Koulutus- ja tutkintotoimikunnat - Koulutus - Yritystoiminnan ABC - yrittajat.fi
Yrittäjät > Yrittajan Abc > Koulutus Ja Kehittaminen

Etsi

Koulutus- ja tutkintotoimikunnat

Koulutustoimikunnat

Koulutustoimikuntajärjestelmä muodostuu 26 eri aloja edustavasta koulutustoimikunnasta sekä koulutustoimikuntajärjestelmän ohjausryhmästä. Suomen Yrittäjillä on edustus 24 koulutustoimikunnassa sekä ohjausryhmässä.

Koulutustoimikuntien tehtävät

  1. Seurata, arvioida ja ennakoida alansa koulutuksen ja työelämässä tarvittavan osaamisen kehitystä ohjausryhmän laatiman koulutustoimikuntajärjestelmän toimintasuunnitelman mukaisesti.
  2. Tehdä aloitteita opetus- ja kulttuuriministeriölle, Opetushallitukselle ja muille keskeisille tahoille ammatillisen koulutuksen sisällölliseksi kehittämiseksi ja sen pohjalta tutkintojen kehittämiseksi.
  3. Tehdä aloitteita korkeakouluille työelämän osaamistarpeiden huomioon ottamisesta koulutuksen sisällöllisessä kehittämisessä.
  4. Suorittaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen määräämät niille osoittamat muut tehtävät.

Koulutustoimikunnat toimivat osaltaan laadullisen ennakoinnin asiantuntijaeliminä. Koulutustoimikuntajärjestelmän tehtävänä on edistää yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta.

» Koulutustoimikuntien kotisivut

Suomen Yrittäjien edustukset koulutustoimikunnissa 2014-2016


Tutkintotoimikunnat

Tutkintotoimikunnat ovat lakisääteisiä luottamushenkilöelimiä, jotka Opetushallitus asettaa hoitamaan näyttötutkintoja koskevaa julkista tehtävää.

Toimikuntiin nimetään kyseessä olevan alan edustavimpien järjestöjen ja muiden yhteisöjen esityksestä alan asiantuntijoista enintään yhdeksän jäsentä. Toimikunnan enemmistön tulee olla työelämän edustajia, ja työnantajien ja työntekijöiden edustajia tulee olla yhtä monta.

Tutkintotoimikuntia on yhteensä 91 ja Suomen Yrittäjillä on 47 edustajaa 35 tutkinto-toimikunnassa. Tutkintotoimikuntien kausi on 1.8.2016-31.7.2018.

Tutkintotoimikuntien tehtävät

  1. Vastata näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta sekä tutkintotoiminnan johtamisesta ja ohjaamisesta.
  2. Sopia näyttötutkintojen järjestämisestä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisen luvan saaneiden koulutuksen järjestäjien ja tarvittaessa riittävän asiantuntemuksen omaavien muiden yhteisöjen ja säätiöiden kanssa.
  3. Vahvistaa tutkintosuoritusten arvioinnit ja antaa tutkintotodistukset.
  4. Päättää tutkintosuoritusten arvioinnin oikaisemisesta.
  5. Toimia aloitteellisesti näyttötutkintojärjestelmän kehittämiseksi.

Tutkintotoimikuntien toimialoista ja toimialueista päättää Opetushallitus. Tutkintotoimikunnan toimialaan kuuluu tavallisesti 1-10 tutkintoa. Toimikunta voi olla kaksikielinen eli suomen- ja ruotsinkielinen tai yksikielinen (suomenkielinen tai ruotsinkielinen). Tarvittaessa toimikunta voidaan asettaa myös niin, että toimikunnan kanssa voidaan asioida lisäksi saamenkielellä.

» Tutkintotoimikuntien kotisivut

sy_tutkintotoimikunnat.pdf

 

Lisätietoja:

johtaja Veli-Matti Lamppu

p. 050 344 2554