Etusivu > Yrittajan Abc > Koulutus Ja Kehittaminen > Koulu Yritysyhteistyo

Etsi

Ideoita yritysten ja koulujen yhteistyöhön

Yrittäjyysosaamisen tarve kasvaa

Työelämä on tulevien vuosien aikana suuressa muutoksessa. Opetuksen on annettava vakaa perusta yrittäjämäisille valmiuksille, elinikäiselle oppimiselle ja ammattitaidon jatkuvalle vahvistumiselle. Koulutuksen työelämälähtöisyys ja työelämäyhteydet ovat entistä tärkeämpiä ja yrittäjyysosaamisen tarve eri kouluasteilla kasvaa. Yrittäjillä on tässä työssä tärkeä rooli.

Yrittäjyys ei ole erillinen oppiaine, eikä kyse ole vain liiketoimintataitojen opettamisesta. Yrittäjyys nähdään ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistapana elämään.

Alueellisesti yrittäjyyskasvatuksella on useita merkityksiä

  • nuorten kasvu yrittäjämäiseen asenteeseen, tekemiseen ja yrittäjyyteen kaikilla kouluasteilla
  • ammattitaitoisen työvoiman turvaaminen
  • alueen elinvoimaisuuden säilyttäminen

Yhteistyön muotoja on monia

Yhteistyötä kumppaneiden kanssa

Tukea ja ideoita koulu-yritysyhteistyöhön ja oppilaitosten kanssa työskentelyyn kannattaa pyytää alueen YES -toimijalta, jos sellainen alueelta löytyy.  YES on asiantuntijaverkosto, joka tukee opettajia yrittäjyyskasvatuksessa ja toimii alueellisen yrittäjyyskasvatustyön rakentajana ja yhteistyön kehittäjänä.  Suomen Yrittäjät on yksi YES ry:n perustajajäsenistä. 

YES järjestää esimkerkiksi ope-yrittäjätreffejä. YES Ope-yrittäjätreffeillä tutustutaan, ideoidaan yhteistyön muotoja ja jaetaan hyviä kokemuksia. Myös opiskelijat voi ottaa mukaan suunnitteluun. 

Nuori Yrittäjyys (NY) –opinto-ohjelmat ovat valmiita nuorten yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa tukevia ohjelmia. Ohjelmat toteutetaan kouluissa osana opetusta perusasteelta korkea-asteelle. Yrittäjien rooli kurssilla voi olla esimerkiksi toimia neuvonantajana NY-yritykselle, sparrata nuorten liikeideoiden toimivuutta, luennoida yritystoiminnan teemoista tai toimia tuomarina NY-messuilla. Suomen Yrittäjät on yksi NY:n perustajajäsenistä.

Oma esimerkki toimii parhaiten

Yrittäjät voivat jalkautua kouluun kertomaan omia kokemuksia työelämästä, koulutus- ja urapoluista sekä yrittäjyydestä uravaihtoehtona. Yrittäjät voivat antaa oman esimerkin yrittäjämäisestä asenteesta, erilaisista ammateista ja työn teon muodoista sekä välittää tietoa oman alueen elinkeinorakenteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Myös yritysvierailut on mielenkiintoinen tapa esitellä yrityksen toimintaa ja kertoa nuorille tulevaisuuden osaamis- ja työvoimatarpeista.

Yrittäjän Päivä 5.9.

Yrittäjän Päivää vietetään vuosittain 5.9. Päivä tarjoaa luontevan ajankohdan yhteiselle tekemiselle, yrittäjä voi esimerkiksi pitää koulussa päivänavauksen.

Stipendit ilahduttavat aina

Paikallisyhdistyksen stipendin voi antaa esimerkiksi yrittäjyyskurssilla menestyneille tai yrittäjämäistä asennetta kerryttäneille. Stipendiksi voidaan antaa myös Suomen Yrittäjien opiskelijajäsenyys. Palkintona ja kannustimena voi olla esimerkiksi kesätyöpaikka tai mahdollisuus tutustua yrittäjän työhön viettämällä päivä yrittäjän seurassa.

Työharjoittelun kautta tutustutaan työelämään ja yrittäjyyteen

Yläkoululaiset saavat kokemuksia työelämästä TET- harjoittelussa (työelämään tutustuminen). Ammatillisella toisella asteella nuoret tutustuvat omaan alaansa työssä oppimisen jaksoilla. Korkea-asteella nuoret tekevät korkeakouluharjoittelun. Ammattiosaamisen lisäksi harjoittelussa karttuvat tulevaisuuden kannalta tärkeät ammatilliset verkostot.

Paikallisyhdistys voi olla aktiivisesti apuna erilaisten työharjoittelupaikkojen hankkimisessa sekä tiedottaa yrittäjille oppilaitosten tarpeista.

Myös opettajia kannattaa kutsua harjoitteluun päivittämään osaamista ja tutustumaan yritysten toimintaan.

Tukea nuorten työllistymiseen

Paikallisyhdistys voi kannustaa alueen yrittäjien kesätyöpaikkojen tarjoamiseen. Oppilaitoksista voi löytyä myös yritysten tarvitsema kiireapu.

Yrittäjät voivat tukea nuorten työllistymistä myös antamalla valmennusta ja vinkkejä työharjoittelupaikkojen ja työpaikkojen hakua varten. Nuoret kaipaavat tietoa esimerkiksi siitä, miten rekrytointiprosessi etenee, kuinka tehdään hyvä työhakemus, mitkä tekijät vaikuttavat valintoihin ja kuinka löytyy piilotyöpaikkoja. Yrittäjät voivat antaa näkökulmia työssä menestymiseen ja oman osaamisen kehittämiseen.

Järjestämällä erilaisia verkostoitumistilaisuuksia nuoret pääsevät tutustumaan alueen yrittäjiin ja yrityksiin.

Uutta luova työelämäyhteistyö ja käytännön projektit

Yhteistyön kautta voidaan myös luoda uutta ja samalla tukea nuorten vahvuuksia ja innovointitaitoja. Tuomalla omat ideat ja tarpeet esiin, erilaiset projektit voivat lähteä liikkeelle yrittäjien antamista käytännön toimeksiannosta. Esimerkiksi alueellisesti tärkeiden teemojen ympärille voidaan suunnitella yhteinen tapahtuma.

Yritystoiminnan sparrausta

Yrittäjät voivat sparrata nuorten liikeideoita esimerkiksi NY-ohjelmissa, oppilaitosten yrityshautomoissa, pedagogisissa osuuskunnissa ja muissa harjoitusyritysmalleissa. Nuoret arvostavat aitojen yrittäjien kysymyksiä ja opastusta.


Yhteistyön suunnittelu ja aktiivinen tiedottaminen

On hyvä sopia etukäteen yhteistyön rooleista, odotuksista, yhteyshenkilöistä sekä selkeistä pelisäännöistä. Yhteistyö kehittyy yhteisen tekemisen ja molemminpuolisen palautteen kautta. Yksittäisten tempausten lisäksi yhteistyötä voi suunnitella oppilaitoksen kanssa pidemmällä tähtäimellä. Yhteisen suunnittelun kautta yrittäjyyden yhteistyö voidaan nivoa osaksi muuta toimintaa ja siitä saadaan systemaattista ja pitkäjänteistä. Yrittäjien kannattaakin lähteä mukaan oppilaitosten työelämä- ja yrittäjyystiimeihin ja tuoda esiin yrittäjyyden näkökulmaa.

Myös aktiivinen tiedottaminen on tärkeää, sen kautta alueen yrittäjät saavat tietää yhteistyön mahdollisuuksista. Yhteistyö tarjoaa myös mahdollisuuden positiiviseen medianäkyvyyteen alueen lehdissä.

 

PDF-version sivusta löydät täältä.