Etusivu > Yrittajan Abc > Koulutus Ja Kehittaminen > Ammatillinen Koulutus

Etsi

Opas työpaikalla oppimiseen - koulutussopimus ja oppisopimus

Usein kysyttyjä kysymyksiä koulutussopimuksesta ja oppisopimuksesta

Suomessa on tällä hetkellä työvoimapula monella alalla. Lisäkädet olisivat tarpeen, mutta yrittäjä ei usein tiedä, mistä lähteä liikkeelle tai mitä velvollisuuksia yrityksellä on kouluttaessaan työpaikalla oppijoita. Työnantajalla ja työpaikkaohjaajalla on merkittävä rooli opiskelijan ohjaamisessa ja oppimisprosessissa. Työnantajan velvollisuudet ovat hieman erilaiset koulutussopimuksessa ja oppisopimuksessa.

Olemme koonneet alle asioita, joita yrityksen tulee ottaa huomioon toimiessaan koulutussopimusopiskelijan tai oppisopimusopiskelijan ohjaajana ja työnantajana. Aiheet ovat nousseet toistuvasti esille ympäri Suomea järjestetyissä ammatillisen koulutuksen uudistusta käsittelevissä tilaisuuksissa, joissa Suomen Yrittäjien ammatillisen koulutuksen asiantuntijat Terhi Haapaniemi ja Merja Paloniemi ovat kiertäneet.

Koulutussopimus vai oppisopimus?

Koulutussopimus on ei-työsopimussuhteinen työpaikalla tapahtuvan oppimisen muoto, joka on kestoltaan joustava. Siinä opiskelijalle ei makseta palkkaa tai muuta vastiketta, eikä työnantaja saa koulutuskorvausta. ¨

Jos opiskelijalle maksetaan palkkaa, kyseessä ei ole enää koulutussopimus. Silloin tulee miettiä, voiko opiskelija siirtyä oppisopimukseen tai tavalliseen työsuhteeseen. Opiskelija on koulutussopimuksella opiskellessaan koulutuksen järjestäjän opiskelutapaturmavakuutuksen piirissä. Koulutussopimus solmitaan tutkinnon osaksi kerrallaan ,ja sopijaosapuolina ovat koulutuksen järjestäjä ja työnantaja.

Oppisopimuksella opiskeleva on sen sijaan työsuhteessa työnantajaan, ja hänelle tulee maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimusopiskelijalla tulee olla työtunteja keskimäärin vähintään 25 per viikko. Koska oppisopimusopiskelija on työsuhteessa, häntä koskevat samat työnantajan vakuutukset kuin muitakin työntekijöitä. Oppisopimus voidaan solmia kokonaiseen tutkintoon, sen osaan tai osan osaan.

Mistä yritys löytää sopivia henkilöitä oppimaan työtä tehden?

Ota yhteyttä paikalliseen oppilaitokseen ja kerro, mille alalle haet koulutettavia, millaisia työtehtäviä yrityksessäsi on tarjolla ja haluatko tarjota koulutussopimus- vai oppisopimuspaikkoja tai kenties molempia.

Sopivan paikallisen oppilaitoksen voit etsiä esimerkiksi Studentum-koulutussivustolta.  Usein myös opiskelijat itse tai ammattioppilaitos ottavat yhteyttä ja kysyvät mahdollisuutta yrityksessäsi tapahtuvaan oppimiseen. Valinta on aina sinun. Tärkeää on kuitenkin jättää yrityksestä myönteinen kuva.

Vapaita oppisopimuspaikkoja voi ilmoittaa myös TE-toimiston www.mol.fi-sivustolle. Myös monet henkilöstövuokrausfirmat tarjoavat yritysasiakkaidensa vapaita oppisopimuspaikkoja työnhakijoilleen.

Voit olla myös yhteydessä myös Suomen Yrittäjien asiantuntijoihin
Terhi Haapaniemeen, puh. 050 359 6662, tai
Merja Paloniemeen, puh. 050 352 3326,  

Autamme sinua prosessissa eteenpäin.

Mistä yrittäjä ja yrityksen työpaikkaohjaaja tietää, mitä opiskelijalle tulee opettaa työpaikalla?

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS. Opintojen alussa opiskelijan aikaisemmin hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. Jo opittuja asioita ei siis opiskella toiseen kertaan koulunpenkillä tai työpaikalla. HOKSiin kirjataan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen. Sen lisäksi suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee ja millaisissa oppimisympäristöissä hän osaamisen hankkii. HOKSia päivitetään opintojen aikana.

Koulutussopimusta solmittaessa opettajan tulee vierailla työpaikalla ja käydä läpi koulutussopimuksen edellyttämät asiat. Lisäksi opettaja suunnittelee yhdessä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa, mitä opiskelija opiskelee työpaikalla, miten opinnot siellä etenevät ja milloin näytöt tapahtuvat. Olet sitten työnantaja tai työpaikkaohjaaja, tai vaikkapa molemmissa rooleissa, olet mukana suunnitelmien laadinnassa.

Suunnitelmat siis laaditaan aina yksilöllisesti kullekin opiskelijalle sen huomioiden, millaisia työtehtäviä yrityksessäsi on tarjolla. Tämän jälkeen katsotaan tutkinnon perusteista, mitä osaamista työtehtävän perusteella voidaan hankkia. Tämä työtehtävien ja hankittavan osaamisen yhteensovittaminen tehdään yhdessä opiskelijan, opettajan ja työpaikkaohjaajan kesken. Suunnitelmat tehdään näin myös oppisopimusopiskelijalle. Suunnitelmien tekeminen yhdessä eri osapuolten kesken varmistaa sen, että sekä opiskelija että työnantaja tietävät, mitä koulutussopimuksen ja oppisopimuksen aikana tulee oppia.

Jos yritykseesi tulevalla opiskelijalla on erityisen tuen tarvetta, kirjataan tukitoimet tähän henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan.

Työpaikalla tapahtuva ohjaaminen ja työpaikkaohjaajan tehtävät

Yrittäjällä on monesti halu tarjota oppsiopimus- tai koulutussopimuspaikkoja opiskelijoille, mutta samalla myös mietityttää opiskelijan ohjaamiseen menevä aika ja työajan myötä myös taloudelliset resurssit. Kuka voi toimia työpaikkaohjaajana, mitä tehtäviä ja velvollisuuksia työpaikkaohjaajalla on ja miten paljon ajallisia resursseja työpaikkaohjaus vaatii?

Työpaikkaohjaajana voi toimia yrittäjä itse tai joku työnantajan nimeämä henkilö. Työpaikkaohjaaja suunnittelee, ohjaa ja arvioi opiskelijan oppimista työpaikalla. Työpaikkaohjaaja on oman alansa ammattilainen. Asiat, joita opiskelijan tulee opiskella työpaikalla opintojensa aikana, tulee käydä tarkasti läpi yhdessä opiskelijan itsensä, työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa. Opiskeltaville asioille voi tehdä aikataulutuksen ja istua alas säännöllisin väliajoin, vaikkapa kerran viikossa, ja katsoa, miten osaamistavoitteita on saavutettu ja mitä asioita tulee vielä opiskella.

Työpaikkaohjaaja voi toimia myös opiskelijan näytön arvioijana. Näytöt suoritetaan pääsääntöisesti opintojaksojen loppupuolella. Niissä arvioidaan, miten hyvin opiskelija on saavuttanut tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon.

Työpaikkaohjaaja kokee usein, ettei tiedä, mitä asioita ohjattavan kuuluu opiskella. Onkin tärkeää, että opettaja käy työpaikalla ja opiskeltavat asiat käydään osapuolten kesken tarkasti läpi. Yhteydenpito ei lopu koulutus- tai oppisopimuksen solmimiseen, vaan sitä tulee tapahtua opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan välillä tarpeen mukaan myös opintojen aikana. Tarvittaessa opettaja voi käydä opettamassa myös työpaikalla. Opettajan työpaikalla tapahtuva ohjaaminen ja opettaminen ovat myös sovittavissa osapuolten välillä. Ohjaus voi tapahtua myös esimerkiksi Skypen välityksellä.

Ohjaan.fi-sivusto on kattosivusto työpaikalla tapahtuvaan ohjaamiseen liittyvälle materiaalille. Sivusto sisältää tiiviitä tietopaketteja työpaikkaohjaajan roolista, tehtävistä, ohjauksesta ja arvioinnista. 

Ohjaan.fi-sivustolta löytyy myös valmennus, jonka jokainen työpaikkaohjaaja tai työpaikkaohjaajaksi haluava voi suorittaa itsenäisenä verkkovalmennuksena ajasta tai paikasta riippumatta. Se sopii kaikille, jotka toimivat ammatillisen opiskelijan työpaikkaohjaajina, oli ohjattava sitten koulutussopimuksessa tai oppisopimuksessa.

Oppilaitoksilla on omia työpaikkaohjaajakoulutuksia, joista saa tarkempaa tietoa kustakin oppilaitoksesta.

Miten toimia, jos työnantajan ja opiskelijan yhteistyö ei suju?
Voiko koulutussopimuksen tai oppisopimuksen purkaa?
Miten toimia ongelmatilanteissa?

Jokainen työpaikalla tapahtuvan oppimisen jakso on yksilöllinen, niin koulutussopimus- kuin oppisopimusopiskelijallekin. Suunnitelmat opintojen ja ammattitaidon edistämiseksi tehdään jokaiselle henkilökohtaisesti ja eri osapuolten välillä yhdessä pohtien. Välillä opiskelija saattaa työpaikalla hetken oltuaan tuntea, että paikka tai ala eivät ole hänelle oikeita. Usein syynä saattavat olla esimerkiksi erilaiset käsitykset alasta kuin mitä se todellisuudessa on. Toisinaan työtehtävät eivät miellytä. Monesti opiskelija voi kokea, ettei hän saa tarvitsemaansa määrää työpaikkaohjausta tai ohjaus ei ole toivotunlaista. Toisinaan koulutussopimus- tai oppisopimuspaikan antaja ei ole tyytyväinen työn jälkeen tai opiskelijan asenteeseen tai kemiat eivät toimi opiskelijan ja työnantajan välillä. Syitä ongelmiin on monia.

Työnantajat miettivät usein, uskaltavatko he tarjota opiskelijoille työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen paikkoja, jos asiat eivät menekään niin kuin suunnitellaan.

Jääkö yrittäjä yksin vaikeaan tilanteeseen? Ei jää. Jos esimerkiksi koulutussopimusopiskelijalla tulee työnantajan kanssa vaikeita tilanteita eteen, voi niiden ratkaisemiseksi olla yhteydessä vastuuopettajaan.

Opiskelu työpaikalla on monen tekijän summa, ja siinä tulee jokaisen noudattaa omia velvoitteitaan ja suunniteltuja asioita. Opiskelijan on noudatettava työelämän pelisääntöjä ja opintotavoitteitaan; työnantajan on annettava riittävää ohjausta ja tukea ja koulutuksen järjestäjän on tarpeen mukaan ohjattava ja seurattava opintojen edistymistä. On syy työpaikalla tapahtuvan oppimisen keskeytymiseen mikä hyvänsä, tärkeää on, että asia käydään avoimesti kaikkien osapuolten välillä läpi. Erityisesti nuorelle on tärkeää antaa selkeää ja kannustavaa palautetta.

Voiko opiskelija siirtyä oppilaitoksesta oppisopimukseen tai koulutussopimuksesta oppisopimukseen?

Kyllä voi, ja monesti koulutussopimuksen ja oppisopimuksen yhdistäminen on hyvä ratkaisu esimerkiksi opiskelijan sitouttamiseksi yrityksen työntekijäksi. Työpaikalla tapahtuva opiskelu koulutussopimuksella ja oppisopimuksella ovat tasavertaisia osaamisen hankkimisen muotoja ns. luokkahuoneopetuksen kanssa.

Oppilaitoksesta voi siirtyä koulutussopimukseen, koulutussopimuksesta oppisopimukseen ja oppilaitoksesta myös suoraan oppisopimukseen. Tärkeää on se, että opiskelija pääsee tekemään tutkinnon perusteiden edellyttämiä työtehtäviä työpaikalla, jossa on riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, sopivat työvälineet ja työpaikkaohjaaja. Olennainen ero koulutussopimuksessa ja oppisopimuksessa on työsuhteessa ja palkanmaksussa.


PERUSASIAT LYHYESTI

  • Jos haluat tarjota koulutus- tai oppisopimuspaikkoja, ota yhteyttä paikalliseen oppilaitokseen.
  • Koulutussopimus on ei-työsopimussuhteinen työpaikalla tapahtuvan oppimisen muoto, jossa opiskelijalle ei makseta palkkaa, eikä työnantajalle makseta koulutuskorvausta.
  • Oppisopimuksessa opiskelija on työsuhteessa työnantajaan ja hänelle maksetaan TES:n mukaista palkkaa. Aloilla joissa ei ole TESiä, palkka sovitaan erikseen. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta. Oppisopimusopiskelijalla tulee olla keskimäärin vähintään 25 työtuntia viikossa.
  • Työpaikalla opiskeltavat asiat suunnitellaan yhdessä opiskelijan, työnantajan ja koulutuksen järjestäjän (opettaja tai asiantuntija) kesken. Näin työnantaja tietää, mitä asioita hänen kuuluu opiskelijalle opettaa ja ohjata työpaikalla.
  • Ongelmatilanteissa (esim. ongelmat koulutussopimusaikana) työnantaja ja opiskelija voivat olla yhteydessä koulutuksen järjestäjän edustajaan, yleensä opettajaan.
  • Oppisopimuksessa noudatetaan työlainsäädäntöä, myös irtisanomistilanteissa.
  • Siirtymät osaamisen hankkimisen muodosta toiseen ovat joustavia (oppilaitos – koulutussopimus – oppisopimus).

Terhi Haapaniemi

asiantuntija

Organisaatio

Suomen Yrittäjät

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Mannerheimintie 76 A, 3. krs, 00250 Helsinki
Postiosoite: PL 999, 00101 Helsinki
Puhelin: 09 2292 2936, 050 359 6662

Ammatillinen koulutus, erityisesti koulutussopimus ja oppisopimus

Merja Paloniemi

asiantuntija

Organisaatio

Suomen Yrittäjät

Yhteystiedot

Osoite: c/o Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
Isokatu 4, 90100 Oulu
Puhelin:09 2292 2937, 050 352 3326
merja.paloniemi@yrittajat.fi

Ammatillinen koulutus, erityisesti koulutussopimus ja oppisopimus