Etusivu > Yrittäjän ABC > Osaaminen Ja Koulutus

Etsi

Yrittäjyyskasvatus ja kouluyhteistyö

Yrittäjämäinen asenne ja uutta luova yrittäjyys ovat tavoitteita kaikilla osaamisjärjestelmän tasoilla. Koulutuksen työelämälähtöisyys ja työelämäyhteydet ovat entistä tärkeämpiä. Kaikista ei tule yrittäjiä, mutta yrittäjämäistä työotetta tarvitsee jokainen. Opetuksen on annettava perusta yrittäjämäisille valmiuksille, elinikäiselle oppimiselle ja ammattitaidon jatkuvalle vahvistumiselle.  Yrittäjillä on tässä työssä tärkeä rooli.

Yrittäjyys ei ole erillinen oppiaine, eikä kyse ole vain liiketoimintataitojen opettamisesta. Yrittäjyys nähdään ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistapana elämään.

Alueellisesti yrittäjyyskasvatuksella on useita merkityksiä. Sillä tuetaan nuorten kasvua yrittäjämäiseen asenteeseen, työotteeseen ja yrittäjyyteen. Lisäksi vaikutetaan ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen ja alueen elinvoimaisuuden vahvistamiseen.

Opettajilla tulee olla ajantasaista tietoa yrittäjyydestä, verkostoja alueen yrityksiin sekä yrittäjyyspedagogiikan osaamista. Suomen Yrittäjien Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -projekti järjestää maksuttomia täydennyskoulutuksia opetushenkilöstölle ja tukee yrittäjyyden juurtumista oppilaitoksiin. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro on tehnyt lahjoituksen koulutusten toteuttamiseksi.

Oppilaitosvierailut

Yrittäjiä toivotaan oppilaitoksiin kertomaan kokemuksiaan työelämästä, koulutus- ja urapoluista sekä yrittäjyydestä uravaihtoehtona. Näin oppilaat ja opiskelijat saavat käytännön esimerkkejä yrittäjämäisestä asenteesta, erilaisista ammateista ja työn teon muodoista sekä tietoa oman alueensa elinkeinorakenteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Yritysvierailut ovat mielenkiintoinen tapa esitellä yrityksen toimintaa ja kertoa tulevaisuuden osaamis- ja työvoimatarpeista.

Vierailun tavoitteita

 • Viestiä positiivista asennetta yrittäjyyttä ja työelämää kohtaan. Jokaiselle löytyy oma paikka.
 • Viestiä, että yrittäjämäistä toimintaa tarvitaan kaikilla elämän osa-alueilla: koulussa, harrastuksissa, työssä jne.
 • Kannustaa oppijoita pohtimaan yrittäjyyttä ammatti- ja uravaihtoehtona.
 • Saada oppijat pohtimaan yrittämisen tärkeyttä yhteiskunnassa ja omassa koulussa.

Valmistaudu vierailuun

 • Tarvittavan taustatiedon saat keskustelemalla etukäteen opettajan kanssa oppilasryhmästä, sen toiveista, kiinnostuksen kohteista ja ajankohtaisista ilmiöistä sekä vierailun aikataulusta.
 • Sopikaa opettajan rooli. Hän voi olla esimerkiksi keskusteluttaja tai ”kellokalle”, joka pitää huolen aikataulusta.
 • Oppilaille voi antaa myös ennakkotehtävän. Se voi olla esimerkiksi kysymysten miettiminen yrittäjälle tai jokin teemaan liittyvää herättelytehtävä.
 • Tee muistilista ja aikataulu konkreettisista asioista, jotka olet ajatellut käsitellä. Varaa riittävästi aikaa keskustelulle. Mikäli mahdollista, käy esitystäsi läpi jonkun kanssa etukäteen.
 • Harkitse tarkkaan, tarvitaanko power point -dioja. Mikäli käytät dioja, käytä vähän tekstiä ja enemmän kuvia.

Mitä oppilaat ja opiskelijat haluavat kuulla?

 • Oppilaat ja opiskelijat arvostavat aitoutta, omia kokemuksiasi ja vinkkejä sekä kannustusta. Alla on esimerkkejä mahdollisista sisällöistä.

Yrittäjätarina: Kerro taustastasi ja työstäsi

 • Kuinka sinusta tuli yrittäjä?
 • Millainen koulutus ja työura sinulla on?
 • Kerro konkreettisia esimerkkejä omasta työstä. Mitä työpäivän aikana tapahtuu? Miten työsi lopputulos näkyy?
 • Tarvitsetko työssäsi matematiikkaa, kieliä, maantietoa jne.? Mikä on eri oppiaineiden merkitys työtehtäviesi kannalta?
 • Millaisia taitoja tarvitset työssäsi? Missä ja miten olet näitä taitoja oppinut?
 • Millaisia muita työtehtäviä yrityksessäsi on ja millaisia taitoja niissä tarvitaan?
 • Antaako media oikeanlaisen kuvan ammatistasi ja toimialastasi?

Yrityksen tarina ja yritys työpaikkana

 • Yritysidea, yritystarina ja yrityksen tuotteet ja palvelut mahdollisimman konkreettisesti. Miksi yritys on olemassa? Miten yritys liittyy oppilaiden elämään? Voit ottaa mukaan myös esimerkkejä tuotteista.
 • Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia yritykselläsi on?
 • Kuinka yritykseen pääsee kesätöihin tai harjoitteluun?
 • Mihin asioihin kiinnität huomiota työhaastattelussa?
 • Mitä odotuksia sinulla on tuleville työtekijöille?

Asiantuntijaluento tai työpaja

 • Kouluvierailu voi keskittyä myös omaan ydinosaamiseesi ja asiantuntemukseesi.

Yrittäjyys Suomessa, maailmalla ja omalla paikkakunnalla

 • Yrittäjyys ja työelämä tulevaisuudessa. Millaisia muutoksia on odotettavissa?
 • Nuoret ja yrittäjyys.
 • Perustietoa yrittämisestä ja suomalaisesta yritysrakenteesta.
 • Suomen Yrittäjät, sen tavoitteet ja paikallinen toiminta.
 • Mistä saa lisätietoa yrittäjyydestä ja yrityksen perustamisesta?

Aktivoi kuulijoita osallistumaan

On tärkeää, ettei vierailusta tule kuivakka yksinpuhelu ja luento. Mieti, miten saat kuulijat innostumaan. Opettaja voi olla apuna keskusteluttajana. Ei kannata kuitenkaan hermostua, jos joukossa on passiivisia tai yliaktiivisia.

Oppijoita kannattaa osallistaa kysymyksillä ja pienillä tehtävillä. Vastauksia voi miettiä vaikka yhdessä parin kanssa ja kirjoittaa post it -lapuille.

Esimerkiksi:

 • Millaisia käsityksiä ja mielikuvia heillä on yrittäjyydestä?
 • Kuinka monella on yrittäjiä lähipiirissä?
 • Mitä he tietävät yrityksestä ja sen tuotteista? Millaisia ammatteja he arvelevat yrityksessä olevan?
 • Miten he mainostaisivat yritystä ja kehittäisivät sen tuotteita?
 • Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia ja urahaaveita nuorilla on? Miten yritteliäisyys näkyy heidän elämässään?

Jos mahdollista, opiskelijat voisivat myös kokeilla jotain tuotetta tai työtehtävää vierailun aikana. Voit pyytää opettajaa keräämään palautetta oppilailta tilaisuuden jälkeen. Palaute helpottaa seuraavien vierailujen suunnittelua.

Onnistuneen vierailun eväät

 • Vierailu on suunniteltu ja joustavasti toteutettu.
 • Olet oma persoonallinen itsesi ja innostunut asiastasi.
 • Kerrot konkreettisia esimerkkejä ja omia kokemuksiasi.
 • Käytät puhekieltä, vältät vaikeaa yrittäjäslangia.
 • Kuulijat innostuvat keskustelemaan ja pohtimaan aihetta.
 • Vierailu jättää realistisen, mutta positiivisen kuvan yrittämisestä

Hyödynnä valmiit materiaalit:

Vinkkejä kouluyhteistyöhön

Oppilaitosvierailujen lisäksi on myös muita yhteistyön muotoja.

Stipendit ilahduttavat opiskelijoita

Yritykset voivat palkita esimerkiksi yrittäjyyskurssilla menestyneitä tai yrittäjämäistä asennetta kerryttäneitä. Palkintona ja kannustimena voi olla esimerkiksi kesätyöpaikka tai mahdollisuus tutustua yrittäjän työhön viettämällä päivä yrittäjän seurassa.

Työharjoittelun kautta tutustutaan työelämään ja yrittäjyyteen

Yläkoululaiset saavat kokemuksia työelämästä TET-harjoittelussa (työelämään tutustuminen). Ammatillisella toisella asteella nuoret tutustuvat omaan alaansa työssä oppimisen jaksoilla. Korkea-asteella nuoret tekevät korkeakouluharjoittelun. Ammattiosaamisen lisäksi harjoittelussa karttuvat tulevaisuuden kannalta tärkeät ammatilliset verkostot ja yleiset työelämävalmiudet. Myös opettajia ja opettajaopiskelijat kannattaa kutsua harjoitteluun päivittämään osaamista ja tutustumaan yritysten toimintaan.

Tukea nuorten työllistymiseen

Yrittäjät voivat tukea nuorten työllistymistä myös antamalla valmennusta ja vinkkejä työharjoittelupaikkojen ja työpaikkojen hakua varten. Nuoret kaipaavat tietoa esimerkiksi siitä, kuinka rekrytointiprosessi etenee, kuinka tehdään hyvä työhakemus, mitkä tekijät vaikuttavat valintoihin ja miten piilotyöpaikkoja voi etsiä. Oppilaitoksista voi löytyä myös yritysten tarvitsema kiireapu.

Uutta luova työelämäyhteistyö ja käytännön projektit

Yhteistyön kautta voidaan myös luoda uutta ja samalla tukea nuorten vahvuuksia ja innovointitaitoja. Erilaiset projektit voivat lähteä liikkeelle yrittäjien antamista käytännön toimeksiannosta. Mieti, millaisia isompia tai pienempiä ongelmia ja haasteita voisit tuoda oppilaitosten ratkottaviksi.

Opiskelijoiden yritystoiminnan sparrausta

Yrittäjät voivat sparrata nuorten liikeideoita esimerkiksi NY-ohjelmissa, oppilaitosten yrityshautomoissa, pedagogisissa osuuskunnissa ja muissa harjoitusyritysmalleissa. Nuoret arvostavat aitojen yrittäjien kysymyksiä ja opastusta. Nuori Yrittäjyys (NY) -opinto-ohjelmat tukevat nuorten yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa. Ohjelmat toteutetaan kouluissa osana opetusta perusasteelta korkea-asteelle. Yrittäjien rooli kurssilla voi olla esimerkiksi toimia neuvonantajana NY-yritykselle, sparrata nuorten liikeideoiden toimivuutta, luennoida yritystoiminnan teemoista tai toimia tuomarina NY-messuilla.

Oppilaitosten palveluiden kehittäminen Oppilaitosten yhtenä tehtävänä on alueen elinkeinoelämän palveleminen. Oikeanlaiset palvelut rakentuvat parhaiten tiiviissä vuorovaikutuksessa yritysten kanssa. Yrittäjien kannattaakin viestiä aktiivisesti oppilaitoksiin osaamisen kehittämiseen liittyvistä tarpeista ja toiveista sekä kutsua oppilaitosten edustajia tutustumaan yrityksiin.

Parhaita käytäntöjä

Alle on koottu Suomen Yrittäjien paikallisyhdistysten parhaita käytäntöjä oppilaitosyhteistyössä (lähde: Paikallisyhdistysarviointi 2016, Suomen Yrittäjät).

Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen oppilaitoksen arjessa

 • järjestetään opiskelijaryhmille ja opettajille yritysvierailuja
 • pidetään yrittäjäluentoja oppilaitoksissa
 • toimitaan vapaaehtoisina Nuori Yrittäjyys -opinto-ohjelmissa: kummeina, neuvonantajina, yritysvierailukohteina, luennoitsijoina ja tuomareinapalkitaan aktiivisia opiskelijoita stipendeillä
 • tuotetaan sisältöä erilaisiin yrittäjyyden teemapäiviin ja -tapahtumiin autetaan nuoria kesätyön hakemisessa (esim. speed dating -tyyppiset tilaisuudet)
 • sovitaan paikallisyhdistykselle oma kummiluokka
 • suunnataan yrittäjyyskasvatusta päiväkodista korkea-asteelle saakka yhteistyökumppaneiden kanssa

"Yhteistyö alkaa jo päiväkoti/eskari-asteella, jolloin lapset koristelevat Jouluraitin joulukuuset, josta saavat stipendit."Punkaharjun Yrittäjät ry

"Olemme järjestäneet yrittäjäluentoja koululla oppilaille, meillä on kummiluokka, opettajat tutustuivat yrityksiin."Liperin Yrittäjät ry 

Yrittäjyyskasvatuksen mahdollistaminen

 • maksetaan kuudesluokkalaisille osallistumismaksut ja bussikyydit Yrityskylään
 • annetaan käytössä olevia tiloja nuorten hyödynnettäväksi
 • kannustetaan jäsenistöä olemaan aktiivisia ja tekemään yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa ja tarjoamaan kesätyöpaikkoja ja harjoittelupaikkoja nuorille
 • viestitään yhteistyömahdollisuuksista ja -tarpeista yrityksiin ja oppilaitoksiin

Kokemuksen ja osaamisen jakaminen yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi

 • tuodaan yrittäjien näkemykset yrittäjyyskasvatuksen työryhmiin
 • osallistutaan koulujen opetussuunnitelmien laatimiseen
 • tuodaan ehdotuksia ja ideoita yrittäjyyden kurssien ja -koulutusohjelmien käynnistämiseksi
 • tavataan koulujen rehtoreita ja yhteysopettajia säännöllisesti yhteistyön suunnittelemiseksi

"Olemme olleet mukana ideoimassa Satakunnan Ammattikorkeakoulussa alkavaa uutta koulutusohjelmaa, jossa opiskelu kytketään opiskelijan oman yritystoiminnan ja sen kehittämisen ympärille."Pomarkun Yrittäjät ry

Yhteistyön suunnittelu ja aktiivinen tiedottaminen

Yhteistyötä aloittaessa on hyvä sopia etukäteen rooleista, odotuksista, yhteyshenkilöistä sekä selkeistä pelisäännöistä. Yhteistyö kehittyy yhteisen tekemisen ja molemminpuolisen palautteen kautta. Yksittäisten tempausten lisäksi yhteistyötä kannattaa suunnitella pidemmällä tähtäimellä. Näin yhteistyö voidaan nivoa osaksi muuta toimintaa ja siitä saadaan systemaattista ja pitkäjänteistä. Myös aktiivinen tiedottaminen on tärkeää, sen kautta alueen yrittäjät saavat tietää yhteistyön mahdollisuuksista. Yhteistyö tarjoaa myös mahdollisuuden positiiviseen medianäkyvyyteen alueen lehdissä.

Lisää tukea ja ideoita koulu-yritysyhteistyöhön ja oppilaitosten kanssa työskentelyyn kannattaa pyytää alueen YES -toimijalta, jos sellainen alueelta löytyy.  YES on asiantuntijaverkosto, joka toimii alueellisen yrittäjyyskasvatustyön rakentajana ja yhteistyön kehittäjänä.
 

Materiaalia opettajille

Yrittäjyysmateriaali, jota opettaja voi hyödyntää opetuksessaan eri kouluasteilla ja aihekokonaisuuksissa, on jaettu kolmen teeman alle. 

 

 

Organisaatio

Suomen Yrittäjät

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Mannerheimintie 76 A, 3. krs, 00250 Helsinki
Postiosoite: PL 999, 00101 Helsinki
Puhelin: 09 2292 2947, 040 582 2368
paivi.ojala@yrittajat.fi

Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -hanke