Etusivu > Yrittäjän ABC > Tyonantajan Abc > Lomat Vapaat Ja Poissaolot > Muut Poissaolot

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Työtaistelut

Tässä ohjeessa on tarkasteltu erilaisten työtaistelutoimenpiteiden vaikutuksia erityisesti työnantajaliittoon järjestäytymättömän yksityisen sektorin työnantajan näkökulmasta.

Perustuslaki turvaa lakko-oikeuden

Työtaisteluoikeus liittyy perustuslain turvaamaan ammatilliseen yhdistymisvapauteen. Työtaistelulla tarkoitetetaan tilanteita, joissa työnantaja tai työnantajajärjestö ja työntekijäjärjestö eivät pääse sopimukseen työehdoista, ja käyttävät painostuskeinoja sopimuksen saavuttamiseksi. Työntekijät voivat käyttää työtaistelutoimenpiteinä esimerkiksi ylityökieltoa sekä lakkoa.

Poliittiset työtaistelut

Työtaisteluoikeus koskee myös poliittisia työtaisteiluita. Poliittisella työtaistelu-toimenpiteellä ei saa kuitenkaan edes välillisesti pyrkiä vaikuttamaan oman työehtosopimuksen sisältöön.

Työnantajalla oikeus jatkaa toimintaansa

Työnantajalla on täysi oikeus jatkaa toimintaansa työtaistelun aikana. Tämä voi tapahtua esimerkiksi lakon ulkopuolella olevien työntekijöiden, alihankkijoiden tai vuokratyövoiman avulla.

Lakon sekä ylityökiellon vaikutukset

Suomen Yrittäjät on laatinut ohjeistuksen siitä, miten ylityökielto sekä lakot vaikuttavat yrityksissä, jotka eivät kuulu työnantajaliittoon. 

Lue ohjeistus tästä >>

Työtaistelun vaikutukset siihen osallistuville työntekijöille

Työntekijän ilmoitettava työnantajalle etukäteen aikomuksestaan osallistua työtaisteluun.

Työtaisteluoikeus koskee myös sellaisten yritysten työntekijöitä, joita ei ole mainittu ammattiliittojen työtaisteluilmoituksissa. Työntekijöiden tulisi kuitenkin ilmoittaa etukäteen työnantajalle aikomuksestaan osallistua työtaisteluun.

Työtaisteluun osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Työntekijöitä ei voida pakottaa osallistumaan työtaisteluun.

Palkka ja luontoisedut

Työtaisteluun osallistuneilla työntekijöillä ei ole oikeutta palkkaansa työtaistelun ajalta. Jos työtaistelu kohdistuu esimerkiksi vain osaan työvuoroa, työntekijöillä on oikeus saada palkkansa siltä osin kuin he ovat olleet työssä.

Työntekijöillä ei ole oikeutta luontoisetuihin työtaistelun aikana lukuun ottamatta asuntoetua. Myöskään työnantajan tapaturmavakuutus ei ole voimassa työtaistelun aikana.

Kuukausipalkkalaisten työtaistelun ajan palkka voidaan vähentää noudattaen asianomaisen työehtosopimuksen määräyksiä. Jos työntekijän työsuhteeseen ei sovelleta mitään työehtosopimusta, voidaan poissaolopäivän palkka laskea asianomaiseen kuukauteen sisältyvien työpäivien mukaan.

Asianomaisen työehtosopimuksen määräykset voit tarkistaa tästä: http://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/tyonantajan-abc/tyoehtosopimukset-316465

Lomat ja lyhennysvapaat

Lyhennysvapaiden käsittelyssä tulee tarkistaa asianomaisen työehtosopimuksen määräykset. Jos työehtosopimuksessa ei ole erityisiä määräyksiä työajan lyhennysvapaiden käsittelystä työtaistelun aikana, niin etukäteen työvuorolistaan merkitty työajan lyhennysvapaa kuluu työtaistelun aikana. Myös etukäteen työvuorolistaan merkitty vuosiloma kuluu työtaistelun aikana.

Sairastuminen

Jos työntekijä on ilmoittanut osallistuvansa työtaistelutoimenpiteeseen ja sairastuu tämän jälkeen ennen työtaistelun alkamista, ei työntekijälle ole oikeutta sairausajan palkkaan työtaistelun ajalta. Jos työntekijä ei ole ennen sairastumistaan ilmoittanut osallistumisestaan työtaisteluun, käsitellään hänen poissaoloaan sairauslomana.

Työtaistelun vaikutukset töihin tuleviin työntekijöihin

Palkanmaksuvelvollisuus

Työnantajalla on työsopimuslain nojalla lähtökohtaisesti velvollisuus maksaa palkkaa sellaisille työntekijöille, jotka eivät osallistu työtaisteluun. Jos työnteon estymisen syynä on toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpide, jolla ei ole riippuvuussuhdetta kyseisen työntekijän työehtoihin tai työoloihin, työntekijällä on oikeus saada palkkansa työnteon estymisen ajalta, kuitenkin enintään seitsemältä päivältä (työsopimuslain 2 luvun 12 §).

Työtaistelun ulkopuolelle jäävän henkilöstön osalta voidaan sopia asianomaisen työehtosopimuksen määräysten asettamissa rajoissa työajan lyhennysvapaiden käyttämisestä. Lisäksi työnantaja voi pääsääntöisesti määrätä työntekijöille tilapäisiä, normaaleista työtehtävistä poikkeavia työtehtäviä. Lyhennysvapaisiin ja tilapäisten töiden määräämiseen liittyvissä kysymyksissä on kuitenkin suositeltavaa olla ensin yhteydessä Suomen Yrittäjien neuvontapalveluun (p. 09 229 222).

Työmatkat

Jos työtaistelutoimenpide vaikeuttaa julkisen liikenteen toimintaa, tämä voi vaikuttaa työntekijöiden kulkemiseen työpaikalle. Työnantaja on kuitenkin velvollinen maksamaan palkkaa ainoastaan, kun työntekijän työpanos on hänen käytettävissään.

Työtaistelun vaikutukset yrityksen asiakkaisiin

Jos työtaistelusta aiheutuu haittaa yrityksen toiminnalle siten, että yritys ei esimerkiksi pysty toimittamaan tuotteita tai palveluja sovitussa aikataulussa, kannattaa tästä ilmoittaa sopimuskumppaneille ja asiakkaille mahdollisimman pian.

Lähtökohtaisesti valtakunnallisesta laajasta työtaistelusta johtuvan häiriön aiheuttama viivästys voidaan katsoa ns. ylivoimaiseksi esteeksi, josta ei tulisi seurata korvausvelvollisuutta sopimuskumppaneille. On kuitenkin syytä arvioida tapauskohtaisesti, onko kyseessä ylivoimainen este.