Etusivu > Yrittäjän ABC > Kansainvalistyminen > Opas Kansainvalistymiseen

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Vienti EU:n ulkopuolelle

Kaikki EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelle vietävät tavarat on asetettava vientimenettelyyn antamalla niistä vienti-ilmoitus. Kaikki vienti-ilmoitukset on annettava sähköisesti joko sanomina tai netti-ilmoituksina. Viejä on vastuussa vienti-ilmoituksen antamisesta. Viejä voi myös valtuuttaa asiamiehen (yleensä huolintaliike) antamaan ilmoituksen puolestaan. Viejän on oltava yhteisöön sijoittautunut. 

Viennillä tarkoitetaan EU:ssa vapaassa liikkeessä olevien tavaroiden vientiä (yleensä lopullisesti) EU-maiden ulkopuolelle. Väliaikainen vienti voi tulla kysymykseen esimerkiksi näyttely- tai esittelytavaroiden viennissä. Väliaikaisesti viedyt tavarat on tarkoitus palauttaa samassa kunnossa EU:hun käytön jälkeen.

Vienti-ilmoitukset

Vienti-ilmoituksen avulla vientimaan tulliviranomainen voi määrittää, mitkä vientisäännökset, -määräykset tai mahdolliset -rajoitukset koskevat kyseistä tavaraa ja miten niitä on tavaran viennissä sovellettava. Vienti-ilmoituksen avulla kerätään myös ulkomaankaupan tilastomateriaalia, torjutaan mahdollista terrorismia ja kansainvälistä rikollisuutta. Tästä syystä vienti-ilmoituksen sisältöön on lisätty myös nk. turvatiedot, joita ovat vientikuljetusten reittimaat, YK:n vaarallisten aineiden koodi ja rahdinmaksutapa.

ALV

Tavaroiden myynti EU:n ulkopuolelle on arvonlisäverotonta. Poistumisvahvistetun vienti-ilmoituksen avulla myyjä voi osoittaa sijoittautumisjäsenvaltionsa veroviranomaiselle myös arvonlisäverottoman myyntinsä perusteen.

Viennin rekisteröity asiakas

Rekisteröityminen ei ole pakollista, mutta siitä on huomattavaa hyötyä viejälle. Yritys saa rekisteröitymisen yhteydessä y-tunnukseen liitettävän jatko-osan (esim. T0001), ja sen avulla yrityksen nimi ja osoitetiedot siirtyvät automaattisesti Tullin vientijärjestelmään. Rekisteröityminen on ilmaista. Rekisteröityneet vientiasiakkaat ovat automaattisesti myös EORI-numeron haltijoita.

Tarkistettu 15.1.2014

Viennin asiointitavat

Viejä tai asiamiehenä toimiva voi jättää vienti-ilmoituksia joko Internet-palvelun kautta tai sanomapohjaisesti. Vienti-ilmoituksen voi antaa joko yksivaiheisena (tavanomainen menettely) tai kaksivaiheisena (yksinkertaistettu menettely ja kotitullaus). Kaksivaiheinen ilmoittaminen on luvanvaraista

Internet-palvelussa kuka tahansa viejä saa antaa vienti-ilmoituksia nettipohjaisesti. Linkki palveluun löytyy Tullin sivulta Sähköinen asiointi. Netti-ilmoittaminen ei ole luvanvaraista.

EDI-lähettäjä antaa omia (tavaranhaltija) tai päämiehensä vienti-ilmoituksia (asiamies) XML-standardin mukaisina tulli-ilmoitussanomina omasta tietojärjestelmästään Tullin ELEX-järjestelmään. Tiedonsiirrossa yritys voi käyttää sanomaoperaattoria tai suoraa sanoma-asiointia. Yritys saa Tullin vastaussanomat ja niiden pdf-muotoiset liiteasiakirjat suoraan omaan tietojärjestelmäänsä. Nämä liiteasiakirjat ovat joko saateasiakirjoja (EAD eli sähköisen viennin saateasiakirja) tai päätöksiä (luovutuspäätös ja poistumisvahvistettu luovutuspäätös).

EDI-lähettäjäksi tai suoran sanoma-asioinnin asiakkaaksi (WS) voi hakeutua viennin rekisteröidyksi asiakkaaksi hyväksytty viejä tai huolintaliike. EDI-lähettäjäksi hakeutuvalla yrityksellä tulee olla käytössään tullausohjelma, joka tuottaa vaadittavat sanomat Tullin antamien ilmoitusstandardien mukaisina. Yrityksen on myös solmittava sopimus operaattorin kanssa, joka toimittaa sanomaliikennettä varten tarvittavat verkkoyhteydet. Päästäkseen EDI-lähettäjäksi yrityksen on testattava tullausohjelmansa ja verkkoyhteydet Tullin kanssa.

Yksityiskohtaisempia ohjeita viennin sähköisestä ilmoittamisesta toimenpiteineen löytyy Tullin Internet-sivuilta.

Sanomapohjainen asiointi ja netti-ilmoittaminen

Suora vienti meri-, lento- ja rautateitse

Suorassa vientimenettelyssä vientitavaran lähtö- ja poistumistoimipaikka sijaitsevat samassa jäsenvaltiossa (tässä tapauksessa Suomessa). Viejä toimittaa vienti-ilmoituksen sähköisesti Tulliin hyvissä ajoin ennen vientitoimituksen lähtöä. Tullin tietojärjestelmästä lähtee vastaussanoma, joka on joko hyväksymis- tai hylkäyssanoma. Normaalitilanteessa (ilmoitus virheetön ja hyväksytty) hyväksymissanomaa seuraa luovutussanoma, jonka liitteinä ovat luovutuspäätös ja viennin saateasiakirja EAD. EAD:hen sisältyy MRN-viite, joka yksilöi ilmoituksen tulliviranomaisten tietojärjestelmissä.

EAD:n MRN on toimitettava poistumispaikalla (satama, lentokenttä tai rautatierahtiterminaali) sille toimijalle, joka antaa Tullille saapuminen poistumispaikalle -ilmoituksen. Tullin vastaus tähän ilmoitukseen on samalla lastauslupa/kielto.

Saapuminen poistumispaikalle -ilmoituksen antaja on velvollinen toimittamaan edellisellä ilmoituksella ilmoittamansa MRN-viitteet sille toimijalle, joka lastaa niissä mainitut tavarat poistumiskulkuneuvoon. Tämä välittää viitteet sille toimijalle, joka antaa Tullille poistumisen esittämisilmoituksen ja poistumisilmoituksen.

Poistumisen esittämisilmoituksella Tullille kerrotaan, mitä vientitavaroita lastataan poistumiskulkuneuvoon. Poistumisilmoituksella vahvistetaan, että edellisellä ilmoituksella mainitut tavarat ovat poistuneet EU:sta.Viejä saa automaattisesti Tullin järjestelmästä poistumisilmoituksen antamisen jälkeen poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen, jolla viejä voi osoittaa viennin arvonlisäverottomuuden.

Epäsuora vienti meri-, lento- ja rautateitse

Epäsuorassa viennissä vientimenettely alkaa Suomessa, ja tavara poistuu EU:sta toisen jäsenvaltion kautta. Tullausmenettely on alkuvaiheiltaan samanlainen kuin suorassa viennissä EAD:n saamaan MRN-viitteeseen saakka. EAD:n saama MRN-viite on esitettävä poistumispaikalla yhdessä vienti-ilmoituksilla esitettyjen tavaroiden kanssa.

Tämän jälkeen toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan poistumispaikan tulliviranomainen hakee vienti-ilmoituksen tiedot oman maansa vientijärjestelmään EAD:ssa olevan MRN-numeron avulla ja vahvistaa vientitavaroiden poistumisen oman maansa sähköiseen vientijärjestelmään. Suomen tullin sähköinen vientijärjestelmä saa poistumisjäsenvaltion tietojärjestelmästä automaattisesti tiedon vientimenettelyn päättymisestä. Poistumisvahvistuksen tultua Tullin tietojärjestelmään se vahvistaa automaattisesti tavaroiden poistumisen. Viejä saa poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen, jolla viejä voi osoittaa viennin arvonlisäverottomuuden.

Suora tai epäsuora vienti maanteitse

Viejä lähettää tulli-ilmoituksen Tulliin hyvissä ajoin ennen vientilähetyksen lähtöä. Tullin tietojärjestelmästä lähtee vastaussanoma, joka on joko hyväksymis- tai hylkäyssanoma. Normaalitilanteessa (ilmoitus virheetön ja hyväksytty) hyväksymissanomaa seuraa luovutussanoma, jonka liitteinä ovat luovutuspäätös ja viennin saateasiakirja EAD. EAD:hen sisältyy MRN-viite, joka yksilöi ilmoituksen tulliviranomaisten tietojärjestelmissä. EAD on esitettävä poistumispaikalla yhdessä vienti-ilmoituksilla esitettyjen tavaroiden kanssa. Poistumispaikan tulliviranomainen vahvistaa poistumisen suoraan tietojärjestelmään. Viejä saa poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen, jolla viejä voi osoittaa viennin arvonlisäverottomuuden.

Tunnistautumaton netti-ilmoittaja

Mikäli kysymyksessä on tunnistautumaton netti-ilmoittaja, prosessi eroaa edellä olevasta menettelystä siten, että sähköisen tulli-ilmoituksen antamisen jälkeen ilmoittaja joutuu asioimaan tullitoimipaikassa saadakseen luovutuspäätöksen ja EAD:n sekä poistumisen jälkeisen poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen.

Postipakettivienti

Tullille on annettava sähköinen vienti-ilmoitus sellaisista postipakettivienneistä, joiden arvo on vähintään 1000 euroa. Myös vähäarvoisemmista postipakettivienneistä on annettava sähköinen vienti-ilmoitus, mikäli kysymyksessä vientikieltojen tai –rajoitusten alaiset tuotteet, maataloustukituotteet, viennin erityismenettely tai erissä toimitettavat lähetykset, jotka muodostavat yhden kokonaisuuden. Viejä voi tehdä vienti-ilmoituksen sähköisesti itse. Viejä voi myös sopia vienti-ilmoituksen tekemisestä vientihuolintaa tekevän yrityksen kanssa. Vienti-ilmoitus on annettava Tullille ennen paketin luovuttamista postille.

Tullin luovutettua tavaran vientimenettelyyn, on Tullilta saadun viennin saateasiakirjan (EAD) oltava paketin mukana.

Tavaran poistuttua EU:sta Tulli antaa poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen joko sähköisesti tai sen voi noutaa Tullista.