Etusivu > Yrittäjän ABC > Osaaminen Ja Koulutus

Etsi

Osaamisen kehittämisen palvelut

Tähän osioon on koottu tyypillisimpiä yrittäjälle ja yrityksen työntekijöille tarjolla olevia oppimis- ja koulutuspalveluita.


Ammatillinen koulutus

Vuoden 2018 alussa voimaan astui uusi laki ammatillisesta koulutuksesta. Uudistetun lain myötä koko ammatillinen koulutus on yhden lainsäädännön alla, eli laissa ei määritellä erikseen nuorten ja aikuisten ammatillista koulutusta.

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen tavoitteena on lisätä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Oppisopimuksen rinnalle on tullut koulutussopimus, joka on uusi työpaikalla tapahtuvan oppimisen muoto. Koulutussopimus on ei-työsopimussuhteinen ja sen voi solmia joustavasti tutkinnon osittain tai niitä pienempiin kokonaisuuksiin.

Yrittäjänkin on mahdollista suorittaa sekä kokonaisia ammatillisia tutkintoja että tutkinnon osia, joskus myös tutkinnon osaa pienempiä kokonaisuuksia.

Ammatillisen koulutuksen järjestämisessä on siirrytty tasavertaisiin tapoihin hankkia osaamista ja suorittaa tutkinto, sen osia tai pienempiä kokonaisuuksia:

 • oppilaitoksessa opiskellen
 • oppisopimuksella opiskellen
 • työn ohessa itsenäisesti opiskellen.

Suoritustapoja yhdistellään opiskelijan ja työnantajan tarpeen mukaisesti. Tavoitteena on lisätä ammatillisen koulutuksen joustavuutta ja tehokkuutta. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääminen ei kuitenkaan tarkoita opiskelijoiden automaattista siirtämistä yritysten koulutettavaksi, vaan koulutussopimukset ja oppisopimukset kartoitetaan aina kunkin opiskelijan yksilöllisistä lähtökohdista ja yritysten tarpeista. Kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Opiskelija suorittaa opintoja yksilöllisesti tutkinnon osa kerrallaan hänelle sopivalla tavalla. Mikäli opiskelijalla on aiemmin hankittua osaamista työn, opintojen, vapaaehtoistoiminnan tai harrastusten kautta, hänen osaamisensa tunnistetaan ja tunnustetaan. Aiemmin hankitun osaamisen arviointi ja tunnustaminen koskettavat kaikkia opiskelijoita, ei vain aikuisia. Tutkinto tai sen osat suoritetaan aina näyttöjen avulla. Näytössä henkilö osoittaa osaamisensa mahdollisimman aidoissa työtilanteissa ja -ympäristöissä. 

Koulutuksen järjestäjät organisoivat osaamisen näytöt sekä myöntävät todistukset. Näytöissä tulee olla aina mukana myös työelämän edustaja. Koulutuksen järjestäjät tarvitsevat siksi verkostoihinsa yritysten edustajia, jotka haluavat osallistua ammatillisen koulutuksen kehittämiseen ja laadun varmistamiseen.

Ammatillisia tutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot.

Ammatilliset perustutkinnot

Ammatillisen perustutkinnon opiskelija saa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon vähintään yhteen osa-alueeseen. Ammatillisissa perustutkinnoissa on usein osaamisaloja, jotka mahdollistava erikoistumisen määrättyihin työtehtäviin

Ammattitutkinnot

Ammattitutkinnon opiskelija saa työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.

Erikoisammattitutkinnot

Erikoisammattitutkinnon opiskelija saa työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista.

Ammatillisen koulutuksen yrittäjätutkinnot

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen rakenteessa on yrittäjyyden osioita ja yrittäjänkin on mahdollista suorittaa sekä kokonaisia tutkintoja että tutkinnon osia, joskus myös tutkinnon osaa pienempiä kokonaisuuksia.

Lisäksi tarjolla on erityisesti yrittäjyyteen ja yritysjohtamiseen suunnattuja tutkintoja, joiden avulla yrittäjä voi kehittää omaa yrittäjäosaamistaan, parantaa yrityksensä kilpailukykyä ja lisätä yrityksensä kasvumahdollisuuksia.

Yrittäjäosaamista kehittäviä toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkintoja ovat mm. seuraavat:

 • Yrittäjän ammattitutkinto
 • Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
 • Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto

Näiden tutkintojen myötä

 • Yrittäjä saa asiantuntija-apua ja valmennusta liikeideansa ja -toimintansa kehittämisessä.
 • Yrittäjä voi toteuttaa yritykselleen tärkeän kehittämisprojektin.
 • Yhteiskunta tukee kehittämisprojektia ja koulutusta – yrittäjä voi saada myös taloudellista tukea opinnoissa.
 • Yrittäjä saa tukea yritystoiminnan jatkamiseen ja osaamista esimerkiksi omistajanvaihdoksissa ja muissa muutostilanteissa.

Saat lisätietoa näistä tutkinnoista mm. oman alueesi ammatillisista oppilaitoksista. Oppisopimuskoulutus on varsin yleinen tapa näiden tutkintojen suorittamisessa ja rahoittamisessa. Myös muita julkisrahoitteisia vaihtoehtoja on olemassa, ja koulutuksia on ostettavissa myös markkinaehtoisesti.

Koulutussopimus ja oppisopimus

Koulutussopimus ja oppisopimus ovat keskeisiä työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteutusmuotoja. Koulutussopimuksessa ei solmita työsopimusta, ja koulutussopimus tehdään tutkinnon osaksi tai sitä pienemmäksi kokonaisuudeksi kerrallaan. Koulutussopimus sopii esimerkiksi tilanteisiin, joissa opiskelijan osaaminen on vielä vähäistä, hän tarvitsee paljon ohjausta eikä hänen työpanoksensa ole tuottavaa. Koulutussopimus on myös hyvä väylä oppisopimukseen, mikäli asiat ovat sen aikana toimineet hyvin niin opiskelijan kuin työnantajan puolesta.

Oppisopimus puolestaan perustuu työsopimukseen. Se sopii hyvin tilanteisiin, joissa työntekijä on jo työsuhteessa yritykseen ja tarvitsee lisäosaamista tai rekrytointitilanteessa, joissa yritys tarvitsee lisää työvoimaa. Koulutussopimusta ja oppisopimusta voidaan yhdistellä tarpeen mukaan.

Koulutussopimuksessa ja oppisopimuksessa työpaikalle nimetään työpaikkaohjaaja tukemaan opiskelijaa työtehtävissä ja oppimisessa. Oppijan ottaminen yritykseen on yrittäjälle vapaaehtoista ja opiskelijan voi itse valita. Koulutuksen järjestäjä vastaa opintojen etenemisestä sekä opintoihin liittyvästä ohjauksesta. Yritykselle ei makseta koulutuskorvausta koulutussopimusopiskelijasta. Oppisopimuskoulutuksessa koulutuskorvausta voidaan maksaa.

Henkilö voi myös omaehtoisesti työn ohessa hankkia osaamista esimerkiksi opiskelemalla iltaisin tai viikonloppuisin. Mahdollista on myös opiskella aikuiskoulutustuella (yrittäjällä yrittäjän aikuiskoulutustuki). Tällöin työ tai yritystoiminta keskeytyy tai vähenee oleellisesti ja opiskelusta tulee päätoimista.

Katso nämä:

Parasta palvelua -kehittämisohjelman materiaalit työpaikoille:

Yrittäjän oppisopimus

Yrittäjän oppisopimuskoulutus säilyi ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä. Yrittäjä voi opiskella yritystoimintansa ohessa yrittäjän oppisopimuksella esimerkiksi yrittäjän ammattitutkinnon. Yrittäjän oppisopimuksella on mahdollista opiskella myös valtaosaa muista ammatillisista tutkinnoista. Sopimus oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä laaditaan koulutuksen järjestäjän ja yrittäjän välille. Yrittäjäopiskelijan mentoriksi nimetään vertaisyrittäjä tai joku muutoin työpaikkaohjaajaksi soveltuva henkilö. Useat koulutuksen järjestäjät maksavat mentorille pientä korvausta.

Yrittäjän oppisopimuksen solmimisen edellytyksenä on yrittäjyyden kriteerien täyttyminen:

 • Yritysmuotona toiminimi, osakeyhtiö, osuuskunta, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö
 • Yel- tai myel-vakuutettu
 • Y-tunnus
 • Yrittäjän yrityksessä riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet
 • Minimi 25 h/viikko työtä yrittäjänä sellaisissa oman yrityksensä toimintaan ja koulutuksen tavoitteeseen liittyvissä tehtävissä, että koulutuksen tavoitteen mukainen tarvittava osaaminen pystytään hankkimaan yrityksessä tapahtuvassa oppimisessa
 • Työpaikkaohjaajaksi (mentori) sovitaan joko yrittäjän omassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa työskentelevä tai muutoin työpaikkaohjaajaksi soveltuva ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö

Koulutus sisältää arjen työtehtävien kautta tapahtuvaa oppimista, jota täydennetään tietopuolisella opetuksella oppilaitoksessa. Opintoja tukee henkilökohtainen opiskeluohjelma. Opintojen kesto (1–3 vuotta) vaihtelee ja määräytyy suoritettavan tutkinnon, aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Yrittäjä voi myös omaehtoisesti työn ohessa hankkia osaamista esim. opiskelemalla iltaisin tai viikonloppuisin. Mahdollista on myös opiskella aikuiskoulutustuella (yrittäjällä yrittäjän aikuiskoulutustuki). Tällöin työ tai yritystoiminta keskeytyy tai vähenee oleellisesti ja opiskelusta tulee päätoimista.

Katso nämä:

Korkeakoulutus

Suomessa on kahdenlaisia korkeakouluja: ammattikorkeakouluja ja yliopistoja. Se, kumman tahon koulutustarjontaa yrittäjän kannattaa hyödyntää itsensä tai työntekijöidensä koulutuksessa, riippuu yrityksen tarpeista. Yliopistoissa opetuksen lähtökohtana on tieteellinen tai taiteellinen tutkimus, ammattikorkeakoulussa taas työelämän tarpeet.

Osa korkeakoulujen tarjoamasta koulutuksesta johtaa tutkintoon ja osa tutkintoa rajatumpaan kokonaisuuteen. Tutkintoon johtavat koulutukset ovat pääsääntöisesti maksuttomia, muut tutkintokoulutusta täydentävät ja yrityksen tarpeisiin räätälöitävät koulutukset ovat maksullisia.

Katso nämä:

Tutkintoon johtava korkeakoulutus

Mikäli kouluttautujalla on ylioppilastutkinto, ammatillinen toisen asteen tutkinto tai näitä vastaava ulkomainen tutkinto, on mahdollista hakea korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

Tutkintokoulutukseen haetaan pääsääntöisesti korkeakoulujen yhteishaun kautta. Tietyissä tapauksissa on käytössä erillishakuja.

Alempia korkeakoulututkintoja ovat ammattikorkeakoulututkinto ja yliopistojen kandidaatin tutkinto. Näiden jälkeen suoritettavia ylempiä korkeakoulututkintoja ovat ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopistojen maisterin tutkinto.  Maisterin tutkinnon jälkeen yliopistossa voi tehdä jatkotutkinnon eli opiskella lisensiaatiksi tai tohtoriksi.

Korkeakoulututkintoja voi suorittaa yhä joustavammin myös työn ohessa. Erityisesti ammattikorkeakoulututkinto ja ylempi ammattikorkeakoulututkinto sekä tietyt yliopistojen maisterikoulutukset tarjoavat tähän hyviä mahdollisuuksia.

Suomalaisen koulutusjärjestelmän piiriin kuuluvat tutkinnot ovat opiskelijalle maksuttomia.

Katso nämä:

Yrittäjyyttä painottavat korkeakoulututkinnot

Tietyissä ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa on tarjolla yrittäjyyttä painottavia tutkintoja.

Ammattikorkeakouluissa nämä ovat tyypillisesti tradenomin tutkintoja tai ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja. Yliopistoissa taas tietyt maisteri- tai diplomi-insinööri -ohjelmat on rakennettu yrittäjyyden ympärille.

Lisäksi lähes jokaisessa korkeakoulussa on mahdollisuus sisällyttää yrittäjyyskursseja ja -kokonaisuuksia osaksi tutkinto-opintoja.

Jos yrittäjä on kiinnostunut opiskelemaan kokonaisen yrittäjyyttä painottavan korkeakoulututkinnon tai ottamaan yrittäjyyskokonaisuuksia osaksi muuta korkeakoulututkintoa, kannattaa olla yhteydessä suoraan yliopiston tai ammattikorkeakoulun opintopalveluihin.

Avoin korkeakoulutus

Jos haluat kehittää omaa tai työntekijäsi osaamista korkeakoulututkintoa rajatummalla opintokokonaisuudella, vaikkapa vain yksittäisellä kurssilla, on mahdollista hyödyntää avoimen korkeakoulutuksen eli avoimien yliopistojen tai avoimien ammattikorkeakoulujen tarjontaa.

Avoimessa korkeakoulussa voi opiskella pohjakoulutuksesta riippumatta eri alojen ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoja. Avoimia opintoja järjestetään päivisin, iltaisin ja viikonloppuisin sekä verkko-opintoina liki kaikissa korkeakouluissa ympäri Suomea.

Avoimessa korkeakoulussa ei voi suorittaa kokonaisia tutkintoja. Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot ovat kuitenkin korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisia, joten opintosuorituksen voi hyväksyttää osaksi myöhempiä tutkinto-opintoja. 

Useimmissa korkeakouluissa on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishakuväylän kautta, mikäli on suorittanut korkeakoulun edellyttämän määrän kyseiseen tutkintoon soveltuvia opintoja. Väylän kautta voi päästä tutkintokoulutukseen jopa ilman valintakoetta. Asia kannattaa aina erikseen tarkistaa korkeakoulusta, jonka tutkinto-opiskelijaksi on hakeutumassa.

Avoin korkeakouluopetus on opiskelijalle maksullista, vaikkakin verovaroin tuettua. Opintomaksut vaihtelevat, mutta ovat maksimissaan 15 euroa per opintopiste.

Katso nämä:

Täydennyskoulutus

Jos on jo suorittanut korkeakoulututkinnon ja haluaa syventää osaamistaan tutkintoa rajatummalla opintokokonaisuudella, voi hyödyntää yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen täydennyskoulutustarjontaa.

Täydennyskoulutuksen laajuudet ja järjestämismuodot vaihtelevat. Täydennyskoulutusta ovat muun muassa yrityksille ja yhteisöille räätälöidyt koulutus- ja kehittämisohjelmat, työvoimakoulutus sekä avoimesti tarjolla olevat koulutusohjelmat kuten MBA-ohjelmat. Korkeakoulut voivat tarjota maksullisena täydennyskoulutuksena myös korkeakoulututkintojen osia.

Täydennyskoulutus on opiskelijalle aina maksullista ja puhtaasti markkinaehtoista, eli sitä ei tueta verovaroin toisin kuin avointa korkeakoulutusta ja erikoistumiskoulutusta.

Katso nämä:

Erikoistumiskoulutus

Jos on jo suorittanut korkeakoulututkinnon tai omaat sitä vastaavan asiantuntemuksen ja haluaa syventää osaamistaan, kannattaa tarkistaa, onko toimialan tutkimusta tai koulutusta harjoittavassa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa tarjolla tähän tähtäävää erikoistumiskoulutusta.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on tuottaa osaamista sellaisilla asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole markkinaehtoisesti toteutettua koulutustarjontaa. Koulutuksissa tavoitellaan vahvaa yhteyttä tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä työelämän tarpeiden välillä.

Erikoistumiskoulutuksen vähimmäislaajuus on 30 opintopistettä.

Valtio rahoittaa erikoistumiskoulutuksen järjestämistä. Korkeakoulut voivat järjestää erikoistumiskoulutusta maksutta tai periä enintään 120 euroa opintopistettä kohden. Pääsääntö on, että korkeakoulut perivät erikoistumiskoulutuksista opiskelijalta opintomaksun.

Katso nämä:

TE-palvelujen yrittäjäkoulutukset

Julkiset työ- ja elinkeinopalvelut järjestävät työvoimakoulutusta myös yritystoimintaa suunnitteleville sekä yritystä perustaville. Yritystoimintaa suunnitteleville annetaan perustietoutta yrittämisestä ja autetaan yritysidean kehittelyssä. Voit käynnistää yritystoiminnan joustavasti samalla, kun osallistut yrittäjäkoulutukseen.

Työvoimakoulutuksena järjestetään myös koulutusta, joka tähtää yrittäjän ammattitutkintoon tai sen osan suorittamiseen.

Työnantajana jo toimiva yrittäjä voi osallistua henkilöstönsä kanssa TE-palvelujen kanssa yhdessä järjestettyyn TäsmäKoulutukseen. TäsmäKoulutuksessa ei suoriteta tutkintoja tai osatutkintoja.

Katso nämä:

TE-palvelujen yhteishankintakoulutukset

Yrityksesi voi kouluttaa nykyisiä tai uusia työntekijöitä yhteistyössä julkisten työ- ja elinkeinopalvelujen kanssa. Koulutukseen voi osallistua myös yrittäjäksi ryhtyvä tai yrittäjä työntekijöidensä rinnalla.

TE-palvelut ja ELY-keskukset suunnittelevat ja toteuttavat ammatillista koulutusta yhteistyössä työnantajien kanssa niin kutsuttuna yhteishankintakoulutuksena. Yhteishankintakoulutuksissa yrityksesi osallistuu koulutuksen rahoitukseen ja opiskelijavalintaan.

Yhteishankintakoulutuksella yrityksesi voi

 • etsiä ammattitaitoisia työntekijöitä, silloin kun yrityksesi tarvitsemia osaajia ei valmistu muusta koulutuksesta (nk. RekryKoulutus)
 • saada henkilöstölle ja yrittäjälle itselleen räätälöityä ammatillista koulutusta (nk. TäsmäKoulutus)
 • auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitä löytämään uuden ammatin tai työpaikan tai tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitä (nk. MuutosKoulutus).

Katso nämä:

 • Työvoimakoulutuksesta yleisesti ELY-keskuksen sivuilla
 • Yhteishankintakoulutuksista TE-palvelujen sivuilla
 • RekryKoulutuksesta TE-palvelujen sivuilla
 • TäsmäKoulutuksesta TE-palvelujen sivuilla
 • MuutosKoulutuksesta TE-palvelujen sivuilla
   

Aikuislukio

Aikuislukiossa eli niin kutsutussa iltalukiossa voi suorittaa lukion ja ylioppilastutkinnon tai täydentää aikaisempia lukio-opintoja. Aikuislukion opintoja voi suorittaa oppilaitoksen lisäksi etänä.

Opiskelun aikana voi

 • korottaa arvosanoja
 • opiskella yksittäisiä oppiaineita ja kerrata aikaisempia opintoja
 • suorittaa kesken jääneet lukio-opinnot loppuun
 • suorittaa lukion koko oppimäärän
 • suorittaa ylioppilastutkinnon tai täydentää tutkintoa
 • suorittaa ylioppilastutkinnon vähintään kaksi ja puolivuotisen ammatillisen tutkinnon pohjalta

Koko lukion oppimäärän suorittaminen on maksutonta. Aineopiskelijoilta peritään kurssi- tai lukuvuosikohtainen maksu.

Katso nämä:

Vapaa sivistystyö

Myös vapaan sivistystyön oppilaitoksista voi löytyä yrittäjän tai työntekijöiden osaamistarpeisiin vastaavia palveluita. Vapaan sivistystyön koulutusta tarjoavat kansanopistot, kansalaisopistot, opintokeskukset, urheiluopistot ja kesäyliopistot.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa on tarjolla kansalaistaitoihin valmentavia ja yhteiskunnallisia opintoja, yleissivistäviä opintoja sekä harrastuksellista, omaan mielenkiintoon perustuvaa tietojen ja taitojen kartuttamista.

Olennainen piirre vapaassa sivistystyössä on, että se ei ole tutkintotavoitteista eikä sen sisältöjä säädellä lainsäädännössä. Vapaan sivistystyön palvelut ovat pääsääntöisesti maksullisia.

Katso nämä:

Kaupalliset koulutuspalvelut

Julkisesti tuetun ja tuotetun koulutuksen lisäksi yrittäjät voivat hyödyntää kaupallisia koulutuspalveluja, joita on tarjolla laajasti. Ne ovat pääsääntöisesti koulutusalan yritysten ja yrittäjien markkinaehtoisesti tuottamia ja siten maksullisia. Joukossa on myös julkisomisteisten yhtiöiden tuottamia kaupallisia koulutuspalveluita. 

Kaupallisten koulutuspalveluiden muotojen ja sisältöjen kirjo on laaja. Tarjolla on niin lyhyt- kuin pitkäkestoisia koulutuksia, joita voi suorittaa lähi-, etä- tai monimuoto-opintoina.  
 

Itsenäinen osaamisen kehittäminen

Itsenäinen osaamisen kehittäminen ei ole koskaan ollut yhtä vaivatonta kuin nyt. Internetin kautta käytössä on lähes rajaton määrä erilaisia maksuttomia tai maksullisia oppimista tukevia sisältöjä ja kursseja niin Suomesta kuin ulkomailta.

Moni yrittäjä ja työntekijä kehittääkin osaamistaan omaehtoisesti seuraten hyötysivustoja, syventyen ammattijulkaisuihin tai -kirjallisuuteen, katsoen videoita, kuunnellen podcasteja tai osallistuen avoimille verkkokursseille. Sosiaalinen media taas tarjoaa mahdollisuuksia vertaisoppimiseen. 

Kannattaa muistaa myös kirjastot, joista monet tarjoavat ammattikirjallisuuden lisäksi nykyään mahdollisuuksia uuden teknologian, kuten vaikkapa 3D-tulostuksen, kokeilemiseen.

Kuten kaikessa tavoitteellisessa oppimisessa myös omatoimisessa opiskelussa tärkeintä on se, että tiedostaa ne osaamisalueet, joissa haluaa kehittyä ja tunnistaa itselleen parhaiten soveltuvat sisällöt ja palvelut.

Mentorointi ja vertaisoppiminen

Mentorointi, valmennus tai muu vertaisoppimissuhde on erinomainen tapa tunnistaa osaamista ja sen vahvistamiskohteita sekä muutenkin avartaa näkemystä.

Yrittäjän kehittymisen paras kirittäjä on usein toinen yrittäjä. Luotettava keskustelukumppani antaa mahdollisuuden purkaa huolenaiheita ja etsiä niihin ratkaisuja. Vertaistuella on siten suuri merkitys myös yrittäjän jaksamiselle. Joskus oivallisena sparraajana voi toimia kokonaan toiselta alalta tuleva ammattilainen. Yrittäjäjärjestön tapahtumat ja toiminta ovat oivallinen mahdollisuus tavata yrittäjäkollegoita ja vahvistaa näin sosiaalista pääomaasi, joka on arvokas voimavara niin itsellesi kuin yrityksellesi. 

Myös yrityksen työntekijöille sparrauksesta toisen henkilön kanssa on hyötyä. Moni yritys onkin ottanut käyttöön sisäisiä mentorointi- ja valmennusohjelmia. Niiden rakentamiseen voi hakea tukea myös asiaan perehtyneiltä palveluntarjoajilta.

Katso nämä:

Suomen Yrittäjien koulutuspalvelut

Suomen Yrittäjät tarjoaa yrittäjälle ja yritysten työntekijöille mahdollisuuksia oppia uutta huippukouluttajien avustuksella. Tuotamme kotisohvalta saavutettavia napakoita webinaareja ja yrittäjäkollegoiden tapaamisen mahdollistavia seminaareja.  

Koulutuksemme käsittelevät liiketoiminnan ydinalueita, jotka ovat jokaiselle yrittäjälle tärkeitä. Näitä ovat muun muassa:  

 • Myynti, markkinointi ja sosiaalinen media
 • Yrityksen ja yrittäjän verotus
 • Tuloslaskelma, tase, hinnoittelu ja kannattavuus
 • Esihenkilötaidot
 • Yrityslainsäädäntö

Tutustu Suomen Yrittäjien keskusjärjestön koulutustarjontaan: www.yrittajat.fi/koulutus

Hyödynnä myös Suomen Yrittäjien aluejärjestöjen, paikallisyhdistysten ja toimialajärjestöjen koulutukset.

 

Organisaatio

Suomen Yrittäjät

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Mannerheimintie 76 A, 3. krs, 00250 Helsinki
Postiosoite: PL 999, 00101 Helsinki
Puhelin: 044 985 5005
marja.vartiainen@yrittajat.fi

Joonas Mikkilä

digi- ja koulutus- asioiden päällikkö

Organisaatio

Suomen Yrittäjät

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Mannerheimintie 76 A, 3. krs, 00250 Helsinki
Postiosoite: PL 999, 00101 Helsinki
Puhelin: 09 2292 2963, 045 129 6791
joonas.mikkila@yrittajat.fi

Digitalisaatio, korkeakoulut, innovaatiot