Kemianalan toimihenkilöt - Palkkataulukot - Työnantajan ABC - yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Kemianalan toimihenkilöt

TVL-palkat ovat 1.1.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

TVL euroa / kk

1

1706

2

1839

3

1991

4

2214

5

2478

6

2809

7

3201

8

3646

Palvelusvuosilisä 1.7.2015

vuotta euroa/kk

5-9

43

10-14

57

15-19

83

20-24

105

25-

128

 


Sopimuskausi 1.3.2014-30.11.2016

Palkantarkistukset ajalle 1.3.2014–30.6.2015 
Palkantarkistusten ajankohta ja suuruus 
Toimihenkilön henkilökohtaista kuukausipalkkaa luontoisetuineen, mutta ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä, korotetaan 1.7.2014 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 20 euroa kuukaudessa. 
Osa-aikaiselle toimihenkilön kokoaikaiseksi muutettua kuukausipalkkaa korotetaan 20 euroa kuukaudessa ja palkka maksetaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.

TVL-palkat 1.7.2014

TVL €/kk
1 1679
2 1811
3 1962
4 2185
5 2447
6 2774
7 3163
8 3605

 

 Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvaukset 1.7.2014 
Luottamusmiehen (ei osaston luottamusmies) korvaus 1.7.2014 alkaen

Luottamusmiehen
edustamien toimi
henkilöiden lukumäärä
Korvaus € / kk
5 - 9 75
10 - 24 114
25 - 50 154
51 - 100 212
101 - 200 258
201 - 400 298
401 - 600 333
600- 391

 

Työsuojeluvaltuutetun
edustamien toimihenkilöiden
lukumäärä
Korvaus € / kk
5 - 24 64
25 - 100 82
101 - 250 106
251 - 400 130
yli 400 153


Palkantarkistukset ajalle 1.7.2015–30.6.2016 
Palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus 
Toimihenkilön henkilökohtaista kuukausipalkkaa luontoisetuineen, mutta ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä, korotetaan 1.7.2015 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 %. 

 TVL-palkat 1.7.2015  

TVL €/kk
1 1691
2 1824
3 1976
4 2200
5 2464
6 2794
7 3186
8 3631

Palvelusvuosilisä 1.7.2015 

vuotta €/kk
5-9 43
10–14 57
15–19 83
20–24 105
25- 128

Vuorolisät 1.7.2015 
Iltavuorolisä on 220 senttiä tunnilta ja yövuorolisä 402 senttiä tunnilta. 

 

 

 


Sopimuskausi 24.11.2009-31.1.2013

 Tehtävän vaativuusluokkien mukaiset palkat

TVL‐palkkoja korotetaan 1,9 %:lla 1.3.2013 alkaen.
1.3.2013 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

 

TVL
€/KK
1
1664
2
1795
3
1944
4
2165
5
2425
6
2749
7
3135
8
3573
 
Palvelusvuosilisä
Palvelusvuosilisän suuruus määräytyy sen mukaan, kuinka paljon palvelusaikaa on kertynyt edellisen kuukauden loppuun mennessä. Palvelusvuosilisä maksetaan toimihenkilölle kuukausittain ja sen suuruus on yhtäjaksoisesta palvelusajasta riippuen seuraava:
1.3.2013 alkaen ovat palvelusvuosilisät seuraavat:

 

vuotta
euroa/KK
5-9
42
10–14
56
15–19
82
20–24
104
25-
127
 
Korvaus viikoittaisesta vapaa-ajasta
1. Toimihenkilölle suoritetaan hänen tilapäisesti viikoittaisena vapaa-aikana tekemästä työstä korvaus lyhentämällä vastaavasti hänen säännöllistä työaikaansa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn tekemisestä tai jos siitä etukäteen sovitaan, maksamalla viikkolepokorvaus jäljempänä olevan 5. kohdan mukaan kokonaisuudessaan rahana.
2. Viikkolepopäiväksi katsotaan, ellei muuta ole sovittu, sunnuntai päivätyössä ja keskeytyvässä vuorotyössä ja työajan tasoittumisjärjestelmän mukainen viikon viimeinen vapaapäivä muussa työssä.
 
1.3.2013 lukien voimaan tuleva kirjaus:
Viikoittaisena vapaa-aikana tehty tilapäinen työ on korvattava myös
siinä tapauksessa, että toimihenkilö on ollut saman viikon aikana poissa
työstä sairauden, tilapäisen hoitovapaan, tapaturman tai työnantajan
määräämän koulutuksen vuoksi.
Vuorolisät 1.3.2013 lukien:

 

Iltavuoro
senttiä/h
yövuoro
senttiä/h
219
400
Kertaerä
Toimihenkilöille maksetaan helmikuun 2012 palkanmaksun yhteydessä 150 euron kertaerä.
Kertaerä maksetaan vain niille toimihenkilöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.11.2011 ja joiden työsuhde on lisäksi edelleen voimassa kertaerän maksupäivänä.
Osa‐aikaiselle toimihenkilölle maksettavan kertakorvauksen määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa. Tuntipalkkaisen osa aikaisen toimihenkilön kertakorvauksen määräytymisen osalta noudatetaan aikaisempaa käytäntöä, eli lasketaan tuntipalkkaisen osa‐aikaisuuden suhde ja maksetaan samassa suhteessa.
Kertaerää ei oteta huomioon muita palkkaeriä maksettaessa, muun muassa vuosilomapalkkaa, ylityökorvausta tai keskituntiansiota laskettaessa.

PALKKARATKAISU 2011

Kertakorvaus huhtikuu 2011

Ajalta 1.2-30.4.2011 maksetaan kertakorvaus. Kertakorvaus maksetaan huhtikuun 2011 palkanmaksun yhteydessä. Korvaus on porrastettu työssäoloaikaan kyseisenä ajankohtana.

Kertakorvaus maksetaan toimihenkilöille niiltä kalenterikuukausilta, joiden alussa toimihenkilön työsuhde on ollut voimassa ja jonka osalta työnantajalla on ollut palkanmaksuvelvollisuus seuraavasti:

Työsuhde alkanut 1.2.2011 tai sitä ennen 204 euroa
Työsuhde alkanut viimeistään 1.3.2011 136 euroa
Työsuhde alkanut viimeistään 1.4.2011 68 euroa

Osa-aikaiselle toimihenkilölle maksettavan kertakorvauksen määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.

Kertakorvaus maksetaan myös päättyneiden työsuhteiden osalta edellä mainittuja periaatteita noudattaen.

Paikallisesti voidaan sopia luottamusmiehen kanssa toisin kertakorvauksen maksuajankohdasta ja kertakorvauksen maksamisen jaksottamisesta useampaan erään. Kertakorvaus tulee kuitenkin olla kokonaisuudessaan maksettu 30.6.2011 mennessä.


Yleiskorotus 1.5.2011

Toimihenkilön henkilökohtaista kuukausipalkkaa ilman palvelusaikalisää korotetaan 1.5.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksu­kauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 42 euroa kuukaudessa, kuitenkin vähintään 1,5 %.


Paikallinen erä 1.5.2011

Yritys- ja toimipaikkakohtaisesti on 1.5.2011 käytössä 0,8 % suuruinen paikallinen erä, jonka suuruus lasketaan kemianalan toimihenkilösopimuksen soveltamispiiriin kuuluvien toimihenkilöiden huhtikuussa 2011 maksettujen henkilökohtaisten kuukausipalkkojen summasta (kuukausipalkka luontoisetuineen ilman palvelusaika- ym. erillisiä lisiä). Erä käytetään toimihenkilön pätevyyteen ja työsuoritukseen perustuvaan henkilökohtaiseen palkanosan kehittämiseen.

Paikallisen erän käytöstä neuvotellaan ja sovitaan paikallisesti työnantajan ja luottamusmiehen kesken.

Mikäli paikallisen erän jakamisesta ei päästä paikalliseen sopimukseen, maksetaan se 0,8 % suuruisena yleiskorotuksena kullekin toimihenkilölle laskettuna toimihenkilön yleiskorotuksella korottamattomasta palkasta.


TVL-palkat 1.5.2011

TVL-palkkoja korotetaan 1.5 alkaen noin 4,2 prosentilla (suhteet säilyttäen).


Palvelusvuosilisä 1.5.2011

Palvelusvuosilisiä korotetaan viidellä prosentilla 1.5 alkaen.


Vuorolisät 1.5.2011

Vuorolisien osalta luovutaan kuukausipalkkojen mukaisesta porrastuksesta ja siirrytään yhteen iltavuorolisään (210 snt/h) ja yhteen yövuorolisään (384 snt/h).Palkat kemian perusteollisuudessa


Palkankorotukset

1.6.2010
Yleiskorotus: Toimihenkilön henkilökohtaista kuukausipalkkaa luontoisetuineen (ilman palvelusaikalisää) korotetaan 1.6.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 14 euroa, kuitenkin vähintään 0,5 %.

Paikallinen erä: Yritys- ja toimipaikkakohtaisesti on 1.6.2010 käytössä 0,4 %:n suuruinen paikallinen erä, jonka suuruus lasketaan kemianalan toimihenkilösopimuksen soveltamispiiriin kuuluvien toimihenkilöiden toukokuun 2010 henkilökohtaisten kuukausipalkkojen summasta. Erä käytetään palkkausjärjestelmän mukaisen, toimihenkilön pätevyyteen ja työsuoritukseen perustuvan henkilökohtaisen palkanosan kehittämiseen.

Erän käytöstä sovitaan paikallisesti työnantajan ja luottamusmiehen kesken. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, päättää työnantaja erästä 0,2 %:n käytöstä ottaen huomioon edellä mainitut periaatteet ja loppuosa erästä maksetaan 0,2 %:n suuruisena yleiskorotuksena.