Etusivu > Yrittäjän ABC > Osaaminen Ja Koulutus > Yrittajyyskasvatus Ja Kouluyhteistyo

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Vinkkejä kouluyhteistyöhön

Oppilaitosvierailujen lisäksi on myös muita yhteistyön muotoja.

Vinkkejä lukioiden ja yritysten yhteistyöhön
Lukion uuden opetussuunnitelman kautta lukiot lisäävät yhteistyötä yritysten kanssa. Yhteistyön muodot löytyvät parhaiten yhdessä suunnitellen. 
>> Tutustu oppaaseen

Stipendit ilahduttavat opiskelijoita

Yritykset voivat palkita esimerkiksi yrittäjyyskurssilla menestyneitä tai yrittäjämäistä asennetta kerryttäneitä. Palkintona ja kannustimena voi olla esimerkiksi kesätyöpaikka tai mahdollisuus tutustua yrittäjän työhön viettämällä päivä yrittäjän seurassa.

Työharjoittelun kautta tutustutaan työelämään ja yrittäjyyteen

Yläkoululaiset saavat kokemuksia työelämästä TET-harjoittelussa (työelämään tutustuminen). Ammatillisella toisella asteella nuoret tutustuvat omaan alaansa työssä oppimisen jaksoilla. Korkea-asteella nuoret tekevät korkeakouluharjoittelun. Ammattiosaamisen lisäksi harjoittelussa karttuvat tulevaisuuden kannalta tärkeät ammatilliset verkostot ja yleiset työelämävalmiudet. Myös opettajia ja opettajaopiskelijat kannattaa kutsua harjoitteluun päivittämään osaamista ja tutustumaan yritysten toimintaan.

>> Pk-yritysTET on uusi malli, jonka avulla pienetkin yritykset voivat ottaa TET-harjoittelijoita. Tutustu materiaaliin tästä linkistä.

Tukea nuorten työllistymiseen

Yrittäjät voivat tukea nuorten työllistymistä myös antamalla valmennusta ja vinkkejä työharjoittelupaikkojen ja työpaikkojen hakua varten. Nuoret kaipaavat tietoa esimerkiksi siitä, kuinka rekrytointiprosessi etenee, kuinka tehdään hyvä työhakemus, mitkä tekijät vaikuttavat valintoihin ja miten piilotyöpaikkoja voi etsiä. Oppilaitoksista voi löytyä myös yritysten tarvitsema kiireapu.

Uutta luova työelämäyhteistyö ja käytännön projektit

Yhteistyön kautta voidaan myös luoda uutta ja samalla tukea nuorten vahvuuksia ja innovointitaitoja. Erilaiset projektit voivat lähteä liikkeelle yrittäjien antamista käytännön toimeksiannosta. Mieti, millaisia isompia tai pienempiä ongelmia ja haasteita voisit tuoda oppilaitosten ratkottaviksi.

Opiskelijoiden yritystoiminnan sparrausta

Yrittäjät voivat sparrata nuorten liikeideoita esimerkiksi NY-ohjelmissa, oppilaitosten yrityshautomoissa, pedagogisissa osuuskunnissa ja muissa harjoitusyritysmalleissa. Nuoret arvostavat aitojen yrittäjien kysymyksiä ja opastusta. Nuori Yrittäjyys (NY) -opinto-ohjelmat tukevat nuorten yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa. Ohjelmat toteutetaan kouluissa osana opetusta perusasteelta korkea-asteelle. Yrittäjien rooli kurssilla voi olla esimerkiksi toimia neuvonantajana NY-yritykselle, sparrata nuorten liikeideoiden toimivuutta, luennoida yritystoiminnan teemoista tai toimia tuomarina NY-messuilla.

Oppilaitosten palveluiden kehittäminen

Oppilaitosten yhtenä tehtävänä on alueen elinkeinoelämän palveleminen. Oikeanlaiset palvelut rakentuvat parhaiten tiiviissä vuorovaikutuksessa yritysten kanssa. Yrittäjien kannattaakin viestiä aktiivisesti oppilaitoksiin osaamisen kehittämiseen liittyvistä tarpeista ja toiveista sekä kutsua oppilaitosten edustajia tutustumaan yrityksiin.

Valtakunnallinen Tralla.fi -kokoaa yhteistyömallit
Tralla.fi -palvelussa on runsaasti erilaisia yhteistyön malleja ja valmiita materiaaleja.
 

Parhaita käytäntöjä

Alle on koottu Suomen Yrittäjien paikallisyhdistysten parhaita käytäntöjä oppilaitosyhteistyössä (lähde: Paikallisyhdistysarviointi 2016, Suomen Yrittäjät).

Yrittäjyyskasvatuksen toteuttaminen oppilaitoksen arjessa

 • järjestetään opiskelijaryhmille ja opettajille yritysvierailuja
 • pidetään yrittäjäluentoja oppilaitoksissa
 • toimitaan vapaaehtoisina Nuori Yrittäjyys -opinto-ohjelmissa: kummeina, neuvonantajina, yritysvierailukohteina, luennoitsijoina ja tuomareinapalkitaan aktiivisia opiskelijoita stipendeillä
 • tuotetaan sisältöä erilaisiin yrittäjyyden teemapäiviin ja -tapahtumiin autetaan nuoria kesätyön hakemisessa (esim. speed dating -tyyppiset tilaisuudet)
 • sovitaan paikallisyhdistykselle oma kummiluokka
 • suunnataan yrittäjyyskasvatusta päiväkodista korkea-asteelle saakka yhteistyökumppaneiden kanssa

"Yhteistyö alkaa jo päiväkoti/eskari-asteella, jolloin lapset koristelevat Jouluraitin joulukuuset, josta saavat stipendit."–Punkaharjun yrittäjät ry

"Olemme järjestäneet yrittäjäluentoja koululla oppilaille, meillä on kummiluokka, opettajat tutustuivat yrityksiin." –Liperin yrittäjät ry
 

Yrittäjyyskasvatuksen mahdollistaminen

 • maksetaan kuudesluokkalaisille osallistumismaksut ja bussikyydit Yrityskylään
 • annetaan käytössä olevia tiloja nuorten hyödynnettäväksi
 • kannustetaan jäsenistöä olemaan aktiivisia ja tekemään yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa ja tarjoamaan kesätyöpaikkoja ja harjoittelupaikkoja nuorille
 • viestitään yhteistyömahdollisuuksista ja -tarpeista yrityksiin ja oppilaitoksiin
   

Kokemuksen ja osaamisen jakaminen yrittäjyyskasvatuksen edistämiseksi

 • tuodaan yrittäjien näkemykset yrittäjyyskasvatuksen työryhmiin
 • osallistutaan koulujen opetussuunnitelmien laatimiseen >>Tutustu materiaaliin: yrittäjyys lukion opetussuunnitelmassa (paikallisyhdistyksille)
 • tuodaan ehdotuksia ja ideoita yrittäjyyden kurssien ja -koulutusohjelmien käynnistämiseksi
 • tavataan koulujen rehtoreita ja yhteysopettajia säännöllisesti yhteistyön suunnittelemiseksi

"Olemme olleet mukana ideoimassa Satakunnan Ammattikorkeakoulussa alkavaa uutta koulutusohjelmaa, jossa opiskelu kytketään opiskelijan oman yritystoiminnan ja sen kehittämisen ympärille." –Pomarkun yrittäjät ry

Yhteistyön suunnittelu ja aktiivinen tiedottaminen

Yhteistyötä aloittaessa on hyvä sopia etukäteen rooleista, odotuksista, yhteyshenkilöistä sekä selkeistä pelisäännöistä. Yhteistyö kehittyy yhteisen tekemisen ja molemminpuolisen palautteen kautta. Yksittäisten tempausten lisäksi yhteistyötä kannattaa suunnitella pidemmällä tähtäimellä. Näin yhteistyö voidaan nivoa osaksi muuta toimintaa ja siitä saadaan systemaattista ja pitkäjänteistä. Myös aktiivinen tiedottaminen on tärkeää, sen kautta alueen yrittäjät saavat tietää yhteistyön mahdollisuuksista. Yhteistyö tarjoaa myös mahdollisuuden positiiviseen medianäkyvyyteen alueen lehdissä.

Lisää tukea ja ideoita koulu-yritysyhteistyöhön ja oppilaitosten kanssa työskentelyyn kannattaa pyytää alueen YES -toimijalta, jos sellainen alueelta löytyy.  YES on asiantuntijaverkosto, joka toimii alueellisen yrittäjyyskasvatustyön rakentajana ja yhteistyön kehittäjänä.