Etusivu > Yrittäjän ABC > Tyonantajan Abc

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Ajankohtaista

Lomautuksia ja yt-menettelyä koskevat muutokset 

Koronakriisin myötä lainsäädäntöön on tehty lomautuksia ja yt-menettelyä koskevia muutoksia. Löydät tietoa näistä muutoksista Kaikki koronasta yrittäjälle -sivustolta


Laki työntekijöiden lähettämisestä uudistuu

Ulkomailta Suomeen lähetettäviä työntekijöitä koskeva laki muuttuu 1.12.2020. Uusi sääntely laajentaa suomalaisten työehtojen soveltamista lähetettyihin työntekijöihin. Suomalaisille tilaajille ei aiheudu suuria muutoksia, mutta ulkomaisten alihankkijoiden kanssa tehtyjä sopimuksia voi olla tarpeen päivittää. Alihankintaa tai vuokratyötä ulkomailta hankkivalla suomalaisella yrityksellä on useita erityisiä velvoitteita.

» Lue lisää

Paikallinen sopiminen teknologiateollisuuden uudessa työehtosopimuksessa

Teknologiateollisuuden uusi työehtosopimus tuli voimaan 4.1.2020.  Olemme laatineet  jäsenyrityksille ohjeistuksen palkankorotuksista ja säännöllisestä työajasta sopimiseen.

» Lue lisää


Uusi työaikalaki voimaan 1.1.2020

Uusi työaikalaki (872/2019) tulee voimaan 1.1.2020. Lailla kumotaan vuoden 1996 työaikalaki (605/1996).

» Lue lisää


Ohjeet yrittäjille: Toimi näin lakon tai ylityökiellon aikana

Kuinka yrittäjän tulee toimia lakon tai ylityökiellon aikana? Lue ohjeistus.

» Lue lisää

» Lue myös Työtaistelut


Henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen

Työsopimuslaki muuttui 1.7.2019 alkaen. Muutos koskee työsopimuslain 7 luvun 2§:n mukaisen henkilöperusteisen irtisanomisperusteen arviointia ja täyttymistä. Lakimuutoksen tarkoituksena on, että pienten työnantajien erityiset olosuhteet tulevat riittävällä tavalla huomioon otetuiksi henkilöön perustuvaa irtisanomisperustetta arvioitaessa. Muutoksen tavoitteena on alentaa pienten työnantajien työllistämiskynnystä.

» Lue lisää


Vuosilomalaki muuttui – uutta täydentävät lisävapaapäivät

Uusia säännöksiä sovelletaan 1.4.2019 alkavan lomanmääräytymisvuoden lomaoikeuteen. Uudet säännökset voivat kuitenkin tulla sovellettaviksi lomakorvauksen laskennassa jo vuonna 2019.

» Lue lisää


Ohjeistus koskien työsulkua ja siitä aiheutuvia toimenpiteitä

Ohjeessa on tarkasteltu työnantajaliiton julistaman työsulun ja siitä aiheutuvien toimenpiteiden vaikutuksia erityisesti työnantajaliittoon järjestäytymättömän yksityisen sektorin työnantajan näkökulmasta.

» Lue lisää


Paikallinen sopiminen tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa

Tietotekniikan palvelualan uusi työehtosopimus astui voimaan 15.11.2017. Työehtosopimus on voimassa 31.10.2020 saakka. Uutta työehtosopimusta on ryhdyttävä soveltamaan myös järjestäytymättömissä yrityksissä, jotka noudattavat työehtosopimusta yleissitovuuden perusteella.

» Lue lisää


Paikallinen sopiminen teknologiateollisuuden uudessa TES:ssä

Teknologiateollisuuden uusi työehtosopimus allekirjoitettiin 8.11.2017. Palkoista ja pekkaspäivien muuttamisesta työajaksi voidaan jatkossa sopia yrityksissä paikallisesti teknologiateollisuuden uuden työehtosopimuksen mukaan. Paikallisesti voidaan sopia myös lomarahojen ja palvelusvuosilisien vaihtamisesta vapaiksi.

» Lue lisää


KKO 2017:55 – Onko määräaikaiselle työntekijälle tarjottava työtä määräajan päättyessä?

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun mukaan tietyissä tilanteissa työnantajalla on työsopimuslain 7 luvun 4 §:n mukainen työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus myös määräaikaisen työsopimuksen päättyessä. Tapauksesta merkittävän tekee se, että työsopimuslain 7 luvun 4 §:n mukainen velvollisuus koskee vain tilannetta, jossa toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta ollaan irtisanomassa. Ratkaisulla ei kuitenkaan ole merkitystä kaikissa määräaikaisissa työsopimuksissa.

» Lue lisää


Työlainsäädännön muutokset 2017

1.1.2017 tuli voimaan useita työlainsäädännön muutoksia. Koeaika pitenee, takaisinottovelvollisuuden kesto lyhenee ja määräaikaisen työsopimuksen tekeminen pitkäaikaistyöttömän henkilön kanssa helpottuu. Lisäksi kilpailukykysopimuksen perusteella tapahtuu muutoksia työnantajan sivukuluihin ja muutosturvaa ja työterveyshuoltoa koskeviin säännöksiin. Huhtikuun alussa voimaan tulee myös työnantajan oikeus 2500 euron kertakorvaukseen työntekijän perhevapaista aiheutuvista kustannuksista.

» Lue lisää muutoksista ja niiden voimaantulosta


Kilpailukykysopimuksen vaikutukset yrityksiin

Työmarkkinakeskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksen vaikutukset yrityksiin perustuvat sopimuksen perusteella tehtyihin lainsäädäntömuutoksiin ja työehtosopimuksiin tehtyihin muutoksiin. Lainsäädäntömuutokset kohdistuvat mm. työnantajan sivukuluihin. Työehtosopimuksissa on puolestaan sovittu työajan pidentämisestä.

Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidentäminen toteutetaan usean työehtosopimuksen mukaan ensisijaisesti paikallisesti sopien. Näin on esimerkiksi teknologiateollisuudessa. Paikallinen sopimus voidaan tehdä myös järjestäytymättömässä yrityksessä.

» Lue lisää teknologiateollisuuden neuvottelutuloksesta

» Kilpailukykysopimuksen mukaiset neuvottelutulokset