Etusivu > Yrittäjän ABC > Kansainvalistyminen > Opas Kansainvalistymiseen

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Logistiikka

Logistiseen ketjuun sisältyy kuljetusten järjestämisen lisäksi esimerkiksi pakkaus, varastointi, asiakirjat ja mahdolliset luvat. Kuljetusetäisyyksien vuoksi kuljetuskustannukset ovat iso kustannus. Logistiikkakustannusten osuus voi olla yli 10 % liikevaihdosta.

Kuljetukset ovat keskeinen tekijä kansainvälisessä kaupassa. Kuljetusaikaa tärkeämpänä pidetään perille saapumisen ennustettavuutta ja luotettavuutta. Mikäli tavara ei ole ajoissa perillä, aiheutuu lisäkustannuksia.

Kuljetukset vaativat paljon suunnittelua. Incoterms eli toimituslausekkeet ovat Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) kauppaehtoja, jotka määrittelevät ostajan ja myyjän vastuun toimituksesta, tavarasta sekä kustannuksista.

Kuljetukset ovat olennainen osa yrityksen riskienhallintaa. Viejä voi hoitaa koko kuljetustapahtuman itse tai käyttää ulkopuolista huolitsijaa tai kuljetusalan yritystä.

 

Päivitetty 24.3.2019

Viennin vakuutukset

Kansainvälisessä kaupassa yritysten tärkeimpiä vakuutuksia ovat tuotevastuu- ja kuljetusvakuutukset. Vastuuvakuutusten voimassaoloalueen merkitys korostuu aluekohtaisten erojen vaikutuksesta riskin suuruuteen ja sitä kautta vakuutuksen hintaan. Tavaroita koskevan kuljetusvakuutuksen tarvitsee osapuoli, jolla toimituslausekkeen mukaan on vaaranvastuu eli riski tavarasta kuljetuksen aikana. Erityisesti on huomioitava rahdinkuljettajan rajallinen vastuu kuljetusmuodoittain.

Vientikaupan vakuutusehtojen sisällön tunteminen on tärkeää. Vientikuljetukset vakuutetaan useimmiten englantilaisten Institute Carco Clauses A- tai C-ehtojen mukaisesti. Vientivakuutuksissa yleisimmin käytetty vakuutusmäärä on CIF- tai CIP-arvo + 10 %, ja vakuutuskirjaan merkitään yleensä ”from warehouse to warehouse”. Vakuutuskirja tulee toimittaa vastaanottajalle ennen tavaran saapumista, ja sen tulee sisältää toimintaohjeet tavaraa vastaanotettaessa sekä vahingon tapahduttua. Vakuutus voi hoitua joko kertavakuutuksena tai vuosisopimuksen kautta.

Toimituslausekkeet

Toimituslausekkeilla määritellään

myyjän ja ostajan toimintavelvollisuudet (kuka tekee ja mitä?) kustannusvelvollisuudet (kuka maksaa lastaukseen, kuljetukseen, purkaukseen ja rajanylitykseen liittyvät kulut?) tavaran vahingonvaaran siirtyminen (kenellä on riski ja vastuu tavaralle mahdollisesti sattuvista vahingoista tai katoamisesta?). Kriittinen piste on kuljetusketjun kohta, jossa vastuut ja velvollisuudet siirtyvät myyjältä ostajalle. Tarkkuutta vaaditaan erityisesti silloin, kun kuljetusketjussa on kauppasopimuksen vuoksi kaksi kriittistä pistettä.

Vaaranvastuun (riski tavaralle sattuvista vahingoista tai katoamisesta) kriittisen pisteen ylittymisellä on kaupan osapuolten kannalta kaksi olennaista merkitystä: Myyjälle syntyy oikeus saada kauppasumma vasta, kun myyjän vaaranvastuu on päättynyt. Ostajalle muodostuu samalla hetkellä velvollisuus maksaa kauppasumma siinäkin tapauksessa, että tavara katoaisi, tuhoutuisi tai vahingoittuisi kuljetuksen aikana. Vaaranvastuu merkitsee oikeutta tehdä tarvittaessa korvausvaatimus ja vastaanottaa korvaus. Vakuutusyhtiö tai rahdinkuljettaja maksavat mahdolliset korvaukset kaupan osapuolelle, jolla oli vaaranvastuu vahinkohetkellä.

Incoterms 2010 -toimituslausekkeet

Incoterms-toimituslausekkeet ovat yritysten välisessä kansainvälisessä tavarakaupassa noudatettujen käytäntöjen määritelmiä. Kansainvälisessä kaupassa on olennaista, että myyjä ja ostaja pystyvät sopimaan mahdollisimman helposti, mutta selkeästi tavaroiden toimittamisesta. Uusittuun Incoterms 2010 -kokoelmaan on sisällytetty myös osapuolten velvollisuudet turvallisuutta koskevien tietojen hankkimisessa tai siinä avustamisessa.

Uudistuksen yhteydessä osa vanhoista lausekkeista jätettiin kokonaan pois (DAF, DES, DEQ ja DDU). Tilalle otettiin nykyoloja paremmin vastaavat uudet lausekkeet DAT ja DAP, joita voidaan käyttää kuljetusmuodosta riippumatta. Uusitussa kokoelmassa on yksitoista lauseketta aikaisemman kolmentoista sijaan. Muutos aikaisempaan on myös lausekkeiden uusi ryhmittely kuljetusmuodon mukaan kahteen ryhmään: kaikkiin kuljetusmuotoihin soveltuvat ja yksinomaan merikuljetuksiin soveltuvat lausekkeet. Yksityiskohtaisempaa tietoa lausekkeiden sisällöstä Incoterms 2010 -lausekekokoelmasta, ICC Suomen osasto www.icc.fi.

Kuljetuspakkaukset

Kuljetuspakkausten merkitys kasvaa sitä mukaa, mitä kauemmas tuotteet viedään. Pakkauksen ja tuotteen on kestettävä kaikissa kuljetusolosuhteissa, ja tavaran liikkuminen pakkauksen sisällä on myös estettävä. Jopa 70–80 % kaikista kuljetus- ja käsittelyvahingoista voitaisiin välttää pakkaamalla tuotteet niin, että ne kestävät normaalit kuljetus- ja käsittelyrasitukset. Huomioitava on myös maakohtaiset pakkausasetukset kierrätysvelvotteineen sekä muut erityis- ja eri osapuolten (valmistaja, varastointi ja kuljetus, kauppa ja asiakas) asettamat lisävaatimukset.