Etusivu > Yrittajan Abc > Kansainvalistyminen > Opas Kansainvalistymiseen

Etsi

Maahantuonti EU:n ulkopuolelta

Tullitoiminnassa tuonnilla tarkoitetaan tavaran tuomista Suomeen EU:n ulkopuolisesta maasta. Muusta kuin EU-maasta tuotava tavara on tullattava, vaikka tuoja olisikin yksityishenkilö. Tavara on tulliselvitettävä ennen kuin sen saa ottaa käyttöön tai myydä eteenpäin. Yleisin tuonnin tullimenettely on luovutus vapaaseen liikkeeseen. Tässä menettelyssä tullille on annettava tavarasta tulli-ilmoitus.

Tavaroiden tuontia yhteisöön on joissakin tapauksissa rajoitettu, silloin kun tuonti haittaa EU-maiden omaa elinkeinoelämää, erityisesti sen teollisuustuotantoa ja maataloutta. Tämän vuoksi eräiden teollisuus- ja maataloustuotteiden tuontia on rajoitettu kiintiöillä. On myös muita kuin kauppapoliittisia syitä rajoittaa tuontia lainsäädännöllä. Rajoitusten tarkoituksena on esim. ihmisten, eläinten ja luonnon hyvinvoinnin turvaaminen.

 

Tarkistettu 15.1.2014

Verotus: tulli ja arvonlisävero

Maahantuonnin yhteydessä kannettavia veroja ovat tavallisimmin tulli ja arvonlisävero. Tuotaessa tavaroita EU-maiden ulkopuolelta niistä kannetaan ns. kolmansien maiden tulli. Tulli kannetaan tullausarvosta eli tavarasta tosiasiallisesti maksetusta hinnasta, johon on lisätty toimituskulut – lähinnä rahti ja vakuutus – ensimmäiselle tulopaikalle EU:ssa. Tullittomuus tai tullin alennus voi perustua EU:n tullitariffiin tai tullilainsäädäntöön. Tullittomuuden tai tullinalennuksen perusteena on usein EU:n yhteinen kauppapolitiikka.

Usein tullittomuuden tai yleistä tullia alemman tullin voi saada myös tavaran alkuperän perusteella, jos EU:lla on ao. maata koskeva tullietuussopimus tai -järjestely. Esim. USA, Japani ja Taiwan ovatmaita, joiden kanssa EU:lla ei ole sopimusta, joten näistä maista tuotavista tuotteista kannetaan aina tariffin mukainen tulli. Etuuden saaminen edellyttää sopimuksen mukaisen alkuperäselvityksen esittämistä tullauksen yhteydessä.

Tullin määrä on yleensä prosentuaalinen ja vaihtelee tullinimikkeittäin. Tarkka tavarankuvaus on edellytys oikealle tariffioinnille ja siten oikeansuuruisen tullin määräämiselle.

Vaihtoehtoisia tulliselvitysmuotoja tuonnissa EU:n ulkopuolelta

Tullikoodeksi tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia tullialueelle tuodun tavaran tulliselvityksen tekemiseksi. Tavaroille osoitettavia tulliselvitysmuotoja ovat:tavaroiden asettaminen tullimenettelyyn, siirtäminen vapaa-alueelle tai vapaavarastoon, jälleenvienti, hävittäminen tai luovutus valtiolle.

Jos ei-yhteisötavara jää Suomeen, se voidaan passittaa T1-passituksella saapumistullitoimipaikasta (eli EU-alueen rajalla olevasta tullitoimipaikasta esimerkiksi satamassa, lentokentällä) määrätulliin ja siellä siirtää seuraavaan tullimenettelyyn (esim. se varastoidaan tai tullataan vapaaseen liikkeeseen). Jos tavara on läpikulkumatkalla, se voidaan passittaa passitusmaihin (EU- ja Efta-maat) T1-passituksella tai TIR-carnet'lla EU:n ulkopuolelle. Yksityiskohtaisempaa tietoa passitus- ja muista tullausmenettelyistä tullin sivustolta. www.tulli.fi

Maksetaanko tavarasta verot heti vai myöhemmin?

Tullaamattomista tavaroista voidaan maksaa verot ja tehdä tulliselvitys heti saapumistullissa. Jos veroja ja tullia ei haluta maksaa heti, tavarat voidaan siirtää väliaikaiseen varastoon, tullivarastoon, vapaa-alueelle tai vapaavarastoon tai passittaa sinne, missä ne halutaan tulliselvittää.

Passitus

Passitus on tavarankuljetuksia ja kansainvälistä kaupankäyntiä helpottava tullimenettely , jossa tavaraa kuljetetaan tullivalvonnassa lähtötullista määrätulliin , jossa se tulliselvitetään. Passituksessa tavaroita voidaan siirtää passitusalueella tullia tai muita maksuja maksamatta , mutta menettely edellyttää kuitenkin tullien ja verojen määrää vastaavan vakuuden asettamista . Passitusmenettelyä voidaan käyttää Euroopan yhteisön tullialueella ja Efta-maissa (Islanti, Norja, Sveitsi, Liechtenstein). Passitusta voi käyttää mikä tahansa passituksesta vastaava yritys tai yksityinen henkilö.

Jälleenvienti

Jälleenvienti on tulliselvitysmuoto Tullin valvonnassa oleville tavaroille, joita ei ole tullattu EU:hun ja jotka eivät ole saaneet yhteisötavaran asemaa. Jälleenvientiin sovelletaan tarvittaessa vientiä koskevia muodollisuuksia mukaan lukien kauppapoliittiset toimenpiteet. Jälleenviennistä on ilmoitettava tulliviranomaiselle ennakolta. Usein jälleenvientiä koskevat samat vientirajoitukset kuin vastaavaa vientiäkin.

Jälleenvienti on laaja käsite sisältäen myös kauttakuljetustavarat (transitotavarat), joita ei EU:n tullialueella aseteta mihinkään tullimenettelyyn, esim. siirtolastaukset satamissa ja lentokentillä. Näissä tapauksissa kolmannen maan tavarat vain joko siirretään toiseen alukseen, joka poistuu tullialueelta, tai ne pysyvät muuttumattomina aluksessa. Nämäkin tavarat ovat tullivalvonnassa jälleenvientiä koskevien säännösten nojalla, ja toimijaa koskee ennakkoilmoitusvelvollisuus. Jälleenvientiin sovelletaan tarvittaessa vientiä koskevia muodollisuuksia, ml. kauppapoliittiset toimenpiteet ja vientirajoitukset.

Jos EU:n tullialueella olevat kolmannen maan tavarat on asetettu erityismenettelyyn, niiden jälleenviennistä on tehtävä tulli-ilmoitus tarvittavine liiteasiakirjoineen. Tulli voi vaatia esitettäviksi kuljetus- tai tapauskohtaisesti edelliseen tullimenettelyyn liittyviä asiakirjoja. Menettelyä päätettäessä tavaroita voidaan Tullin luvalla siirtää ilman passitusta, jolloin jälleenvientimuodollisuudet hoidetaan vientimenettelyn sääntöjen mukaan. Mahdollisiin yksinkertaistettuihin menettelyihin on aina saatava lupa Tullilta.

Yksityiskohtaisempaa tietoa jälleenviennin eri tilanteista ja menettelyistä www.tulli.fi.