Etusivu > Yrittäjän ABC > Osaaminen Ja Koulutus

Etsi

Opintojen aikaiset tuet

Tässä osioissa käsitellään yrityksesi kannalta keskeisiä koulutukseen liittyviä tukia ja verovähennyksiä.

Jos yrittäjä joutuu koulutukseen osallistumisen takia vähentämään yritystoimintaansa tai keskeyttämään sen kokonaan, hän saattaa olla oikeutettu aikuiskoulutustukeen tai opintotukeen. Myös yrityksen työntekijöiden kouluttamiseen tarjotaan tukia.


Tuet yrittäjän kouluttautumiseen

 • Aikuiskoulutustuki
 • Opintotuki
 • Starttiraha

Aikuiskoulutustuki

Jos olet päätoiminen yrittäjä ja joudut vähintään kaksi kuukautta kestävän koulutukseen osallistumisen takia vähentämään yritystoimintaasi tai keskeyttämään sen kokonaan, voit hakea yrittäjän aikuiskoulutustukea Työllisyysrahastolta.

Jotta voit saada aikuiskoulutustukea, sinulle pitää olla kertynyt yhteensä vähintään kahdeksan vuotta työhistoriaa tuen alkamispäivään mennessä. Sinulla täytyy olla myös YEL-vakuutus, joka on ollut voimassa vähintään vuoden välittömästi ennen tuettavan opiskelun alkua. Olet myös saanut suurimman osan tuloistasi yritystoiminnasta.

Aikuiskoulutustuella korvataan päätoimisesta opiskelusta aiheutuvaa tulonmenetystä. Jotta voit saada aikuiskoulutustukea, verotettavien yritystoiminnan ansiotulojesi pitää alentua koulutuksen takia tukiaikana vähintään kolmanneksella. Voit myös keskeyttää yritystoimintasi tilapäisesti opiskelun ajaksi.

Aikuiskoulutustukea voit saada suomalaiseen, julkisen valvonnan alaiseen oppilaitoksen opintoihin kuten yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa järjestettäviin tutkintoon tai tutkinnon osien suorittamiseen johtaviin opintoihin sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen. Lisäksi voit saada aikuiskoulutustukea vapaan sivistystyön koulutuksiin, jotka ovat ammatillista osaamista ja pätevyyttäsi lisääviä.

Katso nämä:

 • Aikuiskoulutustuen saamisen ehdot Työllisyysrahaston sivustolla

Opintotuki

Jos opiskelet päätoimisesti vähintään kahden kuukauden ajan ja joudut sen vuoksi vähentämään yritystoimintaasi tai keskeyttämään sen kokonaan, voit hakea Kelan opintotukea, joka koostuu opintorahasta sekä opintolainan valtiontakauksesta.

Ansio- ja pääomatulosi vaikuttavat siihen, kuinka monelta kuukaudelta vuodessa voit nostaa opintotukea. Sinun pitää itse huolehtia siitä, etteivät vuositulosi ylitä vuositulorajaasi. Huomaathan, että vuositulojen laskentaan otetaan mukaan kaikki elinkeinotoiminnasta vuoden aikana saadut tulot siitäkin huolimatta, että tulot on hankittu ennen opintojen alkamista tai opintojen päättymisen jälkeen.

Katso nämä:

Starttiraha

Jos olet käynnistämässä yritystoimintaa starttirahalla, voit yhdistää tähän myös yrittäjäksi aikoville suunnattuja koulutuksia. Koulutukset voivat olla esimerkiksi TE-palvelujen yrittäjäkursseja ja -koulutuksia sekä yrittäjän ammattitutkintoon tai sen osan suorittamiseen tähtääviä koulutuksia.

Katso nämä:

 • Starttirahan saamisen ehdot TE-palvelujen sivustolla
 • Yrittäjäkoulutuksista TE-palvelujen sivustolla

Tuet työntekijöiden kouluttamiseen

 • Työnantajan koulutusvähennys
 • TE-palvelujen tukemat yhteishankintakoulutukset
 • Oppisopimuksen koulutuskorvaus
 • Oppisopimuksen palkkatuki

Työnantajan koulutusvähennys

Jos koulutat työntekijöitäsi palkallisella työajalla, on yrityksesi mahdollisesti oikeutettu työnantajan koulutusvähennykseen verotuksessa.

Koulutusvähennyksen edellytyksenä on, että järjestämäsi koulutus perustuu laatimaasi koulutussuunnitelmaan ja liittyy työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin sen hetkisen työnantajan palveluksessa.

Koulutussuunnitelmasta säädetään yhteistoimintalaissa (16 §) ja laissa taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (3 §). Jos yrityksesi ei kuulu yhteistoimintalain piiriin eli työllistää vähemmän kuin 20 henkilöä, koulutussuunnitelma on laadittava taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain mukaan.

Yrityksesi voi vähentää elinkeinotoiminnan tulosta koulutusvähennyksen, joka on laskennallisesti noin puolet koulutusajan palkkakuluista. Koulutusvähennyksen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden. Koulutusvähennyksen vähimmäismäärä on 1 koulutuspäivä työntekijää kohti eli 6 tuntia koulutusta.

Yrityksesi saa koulutusvähennyksen ainoastaan työntekijän koulutuksesta. Koulutusvähennykseen oikeuttavina työntekijöinä ei pidetä yrityksen vuokraamia vuokratyöntekijöitä. Yrittäjä, esimerkiksi elinkeinonharjoittaja tai osakeyhtiön ainoa osakas, ei ole yrityksensä työntekijä. Myöskään toimitusjohtaja ei ole työsuhteessa, eli häntä ei lasketa työntekijäksi.

Katso nämä:

TE-palvelujen tukemat yhteishankintakoulutukset

Yrityksesi voi kouluttaa nykyisiä tai uusia työntekijöitä yhteistyössä julkisten työ- ja elinkeinopalvelujen kanssa ja niiden osin tukemana. Koulutukseen voi osallistua myös yrittäjäksi ryhtyvä tai yrittäjä työntekijöidensä rinnalla.

TE-toimistot ja ELY-keskukset suunnittelevat ja toteuttavat ammatillista koulutusta yhteistyössä työnantajien kanssa niin kutsuttuna yhteishankintakoulutuksena. Yhteishankintakoulutuksissa yrityksesi osallistuu koulutuksen rahoitukseen ja opiskelijavalintaan. Osa koulutuksen rahoituksesta tulee TE-palveluilta.

Yhteishankintakoulutuksella yrityksesi voi

 • etsiä ammattitaitoisia työntekijöitä, silloin kun yrityksesi tarvitsemia osaajia ei valmistu muusta koulutuksesta (nk. RekryKoulutus)
 • saada henkilöstölle räätälöityä ammatillista koulutusta (nk. TäsmäKoulutus)
 • auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitä löytämään uuden ammatin tai työpaikan tai tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitä (nk. MuutosKoulutus).

Katso nämä:

 • Työvoimakoulutuksesta yleisesti ELY-keskuksen sivuilla
 • Yhteishankintakoulutuksista TE-palvelujen sivuilla
 • RekryKoulutuksesta TE-palvelujen sivuilla
 • TäsmäKoulutuksesta TE-palvelujen sivuilla
 • MuutosKoulutuksesta TE-palvelujen sivuilla

Oppisopimuksen koulutuskorvaus

Jos yrityksessäsi on oppisopimusopiskelijoita, voidaan yrityksellesi maksaa koulutuskorvausta, mikäli koulutuksen järjestäjä arvioi oppisopimusopiskelijan ohjauksesta aiheutuvan yrityksellesi kustannuksia. Aina koulutuskorvausta ei siis makseta.

Koulutuskorvaus sovitaan tapauskohtaisesti oppisopimusta tehtäessä. Koulutuskorvauksen maksaa oppisopimustoimisto tai oppisopimuksen järjestävä oppilaitos.

On muistettava, että koulutuskorvauksen maksatus perustuu koulutuksen järjestäjän tekemään arviointiin, ja monet koulutuksen järjestäjät eivät maksa koulutuskorvauksia lainkaan lisäkoulutuksen osalta.

Korotettua koulutuskorvausta maksetaan, jos oppisopimusopiskelijasi on kuluvana vuonna perusopetuksen tai kymppiluokan päättänyt. Korvaus on tarkoitettu työnantajille nuoren oppisopimusopiskelijan tarpeet huomioivaan ohjaukseen ja tukeen.

Katso nämä:

Oppisopimuksen palkkatuki

Mikäli otat yritykseesi oppisopimuskoulutukseen työttömän henkilön, voi yrityksesi saada työvoimahallinnon maksamaa palkkatukea.

Mikäli tuki myönnetään työttömän vamman tai sairauden perusteella, on sen määrä koko koulutuksen ajan 50 prosenttia palkkauskustannuksista.

Palkkatukea voidaan maksaa koko oppisopimuksen ajalta. Tarkista palkkatuen edellytykset paikkakuntasi TE-toimistosta.

Katso myös:

 

Organisaatio

Suomen Yrittäjät

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Mannerheimintie 76 A, 3. krs, 00250 Helsinki
Postiosoite: PL 999, 00101 Helsinki
Puhelin: 044 985 5005
marja.vartiainen@yrittajat.fi

Joonas Mikkilä

digi- ja koulutus- asioiden päällikkö

Organisaatio

Suomen Yrittäjät

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Mannerheimintie 76 A, 3. krs, 00250 Helsinki
Postiosoite: PL 999, 00101 Helsinki
Puhelin: 09 2292 2963, 045 129 6791
joonas.mikkila@yrittajat.fi

Digitalisaatio, korkeakoulut, innovaatiot