Etusivu > Yrittajan Abc > Kansainvalistyminen > Opas Kansainvalistymiseen

Etsi

Rahoitus ja vakuudet

Kansainvälisen toiminnan käynnistäminen aiheuttaa muutoksia yrityksen rahoitustarpeessa. Investoinnit tarvitsevat rahoitusta, ja kasvava toiminta lisää pysyvän käyttöpääoman tarvetta. Ajoittaisen rahoitustarpeen saattavat aiheuttaa myös pidemmät toimitus- ja maksuajat. Kansainvälisessä kaupassa maksuajan merkitys on noussut tärkeäksi kilpailutekijäksi. Luotonantoon sisältyvän riskin arvioiminen on tärkeää, ja myös mahdollisten tappioiden rahoittamiseen tulisi varautua (luottotappioriski, vientihinnoittelun epäonnistuminen).

Yritysten rahoitustarpeet vaihtelevat mm. yrityksen toimialan, liiketoiminnan vakiintuneisuuden, taloudellisen aseman ja yleisen taloudellisen tilanteen mukaan. Rahoitustarve liittyy tavalla tai toisella yrityksen kasvutarpeisiin ja kilpailukyvyn turvaamiseen. Yrittäjän oman panoksen lisäksi yritystoiminnan rahoitusta voi saada niin yksityisen sektorin kuin julkisenkin sektorin rahoituslähteistä.

Tälle sivulle on koottu yleiskatsaus erilaisista kansainvälistymiseen liittyvistä rahoitusmuodoista vakuuksineen. Kaikkia saatavilla olevia vaihtoja ei esitellä tässä yhteydessä. Yksityiskohtaisempaa tietoa saa rahoitusta myöntäviltä organisaatioilta ja kansainvälistymiseen liittyvien organisaatioiden sivuilta.

Kehittämiseen myönnettävien avustusten tavoitteena on pk-yritysten kilpailukyvyn ja toimintaympäristön parantaminen. Avustuksia myöntävät alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) sekä työ- ja elinkeinoministeriö ensisijaisesti pk-yritysten kehittämishankkeiden ja toimintaympäristöä parantavien hankkeiden toteuttamiseen. voidaan maksaa joko avustuksena, lainana tai näiden yhdistelmänä. Rahoituksen muotoon vaikuttaa kulloisenkin hankkeen luonne.

Päivitetty 5.2.2016

Yrityksen kehittämisavustus (ELY-keskus)

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, jonka tulee olla yrityksen toiminnan kehittämisen kannalta merkittävä. Kehittämistoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen sekä tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen, yrityksen perustamis- ja toimintaedellytysten selvittäminen sekä muut näihin rinnastettavat kehittämistoimet.

Varsinaiseen vientitoimintaan, -markkinointiin tai muihin yrityksen tavanomaisiin juoksevan toiminnan menoihin avustusta ei voida myöntää.

Yrityksen kehittämisavustusta muihin kehittämistoimenpiteisiin voidaan myöntää suurelle yritykselle vain yhteishankkeena toteutettavissa kehittämistoimenpiteissä, joiden toteuttamiseen osallistuu suuren yrityksen ohella pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Avustus suurelle yritykselle myönnetään de minimis -tukena. ELY-keskus voi myöntää myös haasteellisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmisteluun harkinnanvaraista valmistelurahoitusta. Kehittämisavustusta ei myönnetä kala-, maa- eikä metsätalouteen tai maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Rahoitusta

Finnfund on suomalainen kehitysrahoitusyhtiö, joka tarjoaa pitkäaikaista riskirahoitusta kannattaviin hankkeisiin kehitysmaissa ja Venäjällä. Rahoitukseen tulee myös liittyä suomalainen intressi. Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) osallistuu yritysten kehittämishankkeiden ja toimintaympäristöhankkeiden rahoittamiseen.

Finnvera tarjoaa rahoitusta kansainvälistyvän yrityksen erilaisiin rahoitustarpeisiin, mm. yrityksen valmistaman tuotteen tai palvelun kehittämiseen vientimarkkinoille soveltuvaksi, vientimarkkinoinnin kehittämiseen tai muuhun kansainvälistymisen kehittämiseen.

Kansainvälistymislaina on tarkoitettu suomalaisen pk-yrityksen ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamiseen. Rahoituksen kohteena voi olla suomalaisen pk-yrityksen ulkomaille perustettavan tai siellä toimivan tytär- tai osakkuusyrityksen tai toimipaikan investoinnit, kehittäminen tai kasvu, mutta ei ulkomaisen myyntikonttorin perustaminen.

Ulkoasiainministeriö (UM) ja Pohjoismaiden Projektivientirahasto (Nopef) tukevat Suomen ja Venäjän välisen yhteistyön kehittämistä rahoittamalla suomalaisten yritysten hankeselvityksiä. Finnvera Oyj toimii asiantuntijana jayhteysorganisaationa UM:n rahoittamissa hankkeissa. Rahoitettavan hankkeen tavoitteena voi olla Suomessa toimivan yrityksen Venäjällä sijaitsevan tuotannollisen tai palvelualan tytär- tai osakkuusyrityksen perustaminen tai kehittäminen tai tuotannollinen yhteistyö venäläisen yrityksen kanssa. Uudelta liiketoiminnalta edellytetään huomattavia taloudellisia panostuksia tai tietotaidon siirtoa suomalaiselta osapuolelta, ja hankkeen on oltava paikallisesti merkittävä. Finnvera voi tarjota hankkeen varsinaiseen toteuttamiseen kansainvälistymislainoja ja -takauksia, pääomalainoja sekä vientitakuita.

Tekes rahoittaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Tekes tarjoaa kaikenkokoisille yrityksille rahoitusta haastaviin ja uutuusarvoa sisältäviin kehittämisprojekteihin, joista voi syntyä merkittävää kansainvälistä liiketoimintaa. Rahoitusta ei kuitenkaan myönnetä tavanomaiseen liiketoimintaan ja sen jatkuvaan kehittämiseen.

Tekesin rahoittaa mm. seuraavia osa-alueita:

kansainvälinen markkinatieto (asiakkaat ja markkinat) kasvu- ja kansainvälistymisen strategia (liiketoimintamalli ja strategia) kilpailukyvyn parantaminen (tuotteet, palvelut ja tuotanto) organisaation kehittäminen (johtaminen ja henkilöstö). Tekesin nuorille innovatiivisille yrityksille liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen tarjoaman rahoituksen tavoitteena on nopeuttaa olennaisesti lupaavimpien yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Rahoitus on kohdennettu pienille (5-vuotiaat tai sitä nuoremmat), Suomeen rekisteröidyille yrityksille, joiden toiminta perustuu innovatiiviseen, osaamis- tai teknologialähtöiseen liikeideaan. Yrityksillä tulee lisäksi olla hyvät kansainvälistymisen kasvusuunnitelmat.

Eurostars on eurooppalainen erityisesti pk-yritysten tutkimus- ja kehitystyötä rahoittava ohjelma, jonka tavoitteena on tehdä yrityksistä kansainvälisesti kilpailukykyisiä oman sektorinsa johtajia. Eurostars-projektien vetäjinä ovat pienet ja keskisuuret kasvuyritykset, jotka investoivat vähintään 10 % liikevaihdostaan tai henkilöresursseistaan tutkimukseen ja kehitykseen. Projektissa tulee olla osallistujia vähintään kahdesta Eurostarsissa mukana olevasta maasta.

Yritykset voivat lähettää hakemuksia Eurostars-ohjelmaan miltä tahansa aihealueelta milloin tahansa vuoteen 2013 asti. Eurostars-projekteja rahoittavat kansalliset rahoitusorganisaatiot ja Euroopan komissio yhteensä 400 miljoonalla eurolla kuuden vuoden aikana. Tekes rahoittaa projektien suomalaisia osallistujia yhteensä viidellä miljoonalla eurolla vuodessa. Lisätietoja www.tekes.fi/eurostars

Pankkien myöntämillä lyhytaikaisilla valuuttaluotoilla voidaan rahoittaa suomalaisyritysten vientisaatavia. Lyhytaikainen valuuttalaina sopii yrityksen käyttöpääomantarpeen ja vientikaupan valmistuksen aikaiseen tai toimituksen jälkeiseen rahoitukseen.

Pitkäaikainen valuuttaluotto soveltuu vientiyrityksen investointien, projektien sekä sellaisten vientitoimitusten rahoitukseen, joissa tulovirta ajoittuu pitkälle ajalle.

Takausta ja vakuuksia

Finnveran vientitakuuvalikoima sisältää sekä viejille että rahoittajille ratkaisuja vientikaupan riskien kattamiseksi ja rahoitusongelmien helpottamiseksi.

Luottoriskitakuu: viejä voi vakuuttaa ulkomaiselta ostajalta olevat saatavansa luottotappioiden varalta

Vientisaatavatakuu: luottoriskitakuun kevennetty versio poliittisen riskin maihin tapahtuvaan lyhyen maksuajan vientiin

Ostajaluottotakuu: luotonantajalle tämän ulkomaiselle ostajalle myöntämän luoton vakuudeksi

Remburssitakuu: pankille remburssin vahvistamiseen liittyviä riskejä vastaan

Pankkiriskitakuu: vientikauppaan liittyvien toimeksiantotakausten turvaksi

Investointitakuu: sijoittajalle tai luotonantajalle ulkomaiseen investointiin liittyvien poliittisten riskien vakuudeksi

Vastatakuu: viejälle tai vakuudenantajalle vakuuden perusteettoman tai poliittisesta syystä aiheutuvan käyttöönoton varalta

Rahoitustakuu: luotonantajalle tämän viejälle myöntämän luoton vakuudeksi

Raaka-ainetakuu: tuontitakuu, jota voidaan käyttää raaka-aineiden pitkäaikaisten toimitussopimusten turvaamiseksi

Lyhyen maksuajan luottovakuutus teollisuusmaihin: Finnvera voi EU-komission luvalla poikkeuksellisesti taata alle kahden vuoden maksuajan kauppoja myös EU-maissa ja muissa teollisuusmaissa. EU-komission lupa koskee 31.12.2010 mennessä tehtäviä vientitoimituksia.