Etusivu > Yrittäjän ABC > Tyonantajan Abc > Ajankohtaista

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Paikallinen sopiminen teknologiateollisuuden uudessa työehtosopimuksessa

Teknologiateollisuuden uusi työehtosopimus allekirjoitettiin 8.11.2017. Työehtosopimus on voimassa 31.10.2020 saakka. Uutta työehtosopimusta on ryhdyttävä soveltamaan myös järjestäytymättömissä yrityksissä, jotka noudattavat työehtosopimusta yleissitovuuden perusteella.

Työehtosopimukseen sisältyy lukuisia paikallisen sopimisen mahdollisuuksia, joita myös järjestäytymättömät työnantajat voivat hyödyntää. Merkittävimmät uudet paikallisen sopimisen mahdollisuudet koskevat palkankorotusten toteuttamista ja pekkasvapaita. Työnantajilla on nyt mahdollisuus sopia vuoden 2018 palkankorotusten toteuttamisesta paikallisesti. Jos sopimusta ei synny, noudatetaan työehtosopimuksen ns. perälautamääräyksiä.

Palkkaratkaisusta sopiminen

Työehtosopimuksessa määritellään teknologiateollisuuden töissä maksettavat vähimmäispalkat ja niiden korotukset. Työehtosopimuksen mukaan palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti. Palkkaratkaisusta neuvoteltaessa otetaan huomioon yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne sekä kustannuskilpailukyky markkinoilla. Tarkoituksena on löytää kunkin yrityksen tai työpaikan tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Tavoitteena on myös tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta ja palkkaporrastusta sekä tuottavuuden kehittymistä työpaikalla.

Palkkaratkaisua koskevan paikallisen sopimuksen tulee sisältää palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Sopimus vuotta 2018 koskien on tehtävä työehtosopimuksen mukaan 15.12.2017 mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita.

Paikallisen sopimuksen tekeminen määräaikaan mennessä on tärkeää, jotta sopimuksen mukainen palkkaratkaisu ehditään huomioida yrityksen palkkahallinnossa ja toiminnassa. Ilman sopimusta palkkoja on korotettava 1.1.2018 alkaen työehtosopimuksen perälautamääräyksen mukaan.

Jos paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 1.1.2018 alkaen seuraavasti:

  • 1,1 % yleiskorotus
  • 0,5 % yritys- tai työpaikkakohtainen erä, josta työnantaja jakaa kullekin työntekijälle henkilökohtaisen korotuksen.

Yritys- tai työpaikkakohtainen erä jaetaan palkkaryhmittäin kullekin työntekijälle siten, että kunkin työntekijän korotus on vähintään 0,1 % ja enintään 1,5 %. Yritys- tai työpaikkakohtainen erä on työehtosopimuksen mukaan tarkoitettu tukemaan palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta ja palkkaporrastusta, tuottavuuden kehittymistä työpaikalla, työnantajan palkkapolitiikan toteuttamista sekä oikaisemaan mahdollisia vinoumia.

Henkilökohtaisten korotusten jakamisessa työntekijöiden ammattitaidon ja työssä suoriutumisen tulee olla ohjaavana tekijänä. Korotuksen ei siis tarvitse olla samansuuruinen kaikille, mutta erän jako tulee selvittää työntekijöiden edustajalle. Yritys- tai työpaikkakohtainen erä jaetaan yleiskorotuksena, jos sitä ei jaeta henkilökohtaisina korotuksina tai jos sen jakamisesta ei muuta sovita.

Vuonna 2018 on mahdollisuus neuvotella samalla tavalla paikallisesti vuoden 2019 palkkaratkaisusta. Jos paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta 14.12.2018 mennessä, palkankorotukset toteutetaan 1.1.2019 alkaen työehtosopimuksen perälautamääräysten mukaisesti. Tällöin palkkoja korotetaan 0,9 % yleiskorotuksella ja 0,7 % yritys- tai työpaikkakohtaisella erällä, joka jaetaan samojen periaatteiden mukaan kuin edellä.

Vuonna 2020 toteutettavista palkantarkistuksista ei vielä tässä yhteydessä sovittu, vaan työehtosopimuksen osapuolena olevat liitot neuvottelevat niistä kevään 2019 aikana.

Paikallinen sopimus voidaan tehdä myös järjestäytymättömässä yrityksessä

Palkkaratkaisua koskeva paikallinen sopimus voidaan tehdä myös järjestäytymättömässä yrityksessä luottamusvaltuutetun kanssa. Työehtosopimuksessa on edellytetty paikallisen sopimuksen tekemistä pääluottamusmiehen kanssa, mutta järjestäytymättömässä yrityksessä sopimus voidaan tehdä myös luottamusvaltuutetun kanssa.

Työsopimuslain säännös luottamusvaltuutetusta on pakottava, eli siitä ei voida poiketa työehtosopimuksella eikä muullakaan sopimuksella. Lain mukaan työntekijät voivat enemmistöpäätöksin valtuuttaa luottamusvaltuutetun edustamaan heitä valtuutuksessa määrätyissä työsuhteita ja työoloja koskevissa asioissa. Luottamusvaltuutettu on siten suoraan lain nojalla mahdollista valtuuttaa neuvottelemaan paikallisesta palkkaratkaisusta työnantajan kanssa. Pienissä yrityksissä ei ole estettä myöskään sille, että paikallisesta palkkaratkaisusta neuvotellaan ja sovitaan yhteisesti kaikkien työntekijöiden kanssa, jos työntekijät hyväksyvät yksimielisesti palkkaratkaisun. Sopimus on tehtävä kirjallisesti.

Jos puolestaan työnantaja kuuluu työnantajaliittoon eli on järjestäytynyt, paikallisen sopimuksen tekemisessä on noudatettava työehtosopimuksen määräyksiä paikallisen sopimuksen osapuolista ja menettelystä. Tällöin vain pääluottamusmies kelpaa sopimuksen osapuoleksi.

Myös pekkasvapaista voidaan sopia paikallisesti

Teknologiateollisuuden työehtosopimus sisältää myös uusia mahdollisuuksia sopimiseen säännöllisen työajan lisäämisestä ja vähentämisestä. Säännöllisen työajan lisääminen tarkoittaa käytännössä pekkasvapaiden poistamisesta sopimista. Työajan tasaamisvapaan (pekkaspäivät) määrästä voidaan sopia työehtosopimuksesta poiketen enintään 48 tunnin tai 6 päivän osalta. Jos pekkaspäiviä muutetaan paikallisesti työpäiviksi, maksetaan työntekijälle erillinen kiinteä kuukausikorvaus työehtosopimuksessa esitetyn laskukaavan mukaisesti.

Pekkasvapaiden poistamisesta sopiminen edellyttää työehtosopimuksen mukaan kehyssopimuksen tekemistä pääluottamusmiehen kanssa siitä, että työntekijällä on mahdollista sopia pekkasvapaiden poistosta. Sopiminen on siten kaksitasoista: ensin on tehtävä kehyssopimus, jossa asetetaan rajat pekkasvapaista sopimiselle, jonka jälkeen työnantaja voi sopia pekkasvapaista kunkin työntekijän kanssa kehyssopimuksen mukaisissa rajoissa.

Työehtosopimuksen mukaan säännöllistä työaikaa voidaan myös vähentää paikallisesti sopien. Sopia voidaan siitä, että lomaraha voidaan vaihtaa vastaavaan palkalliseen vapaaseen sekä siitä, että työntekijän ansaitsema palvelusvuosilisä vaihdetaan vastaavaan vapaaseen. Lomarahan vapaaseen vaihtaminen edellyttää vastaavaa kehyssopimusta kuin pekkasvapaiden kohdalla.

Edellä mainitut paikalliset sopimukset säännöllisen työajan pidentämisestä ja lyhentämisestä voidaan tehdä myös järjestäytymättömässä yrityksessä. Tällöin sopimus tehdään työaikalain 10 §:ssä säädetyn mallin mukaisesti. Kehyssopimus voidaan siten tehdä luottamusvaltuutetun, muun henkilöstön edustajan tai koko henkilöstön kanssa, jonka jälkeen työnantaja voi sopia kunkin työntekijän kanssa henkilökohtaisesti kehyssopimuksen rajoissa sen yksityiskohtaisesta soveltamisesta. Sopimukset on tehtävä kirjallisesti.
 

» Teknologiateollisuuden TES

» Teknologiateollisuuden uuden TES:n soveltamisohje

» Lue lisää teknologiateollisuuden työehtosopimuksesta ja katso video

 

 

Päivitetty 17.11.2017