Etusivu > Yrittäjän ABC > Taloushallinto Ja Maksut > Rahoitus

Etsi

Mitä on joukkorahoitus?

Joukkorahoituksella tarkoitetaan yleensä suurelle yleisölle esitettäviä avoimia pyyntöjä kerätä varoja tiettyyn hankkeeseen. Joukkorahoitus on tapa kerätä rahoitusta henkilöiden ja organisaatioiden hankkeille sekä yritysten toimintaan. Rahoitus kerätään yleensä laajalta joukolta pieninä summina halutun rahoitusmäärän saavuttamiseksi, ja usein Internetissä toimivien palvelualustojen kautta.

Joukkorahoituksessa voidaan erottaa monia toisistaan toiminnallisesti ja taloudellisesti eroavia muotoja. Seuraava luettelo ei ole tyhjentävä, vaan kuvaa tällä hetkellä markkinoilla esiintyviä joukkorahoitusmuotoja. Joukkorahoitus on kehityksensä alkuvaiheessa ja on todennäköistä, että mallit muuttuvat ja kehittyvät tulevaisuudessa.
 

Joukkosponsorointi

 • Lahjoituspohjaisessa joukkorahoituksessa yleisöltä kerätään lahjoituksia tiettyyn hankkeeseen tietyn ajanjakson ajan mainostamalla keräystä Internetin ja sosiaalisen median välityksellä.
 • Palkintopohjaisessa tai ennakkomyyntiin perustuvassa joukkorahoituksessa rahoittajille tarjotaan jonkinlaista vastiketta, kuten mahdollisuus osallistua rahoittamaansa kulttuurikokemukseen tai tuote, joka on kehitetty ja valmistettu kerätyillä varoilla.
   

Joukkosijoittaminen

 • Voitto-osuusjärjestelmissä sijoittajalle luvataan osa rahoitettavan hankkeen tuottamista tulevista voitoista.
 • Arvopaperipohjaisessa tai sijoitusmuotoisessa joukkorahoituksessa yritykset laskevat sijoittajia varten liikkeeseen osakkeita tai velkainstrumentteja. Menettely poikkeaa säännellystä listautumisannista muun muassa siten, että liikkeeseen lasketuilla osakkeilla ei yleensä käydä kauppaa jälkimarkkinoilla eikä niihin liity merkintätakuuta.
 • Joukkolainaamisessa kampanjan järjestäjät lainaavat yleisöltä rahaa ja lupaavat maksaa pääoman takaisin tietyillä ehdoilla korkoineen tai ilman korkoa.
   

Sääntely

Kansallisessa joukkorahoituslaissa (JRL) säädetään joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuksista ja muilla kuin rahoitusvälineillä joukkorahoitusta tarjoavan välittäjän velvollisuuksista. Lisäksi Finanssivalvonta antaa ohjeita sekä määräyksiä, jotka koskevat joukkorahoituksen välittäjiä.

Joukkorahoituksen toimintamalli voi myös olla muun olemassa olevan sääntelyn piirissä eli sovellettavaksi voi tulla esimerkiksi rahankeräyslaki, kauppa- tai kuluttajansuojalaki taikka rahoitusmarkkinalainsäädäntö kuten luottolaitoslaki, sijoituslaki, laki vaihtoehtorahastojen hoitajista ja arvopaperimarkkinalaki. Siten joukkorahoitus saattaa vaatia järjestäjältä lupaa, rekisteröintiä, toimilupaa, esitteitä tai ilmoituksia. Joukkorahoituksen järjestäjä ei välttämättä itsekään tunnista sääntelyn vaatimuksia.
 

Mitä sijoittajan kannattaa tarkistaa

Sijoittajan näkökulmasta joukkorahoitus tarjoaa uusia sijoituskohteita. Osinkoverotussäännökset voivat osaltaan lisätä joukkorahoituksen houkuttelevuutta, sillä listaamattomista yrityksistä saa edullisemmin verotettuja osinkoja kuin pörssiyhtiöistä. Joukkorahoitus tarjoaa sijoittajalle myös mahdollisuuden valita suoraan kohde, mihin varoja sijoittaa.

Joukkorahoituksen monimuotoisuudesta ja alan vakiintumattomuudesta johtuu, että
sijoittajan näkökulmasta toimintaan liittyy myös monenlaisia riskejä ja haasteita. Joukkorahoitukseen osallistuvan sijoittajan onkin syytä selvittää, mihin sitoutuu. Aloittavien yritysten rahoittaminen on luonteeltaan riskisijoittamista ja pääomasijoittamista – säänneltyjä jälkimarkkinoita ei kuitenkaan ole ja on mahdollista, että koko sijoitus voi menettää arvonsa.

Muista nämä!

 • Tiedosta riski sijoitetun pääoman mahdollisesta menettämisestä.
 • Selvitä etukäteen, mitä sijoittajalle tarjotaan.
 • Tutustu rahoitusmalliin, sen tekniikkaan, sopimuksiin ja käytännön toimintatapoihin.
 • Kysy, pohdi, tutki – onhan kyseessä oikea ja sallittu joukkorahoitushanke
 • todelliseen tarkoitukseen?
 • Älä sijoita, jos et saa riittävästi tietoa perustellun sijoituspäätöksen tueksi.
   

Varojen lainaaminen yksityishenkilöille ns. vertaislainanannon kautta

Vertaislainatoiminnassa yksityiset sijoittajat lainaavat varojaan toisille yksityishenkilöille jonkin luotonvälittäjäyrityksen tarjoaman palvelun kautta.

Vertaislainatoiminta ei ole luvanvaraista toimintaa, eikä siten esimerkiksi luottoja välittävän yrityksen hallintohenkilöihin, sisäiseen valvontaan tai riskienhallintajärjestelmiin kohdistu viranomaisvalvontaa. Myöskään vertaislainayritysten esittämiin mahdollisiin luottoluokituksiin lainanottajista ei kohdistu valvontaa.
 

Milloin joukkorahoitukseen pitää hakea lupa?