Kemian perusteollisuus | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Kemian perusteollisuus

Sopimuskausi:
1.3.2014 - 30.11.2016

Palkantarkistukset ajalle 1.3.2014–30.6.2015 
Työntekijän henkilökohtaista palkkaa, mutta ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä, korotetaan 1.7.2014 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 12 senttiä tunnilta tai 20 euroa kuukaudessa.
Osa-aikaiselle työntekijälle maksettavan korotuksen määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa. 

 TVL-palkat 1.7.2014
Kemian perusteollisuuden työnvaativuusluokkapalkat 1.7.2014 alkaen 

TVL pisteet snt/h €/kk
1 33–58 1118 1810
2 59–75 1212 1962
3 76–92 1311 2122
4 93–109 1423 2303
5 110- 1539 2493

Korotusten toteuttaminen yrityskohtaisissa palkkausjärjestelmissä 
Yrityskohtaisten palkkausjärjestelmien  mukaisia työnvaativuusluokkapalkkoja korotetaan 1.7.2014 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 10 senttiä tunnille alimpaan työnvaativuusluokkaan suhteet säilyttäen. 

Nuorten ohjetuntipalkat 1.7.2014 

Nuorten ohjetuntipalkat snt / h € / kk
15v 826 1396
16v 839 1417
17v 847 1433

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvaukset 1.7.2014 
Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvaukset koko sopimuskaudelle 1.3.2014 - 30.11.2016. 
Luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutetun korvaus 1.7.2014

Työntekijöiden määrä Vapautus h/viikko Korvaus
–20 1 74
21–40 5 74
41–70 8 97
71–100 11 106
101–175 15 126
176–220 18 134
221–320 27 145
321–420 30 167
421- kokonaan vapautettu 168

Palkantarkistukset ajalle 1.7.2015–30.6.2016 
Palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus 
Työntekijän henkilökohtaista palkkaa, mutta ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä, korotetaan 1.7.2015 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 %. 

TVL-palkat 1.7.2015 
Kemian perusteollisuuden työnvaativuusluokkapalkat 1.7.2015 alkaen 

TVL pisteet snt/h €/kk
1 33–58 1124 1820
2 59–75 1218 1973
3 76–92 1318 2134
4 93–109 1430 2316
5 110- 1547 2507

Korotusten toteuttaminen yrityskohtaisissa palkkausjärjestelmissä 
Yrityskohtaisten palkkausjärjestelmien  mukaisia työnvaativuusluokkapalkkoja korotetaan 1.7.2015 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 6 senttiä alimpaan työnvaativuusluokkaan suhteet säilyttäen. 


Nuorten ohjetuntipalkat 1.7.2015 

Nuorten ohjetuntipalkat snt/h €/kk
15v 829 1401
16v 842 1423
17v 850 1439

Vuorolisät 1.7.2015 
Iltavuorolisä on 115 senttiä tunnilta ja yövuorolisä 215 senttiä tunnilta. 

 


Kattavuus:
n. 120

Palkankorotukset:
1.2.2012: kertaerä 150 e
1.2.2012: yleiskorotus 1,6 % + yrityskohtainen erä 0,8 %, jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
1.2.2012: ohjetuntipalkkojen ja lisien korotus 2,4 %
1.3.2013: yleiskorotus 1,3 % + yrityskohtainen erä 0,6 %, jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
1.3.2013: ohjetuntipalkkojen ja lisien korotus 1,9 %
 

 


 

Sopimuskausi 24.11.2009-31.1.2013 

Palkankorotukset  2011
 
Kertakorvaus huhtikuu 2011
 
Ajalta 1.2.–30.4.2011 maksetaan kertakorvaus. Kertakorvaus maksetaan huhtikuun 2011 palkanmaksun yhteydessä.
 
Kertakorvaus maksetaan työntekijälle niiltä kalenterikuukausilta, joiden alussa työntekijän työsuhde on ollut voimassa ja jonka osalta työnantajalla on ollut palkanmaksuvelvollisuus seuraavasti:
 
Työsuhde alkanut 1.2.2011 tai sitä ennen  180 Euroa
Työsuhde alkanut viimeistään 1.3.2011     120 Euroa
Työsuhde alkanut viimeistään 1.4.2011       60 Euroa
 
Osa-aikaiselle työntekijälle maksettavan kertakorvauksen määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.
 
Kertakorvaus maksetaan myös päättyneiden työsuhteiden osalta edellä mainittuja periaatteita noudattaen.
Paikallisesti voidaan sopia toisin kertakorvauksen maksuajankohdasta ja kertakorvauksen maksamisen jaksottamisesta useampaan erään. Kertakorvaus tulee kuitenkin olla kokonaisuudessaan maksettu 30.6.2011 mennessä.
 
Yleiskorotus 1.5.2011
 
Palkkoja korotetaan 1.5.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 23 senttiä tunnilta tai 39 euroa kuukaudessa, kuitenkin vähintään 1,5 %.
 
Paikallinen erä 1.5.2011
 
Yritys- ja toimipaikkakohtaisesti on 1.5.2011 käytössä 0,8 % suuruinen paikallinen erä, jonka suuruus lasketaan työntekijöille huhtikuussa 2011 maksettujen palkkojen summasta (säännöllisen työajan ansio ilman erilisiä lisiä). Erä käytetään työntekijän pätevyyteen ja työsuoritukseen perustuvaan henkilökohtaiseen palkanosan kehittämiseen. Liitot laativat ohjeistuksen erän käytön periaatteista.
 
Paikallisen erän käytöstä neuvotellaan ja sovitaan paikallisesti työnantajan ja luottamusmiehen kesken.
Osapuolet laativat yhteisen ohjeistuksen paikallisen erän jakamiseen liittyen.
 
Liitot laativat yhteisen käytännön ohjeistuksen luottamusmiehille sekä yritysten johdolle yritys- ja toimipaikkakohtaisten ratkaisujen tekemiseksi ja erityisesti siitä, millä perustein erän jakamisesta paikallisesti sovitaan. Mikäli neuvotteluissa ei päästä paikalliseen sopimukseen 29.4.2011 mennessä, maksetaan se 0,8 % suuruisena yleiskorotuksena.
 
Erän suuruus todetaan yhteisesti ja luottamusmiehellä tai muulla työntekijöiden valitsemalla edustajalla on oikeus saada selvitys paikallisen erän kohdentamisesta. Selvityksestä tulee käydä ilmi korotuksen saaneiden työntekijöiden lukumäärä sekä heille jaetun paikallisen erän kokonaismäärä.
 
Korotusten toteuttaminen yrityskohtaisissa palkkausjärjestelmissä
Yrityskohtaisten palkkausjärjestelmien mukaisia työnvaativuusluokkapalkkoja korotetaan 1.5.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 2,3 %:n kustannusvaikutuksella paikallisesti sovittavalla tavalla.
 
Luottamusmiesten kuukausikorvaus 1.5.2011

 

Työpaikan työntekijöiden lukumäärä
 euroa/kk
- 20
67 
21-40
67 
41-70
88 
71-100
96 
101-175
114 
176-220
122 
221-320
131 
321-420
151
421-
152
Työsuojeluvaltuutetun vapautus työstä ja kuukausikorvaus
 
Työsuojeluvaltuutetun ajankäytön laskemisen osalta luovutaan toimialakohtaisten kertoimien / 1.4.1986 käyttämisestä.
 
Muutetaan työsuojeluvaltuutetun vapautusta työstä ja työsuojeluvaltuutetun palkkiota koskeva määräys kuulumaan 1.5.2011 lukien seuraavasti:

 

Työntekijöiden lkm
Vapautus h/vko
Korvaus/euroa/kk
alle 20
1
49
21-40
2
64
41-70
4
88
71-100
6
94
101-175
9
113
176-220
11
118
221-320
16
131
321-420
21
147
yli 420
kokonaan vapautettu
152
1.1.2012 lukien työsuojeluvaltuutetun vapautuksen määrää lisätään pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun vapautusten määrien erotuksen ½  osalla.
 
1.1.2013 lukien luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun työstä vapautuksen ja kuukausikorvausten määrät ovat samat.
 
Nuorten ohjetuntipalkat 1.5.2011

 

 
snt/h
€/kk
15 v
786
1328
16 v
798
1349
17 v
806
1363
 
Vuorolisät 1.5.2011

 

Iltavuorolisä
109 snt/h
Yövuorolisä
204 snt/h
 
Palvelusaikalisät 1.5.2011

 

Palvelusaika
Lisä/snt/h
Lisä €/kk
5-9 v
17
27
10-14 v
22
37
15-19 v
28
48
20-24 v
38
64
yli 25 v
47
80

 
1.5.2010

Yleiskorotus

Palkkoja korotetaan 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on yhdeksän (9) senttiä tunnilta tai 15 euroa kuukaudessa, kuitenkin vähintään 0,6 %.

Paikallinen erä

Yritys- ja toimipaikkakohtaisesti on 1.5.2010 käytössä 0,3 % suuruinen paikallinen erä, jonka suuruus lasketaan työntekijöiden huhtikuun 2010 palkkojen summasta (säännöllisen työajan ansio ilman erillisiä lisiä). Erä käytetään työntekijän pätevyyteen ja työsuoritukseen perustuvaan henkilökohtaiseen palkanosaan. Erän käytöstä sovitaan paikallisesti työnantajan ja luottamusmiehen kesken. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, maksetaan erä 0,3 suuruisena yleiskorotuksena.

Erän suuruus todetaan yhteisesti ja luottamusmiehellä tai muulla työntekijöiden edustajalla on oikeus saada selvitys paikallisen erän kohdentamisesta. Selvityksestä tulee käydä ilmi korotuksen saaneiden työntekijöiden lukumäärä sekä heille jaetun paikallisen erän kokonaismäärä.

TVL-palkat

TVL-tuntipalkkoja korotetaan 1.5.2010 lukien 14 senttiä alimpaan TVL-palkkaan suhteet säilyttäen. TVL-kuukausipalkkoja korotetaan 1.5.2010 lukien 24 € alimpaan suhteet säilyttäen.

Työnvaativuusluokkapalkat 1.5.2010

 

TVL

Pisteet

snt/h

€/kk

1

33-58

1027

1659

2

59-75

1113

1798

3

76-92

1204

1945

4

93-109

1307

2110

5

110-

1414

2284


Vuorolisät 1.5.2010

 

Iltavuorolisä

107 snt/h

Yövuorolisä

200 snt/h


Nuorten ohjetuntipalkat

Nuorten ohjetuntipalkkoja korotetaan yhdeksän (9) senttiä tunnissa ja 15 euroa kuukaudessa.

Nuorten ohjetuntipalkat 1.5.2010

 

 

snt/h

€/kk

15 v

768

1298

16 v

780

1319

17 v

788

1332


Korotusten toteuttaminen yrityskohtaisissa palkkausjärjestelmissä

Yrityskohtaisten palkkausjärjestelmien mukaisia työnvaativuusluokkapalkkoja korotetaan 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,9 %.


Palvelusaikalisä

Korotetaan 5 %:lla.

Palvelusaikalisät 1.5.2010

 

Palvelusaika

Lisä/snt/h

Lisä €/kk

5-9 v

16

26

10-14 v

21

36

15-19 v

27

46

20-24 v

37

62

yli 25 v

45

77


Palkankorotukset 1.2.2011

Osapuolet neuvottelevat 30.11.2010 mennessä 1.2.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavista palkan- ja muiden rahamääräisten etuuksien tarkistuksista.

Mikäli 1.2.2011 toteutettavien palkantarkistusten osalta ei 30.11.2010 mennessä päästä yksimielisyyteen, voi kumpikin osapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään 31.3.2011.

Palkankorotukset 1.2.2012

Osapuolet neuvottelevat 30.11.2011 mennessä 1.2.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavista palkan- ja muiden rahamääräisten etuuksien tarkistuksista.

Mikäli 1.2.2012 toteutettavien palkantarkistusten osalta ei 30.11.2011 mennessä päästä yksimielisyyteen, voi kumpikin osapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään 31.3.2012.

1.1.2009 Voimaan tulevan työaikamääräysten uudistuksen toteuttaminen kemian perusteollisuudessa sekä muoviteollisuudessa ja kemian tuoteteollisuudessa

Työaikamääräysten uudistuksen tarkoitus

Uudistuksen tarkoituksena on työehtosopimusten työaikamääräysten yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen uudistamalla säännöllisen työajan tasaamista ja järjestämistä koskevat määräykset sekä sisällyttämällä eri työaikamuotojen työajantasaamislisät kustannusneutraalisti osaksi työntekijän säännöllisen työajan palkkaa.

Työaika

Työajan pituus

Työehtosopimusten työaikamääräysten uudistuksella ei ole vaikutuksia työehtosopimuksissa sovittuihin päivittäisiin eikä keskimääräisiin viikkotyöaikoihin.

Työehtosopimusten mukaiset työajat/keskimääräiset viikkotyöajat eri työaikamuodoissa vuosina 2007-2010 ovat:

 

Päivätyö

8 tuntia/päivä - 40 tuntia/viikko - keskim. 36,4 tuntia/viikko

Yksi- ja kaksivuorotyö

8 tuntia/päivä - 40 tuntia/viikko - keskim. 36,4 tuntia/viikko

Keskeytyvä kolmivuorotyö

keskim. 35,4 tuntia/viikko

Keskeytymätön kolmivuorotyö

keskim. 34,6 tuntia/viikko

Työajan tasaaminen päivä, yksi- ja kaksivuorotyössä

Tasaamisvapaat – kertymisjärjestelmä

Työajan tasaaminen tapahtuu yksilöllisen työajantasaamisvapaiden ansaintajärjestelmän kautta kertyvillä työajan tasaamisvapailla. Nykyinen tasaamisvapaiden kertymisjärjestelmä säilyy entisellään. Tasaamisvapaiden antamistavat säilyvät entisellään. Uudistuksen yhteydessä työajan tasaamisvapaiden antamisjakso muuttuu kalenterivuodeksi, ellei paikallisesti toisin sovita.

Uudistuksen jälkeen tuntipalkkaisille työntekijöille tasaamisvapaat ovat palkattomia, kun ne pidetään. Kuukausipalkkaisten työntekijöiden osalta tasaamisvapaiden palkka sisältyy kuukausipalkkaan.

Työajan tasaamislisien sisällyttäminen säännöllisen työajan palkkaan

Työajantasaamislisän sisällyttäminen palkkaan koskee niitä työntekijöitä, jotka ovat olleet työajan tasaamisen piirissä ennen 1.1.2009. Näiden työntekijöiden henkilökohtaista palkkaa korotetaan työaikamuodon ja palkkaustavan mukaisella korotuksella 1.1.2009 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Niiden työntekijöiden, jotka eivät ennen 1.1.2009 ole kuuluneet työajan tasaamisen piiriin, henkilökohtaisiin palkkoihin ei sisällytetä työajantasaamislisäkorotusta. Heidän osalta tulee kuitenkin tarkistaa, että 1.1.2009 jälkeen maksettava palkka on vähintään 1.1.2009 voimaa tulevan työnvaativuusluokkapalkan suuruinen.

Niiden työntekijöiden, joiden työsuhde alkaa 1.1.2009 tai sen jälkeen, henkilökohtaisiin palkkoihin ei sisällytetä työajantasaamislisäkorotusta. Heidän osalta tulee kuitenkin tarkistaa, että 1.1.2009 jälkeen maksettava palkka on vähintään 1.1.2009 voimaan tulevan työnvaativuusluokkapalkan suuruinen.

Osa-aikatyöntekijöistä työajantasaamislisän sisällyttäminen palkkaan koskee niitä osa-aikatyöntekijöitä, jotka ovat ennen 1.1.2009 olleet työajan tasaamisen piirissä.

Työajantasaamislisä sisällytetään työntekijät säännöllisen työajan henkilökohtaiseen tunti- tai kuukausipalkkaan ilman erillisiä lisiä.

Näin muodostetusta palkasta tarkistetaan edelleen, että se on vähintään ko. työtä vastaavan vaativuusluokkapalkan suuruinen.

Osa-aikatyössä kuukausi-/kausipalkalla työskentelevän työntekijän osalta vertailu luokkapalkkaan suoritetaan muuntamalla työajantasaamislisällä korotettu palkka vastaamaan täyttä työaikaa tekevän palkkaa ja vertaamalla sitä ko. työn vaativuusluokkaa vastaavaan luokkapalkkaan.

Tuntipalkkaiset työntekijät

Työaikauudistukseen liittyvä työajantasaamislisien sisällyttäminen säännöllisen työajan palkkaan toteutetaan yksinomaan tuntupalkalla työskentelevän työntekijän osalta siten, että työntekijän 31.12.2008 voimassa olevaa henkilökohtaista tuntipalkkaa korotetaan eri työaikamuodoissa seuraavasti:

 

Päivätyö

4,9 %

Yksivuorotyö

4,9 %

Kaksivuorotyöt

4,9 %

Jaksotyö

4,9 %

Keskeytyvä kolmivuorotyö

6,4 %

Keskeytymätön kolmivuorotyö

11,55 %

Sopimuskausi 8.6.2007–31.1.2010

Kertakorvaus kesäkuu 2007
Kertakorvauksen suuruus on kemian perusteollisuudessa 280 euroa.

Palkankorotukset 1.10.2007

Yleiskorotus
Palkkoja korotetaan lähinnä 1.10.2007 alkavan palkanmaksukauden alusta alkaen 3,4 prosenttia.

Työnvaativuusluokkapalkat
1.10.2007 voimaantulevat luokkapalkat muodostetaan siten, että 30.9.2007 voimassaolevia työnvaativuusluokkapalkkoja korotetaan 3,4 prosenttia.

Nuorten ohjetuntipalkat
Nuorten ohjetuntipalkkoja korotetaan 3,4 prosenttia.


Palkankorotukset 1.9.2008

Yleiskorotus
Palkkoja korotetaan lähinnä 1.9.2008 alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,5 prosenttia.

Järjestelyvara
Yrityskohtaisesti on lisäksi käytössä 0,4 prosentin suuruinen erä, jonka käytöstä sovitaan paikallisesti 30.8.2008 mennessä. Jaettava rahamäärä todetaan yhteisesti. Erä käytetään työntekijän pätevyyteen ja työsuoritukseen perustuvaan henkilökohtaiseen palkanosaan. Sen käytöstä sovitaan paikallisesti. Jos erän käytöstä ei päästä yksimielisyyteen jaetaan puolet siitä prosentuaalisena yleiskorotuksena ja puolet erästä jakaa työnantaja edellä mainittuja periaatteita noudattaen.

Jaettava rahamäärä todetaan yhteisesti. Luottamusmiehen on voitava paikallisesti varmistaa erän jakaminen.

Vuorolisät
Iltavuorolisän suuruus on 103 senttiä ja yövuorolisän suuruus 192 senttiä tunnilta.

Työnvaativuusluokka
Työnvaativuusluokkapalkkoja korotetaan lähinnä 1.9.2008 alkavan palkanmaksukauden alusta 2,9 prosenttia.

Nuorten ohjetuntipalkat
Nuorten ohjetuntipalkkoja korotetaan 2,9 prosentilla.


Palkankorotukset 1.5.2009

Palkkoja korotetaan sen lähinnä 1.5.2009 alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 25 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 2,4 prosenttia.

Järjestelyvara
Yrityskohtaisesti on lisäksi käytössä 0,4 prosentin suuruinen erä, jonka käytöstä sovitaan paikallisesti 30.4.2009 mennessä. Jaettava rahamäärä todetaan yhteisesti. Erä käytetään työntekijän pätevyyteen ja työsuoritukseen perustuvaan henkilökohtaiseen palkanosaan. Sen käytöstä sovitaan paikallisesti. Jos erän käytöstä ei päästä yksimielisyyteen jaetaan puolet siitä prosentuaalisena yleiskorotuksena ja puolet erästä jakaa työnantaja edellä mainittuja periaatteita noudattaen.

Jaettava rahamäärä todetaan yhteisesti. Luottamusmiehen on voitava paikallisesti varmistaa erän jakaminen.

Vuorolisät
Iltavuorolisän suuruus on 106 senttiä ja yövuorolisän suuruus 198 senttiä tunnilta.

Työnvaativuusluokkapalkat
Työnvaativuusluokkapalkkoja korotetaan lähinnä 1.5.2009 alkavan palkanmaksukauden alusta siten, että alinta luokkapalkkaa korotetaan 25 sentillä ja muita suhteet säilyttäen.

Nuorten ohjetuntipalkat
Nuorten ohjetuntipalkkoja korotetaan 2,8 prosentilla.

Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut

Luottamusmiehelle annettava viikoittainen vapaa-aika ja kuukausittainen korvaus 8.6.2007 alkaen:

 

 

 

- 20 1 tunti 61 €
21 - 40 5 tuntia 61 €
41 - 70 8 tuntia 81 €
71 - 100 11 tuntia 88 €
101 - 175 15 tuntia 105 €
176 - 220 18 tuntia 111 €
221 - 320 27 tuntia 120 €
321 - 420 30 tuntia 138 €
421 - kokonaan vapautettu 139 €


Työsuojeluvaltuutetun palkkiota koskeva taulukko 8.6.2007 alkaen:

 

 

 

 

Vapautusta työstä/
tuntia viikossa
korvaus/euroa
4 36 €
4 - 6 53 €
7 - 8 74 €
9 - 12 79 €
13 - 16 94 €
17 - 25 99 €
26 - 28 111 €
29 124 €
kokonaan vapautettu 125 €


Sopimuskausi 16.2.2005-30.9.2007

Vuonna 2006 palkkoja korotetaan 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus 1,6 prosenttia. Paikallinen järjestelyvara on 0,4 prosenttia, jonka käytöstä on sovittava 15.5.2006 mennessä. Ellei käytöstä päästä yksimielisyyteen, jaetaan puolet siitä prosentuaalisena yleiskorotuksena (tällöin yleiskorotukseksi siis muodostuu 1,8 prosenttia) ja puolet jakaa työnantaja em. periaatteita noudattaen. Jos erä jaetaan tasan kaikille, on yleiskorotus yhteensä 2 prosenttia (1,6 + 0,4 %).

Lisät: Iltavuorolisiä korotetaan 3 senttiä ja yövuorolisiä 5 senttiä tunnilta. Korotuksen jälkeen Kemian perusteollisuudessa ja muovituoteteollisuudessa ja kemian tuoteteollisuudessa iltavuorolisä on 100 ja yövuorolisä 186 senttiä tunnilta.

Voimassaolevia palvelusaikalisiä korotetaan 2 senttiä tunnilta.

Kemian perusteollisuus

 

 

 

 

Työnvaati-
vuusluokka
senttiä/h €/kk
1 885 1 496
2 959 1 620
3 1 039 1 755
4 1 126 1 902
5 1 219 2 060

 


Vuosi 2005

Vuonna 2005 palkkoja korotetaan 1.3.2005 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus 24 senttiä tunnilta tai 41 euroa kuukaudelta, kuitenkin vähintään 2,4 prosenttia.

Ohjepalkkoja korotetaan yleiskorotuksen määrällä suhteet säilyttäen.

Työnvaativuusluokkapalkat 1.3.2005 alkaen

 

 

 

 

 

Työnvaati-
vuusluokka
senttiä/h €/kk
1 868 1467
2 940 1589
3 1018 1721
4 1104 1865
5 1195 2020

 


Vuorotyölisät 1.3.2005
Vuorotyölisiä korotetaan 2 senttiä/h iltavuorossa ja 4 senttiä/h yövuorossa. Iltavuorolisä on korotuksen jälkeen kemian perusteollisuudessa 97 senttiä ja yövuorolisän 181 senttiä tunnilta.

Vuosi 2006

Vuonna 2006 palkkoja korotetaan 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus 1,6 prosenttia. Paikallinen järjestelyvara on 0,4 prosenttia, jonka käytöstä on sovittava 15.5.2006 mennessä. Jos erän käytöstä ei päästä yhteisymmärrykseen, käytetään 0,2 prosenttia siitä yleiskorotukseen ja puolet erästä jakaa työnantaja.
Ohjepalkkoja korotetaan yleiskorotuksen määrällä suhteet säilyttäen.
Vuorolisät: Iltavuorolisiä korotetaan 3 senttiä ja yövuorolisiä 5 senttiä tunnilta.
Palvelusaikalisän kaikkiin portaisiin 2 senttiä.

Palkat 1.3.2004 alkaen

Sopimuskausi on 1.2.2003-31.3.2005

Palkkoja korotetaan kemian perusteollisuudessa sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 21 senttiä tunnilta tai 34 euroa kuukaudelta kuitenkin vähintään 2,1 %:lla.

Liittoerästä, joka on suuruudeltaan 0,5 %, 0,3 % on käytetty palkkojen yleiskorotukseen ja 0,2 % työnvaativuusluokkapalkkojen suhteiden ennallaan säilyttämiseen.

Työnvaativuusluokkapalkat ovat 1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien

 

 

 

 

 

Työnvaativuusluokka TVL-pisteet senttiä/h €/kk
 
1 33-58 844 1426
2 59-75 914 1545
3 76-92 990 1673
4 93-109 1073 1813
5 110 - 1162 1964

 


Vuorotyötä tekevälle työntekijälle maksetaan vuorotyölisänä kultakin iltavuoron tunnilta 1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 95 senttiä ja kultakin yövuoron tunnilta 177 senttiä.

Nuorten (15-17-vuotiaiden) ohjetuntipalkat lähinnä 1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

Paikkakuntakalleusluokka I

 

 

 

  senttiä/h €/kk
 
15 v 654 1105
16 v 664 1122
17 v 672 1136

 


Paikkakuntakalleusluokka II

 

 

 

  senttiä/h €/kk
 
15 v 649 1097
16 v 659 1114
17 v 666 1126

 Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2003 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 26 senttiä tunnilta tai 43,94 euroa kuukaudelta, kuitenkin vähintään 2,6 %.

Palkat 1.3.2003 alkaen

Täysin työkykyisten, 18 vuotta täyttäneiden, työntekijöiden luokkapalkat ovat 1.3.2003 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien seuraavat :

 

 

 

Työnvaativuusluokka TVL-pisteet senttiä/h €/kk
 
1 33-58 823 1391
2 59-75 891 1506
3 76-92 965 1631
4 93-109 1046 1768
5 110 - 1133 1915

 


Palvelusaikalisä

Yrityskohtaisen yhtäjaksoisen palvelusajan perusteella työntekijälle maksetaan palkkausmuodosta riippumatta palvelusaikalisää osana henkilökohtaista palkkaa seuraavasti:

 

 

 

Palvelusaika Lisä senttiä/h €/kk
 
5-9 v 13 22
10-14 v 18 30
15-19 v 24 41
20-24 v 33 56
yli 25 v 41 69

 


Palvelusaikalisää ryhdytään maksamaan palvelusvuosien täyttymistä seuraavan palkanmaksukauden alusta.

Vuorotyötä tekevälle työntekijälle maksetaan vuorotyölisänä kultakin iltavuoron tunnilta 1.3.2003 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 93 senttiä ja kultakin yövuoron tunnilta 173 senttiä.

Nuorten (15-17-vuotiaiden) ohjetuntipalkat ovat 1.3.2003 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

Paikkakuntakalleusluokka I

 

 

 

  senttiä/h €/kk
 
15 v 633 1070
16 v 643 1087
17 v 651 1100

 


Paikkakuntakalleusluokka II

 

 

 

  senttiä/h €/kk
 
15 v 628 1061
16 v 638 1078
17 v 645 1090

 

 

Palvelusaika

Lisä/snt/h

Lisä €/kk

5-9 v

16

26

10-14 v

21

36

15-19 v

27

46

20-24 v

37

62

yli 25 v

45

77

 

Iltavuorolisä

107 snt/h

Yövuorolisä

200 snt/h