Etusivu > Yrittäjän ABC > Tyonantajan Abc > Ajankohtaista

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Paikallinen sopiminen teknologiateollisuuden uudessa työehtosopimuksessa

Teknologiateollisuuden uusi työehtosopimus tuli voimaan 4.1.2020. Työehtosopimus koskee vuosia 2020 ja 2021. Uutta työehtosopimusta on ryhdyttävä soveltamaan myös järjestäytymättömissä yrityksissä, jotka noudattavat työehtosopimusta yleissitovuuden perusteella.

Työehtosopimuksen mukaan palkankorotuksista sovitaan ensisijaisesti paikallisesti. Lisäksi työehtosopimukseen sisältyy mahdollisuus pidentää säännöllistä työaikaa paikallisesti sopien. Myös järjestäytymättömät työnantajat voivat hyödyntää näitä paikallisen sopimisen mahdollisuuksia.

Palkkaratkaisusta sopiminen

Työehtosopimuksessa määritellään teknologiateollisuuden töissä maksettavat vähimmäispalkat ja niiden korotukset. Palkkaratkaisu koostuu vuonna 2020 ja 2021 sovittavista palkantarkistuksista sekä niiden välissä annettavasta yritys- tai työpaikkakohtaisesta erästä, josta työnantaja jakaa kuulekin työntekijälle henkilökohtaisen korotuksen.

Työehtosopimuksen mukaan palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti. Palkkaratkaisusta neuvoteltaessa otetaan huomioon yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne sekä kustannuskilpailukyky markkinoilla. Tarkoituksena on löytää kunkin yrityksen tai työpaikan tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Tavoitteena on myös tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta ja palkkaporrastusta sekä tuottavuuden kehittymistä työpaikalla.

Sopimus vuotta 2020 koskien on tehtävä työehtosopimuksen mukaan 14.2.2020 mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita. Jos paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 1,3 % suuruisella yleiskorotuksella viimeistään 1.3.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Sopimus vuotta 2021 koskien on tehtävä työehtosopimuksen mukaan 15.1.2021 mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita. Jos paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 1,4 % suuruisella yleiskorotuksella viimeistään 1.2.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Palkkaratkaisua koskevan paikallisen sopimuksen tulee sisältää palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Paikallisen sopimuksen tekeminen määräaikaan mennessä on tärkeää, jotta sopimuksen mukainen palkkaratkaisu ehditään huomioida yrityksen palkkahallinnossa ja toiminnassa.

Lisäksi työnantajan on käytettävä vuoden 2020 palkantarkistuksen jälkeen ja kuitenkin viimeistään 1.2.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 0,6 % suuruinen yritys- tai työpaikkakohtainen erä palkkojen korottamiseen. Yritys- tai työpaikkakohtaisen erän tarkoituksena on tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta ja palkkaporrastusta, tuottavuuden kehittymistä työpaikalla, työnantajan palkkapolitiikan toteuttamista sekä oikaista mahdollisia vinoumia.

Henkilökohtaisten korotusten jakamisessa työntekijöiden ammattitaidon ja työssä suoriutumisen tulee olla ohjaavana tekijänä. Korotuksen ei siis tarvitse olla samansuuruinen kaikille, mutta työnantajan tulee selvittää erän jako työntekijöiden edustajalle tai koko henkilöstölle. Yritys- tai työpaikkakohtainen erä jaetaan yleiskorotuksena, jos sitä ei jaeta henkilökohtaisina korotuksina tai jos sen jakamisesta ei muuta sovita.

Paikallinen sopimus palkoista voidaan tehdä myös järjestäytymättömässä yrityksessä

Palkkaratkaisua koskeva paikallinen sopimus voidaan tehdä myös järjestäytymättömässä yrityksessä luottamusvaltuutetun kanssa. Työehtosopimuksessa on edellytetty paikallisen sopimuksen tekemistä pääluottamusmiehen kanssa, mutta järjestäytymättömässä yrityksessä sopimus voidaan tehdä myös luottamusvaltuutetun kanssa.

Työsopimuslain säännös luottamusvaltuutetusta on pakottava, eli siitä ei voida poiketa työehtosopimuksella eikä muullakaan sopimuksella. Lain mukaan työntekijät voivat enemmistöpäätöksin valtuuttaa luottamusvaltuutetun edustamaan heitä valtuutuksessa määrätyissä työsuhteita ja työoloja koskevissa asioissa. Luottamusvaltuutettu on siten suoraan lain nojalla mahdollista valtuuttaa neuvottelemaan paikallisesta palkkaratkaisusta työnantajan kanssa. Pienissä yrityksissä ei ole estettä myöskään sille, että paikallisesta palkkaratkaisusta neuvotellaan ja sovitaan yhteisesti kaikkien työntekijöiden kanssa, jos työntekijät hyväksyvät yksimielisesti palkkaratkaisun. Sopimus on tehtävä kirjallisesti.

Jos puolestaan työnantaja kuuluu työnantajaliittoon eli on järjestäytynyt, paikallisen sopimuksen tekemisessä on noudatettava työehtosopimuksen määräyksiä paikallisen sopimuksen osapuolista ja menettelystä. Tällöin vain pääluottamusmies kelpaa sopimuksen osapuoleksi.

Myös säännöllisen työajan lisäämisestä voidaan sopia

Teknologiateollisuuden työehtosopimus sisältää uuden mahdollisuuden sopimiseen säännöllisen työajan lisäämisestä. Työehtosopimuksen mukaan paikallisesti sopien voidaan poiketa työehtosopimuksen 19 luvun määräyksistä, jotka koskevat päivä- ja kaksivuorotyötä. Paikallisesti ei kuitenkaan voida sopia työaikalain säännöksien vastaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että paikallisella sopimuksella voidaan pidentää työehtosopimuksen mukaista säännöllistä työaikaa, kunhan työaikalain säännöllisen työajan enimmäismääriä ei ylitetä.

Säännöllinen työaika päivä- ja kaksivuorotyössä on työehtosopimuksen mukaan vuonna 2020 keskimäärin 36,5 tuntia viikossa ja vuonna 2021 36,6 tuntia viikossa. Säännöllistä työaikaa voidaan siten pidentää enintään 170 tunnilla vuodessa, jottei työaikalain mukaista säännöllisen työajan enimmäismäärää ylitetä (keskimäärin 40 tuntia viikossa).

Kokeilun tarkoituksena on työehtosopimuksen mukaan edistää työaikaratkaisuja, joilla tuetaan yrityksen tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä työntekijöiden yksilöllisten työaikatarpeiden huomioon ottamista. Paikallisesti sopien voidaan siten pidentää säännöllistä työaikaa esimerkiksi tuotantohuippujen vuoksi.

Sopimus säännöllisen työajan pidentämisestä edellyttää työehtosopimuksen mukaan kehyssopimuksen tekemistä pääluottamusmiehen kanssa työehtosopimuksesta poikkeamisen yleisistä edellytyksistä. Sen jälkeen työntekijä voi sopia esimiehensä kanssa kirjallisesti kehyssopimuksen yksityiskohtaisesta toteuttamisesta. Sopiminen on siten kaksitasoista: ensin on tehtävä kehyssopimus, jossa asetetaan yleiset edellytykset sopimiselle, jonka jälkeen työnantaja voi sopia työajan pidentämisestä kunkin työntekijän kanssa kehyssopimuksen mukaisissa rajoissa.

Paikallinen sopimus säännöllisen työajan pidentämisestä voidaan tehdä myös järjestäytymättömässä yrityksessä. Tällöin sopimus tehdään työaikalain 36 ja 37 §:ssä säädetyn järjestelmän mukaisesti. Kehyssopimus voidaan siten tehdä luottamusvaltuutetun, muun henkilöstön edustajan tai koko henkilöstön kanssa, jonka jälkeen työnantaja voi sopia kunkin työntekijän kanssa henkilökohtaisesti kehyssopimuksen rajoissa sen yksityiskohtaisesta soveltamisesta. Sopimukset on tehtävä kirjallisesti.

Säännöllisen työajan lisäämisessä on kyse kokeilusta, joka on voimassa työehtosopimuskauden ajan. Siten paikallisia sopimuksia voidaan tehdä ainakin vuosille 2020 ja 2021. Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukaan liitot tarkastelevat syksyllä 2021 kokeilusta saatuja kokemuksia ja päättävät, toteutetaanko työehtosopimukseen kirjattu optio kokeilun jatkamisesta vuoden 2023 loppuun.

Jos paikallisessa sopimuksessa on poikettu työehtosopimuksen työaikamääräyksistä, työehtosopimuksen mukaan paikallisen sopimuksen keskeinen sisältö on saatettava liittojen työaikaryhmälle tiedoksi ennen sen käyttöönottoa. Järjestäytymättömän yrityksen, joka noudattaa työehtosopimusta yleissitovuuden perusteella, ei kuitenkaan tarvitse noudattaa tätä menettelymääräystä. Sopimusta ei siten tarvitse toimittaa liittojen työaikaryhmälle. Tämä johtuu työaikalain 36 §:n säännöksestä, jonka mukaan yleissitovaa työehtosopimusta noudattavan yrityksen ei tarvitse noudattaa työehtosopimuksen neuvottelujärjestystä koskevia määräyksiä.

» Teknologiateollisuuden työehtosopimus