Etusivu > Yrittajan Abc > Koulutus Ja Kehittaminen > Koulutuksen Rahoittaminen

Etsi

Yrittäjän aikuiskoulutustuki

Koulutusrahasto myöntää aikuiskoulutustukea omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuvalle aikuisopiskelijalle. Voit olla oikeutettu aikuiskoulutustukeen, jos

  • olet ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta
  • olet toiminut päätoimisena yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua
  • opiskelet päätoimisesti ja yhdenjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta tai useammassa jaksossa yhteensä vähintään 43 päivää
  • yritystoiminnan tulosi alenevat tukiaikana opiskelun vuoksi vähintään kolmanneksella verrattuna hakemishetkellä viimeksi vahvistettuun verotukseen
  • et saa opiskeluun muuta tukea.

Kaikkien aikuiskoulutustuen ehtojen tulee täyttyä, jotta tukea voidaan maksaa. Aikuiskoulutustuen enimmäiskesto on tällä hetkellä enintään 15 kuukautta kerran työuran aikana.

Kuka on yrittäjä?

Yrittäjällä tarkoitetaan aikuiskoulutustukijärjestelmässä henkilöä, joka on päätointaan varten velvollinen yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisen vakuutuksen. Yritystoiminnan tulojen tulee ylittää pakollisen eläkevakuutuksen työtulorajan.

Tuen myöntäminen edellyttää, että henkilö on toiminut YEL- tai MYEL-vakuutettuna yrittäjänä vähintään vuoden välittömästi ennen tuettavan opiskelun alkua.

Esimerkki

Maija Mallikkaan yritys, Arkkitehti suunnittelu Oy on toiminut vuodesta 2010 alkaen. YEL-vakuutuksen hän on ottanut 1.1.2012 alkaen. Maija on saanut tiedon pääsystä Ammattikorkeakouluun opiskelemaan liiketaloutta, opinnot alkavat 1.9.2016.

Maija on lähettänyt yrittäjän aikuiskoulutustukihakemuksen Koulutusrahastolle kesäkuussa 2016. Hänen yritystoiminnasta saadut tulot hakemuksen saapumispäivänä on viimeksi valmistuneessa verotuksessa (2014) 30 000 euroa, yritystoiminnan tulot ylittävät kyseessä olevan vuoden YEL-työtulon alarajan. Maijan YEL-vakuutus on ollut voimassa 1.1.2012 alkaen, joten ehto yhdenjaksoisesti vähintään vuosi yrittäjänä ennen opintojen alkua täyttyy.

Tuettava koulutus

Aikuiskoulutustuen piirissä on tutkintoon johtava koulutus, opintokokonaisuuksien ja tutkinnon osien suorittaminen sekä ammatillinen lisä- tai täydennyskoulutus. Tukea ei voi saada yleissivistävään, harrastusluonteiseen tai vapaatavoitteiseen koulutukseen. Opiskelun pitää olla päätoimista tuen maksuaikana. Päätoimista on opiskelu, jonka laajuus on keskimäärin vähintään 3 opinto- tai osaamispistettä tai 2 opintoviikkoa kuukaudessa. Jos opintojen laajuutta ei ole määritelty opinto- tai osaamispisteinä tai opintoviikkoina, tulee oppilaitoksen määrittelemä koulutuksen laajuus olla keskimäärin vähintään 20 tuntia viikossa.

Koulutuksen järjestäjän tulee olla Suomessa toimiva, julkisen valvonnan alainen oppilaitos. Muu kuin julkisen valvonnan alainen koulutus ei kuulu tuen piiriin.

» Lue lisää: Tuen piiriin kuuluvat koulutukset

Työssäoloaika

Tuen ehtona on, että henkilö on ennen tukikauden alkamista toiminut yrittäjänä tai ollut työ- tai virkasuhteissa yhteenlaskettuna vähintään kahdeksan vuotta. Yrittäjien ja maatalousyrittäjien työssäoloaika lasketaan vuoden 2006 loppuun asti YEL- tai MYEL-vakuutetun ajan ja työsuhteiden keston perusteella. Työssäoloaika 1.1.2007 jälkeiseltä ajalta määritellään yrittäjän eläkevakuutuksessa vahvistetun työtulon perusteella. Työkuukausien lukumäärä (enintään 12 vuodessa) saadaan jakamalla vuosityötulo vuosittain vahvistettavalla luvulla. 

» Lue lisää: työhistoria

Yrittäjän aikuiskoulutustuen maksaminen, päätös ja tulojen alenema

Yrittäjän aikuiskoulutustuen saamisedellytyksenä olevaa tulojen alenemaa voidaan tutkia vasta tukiaikaa koskevan verotuksen vahvistamisen jälkeen. Tästä syystä hakijan tulee hakemuksessaan selvittää, millä tavoin yritystoiminta muuttuu tukiaikana siten, että tulot alenevat vähintään kolmanneksella. Jos tulojen alenema voidaan pitää todennäköisenä, tukea myönnetään etukäteen opiskeluajalle. On kuitenkin hyvä huomata, että jos hakija lopettaa yritystoiminnan kokonaan tukikauden aikana, hän menettää oikeutensa yrittäjän aikuiskoulutustukeen.

Jos yrittäjällä on oikeus aikuiskoulutustukeen, hän saa hakemuksen käsittelyn jälkeen ilmoituksen tuen maksamisesta. Ilmoitus ei ole valituskelpoinen päätös. Siinä tilanteessa, että hakijalla ei ole oikeutta yrittäjän aikuiskoulutustukeen, hän saa asiasta valituskelpoisen päätöksen.

Verotuksen vahvistumisen jälkeen yrittäjän aikuiskoulutustukea saaneiden henkilöiden tulojen aleneminen tarkistetaan ja yrittäjälle annetaan lopullinen myönteinen tai kielteinen valituskelpoinen päätös tukioikeudesta.

Esimerkki

Yritystoiminnan tulojen alenema

Maija Mallikas hakee aikuiskoulutustukea ajalle 1.1. - 31.12.2016. Viimeisen ennen tukikauden alkua toimitetun verotuksen perusteella hänellä on ollut yritystoiminnan ansiotuloja yhteensä 30 000 euroa vuodessa, eli keskimäärin 2 500 euroa (brutto) kuukaudessa.

Ehto tulojen alenemisesta tarkistetaan kalenterivuosi kerrallaan. Tulojen alenema vuodelta 2016 tarkistetaan kun verotus on vahvistettu marraskuussa 2017. Jotta tuen ehtona oleva vähennys toteutuu, Maijalla voi tukiaikana olla yritystoiminnan tuloja keskimäärin enintään 1 666 euroa (brutto) kuukaudessa.

Yritystoimintaa vai palkkatuloa?

Maija on tukijakson aikana tehnyt suunnittelutöitä. Maija on laskuttanut toimeksiantajaa yrityksensä kautta. Nämä tulot ovat yritystoiminnan tuloja ja tulevat huomioitavaksi kun tulojen alenema tarkistus tehdään.

Lisäksi Maija on toiminut opettajana muutaman tunnin kuukaudessa josta ammattikorkeakoulu on maksanut palkkaa. Palkkatyöstä ansaittu palkka josta palkkaa maksava yritys on vähentänyt mm. työeläkemaksut, ovat muuta kuin yritystoiminnasta saatuja tuloja. Muita kuin yritystoiminnan ansiotuloja tai lakisääteisiä etuuksia aikuiskoulutustuen maksuaikana voi olla enintään kolme neljäsosaa maksettavan tuen määrästä kuukaudessa eli vuonna 2017 enintään 522,45 euroa bruttona kuukaudessa 31.7. asti ja 1.8. alkaen 444,08 euroa bruttona kuukaudessa.

Lue lisää yrittäjän aikuiskoulutustuesta >>

 

Päivitetty 20.2.2017