Etusivu > Yrittajan Abc > Kansainvalistyminen > Opas Kansainvalistymiseen

Etsi

Kansainvälinen toimintaympäristö

Menestyksellisen toiminnan käynnistäminen edellyttää, että yritysten on oltava selvillä toimintoihin liittyvistä keskeisistä eroista. Niin ikään on ymmärrettävä kansainvälisen liiketoiminnan edellytykset sekä toiminnan käynnistämiseen ja toteuttamiseen liittyvät käytännön toimet.

Kansainvälisen toiminnan käynnistäminenon pitkä ja monivaiheinen prosessi, jonka suunnitteluun on varattava aikaa. Alusta alkaen on huomioitava, että kansainvälinen toiminta eroaa kotimaankaupasta monella tapaa. Keskeisiä eroja ovat mm. toimintavat, kulttuuri ja arvot sekä kysyntä- ja tarjontatilanne. Kansainvälisillä markkinoilla onnistumisen edellytys on kohdealueen riittävä tuntemus. Huomiota tulee kiinnittää myös kotimaankaupasta poikkeaviin juridisiin ja muihin ongelmiin.

Eräs kansainvälisen toiminnan eroista on tuotteen mahdollinen sopeuttamistarve. Tuote ei ominaisuuksiltaan välttämättä ole sellaisenaan valmis toisen maan markkinoille. Tuotteelle voidaan asettaa erilaisia ehtoja ja vaatimuksia. Tuoteturvallisuus voi olla lakisääteinen, ja siihen kuuluvat myös pakkausmerkinnät ja tuotteiden käyttöohjeet. Muutostarpeita saattavat aiheuttaa mm. kohdemaan olosuhteet, kulttuurierot tai erilaiset standardit.

Kaupanesteitä voivat olla määräykset ja viranomaisten toimenpiteet, jotka hankaloittavat tavaroiden ja palveluiden kauppaa viennissä tai tuonnissa. Kaupanesteitä voivat olla esimerkiksi standardit, tarkastus-, testaus- tai sertifiointivaatimukset, tuontilisensiointi, -kiintiöt ja -kiellot sekä tullausmenettelyt rajalla vaadittuine erityisasiakirjoineen.

Vienti- tai tuontikaupan kaikissa vaiheissa tulee huomioida myös riskit , joita kansainvälisessä kaupassa on huomattavasti enemmän kuin kotimaankaupassa. Vientitavan valinta on yrityksen keskeisiä päätöksiä. Suunnittelun lähtökohtana ovat toiminnalle asetetut tavoitteet eli päästrategia mutta myös resurssit, tuotteen ominaisuudet ja markkina-alueen olosuhteet.

Vientitavan valinta on yrityksen keskeisiä päätöksiä. Suunnittelun lähtökohtana on toiminnalle asetetut tavoitteet, päästrategia, mutta myös resurssit, tuotteen ominaisuudet ja markkina-alueen olosuhteet. Pitkällä aikavälillä voidaan ennakoida vain tärkeimmät suuuntaviivat, lyhyellä tähtäyk-sellä toimien yksityiskohtainen suunnittelu.

Kansainvälisen toiminnan käynnistäminen aiheuttaa muutoksia myös yrityksen rahoitustarpeessa. Vientitoiminta sitoo rahaa jo suunnitteluvaiheessa, ja rahoitussuunnittelussa on huomioitava kotimaankauppaa huomattavasti pidemmät maksuajat.

Kaupan ehtoihin tulee myös kiinnittää erityistä huomiota. Kauppasopimusten tarkoituksena on välttää tulkinta- tai muita ongelmia toimitusajoissa ja -määrissä, laadussa ja hinnoittelussa sekä toimitukseen liittyvissä vastuukysymyksissä.

Toiminta kansainvälisillä markkinoilla edellyttää paitsi kotimaisen myös muiden liiketoiminnan harjoittamisvaltioiden arvonlisäverolainsäädännön tuntemista arvonlisäveroseuraamusten välttämiseksi. Kansainväliseen tavara- ja palvelukauppaan sovelletaan toisistaan poikkeavia arvonlisäveroperiaatteita. Ensimmäinen tehtävä onkin selvittää, onko kysymys tavaran vai palvelun myynnistä. 

Tuotteen siirtyessä yli rajojen tarvitaan asiakirjoja riippumatta siitä, tapahtuuko toimitus yhteisöalueelle vai yhteisön ulkopuolelle. Oikeat ja oikein täytetyt asiakirjat varmistavat paremmin maksun saannin ja tavaroiden joustavan perillemenon.

Vienti- tai tuontitapahtuman ei tulisi päättyä toimitukseen vaan aina toimituksen jälkiseurantaan. Hinnoitteluun liittyvä jälkiseuranta on ehdottomasti tärkein jälkikäteen seurattava asia. Ei pidä unohtaa tehdä yhteenvetoa muistakaan toimitukseen liittyvistä asiakokonaisuuksista.

 

Päivitetty 14.1.2014