Etusivu > Yrittäjän ABC > Perustietoa Yrittajyydesta > Yritysmuodot Ja Vastuut

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Avoin yhtiö

Avoin yhtiö syntyy rekisteröimisellä. Yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa yhtiösopimuksen allekirjoittamisesta tai yhtiön perustaminen raukeaa.

Ennen rekisteröimistä yhtiö ei voi hankkia oikeuksia eikä tehdä sitoumuksia eikä myöskään olla asianosaisena tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa.

Yhtiön puolesta ennen sen rekisteröimistä tehdyistä toimista vastaavat toimesta päättäneet ja siihen osallistuneet yhteisvastuullisesti. Yhtiösopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tehdystä toimesta tai yhtiösopimuksessa yksilöidystä, enintään vuosi ennen yhtiösopimuksen allekirjoittamista tehdystä toimesta aiheutuneet velvoitteet siirtyvät yhtiölle, kun yhtiö rekisteröidään.

Yksi yhtiömies ei voi perustaa avointa yhtiötä. Jos myöhemmin osakkaiden lukumäärä esim. osakkaan erotessa tai kuollessa laskee yhteen, yhtiö voi toimia enintään vuoden avoimena yhtiönä. Mikäli toista osakasta ei mainitun ajan kuluessa liity yhtiöön, se muuttuu yksityiseksi toiminimeksi.

Yhtiömiehenä voi olla luonnollinen täysivaltainen henkilö tai oikeushenkilö. Alaikäinen voi olla avoimen yhtiön osakkaana vain yhdessä holhoojansa kanssa. Tällöin kumpikin on vastuussa alaikäisen tekemistä toimista.

Toiminnalla tulee olla taloudellinen ajallisesti jatkuva tarkoitus. Avoimen yhtiön perustamista lyhyen esim. rakennushankkeen hoitamiseksi, jossa kukin yhtiömies toimii itsenäisesti omaan lukuunsa, ei ole tähän mennessä hyväksytty verotuksessa, vaan yhtiö on purettu.

Yhtiösopimus

Yhtiösopimus voi olla vapaamuotoinen, mutta käytännössä se on aina tarpeen tehdä kirjallisesti. Yhtiösopimuksessa sovitaan toiminnan tavoitteista ja kunkin yhtiömiehen velvollisuuksista ja vastuista. Sopimusta täydentää laissa avoimista ja kommandiittiyhtiöistä olevat säännökset.

Yhtiösopimus laaditaan yleensä useana kappaleena, yksi jokaiselle yhtiömiehelle ja yksi kaupparekisteriä varten. Kaikki yhtiömiehet allekirjoittavat sopimuksen. Sopimukseen on hyvä merkitä seuraavat asiat:

 • yhtiön toimiala
 • yhtiön toiminimi
 • yhtiökumppanien nimet, kotipaikat, henkilötiedot ja kansalaisuus
 • yhtiön kotipaikka
 • yhtiömiesten panosten laatu ja suuruus
 • tilikausi.

Lisäksi voidaan sopimukseen ottaa määräyksiä, joissa määrätään

 • tilintarkastajat
 • yhtiön voiton ja tappion jakamissäännöt
 • yhtiömiesten työnjako
 • yhtiökauden pituus, jos yhtiö on määräaikainen
 • toimitusjohtaja
 • miten yhtiösopimuksesta irtisanoudutaan ja siitä mahdollisesti syntyvä lunastus määrätään
 • seuraukset yhtiömiehen kuolemasta
 • sopimuksen purkamismenettely.

Toiminimi

Avoimen yhtiön toiminimessä tulee olla sanat ”avoin yhtiö” tai siitä tulee muulla tavoin käydä ilmi yhtiömuoto. Yhtiömiesten sukunimet hyväksytään avoimen yhtiön tunnukseksi, tällöin ilmaisua ”avoin yhtiö” ei tarvitse ottaa nimeen. Lyhennystä ”ay” ei hyväksytä kaupparekisteriin. Toiminimi voi sisältää yhden tai useamman yhtiömiehen nimen, mutta ei muun henkilön nimeä. Toiminimen ohella on mahdollista käyttää myös muuta ns. tunnusta, mutta sitä ei ole mahdollista rekisteröidä. Yksinoikeus tähän tunnukseen on mahdollista saada vain sen vakiintuneella käytöllä.

Pääoma

Avoimen yhtiön oma pääoma muodostuu yhtiömiesten yhtiöön sijoittamista panoksista. Panokset voivat olla eri suuruisia ja laatuisia. Yhtiömies voi sijoittaa yhtiöön rahaa tai tavaraa tai pelkän työpanoksensa. Yhtiön pääoma on yhtiömiesten vapaasti käytettävissä. Nostetut varat voidaan käsitellä yhtiön kirjanpidossa voitonjakona, oman pääoman palautuksena, yksityisottona tai osakaslainana. Koska avoimen yhtiön osakkaat eli yhtiömiehet ovat rajoittamattomasti vastuussa yhtiön velvoitteista ei yhtiö joudu selvitystilaan, vaikka ns. oma pääoma menisi miinukselle.

Hallinto ja päätöksenteko

Avoimen yhtiön jokaisella yhtiömiehellä on oikeus itsenäisesti päättää yhtiötä koskevista asioista. Yhtiömiehen tulee myös hoitaa näitä asioita henkilökohtaisesti. Hän ei voi palkata tai valtuuttaa ulkopuolista toimimaan sijastaan.

Yhtiön toimiala määritellään yhtiösopimuksessa. Toimialan ulkopuolelle meneviin toimiin tarvitaan kaikkien yhtiömiesten suostumus. Yhtiösopimuksessa voidaan myös sopia, että joihinkin päätöksiin tarvitaan määräenemmistö tai yksimielinen päätös. Koska itsenäinen toimintaoikeus voi vaikuttaa oleellisesti muiden yhtiömiesten vastuuseen, on toisilla yhtiömiehillä ns. kielto-oikeus. Se voi kohdistua yksittäisiin toimiin tai tilanteisiin, mutta kielto voi koskea myös kaikkea yhtiömiehen toimintaa.

Yhtiömiehillä on lain nojalla oikeus saada korvaus yhtiöltä sen asioiden hoidosta aiheutuneista menoista. Tavallisesti yhtiömiehet nostavat yhtiöstä palkkaa ja saavat osan tuloksesta voitonjakona. Palkan suuruudesta ja työpanoksesta voidaan sopia yhtiösopimuksessa; vaihtoehtoisesti yhtiömiehellä voi olla työsopimuksen luonteinen sopimus yhtiön kanssa.

Avoimen yhtiön tarkoitus on yhteisen taloudellisen päämäärän tavoittelu. Yhtiömiehen tulee noudattaa tästä tavoitteesta johtuvaa lojaalisuusperiaatetta siten, ettei hän ryhdy kilpailemaan yhtiön kanssa muussa toiminnassaan. Toisten yhtiömiesten luvalla se on mahdollista. 

Velkavastuu

Yhtiömiesten vastuu suhteessa ulkopuoliseen on rajatonta, henkilökohtaista ja omavelkaista. Yhtiömiehet voivat sopia keskinäisestä vastuunjaostaan, mutta suhteessa ulkopuoliseen kukin vastaa periaatteessa kaikesta yksin. Velkoja voi siten sen jälkeen, kun yhtiö ei ole velkomisvaatimuksesta huolimatta maksanut hänen saatavaansa, periä sitä keneltä tahansa yhtiömieheltä. Yhtiömiehen henkilökohtainen omaisuus voidaan tällöin käyttää velan maksuun. Yhtiön omaisuus on kuitenkin erillistä siten, että osakkaan henkilökohtaisista veloista ei voida ulosmitata yhtiön omaisuutta vaan ainoastaan yhtiömiehen yhtiöosuus.

Yhtiöstä eronnut yhtiömies ei vapaudu hänen hallinta-aikanaan syntyneistä vastuista suhteessa kolmansiin. Hänen vastuunsa uusista veloista päättyy siihen, kun ero ilmoitetaan yhtiökumppanille tai se merkitään kaupparekisteriin. Uusi yhtiömies joutuu toisaalta vastuuseen myös yhtiön vanhoista velvoitteista.

Yhtiöosuuden luovutus

Yhtiömies voi luovuttaa yhtiöosuutensa toiselle henkilölle vain kaikkien muiden yhtiömiesten suostumuksella tai ehdoin, jotka on yhtiösopimuksessa määrätty. Yhtiöosuus voidaan kuitenkin ulosmitata ja pantata. Ulosmittaus voi johtaa yhtiösopimuksen purkautumisen. Panttauksella ei pantinsaajalle voida siirtää mahdollisuutta osallistua yhtiön asioiden hoitoon. Pantinsaajalla on lähinnä oikeus mahdolliseen voittoon ja jako-osuuteen.

Yhtiösopimuksessa voidaan sopia yhtiöosuuden lunastamisoikeudesta tai velvollisuudesta tarkemmin määritellyissä tilanteissa. Tällaiset määräykset voivat helpottaa sekä yhtiön, että luopuvan osakkaan asemaa silloin, kun yhteistoiminnan edellytykset ovat rauenneet. Yhtiö voi silloin jatkaa toimintaansa ja luopuva yhtiömies saa osuutensa ilman, että yhtiötä puretaan.

Päivitetty 21.6.2017


Liity Yrittäjiin!