Etusivu > Yrittäjän ABC > Tyonantajan Abc > Ajankohtaista

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Uusi työaikalaki voimaan 1.1.2020

Uusi työaikalaki (872/2019) tulee voimaan 1.1.2020. Lailla kumotaan vuoden 1996 työaikalaki (605/1996).

Uusi laki rakentuu pääpiirteissään aiemmin voimassa olleen työaikalain sääntelytapaan. Lain soveltamisala on edelleen yleinen eli lakia sovelletaan yleisesti sekä työ- että virkasuhteen perusteella tehtävään työhön, jollei muualla laissa toisin säädetä. Uuden työaikalain soveltamisalapoikkeuksia on hivenen täsmennetty ja lain soveltamisalaan kuuluminen määritellään jatkossa niin kutsutun työaika-autonomian kautta.

Vaikka laki rakentuu pitkälti voimassa olevaan sääntelytapaan, useat lainsäännökset poikkeavat kuitenkin jossain määrin siitä, mitä voimassa olevassa työaikalaissa säädetään. Uudessa laissa säädetään muun muassa uudesta joustotyöaikaa koskevasta työaikamallista, lakisääteisen työaikapankin käyttöönotosta sekä muutoksista liukuvaan työaikajärjestelyyn. Muutoksilla pyritään varmistamaan joustavat työaikajärjestelyt erilaisten työnantajayritysten tarpeisiin sekä toisaalta helpottamaan työntekijöiden työn ja yksityiselämän yhteensovittamista.

Lisäksi uudessa laissa säädetään esimerkiksi ylityön enimmäismäärän sijasta työajan enimmäismäärästä, säännöksiä yötyön ja jaksotyöajan teettämisestä on päivitetty ja vuorokausilepoa koskevaa säännöstä muutettu.

Lue pykäläkohtaiset ohjeet uuden lain soveltamisesta täältä.