten käynnistymistä.

Vientisaatavatakuu suojaa luottotappioilta

Vientisaatavatakuu on tarkoitettu lyhyen maksuajan vientiin. Takuu soveltuu esimerkiksi raaka-aineiden, kulutustavaroiden ja puolivalmisteiden jatkuviin vientitoimituksiin, joissa ostajalle myönnetty maksuaika on tyypillisesti alle 180 päivää. Sen avulla viejä voi vakuuttaa ulkomaiselta ostajalta olevat laskusaatavansa luottotappioiden varalta. Takuu kattaa ostajasta johtuvan kaupallisen riskin sekä ostajan maasta johtuvan poliittisen riskin.

Viejä voi käyttää vientisaatavatakuuta myös luoton vakuutena siirtämällä takuuseen perustuvan korvausoikeutensa pankille (factoring).

EU-valtiontukisääntöjen vuoksi Finnvera voi vakuuttaa lyhyen maksuajan vientikauppoja EU-maihin ja muihin läntisiin teollisuusmaihin vain rajoitetusti. Näihin maihin luottovakuutuksia saa yksityisiltä luottovakuuttajilta. EU-säädökset eivät rajoita Finnveran toimintaa läntisten teollisuusmaiden ulkopuolella.

Asiakkaan rahoittaminen vekselillä

Vientikaupan toteutuminen saattaa edellyttää rahoituksen järjestämistä ulkomaiselle ostajalle eli asiakkaalle. Vekseli soveltuu ostajarahoitukseen esimerkiksi koneiden ja laitteiden viennissä. Finnveran vekselitakuun turvin pankki voi ostaa viejältä ostajan vekselin ja siirtää rahoitukseen liittyvät riskit Finnveralle. Takuu suojaa pankkia siltä varalta, että ostaja ei syystä tai toisesta maksaisikaan vekseliä sen eräpäivänä. Takuu kattaa pankille lisäksi viennin kohdemaan poliittiset riskit, kuten luottovaluutan siirron rajoittamisen, velkojen vakauttamisen, sodan ja kapinan.

Viejää järjestely hyödyttää siten, että viejä saa kauppahinnan käteisellä. Esimerkiksi jos yritys saa turkkilaiselta ostajalta hyväksytyn vekselin, pankki voi ostaa ja diskontata sen heti toimituksen jälkeen, jolloin yritys saa kauppahinnan nopeammin. Näin ostajaan liittyvät luottoriskit siirtyvät toimituksen yhteydessä viejältä luotonantajalle ja edelleen Finnveralle.