Etusivu > Yrittäjän ABC > Taloushallinto Ja Maksut > Maksut Ja Maksaminen

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Perintä

Yrityssaatavien perinnässä perintäkulujen enimmäismäärille ei ole säädetty yhtä tarkkoja euromääräisiä enimmäismääriä kuin kuluttajasaatavien perinnässä. Tässä ohjeessa käsitellään yrityssaatavien perintäkuluja. Kuluttajasaatavien perintää käsitellään alla ainoastaan lyhyenä huomiona.

Mikäli yritys itse perii saatavaa kuluttaja-asiakkaalta, mahdollistaa laki enintään 5 euron suuruisen maksumuistutuskulun vaatimisen kirjallisesta maksumuistutuksesta. Mikäli yritys maksumuistutuksen lähettämisen jälkeen päättää jatkaa saatavan perintää itse, saa perintäkirjeestä tai muusta maksuvaatimuksesta perittävä kulu olla enintään 5 euroa. Lisäksi perintämenettelyä ja maksuvaatimuksen sisältöä koskevat edellytykset ovat kuluttajasaatavan perinnässä varsin yksityiskohtaisesti säänneltyjä. Lisätietoa perintäkulujen enimmäismääristä ja perintämenettelystä kuluttajasaatavien kohdalla saa esimerkiksi tästä tai Kilpailu- ja kuluttajaviraston internetsivuilta tai ottamalla yhteyttä Suomen Yrittäjien neuvontapalveluun.

 
Perinnän oltava lainmukaista ja perintäkulujen kohtuullisia

Saatavien perinnästä annetun lain (perintälaki) mukaan yrityssaatavien perinnässä velallisen on korvattava perinnästä aiheutuvat kohtuulliset kulut. Velallinen ei ole kuitenkaan velvollinen korvaamaan perintäkuluja, jos saatavan perinnässä on menetelty perintälain tai hyvän perintätavan vastaisesti tai muutoin vellisen kannalta sopimattomalla tavalla.

Mikäli koet perinnän lainvastaiseksi tai asiattomaksi tai saatavan täysin perusteettomaksi, on asiasta suositeltavaa reklamoida välittömästi perintätoimistolle. Lisäksi asiasta voi olla yhteydessä Suomen Yrittäjien oikeudellisen neuvontapalveluun. Suomen Yrittäjien asiantuntijat voivat tarvittaessa antaa ohjeita jatkotoimenpiteitä varten. Lisätietoa ja toimintaohjeita liittyen perusteettomista saatavista reklamoimiseen ja lainvastaisesta perinnästä kantelemiseen voit lukea tästä.

Huom! Koronaepidemian vuoksi perintälakiin on tehty väliaikaisia perintäkulujen enimmäismääriä koskevia muutoksia, jotka ovat voimassa 30.6.2021 asti. Lue lisää.

 
Mahdollisuus 40 euron vakiokorvaukseen

Yrityssaatavien perinnässä laki mahdollistaa 40 euron suuruisen vakiokorvauksen perimisen yritysvelalliselta.  Edellytyksenä vakiokorvauksen vaatimiselle on maksun viivästyminen siten, että velkojalla on oikeus viivästyskorkoon. Vakiokorvauksen määrä ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 40 euroa, ja velkoja on velvollinen vähentämään vakiokorvauksen määrän muista mahdollisesti vaatimistaan perintäkuluista.

Mikäli perinnästä velkojalle aiheutuneet todelliset kulut ylittävät vakiokorvauksen määrän, on velallinen velvollinen korvaamaan vakiokorvauksen määrän ylittävät kulut ainoastaan kussakin yksittäistapauksessa kohtuullisiksi katsottavilta osin. Vakiokorvauksen ylittäviltä osin perintäkulujen kohtuullisuutta on arvioitava kokonaisuutena. Kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon erityisesti saatavan suuruus, perinnän työmäärä, perintätehtävän tarkoituksenmukainen suoritustapa ja muut seikat.

Perintäkulujen kohtuullisuutta arvioitaessa, voidaan hyvin karkeasti ottaen todeta, että viranomaisen kannan mukaan alle 100 euron kulut ovat usein kohtuullisia ja sen yli menevät kohtuuttomia, ellei perintätoimistolla ole näyttöä tavallista työläämmästä perinnästä. Velkojan tai perintätoimiston talousongelmia ja siitä mahdollisesti johtuvia maksuvaikeuksia ei ole sallittua missään tilanteessa käyttää perusteena perintäkuluille.
 

 
Esimerkki:
 

Eräässä aluehallintoviraston käsittelemässä tapauksessa perintätoimisto oli toimittanut elinkeinonharjoittajalle pääomaltaan 1210,24 euron suuruista saatavaa periessään yhden maksuvaatimuksen, jossa perintätoimisto oli vaatinut 167,00 euron suuruisia perintäkuluja. Kuluttajasaatavien osalta velalliselta olisi saanut periä maksuvaatimuksesta 50 euroa pääomaltaan saman suuruisen saatavan osalta.
 
Perintätoimisto ei ollut esittänyt selvitystä siitä, kuinka paljon työtä kysymyksessä olevan perintätoimen hoitamiseksi oli mahdollisesti tehty perintäkirjeen laatimisen ja lähettämisen lisäksi. Aluehallintovirasto katsoi, että perintäkuluja   voitiin pitää kohtuuttomina, kun perintätoimenpiteenä oli ollut ainoastaan yhden maksuvaatimuskirjeen lähettäminen.
 

 
Kirjallinen selvitys kulujen muodostumisesta

Mikäli perintäkulut vaikuttavat asiaan nähden kohtuuttoman suurilta ja perusteettomilta, asiasta kannattaa välittömästi reklamoida perintätoimistolle ja vaatia kirjallinen selvitys kuluista ja niiden perusteista. Perintätoimiston tulee kyetä erittelemään kulujen perusteena olevat perintätoimenpiteet, suoritettu työmäärä ja niistä aiheutuneet kustannukset sekä perustelemaan suoritettujen perintätoimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus.

 
Kohtuuttomista perintäkuluista ilmoitus Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo, että toimiluvan saaneet perintätoimistot noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää perintätapaa. Aluehallintovirasto ei ota kantaa sopimuksen pätevyyteen tai laskun aiheellisuuteen liittyviin kysymyksiin, vaan ainoastaan perintätoimiston toiminnan lainmukaisuuteen. Yritys voi kannella perintätoimistosta ja sen vaatimista kuluista, jolloin aluehallintovirasto lähtee tarvittaessa selvittämään asiaa tarkemmin.

Ennen kirjallisen kantelun tekemistä, on suositeltavaa tiedustella epävirallisesti aluehallintoviraston kantaa perintäkulujen kohtuullisuuteen kyseisessä yksittäistapauksessa. Asiaa voi tiedustella puhelimitse klo 08.00—16.15 numerossa 0295 016 000. Yleensä perintätoimisto on suostuvaisempi sopimaan perintäkulujen kohtuullistamisesta, kun viranomaisiin on oltu yhteydessä.

Jos aluehallintoviraston kannan tiedusteleminen ja sen pohjalta perintätoimiston kanssa käytävät neuvottelut eivät johda yhteisymmärrykseen perintäkulujen kohtuullistamisesta, on mahdollista tehdä asiasta virallinen ilmoitus Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Perintäkulujen kohtuullisuus on mahdollista riitauttaa myös käräjäoikeudessa, mikäli saatavan perintä siirtyy oikeudelliseen perintään.
 

Asian käsittelyä varten ilmoituksessa on hyvä tuoda esiin seuraavat seikat:

 1. Ilmoituksen tekijän yhteystiedot
 2. Perintätoimiston nimi
 3. Kuvaus siitä, millä tavalla ilmoituksen tekijä epäilee perintätoimiston toimineen lain tai hyvän perintätavan vastaisesti
 4. Miltä osin ja millä perusteilla ilmoituksen tekijä katsoo kulujen olevan kohtuuttoman suuret
 5. Perittävää saatavaa koskevat tiedot (jäljennökset ilmoituksen tekijälle toimitetuista perittävää saatavaa koskevista laskuista, maksumuistutuksista, maksuvaatimuksista ja jäljennökset mahdollisista saatavaa koskevista reklamaatioviesteistä sekä niihin saaduista perintätoimiston tai toimeksiantajana olevan velkojan vastauksista)
   

Ilmoituksen voi tehdä seuraavilla tavoilla:

 1. aluehallintoviraston internet-sivuilta löytyvällä lomakkeella
 2. vapaamuotoisesti kirjallisesti

Suositeltavaa on käyttää em. lomaketta.
 

Ilmoituksen liitteineen voi toimittaa aluehallintovirastolle seuraavilla tavoilla

 1. sähköpostitse osoitteeseen:
 2. postitse osoitteeseen: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110 00521 Helsinki
 3. faksilla numeroon 09 6150 0533
   

 
Pähkinänkuoressa: Toimi kohtuuttomaksi kokemiesi perintäkulujen kanssa seuraavasti

 1. Jos perintäkulut tuntuvat kohtuuttoman suurilta ja perusteettomilta, asiasta on suositeltavaa reklamoida kirjallisesti perintätoimistolle.
   
 2. Perintätoimistolta voi vaatia yksilöidyn kirjallisen erittelyn kulujen perusteista ja tehdyistä perintätoimenpiteistä.
   
 3. Mikäli perintätoimiston antaman selvityksen ja perintätoimiston kanssa käytyjen neuvotteluiden jälkeen kulujen kohtuullistamisesta ei päästä yhteisymmärrykseen, asiasta voi olla yhteydessä Etelä-Suomen aluehallintovirastoon ja tiedustella viranomaisen kantaa asiaan.
   
 4. Jos aluehallintoviranomaisen kannan välittäminen perintätoimistolle ja sen pohjalta käydyt neuvottelut eivät tuota tulosta, asiasta voi tehdä virallisen ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.
   
 5. Etelä-Suomen aluehallintovirastolle tehdyn virallisen ilmoituksen jälkeen, asiasta kannattaa Ilmoittaa kirjallisesti perintätoimistolle ja vaatia kulujen perinnän keskeyttämistä siihen saakka, kunnes aluehallintovirasto on ottanut kantaa asiaan.
   
 6. Mikäli kohtuuttoman suurista perintäkuluista ja niiden kiistämisestä huolimatta itse saatava on aiheellinen, tulee saatavan pääoma ja kohtuulliseksi katsottava osa kuluista suorittaa perintätoimistolle ilman aiheetonta viivytystä.

 
Suomen Yrittäjien asiantuntijat neuvovat jäsenyrityksiä esimerkiksi saatavien perintään, perintäkulujen kohtuullisuuteen ja Etelä-Suomen aluehallintovirastolle tehtävään ilmoitukseen liittyvissä asioissa.

Neuvontapalvelu toimii arkisin klo 8—20 numerossa 09 229 222.
Varaudu kertomaan jäsennumerosi.

 

Päivitetty 17.12.2020