Etusivu > Yrittäjän ABC > Osaaminen Ja Koulutus > Osaamisen Kehittamisen Palvelut

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Ammatillinen koulutus

Vuoden 2018 alussa voimaan astui uusi laki ammatillisesta koulutuksesta. Uudistetun lain myötä koko ammatillinen koulutus on yhden lainsäädännön alla, eli laissa ei määritellä erikseen nuorten ja aikuisten ammatillista koulutusta.

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen tavoitteena on lisätä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Oppisopimuksen rinnalle on tullut koulutussopimus, joka on uusi työpaikalla tapahtuvan oppimisen muoto. Koulutussopimus on ei-työsopimussuhteinen ja sen voi solmia joustavasti tutkinnon osittain tai niitä pienempiin kokonaisuuksiin.

Yrittäjänkin on mahdollista suorittaa sekä kokonaisia ammatillisia tutkintoja että tutkinnon osia, joskus myös tutkinnon osaa pienempiä kokonaisuuksia.

Ammatillisen koulutuksen järjestämisessä on siirrytty tasavertaisiin tapoihin hankkia osaamista ja suorittaa tutkinto, sen osia tai pienempiä kokonaisuuksia:

 • oppilaitoksessa opiskellen
 • oppisopimuksella opiskellen
 • työn ohessa itsenäisesti opiskellen.

Suoritustapoja yhdistellään opiskelijan ja työnantajan tarpeen mukaisesti. Tavoitteena on lisätä ammatillisen koulutuksen joustavuutta ja tehokkuutta. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisääminen ei kuitenkaan tarkoita opiskelijoiden automaattista siirtämistä yritysten koulutettavaksi, vaan koulutussopimukset ja oppisopimukset kartoitetaan aina kunkin opiskelijan yksilöllisistä lähtökohdista ja yritysten tarpeista. Kaikille opiskelijoille tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Opiskelija suorittaa opintoja yksilöllisesti tutkinnon osa kerrallaan hänelle sopivalla tavalla. Mikäli opiskelijalla on aiemmin hankittua osaamista työn, opintojen, vapaaehtoistoiminnan tai harrastusten kautta, hänen osaamisensa tunnistetaan ja tunnustetaan. Aiemmin hankitun osaamisen arviointi ja tunnustaminen koskettavat kaikkia opiskelijoita, ei vain aikuisia. Tutkinto tai sen osat suoritetaan aina näyttöjen avulla. Näytössä henkilö osoittaa osaamisensa mahdollisimman aidoissa työtilanteissa ja -ympäristöissä. 

Koulutuksen järjestäjät organisoivat osaamisen näytöt sekä myöntävät todistukset. Näytöissä tulee olla aina mukana myös työelämän edustaja. Koulutuksen järjestäjät tarvitsevat siksi verkostoihinsa yritysten edustajia, jotka haluavat osallistua ammatillisen koulutuksen kehittämiseen ja laadun varmistamiseen.

Ammatillisia tutkintoja ovat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot.

Ammatilliset perustutkinnot

Ammatillisen perustutkinnon opiskelija saa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon vähintään yhteen osa-alueeseen. Ammatillisissa perustutkinnoissa on usein osaamisaloja, jotka mahdollistava erikoistumisen määrättyihin työtehtäviin

Ammattitutkinnot

Ammattitutkinnon opiskelija saa työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.

Erikoisammattitutkinnot

Erikoisammattitutkinnon opiskelija saa työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista.

Ammatillisen koulutuksen yrittäjätutkinnot

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen rakenteessa on yrittäjyyden osioita ja yrittäjänkin on mahdollista suorittaa sekä kokonaisia tutkintoja että tutkinnon osia, joskus myös tutkinnon osaa pienempiä kokonaisuuksia.

Lisäksi tarjolla on erityisesti yrittäjyyteen ja yritysjohtamiseen suunnattuja tutkintoja, joiden avulla yrittäjä voi kehittää omaa yrittäjäosaamistaan, parantaa yrityksensä kilpailukykyä ja lisätä yrityksensä kasvumahdollisuuksia.

Yrittäjäosaamista kehittäviä toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkintoja ovat mm. seuraavat:

 • Yrittäjän ammattitutkinto
 • Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
 • Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto

Näiden tutkintojen myötä

 • Yrittäjä saa asiantuntija-apua ja valmennusta liikeideansa ja -toimintansa kehittämisessä.
 • Yrittäjä voi toteuttaa yritykselleen tärkeän kehittämisprojektin.
 • Yhteiskunta tukee kehittämisprojektia ja koulutusta – yrittäjä voi saada myös taloudellista tukea opinnoissa.
 • Yrittäjä saa tukea yritystoiminnan jatkamiseen ja osaamista esimerkiksi omistajanvaihdoksissa ja muissa muutostilanteissa.

Saat lisätietoa näistä tutkinnoista mm. oman alueesi ammatillisista oppilaitoksista. Oppisopimuskoulutus on varsin yleinen tapa näiden tutkintojen suorittamisessa ja rahoittamisessa. Myös muita julkisrahoitteisia vaihtoehtoja on olemassa, ja koulutuksia on ostettavissa myös markkinaehtoisesti. 

Koulutussopimus ja oppisopimus

Koulutussopimus ja oppisopimus ovat keskeisiä työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteutusmuotoja. Koulutussopimuksessa ei solmita työsopimusta, ja koulutussopimus tehdään tutkinnon osaksi tai sitä pienemmäksi kokonaisuudeksi kerrallaan. Koulutussopimus sopii esimerkiksi tilanteisiin, joissa opiskelijan osaaminen on vielä vähäistä, hän tarvitsee paljon ohjausta eikä hänen työpanoksensa ole tuottavaa. Koulutussopimus on myös hyvä väylä oppisopimukseen, mikäli asiat ovat sen aikana toimineet hyvin niin opiskelijan kuin työnantajan puolesta.

Oppisopimus puolestaan perustuu työsopimukseen. Se sopii hyvin tilanteisiin, joissa työntekijä on jo työsuhteessa yritykseen ja tarvitsee lisäosaamista tai rekrytointitilanteessa, joissa yritys tarvitsee lisää työvoimaa. Koulutussopimusta ja oppisopimusta voidaan yhdistellä tarpeen mukaan.

Koulutussopimuksessa ja oppisopimuksessa työpaikalle nimetään työpaikkaohjaaja tukemaan opiskelijaa työtehtävissä ja oppimisessa. Oppijan ottaminen yritykseen on yrittäjälle vapaaehtoista ja opiskelijan voi itse valita. Koulutuksen järjestäjä vastaa opintojen etenemisestä sekä opintoihin liittyvästä ohjauksesta. Yritykselle ei makseta koulutuskorvausta koulutussopimusopiskelijasta. Oppisopimuskoulutuksessa koulutuskorvausta voidaan maksaa.

Henkilö voi myös omaehtoisesti työn ohessa hankkia osaamista esimerkiksi opiskelemalla iltaisin tai viikonloppuisin. Mahdollista on myös opiskella aikuiskoulutustuella (yrittäjällä yrittäjän aikuiskoulutustuki). Tällöin työ tai yritystoiminta keskeytyy tai vähenee oleellisesti ja opiskelusta tulee päätoimista.

Katso nämä:

Parasta palvelua -kehittämisohjelman materiaalit työpaikoille:

Yrittäjän oppisopimus

Yrittäjän oppisopimuskoulutus säilyi ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä. Yrittäjä voi opiskella yritystoimintansa ohessa yrittäjän oppisopimuksella esimerkiksi yrittäjän ammattitutkinnon. Yrittäjän oppisopimuksella on mahdollista opiskella myös valtaosaa muista ammatillisista tutkinnoista. Sopimus oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä laaditaan koulutuksen järjestäjän ja yrittäjän välille. Yrittäjäopiskelijan mentoriksi nimetään vertaisyrittäjä tai joku muutoin työpaikkaohjaajaksi soveltuva henkilö. Useat koulutuksen järjestäjät maksavat mentorille pientä korvausta.

Yrittäjän oppisopimuksen solmimisen edellytyksenä on yrittäjyyden kriteerien täyttyminen:

 • Yritysmuotona toiminimi, osakeyhtiö, osuuskunta, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö
 • Yel- tai myel-vakuutettu
 • Y-tunnus
 • Yrittäjän yrityksessä riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet
 • Minimi 25 h/viikko työtä yrittäjänä sellaisissa oman yrityksensä toimintaan ja koulutuksen tavoitteeseen liittyvissä tehtävissä, että koulutuksen tavoitteen mukainen tarvittava osaaminen pystytään hankkimaan yrityksessä tapahtuvassa oppimisessa
 • Työpaikkaohjaajaksi (mentori) sovitaan joko yrittäjän omassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa työskentelevä tai muutoin työpaikkaohjaajaksi soveltuva ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö

Koulutus sisältää arjen työtehtävien kautta tapahtuvaa oppimista, jota täydennetään tietopuolisella opetuksella oppilaitoksessa. Opintoja tukee henkilökohtainen opiskeluohjelma. Opintojen kesto (1–3 vuotta) vaihtelee ja määräytyy suoritettavan tutkinnon, aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Yrittäjä voi myös omaehtoisesti työn ohessa hankkia osaamista esim. opiskelemalla iltaisin tai viikonloppuisin. Mahdollista on myös opiskella aikuiskoulutustuella (yrittäjällä yrittäjän aikuiskoulutustuki). Tällöin työ tai yritystoiminta keskeytyy tai vähenee oleellisesti ja opiskelusta tulee päätoimista.

Katso nämä: