Etusivu > Yrittäjän ABC > Osaaminen Ja Koulutus > Yrittajyyskasvatus Ja Kouluyhteistyo

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjyyskasvatus lukiossa 2021

Työelämä on tulevien vuosien aikana suuressa muutoksessa. Laadukkaan ja pitkäjänteisen yrittäjyyskasvatuksen kautta nuoret saavat valmiuksia jatko-opintoja, työelämää ja yrittäjyyttä varten ja nuorten yrittäjyysasenteet sekä yrittäjämäinen toimintatapa vahvistuu. Yritysten ja lukion yhteistyö varmistaa sen, että koulutussisällöt vastaavat tulevaisuuden työelämän tarpeita. 

Yrittäjyyskasvatuksen tuloksena syntyy yritteliäisyyttä kaikilla yhteiskunnan tasoilla. Koulutuksen ja kasvatuksen tehtävä on tukea yrittäjyyden kehittymistä toimintatavaksi, jossa asenne, tahto ja halu toimia yhdistyvät tietoihin ja korkeaan osaamiseen.

Yleissivistävässä koulutuksessa korostetaan myönteisiä asenteita, yrittäjyyteen liittyviä perustietoja ja -taitoja sekä yrittäjämäistä toimintatapaa. Toisella asteella ja korkea-asteella osaamista syvennetään ja mukaan tulevat myös yritystoimintaan liittyvät valmiudet. 

Alueellisesti yrittäjyyskasvatuksella on useita merkityksiä:

 • nuorten kasvu yrittäjämäiseen toimintaan ja yrittäjyyteen 
 • ammattitaitoisen työvoiman turvaaminen
 • nuorten yrittäjyysinnon vahvistuminen
 • alueen elinvoimaisuuden säilyttäminen.
   

Yrittäjyys lukion opetussuunnitelman perusteissa

Opetussuunnitelmien perusteissa ja lukiolaissa linjataan kaksi yrittäjyyteen vahvasti linkittyvää tavoitetta. Nämä tavoitteet tulisi näkyä lukiossa läpileikkaavasti, omina moduuleina tai opintojaksoina sekä sisältöinä esimerkiksi historian ja yhteiskuntaopin sekä opinto-ohjauksen opetuksessa.

 1. työelämän ja yrittäjyyden tuntemuksen lisääminen
 2. työelämä- ja yrittäjyysosaamisen vahvistuminen.
   

Yrittäjyyden tulisi näkyä lukioiden paikallisissa opetussuunnitelmissa seuraavasti:

 1. Eri oppiaineiden opetus ja opiskelumenetelmät edistävät opiskelijan aktiivista työskentelyä ja työelämätaitojen kehittymistä. Opiskelija saa konkreettista tietoa yrittäjyydestä, yritystoiminnasta ja yrittäjyydestä uravaihtoehtona. 
  >> Opettajan yrittäjyysmateriaali
  >> Opettajan opas yrittäjyyspedagogiikkaan

   
 2. Yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat saavat mahdollisuuden kehittää osaamista esimerkiksi yrittäjyyskurssilla. Opetussuunnitelman tulisi jatkossa tarjota väylä myös yrittäjyysdiplomin suorittamiseen.
   
 3. Lukio lisää yhteistyötä työelämän kanssa ja hyödyntää olemassa olevia yhteistyömalleja sekä kehittää uudenlaisia yhteistyön muotoja työelämän kanssa. 
  >> Vinkkejä lukioiden ja yritysten yhteistyöhön
   
 4. Rehtorit ja opettajat vahvistavat omaa yrittäjyys- ja työelämäosaamistaan ja edistävät lukion yrittäjyysmyönteistä toimintakulttuuria.
  >> Opettajien maksuttomat täydennyskoulutukset