Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Erityisteollisuus

Sopimuskausi
1.5.2014–31.1.2017

Palkankorotukset
 • Palkankorotusvaran käytöstä voidaan sopia paikallisesti pääluottamusmiehen kanssa, kuitenkin niin että seuraavat kriteerit täyttyvät. Paikalliset sopimukset on toimitettava liittojen edustajille.
 • 1.9.2014                  20 € / 13 senttiä
 • korotetaan taulukkopalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja. Osa-aikaisen työntekijän palkkaa korotetaan työajan suhteessa.
 • 1.9.2015                  0,4 %
  - korotetaan taulukkopalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja (tai vastaavia)
  - euromääräisiä lisiä korotetaan 1 senttiä
  - luottamushenkilöiden korvauksia korotetaan 5 € / kk
Muuta
 • korvaavasta työstä yhteinen suositus sopimuskauden aikana

Palkanmaksu

1. Palkanmaksu tapahtuu kaksi kertaa kuukaudessa. Jos määrätty palkanmak‑ supäivä sattuu lauantaiksi, sunnuntaiksi tai juhlapäiväksi, maksetaan palkka edellisenä arkipäivänä.

Määrättyjä palkanmaksupäiviä noudatetaan myös työsuhteen päättyessä. Mikäli työsuhteen päättymisen ja näin määräytyvän palkanmaksupäivän välinen aika on lyhyempi kuin 6 päivää, noudatetaan 6 päivän laskenta‑aikaa.

Ohjetuntipalkat

Täysin työkykyisten työntekijöiden ohjetuntipalkat ovat:

Palkkaryhmä

euroa 31.8.2014 saakka

Koristevienti Oy:ssä

1

8,36

2

8,51

3

8,70

4

8,80

5

9,10

Oy Teampac Ab:ssä

1

9,75

2

9,99

3

10,26

4

10,41

5

10,63

Parker Hannifin Oy:ssä
alaraja 9,50

 

Palkkaryhmä

euroa 1.9.2014 lukien

Koristevienti Oy:ssä

1

8,49

2

8,64

3

8,83

4

8,93

5

9,23

Oy Teampac Ab:ssä

1

9,88

2

10,12

3

10,39

4

10,54

5

10,76

Parker Hannifin Oy:ssä

alaraja

9,63

 

Palkkaryhmä

euroa 1.9.2015 lukien

Koristevienti Oy:ssä

1

8,52

2

8,67

3

8,87

4

8,97

5

9,27

Oy Teampac Ab:ssä

1

9,92

2

10,16

3

10,43

4

10,58

5

10,80

Parker Hannifin Oy:ssä

alaraja

9,67

 

Harjoittelijalle voidaan maksaa enintään neljän (4) kuukauden ajalta 80 pro‑ senttia kysymyksessä olevasta työstä maksettavasta palkasta.

Palvelusvuosilisä

Joulukuun 1. päivää lähinnä seuraavan palkanmaksun yhteydessä suoritetaan työntekijälle palvelusvuosilisää sen mukaan, kuinka kauan hänen työsuhteensa on tätä edeltävän marraskuun loppuun mennessä yhdenjaksoisesti kestänyt.

Lisä määräytyy seuraavasti:

Työsuhteen kesto

Lisänä suoritettava euromäärä lasketaan kaavasta

10 mutta ei 15 vuotta

2 x Lkk x KTA

15 mutta ei 20 vuotta

4 x Lkk x KTA

20 mutta ei 25 vuotta

6 x Lkk x KTA

25 vuotta tai enemmän

8 x Lkk x KTA

jossa: Lkk on edellisen lomanmääräytymisvuoden lomaan oikeuttavien kuukau‑ sien lukumäärä.

KTA on 8 § 8.15 kohdan mukainen keskituntiansio.

Perusteen toteaminen
1.    Kuuluuko työntekijä lisän soveltamispiiriin ja minkä perusteen mukaisesti mahdollinen lisä hänelle suoritetaan, todetaan vuosittain 30.11. Tällöin todettua perustetta noudatetaan seuraavaan tarkastusajankohtaan asti. Työsuhteen yh‑ denjaksoisuutta laskettaessa noudatetaan vuosilomalain soveltamiskäytäntöä.

2.    Mikäli lisän soveltamispiiriin kuuluvan työntekijän työsuhde päättyy ennen lisän vuosittaista maksua, suoritetaan työntekijälle lopputilin yhteydessä edel‑ tävän joulukuun alusta laskettuna kultakin sellaiselta kuukaudelta, jolta työn‑ tekijä on ansainnut vuosilomaa, 1/12 osa siitä summasta, joka hänelle viimeksi palvelusvuosilisänä suoritettiin.

3.    Palvelusvuosilisä suoritetaan erillisenä lisänä. Sitä ei oteta huomioon työeh‑ tosopimuksen mukaista eikä lomapalkka‑sopimuksen 2 § 1. kohdan mukaista keskituntiansiota laskettaessa.

Vuoro‑ ja iltatyölisä

 1. Vuorotyötä tehtäessä maksetaan siihen osallistuville työntekijöille vuorotyö‑ lisää.

Vuorotyölisää maksetaan kaikilta ilta‑ ja yövuoron tunneilta.

 1. Muussa kuin vuoro‑, yli tai hätätyössä olevalle työntekijälle maksetaan iltalisää kello 18.00 – 23.00 tehdystä työstä ja yölisää kello 23.00 – 06.00 tehdystä työstä.
   
 2. Iltatyö‑ ja iltavuorolisä on 31.8.2015 saakka 72 senttiä tunnilta ja yötyö‑ ja yö‑ vuorolisä 115 senttiä tunnilta.

Iltatyö‑ ja iltavuorolisä on 1.9.2015 alkaen 73 senttiä tunnilta ja yötyö‑ ja yövuoro‑ lisä 116 senttiä tunnilta.

Pöytäkirjamerkintä:

Jos paikallisesti on sovittu em. suuremmasta yötyö‑ tai yövuorolisästä, mak‑ setaan yrityksessä edelleen lisää sovitun mukaisesti. Lisää korotetaan yleis‑ korotusta vastaavasti.

Urakkatyö

1. Mikäli työn laatu sen sallii ja se on teknillisesti mahdollista, on työntekijälle varattava tilaisuus suorittaa työtä suorituspalkalla. Suorituspalkkatyön hinnoit‑ telun on perustuttava työn vaativuuteen perustuviin palkkoihin (työkohtainen tuntipalkka).

2. Urakkatyössä on hinnoittelun oltava sellainen, että työntekijän urakka‑ansio nousee normaalilla urakkatyövauhdilla 20 % hinnoitteluperustetta eli työnvaa‑ tivuuteen perustuvaa palkkaa korkeammaksi ja kasvaa työnsuorituksen tai työ‑ tehon lisääntyessä vähintään samassa suhteessa.

3. Töissä, joissa edellisen kappaleen mukainen suoraurakointi tuottaa vaikeuksia voidaan käyttää muita suorituspalkkatapoja. Näiden tulee hinnoitteluperustei‑ densa osalta noudattaa samoja perusperiaatteita kuin suorien urakoidenkin.

4. Sellaisesta urakkatyöstä, jota varten kiinteää työhinnoittelua ei ole laadittu, sovitaan työnantajan ja sen työntekijän tai niiden työntekijöiden välillä, joille urakkatyötä tarjotaan, mikäli mahdollista jo ennen työn alkamista urakkahinta, josta työntekijälle on annettava todiste sekä välttämättömiä tietoja urakkahin‑ nan laskemisen perusteista. Urakoitaessa on pyrittävä siihen, että työt jaetaan tarkoituksenmukaisiin ja riittävän lyhyihin urakoihin.

Pöytäkirjamerkintä:

Urakkahinnan määrittelyä ei tule pitkittää tarpeettomasti.

5. Ellei työntekijä suostu ottamaan hänelle tarjottua urakkaa, tehdään työ ai‑ katyönä, josta maksetaan työntekijälle hänen perustuntipalkkaansa vastaava palkka.

Pöytäkirjamerkintä:

Perusteettomasti älköön työntekijä hylätkö työehtosopimuksen mukaisesti hinnoiteltua urakkaa.

6. Yhteisurakassa saa työntekijä osansa urakkavoitosta suhteessa perustuntipalk‑ kaansa ja siihen työtuntilukuun, jolla hän on osallistunut yhteisurakkaan, ellei‑ vät ao. työntekijät ja työnantaja keskenään toisin ole sopineet.                                                                                                     

7. Milloin työntekijä työnantajan määräyksestä joutuu keskeyttämään aloitta‑ mansa sovitun urakan muun kuin oman tuotantokoneiston käynnissä ja kunnos‑ sapitämiseksi tarvittavien korjaus‑ ja asennustöiden takia, eikä keskeytyksen ai‑ heuttanutta työtä voida järjestää urakalla, maksetaan työntekijälle keskeytyksen ajalta, kuitenkin korkeintaan 6 työpäivältä, hänen keskituntiansionsa mukainen palkka.

Jos tuntityö jatkuu kauemmin kuin 6 työpäivää, maksetaan sen jälkeiseltä tun‑ tityöajalta aikapalkka.

Tulospalkkio

Yrityksessä mahdollisesti käyttöön otettavista tulospalkkio‑ järjestelmistä ja nii‑ hin tehtävistä muutoksista informoidaan luottamusmiestä.


Arkipyhäkorvaus

1.    Uudenvuodenpäivältä, loppiaispäivältä, pitkäperjantailta, II pääsiäispäiväl‑ tä, vapunpäivältä, helatorstailta, itsenäisyyspäivältä, jouluaatolta sekä ensim‑ mäiseltä ja toiselta joulupäivältä maksetaan arkipyhäkorvauksena työntekijälle kahdeksan tunnin palkka keskituntiansion mukaan, mikäli mainitut arkipyhät muuten olisivat olleet hänen työpäiviänsä.

2.    Arkipyhäkorvaus maksetaan kuitenkin vain työntekijälle, jonka työsuhde on yhtäjaksoisesti kestänyt vähintään 3 kuukautta, ennen ko. arkipyhää ja edellyt‑ täen, että työntekijä on ollut työtuntijärjestelmän mukaisesti työssä viimeisenä arkipyhää edeltäneenä ja myös sen jälkeen lähinnä seuraavana työpäivänä tai toi‑ sena näistä päivistä, jos poissaolo on johtunut työnantajan luvasta tai työntekijän sairaudesta, reservin harjoituksesta, lomautuksesta tai muusta hyväksyttävästä syystä.

Soveltamisohje:
Hyväksyttävänä syynä voidaan pitää myös myöhästymistä, mikäli se on ai‑ heuttanut liikennevälinettä kohdannut odottamaton vaurio tai kulkuyhte‑ yksissä sattunut normaalista poikkeava häiriö.

Yleistä sääntöä hyväksyttävän myöhästymisen pituudesta ei voida antaa. Asia on näin ollen ratkaistava tapauksittain huomioon ottaen kuitenkin, ettei mi‑ kä tahansa lyhyt viivytys sinänsä aiheuta arkipyhäkorvauksen menetystä.

Pöytäkirjamerkintä:
Mikäli edellä tässä kohdassa olevat työtuntijärjestelmän mukaisen työajan noudattamista koskevat edellytyssäännöt aiheuttaisivat arkipyhäkorvauk‑ sen menetyksen useilta peräkkäisiltä arkipyhiltä, koskee menetys kuitenkin vain yhtä mainituista arkipyhistä.

3.    Arkipyhäkorvaus maksetaan tämän pykälän tarkoittamalle työntekijälle myös vuosiloman, enintään 3 kuukautta arkipyhää ennen kestäneen sairauden ja laki‑ sääteisen vanhempainloman sekä taloudellisista tai tuotannollisista syistä ta‑ pahtuneen enintään 2 viikkoa arkipyhää ennen kestäneen lomautuksen aikana sattuvilta arkipyhiltä.

Vapaapäiväksi sattuvalta arkipyhältä ei arkipyhäkorvausta makseta. Mikäli työn‑ tekijä on työssä em. päivinä, ei arkipyhäkorvausta makseta.

Edellytyksenä arkipyhäkorvauksen maksamiseksi lomautuksen ajalta on lisäksi se, ettei työntekijä itsestään riippuvasta syystä jätä käyttämättä hyväkseen hä‑ nelle tarjottua mahdollisuutta palata takaisin työhön lomautuksen päätyttyä.

 Kutsunnat ja reservin kertausharjoitukset

1.    Työnantaja maksaa varusmiespalveluksen edellyttämään kutsuntaan ensim‑ mäisen kerran osallistuvalle sekä kutsuntaan liittyvään erilliseen lääkärintar‑ kastukseen osallistuvalle työntekijälle hänelle siitä aiheutuvan ansionmenetyk‑ sen. Lääkärintarkastukseen osallistuvalle korvataan ansionmenetys siltä ajalta, minkä hän hyväksyttävän selvityksen mukaan joutuu tarkastuksen takia ole‑ maan poissa työstä säännöllisenä työaikanaan.

2.    Työnantaja maksaa työntekijälle reservin harjoitusten ajalta palkkaa siten, että työntekijä saa valtion maksaman reserviläispalkan kanssa täydet palkkaedut. Määräystä sovelletaan myös niihin, jotka väestönsuojelulain nojalla koulutetaan väestönsuojelun erikoistehtäviin.

 Pääsiäislauantaina, juhannus‑ ja jouluaattona tehty työ
Päivä‑ ja kaksivuorotyössä korvataan pääsiäislauantaina, juhannus‑ ja joulu‑ aattona suoritettu työ samalla tavoin kuin mitä viikkoylityöstä on sovittu.
 
Kotityöntekijöille maksettavat korvaukset
Kotityöntekijöille maksetaan kunkin palkanmaksun yhteydessä loma‑ korvauksena,  lomaltapaluurahana,  sairausajan  palkkana ja työehtosopimuksen 8.7 §:n mukaisen arkipyhäkorvauksen sijasta erillisenä korvauksena 18,5 % työn‑ tekijän ansaitsemasta palkasta.

Edellä oleva korvaus kattaa myös alle 10‑vuotiaan lapsen sairastumisesta ja lää‑ kärissä käynneistä aiheutuvat ansionmenetykset, työehtosopimuksen 8.3 §:n mukaisen palvelusvuosilisän sekä kaikki muutkin voimassa olevan työehtoso‑ pimuksen mukaiset ansionmenetyksen korvaukset.

 Koristevienti Oy:ssä maksettava lakkalisä
Koristevienti Oy:ssä maksettavan lakkalisän suuruus on 31.8.2015 saakka 35 sent‑ tiä ja 1.9.2015 lukien 36 senttiä tunnilta.
 

Perehdyttäjän korvaus
Perehdyttäjälle, joka oman toimensa ohella perehdyttää tai kouluttaa uutta työn‑ tekijää, harjoittelijoita tai vastaavia työympäristöön ja työtehtäviin, maksetaan perehdytyksestä paikallisesti sovittava  korvaus.

Palkkausjärjestelmä
Paikallisesti voidaan sopia palkkausjärjestelmästä siten, että paikallisen sopi‑ muksen voimaantulo edellyttää liittojen  hyväksyntää.

Tämän työehtosopimuksen voimaantulo ei muuta käytössä olevia palkkausjär‑ jestelmiä.

Keskituntiansio
Keskituntiansio lasketaan vuosineljännekseltä siten, että siltä ajalta tehdystä työstä maksettu palkka jaetaan saman kalenterivuoden vuosineljänneksen aika‑ na tehtyjen tuntien määrällä. Keskituntiansioon otetaan huomioon työssäoloajan työtunneilta ansaittu palkka lisineen, silloin kun ne kohdistuvat tehtyihin työ‑ tunteihin. Keskituntiansioon ei lasketa lisä‑, yli‑ ja sunnuntaityön korotusosia.