Etusivu > Yrittäjän ABC > Tyonantajan Abc

Etsi

Ajankohtaista

Henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen

Työsopimuslaki muuttuu 1.7 alkaen. Muutos koskee työsopimuslain 7 luvun 2§:n mukaisen henkilöperusteisen irtisanomisperusteen arviointia ja täyttymistä. Lakimuutoksen tarkoituksena on, että pienten työnantajien erityiset olosuhteet tulevat riittävällä tavalla huomioon otetuiksi henkilöön perustuvaa irtisanomisperustetta arvioitaessa. Muutoksen tavoitteena on alentaa pienten työnantajien työllistämiskynnystä.

» Lue lisää


Vuosilomalaki muuttuu – uutta täydentävät lisävapaapäivät

Uusia säännöksiä sovelletaan 1.4.2019 alkavan lomanmääräytymisvuoden lomaoikeuteen. Uudet säännökset voivat kuitenkin tulla sovellettaviksi lomakorvauksen laskennassa jo vuonna 2019.

» Lue lisää


» Syksyn 2018 työtaistelut

 

Ammattiyhdistysliike vastustaa hallituksen esitysluonnosta pienten yritysten irtisanomisperusteiden keventämiseksi ja on käynnistänyt työtaistelutoimenpiteitä, jotka vaikuttavat useilla aloilla. Syksyn 2018 työtaistelut -sivulta löydät koosteen Suomen Yrittäjien julkaisemasta materiaalista sekä poliittisia työtaisteluita koskevat ohjeet yrittäjille.


Ohjeet yrittäjille: Toimi näin ylityökiellon aikana

Tässä ohjeistuksessa on tarkasteltu sitä, miten Teollisuusliiton sekä Ammattiliitto Pron teollisuudenaloille julistama ylityökielto vaikuttaa yrityksissä, jotka eivät kuulu työnantajaliittoon (ns. järjestäytymättömissä yrityksissä). Teollisuusliiton ja Pron julistama ylityökielto astuu voimaan 17. syyskuuta kello 00.00. 

» Lue lisää

» Lue myös Poliittiset työtaistelut


Ohjeistus koskien työsulkua ja siitä aiheutuvia toimenpiteitä

Ohjeessa on tarkasteltu työnantajaliiton julistaman työsulun ja siitä aiheutuvien toimenpiteiden vaikutuksia erityisesti työnantajaliittoon järjestäytymättömän yksityisen sektorin työnantajan näkökulmasta.

» Lue lisää


Paikallinen sopiminen tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa

Tietotekniikan palvelualan uusi työehtosopimus astui voimaan 15.11.2017. Työehtosopimus on voimassa 31.10.2020 saakka. Uutta työehtosopimusta on ryhdyttävä soveltamaan myös järjestäytymättömissä yrityksissä, jotka noudattavat työehtosopimusta yleissitovuuden perusteella.

» Lue lisää


Paikallinen sopiminen teknologiateollisuuden uudessa TES:ssä

Teknologiateollisuuden uusi työehtosopimus allekirjoitettiin 8.11.2017. Palkoista ja pekkaspäivien muuttamisesta työajaksi voidaan jatkossa sopia yrityksissä paikallisesti teknologiateollisuuden uuden työehtosopimuksen mukaan. Paikallisesti voidaan sopia myös lomarahojen ja palvelusvuosilisien vaihtamisesta vapaiksi.

» Lue lisää


KKO 2017:55 – Onko määräaikaiselle työntekijälle tarjottava työtä määräajan päättyessä?

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun mukaan tietyissä tilanteissa työnantajalla on työsopimuslain 7 luvun 4 §:n mukainen työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus myös määräaikaisen työsopimuksen päättyessä. Tapauksesta merkittävän tekee se, että työsopimuslain 7 luvun 4 §:n mukainen velvollisuus koskee vain tilannetta, jossa toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta ollaan irtisanomassa. Ratkaisulla ei kuitenkaan ole merkitystä kaikissa määräaikaisissa työsopimuksissa.

» Lue lisää


Työlainsäädännön muutokset 2017

1.1.2017 tulee voimaan useita työlainsäädännön muutoksia. Koeaika pitenee, takaisinottovelvollisuuden kesto lyhenee ja määräaikaisen työsopimuksen tekeminen pitkäaikaistyöttömän henkilön kanssa helpottuu. Lisäksi kilpailukykysopimuksen perusteella tapahtuu muutoksia työnantajan sivukuluihin ja muutosturvaa ja työterveyshuoltoa koskeviin säännöksiin. Huhtikuun alussa voimaan tulee myös työnantajan oikeus 2500 euron kertakorvaukseen työntekijän perhevapaista aiheutuvista kustannuksista.

» Lue lisää muutoksista ja niiden voimaantulosta


Kilpailukykysopimuksen vaikutukset yrityksiin

Työmarkkinakeskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksen vaikutukset yrityksiin perustuvat sopimuksen perusteella tehtyihin lainsäädäntömuutoksiin ja työehtosopimuksiin tehtyihin muutoksiin. Lainsäädäntömuutokset kohdistuvat mm. työnantajan sivukuluihin. Työehtosopimuksissa on puolestaan sovittu työajan pidentämisestä.

Kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidentäminen toteutetaan usean työehtosopimuksen mukaan ensisijaisesti paikallisesti sopien. Näin on esimerkiksi teknologiateollisuudessa. Paikallinen sopimus voidaan tehdä myös järjestäytymättömässä yrityksessä.

» Lue lisää teknologiateollisuuden neuvottelutuloksesta

» Kilpailukykysopimuksen mukaiset neuvottelutulokset