Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Kiinteistöpalveluala

Palkkataulukko 1.4.2015

PR

Pisteet

Kuukausipalkka

Tuntipalkka

1

harjoittelija

1425

8,85

2

17–20

1583

9,83

3

21–24

1662

10,32

4

25–28

1745

10,84

5

29–33

1832

11,38

6

34–38

1924

11,95

7

39–44

2001

12,43

8

45–51

2081

12,93

9

52–58

2164

13,44

10

59–69

2251

13,98

Ansiokehitysohjelman mukaiset korotukset on laskettu mukaan yllä oleviin ta- lukoihin. Korotukset ovat 2 % 2014 ja 2,5 % 2015. Ohjelman mukaisesti taulukoita korotetaan vielä 2,6 % vuonna 2016 ja 1,25 % vuonna 2017. Tämän jälkeen ansiokehitysohjelma on toteutettu kokonaisuudessaan sovitun mukaisesti.

Arkipyhäkorvaus

Korvattavia arkipyhiä ovat:
•    uudenvuodenpäivä
•    loppiainen
•    pitkäperjantai
•    2. pääsiäispäivä
•    vapunpäivä
•    helatorstai
•    juhannusaatto
•    itsenäisyyspäivä
•    jouluaatto
•    joulupäivä
•    tapaninpäivä

Korvauksen edellytykset
Kuukausipalkkaiselle työntekijälle ei makseta erillistä arkipyhäkorvausta kuu- kausipalkan lisäksi.

Tuntipalkkaisella työntekijällä on oikeus arkipyhäkorvaukseen silloin, kun työn- tekijän työsuhde on kestänyt vähintään 3 kuukautta ennen ko. arkipyhää ja ar- kipyhä olisi ollut hänen työvuoroluettelonsa mukainen työpäivä, jolta hän olisi ollut oikeutettu saamaan työstä maksettua palkkaa. Itsenäisyyspäivän osalta työsuhteen kestoedellytys on 6 päivää.

Sairauslomalla olevalle työntekijälle tai työntekijälle, joka on pois työstä lapsen sairauden johdosta, arkipyhäkorvaus maksetaan, mikäli arkipyhä olisi ollut työn- tekijän työpäivä ja työnantajalla olisi ollut ilman arkipyhää kyseessä olevalta päi- vältä  sairausajan palkanmaksuvelvollisuus.

Taloudellisista ja tuotannollisista syistä lomautetulla työntekijällä on oikeus ar- kipyhäkorvaukseen, mikäli arkipyhä olisi ollut hänen työpäivänsä ja jos lomautus on kestänyt ennen kyseessä olevaa arkipyhää enintään 2 viikkoa.

Jos työntekijä on ollut edellä mainittuna arkipyhänä työssä, hänelle maksetaan pyhäpäivänä sekä joulu- ja juhannusaattona tehdystä työstä 100 prosentilla ko- rotettu palkka. Erillistä arkipyhäkorvausta ei tehtyjen tuntien osalta tällöin makseta.

Korvauksen määrä
Työntekijälle, jonka säännöllinen työaika on 37,5 tuntia viikossa, arkipyhäkorvaus määräytyy 7,5 tunnilta. Työntekijälle, jonka säännöllinen työaika on 40 tuntia viikossa, arkipyhäkorvaus määräytyy 8 tunnilta.
Työntekijälle, jonka säännöllinen viikkotyöaika on alle 37,5 tuntia viikossa, arkipyhäkorvaus lasketaan suhteellisena.

a)    Työntekijän viikkotyöaika on vakio
Arkipyhäkorvaustunnit lasketaan siten, että viikkotyöaika jaetaan luvulla 5.

b)    Työntekijän viikkotyöaika on vaihteleva
Arkipyhäkorvaustunnit lasketaan siten, että vuosineljänneksen työtunnit jae- taan luvulla 63. Luvusta 63 vähennetään kuitenkin vuosilomasta tai oman tai lapsen sairaudesta johtuvan poissaolon ajalle sattuvat työpäivät.

 Lisä- ja ylityökorvaukset

Viikkotyö
Vuorokaudessa 8 tuntia ylittävästä työstä maksetaan 2 ensimmäiseltä tunnilta 50 prosentilla korotettu palkka ja seuraavilta tunneilta 100 prosentilla korotettu palkka.

Viikossa 40 tuntia ylittävästä työstä (johon ei lasketa vuorokautista ylityötä) mak- setaan 8 ensimmäiseltä tunnilta 50 prosentilla korotettu palkka ja seuraavilta tunneilta 100 prosentilla korotettu palkka.

Säännöllisen työajan ollessa enintään 37,5 tuntia viikossa maksetaan sen ylittä- västä lisätyöstä 50 prosentilla korotettu palkka 40 tuntiin asti.

 Ilta-, yö- ja vuorotyölisät

Muussa kuin säännöllisessä vuorotyössä olevalle työntekijälle maksetaan iltali- sää kello 18.00 – 23.00 tehdystä työstä ja yölisää kello 23.00 – 06.00 tehdystä työstä.

1.1.2013 alkaen
•    iltalisä on 0,69 euroa tunnilta
•    yölisä on 1,26 euroa tunnilta

1.4.2014 alkaen
•    iltalisä on 0,70 euroa tunnilta
•    yölisä on 1,28 euroa tunnilta


Vuorotyölisää maksetaan säännöllisessä vuorotyössä olevalle työntekijälle seuraavasti:

1.1.2013 alkaen
•    iltavuorolta 0,69 euroa tunnilta
•    yövuorolta 1,26 euroa tunnilta

1.4.2014 alkaen
•    iltavuorolta 0,70 euroa tunnilta
•    yövuorolta 1,28 euroa tunnilta

Ilta- ja yövuorojen kellonajat määräytyvät ko. työssä noudatettavan käytännön mukaisesti.

 Ryhmän vanhimman vastuulisä

Ryhmänvanhimmantehtävässätoimimistaei oteta huomioontöidenvaativuuden arviointijärjestelmää sovellettaessa.

Vastuulisä valvonta-ajalta on 1,01 euroa tunnilta.

 Hälytysluontoinen työ

Jos muu kuin päivystys- tai varallaolovuorossa oleva työntekijä kutsutaan työajan päättymisen jälkeen sellaiseen ennalta arvaamattomaan työhön, josta ei ole voitu työaikana sopia, suoritetaan tästä työstä 100 prosentilla korotettu tuntipalkka, jonka lisäksi ei makseta ylityökorvauksia.

Työaikalisät maksetaan hälytysluontoisen työn ajalta  yksinkertaisena.
 
Työehtosopimuksen 18 §:n mukaisesti paikallisesti sopimalla voidaan hälytys- luontoisesta työstä maksettava korotettu palkka maksaa myös päivystäjälle.

 Aatto- ja eräät lauantaikorvaukset

Juhannus- ja jouluaattona tehdystä työstä maksetaan 100 prosentilla korotettu palkka.

Uudenvuodenpäivä-, loppiais-, vapunpäivä-, helatorstai- ja itsenäisyyspäivävii- kon lauantaina sekä pääsiäislauantaina tehdystä työstä maksetaan 50 prosentilla korotettu palkka.

Korotettua palkkaa ei makseta keskeytymättömässä kolmivuorotyössä.

 Korotetun palkan vaihtaminen vapaaseen

Lisä-, yli- ja sunnuntaityöstä sekä 10.6 §:n mukaisesta aatto- ja lauantaityöstä maksettava palkka voidaan sopia vaihdettavaksi osaksi tai kokonaan vastaavaan vapaa-aikaan työntekijän säännöllisenä työaikana. Vapaa-ajan pitämisajankoh- dasta on sovittava. Vapaa-aika on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa lisä-, yli- tai sunnuntaityön tai edellä mainitun aatto- ja lauantaityön tekemisestä.

 

Sopimuskausi
1.12.2013–31.1.2017

Palkankorotukset
 • 1.4.2014 20 € / 12 senttiä
  - korotetaan henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja.
  - iltalisiä korotetaan 1 senttiä ja yölisiä 2 senttiä.
  - luottamushenkilöiden korvauksia korotetaan 5 €
  - talonmiehen työtä ja siivousta koskevan liitteen piirissä olevien työntekijöiden palkkoja korotetaan yleiskorotuksella joka on 20 €
  - lisäksi kiinteistöpalvelualan taulukkopalkkoja korotetaan ansiokehitysohjelman mukaisesti 2,0 % *
 • 1.4.2015 0,4 %
  - korotetaan taulukkopalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja
  - talonmiehen työtä ja siivousta koskevan liitteen pirisää olevien työntekijöiden palkkoja korotetaan yleiskorotuksella joka on 0,4 %
  - lisäksi kiinteistöpalvelualan taulukkopalkkoja korotetaan ansiokehitysohjelman mukaisesti 2,5 % *

Ansiokehitysohjelma pidennettiin vuoteen 2017
Vuosittaiset korotukset taulukkopalkkoihin
 • 1.4.2014 2,0 % *
 • 1.5.2015 2,5 % *
 • 1.4.2016 2,5 %
 • 1.4.2017 1,25 %

 


 

Sopimuskausi 1.11.2011–30.11.2013.

Palkankorotukset
1.1.2013 alkaen korotus on 1,9 %
Korotus tulee henkilökohtaisiin palkkoihin ja työaikalisiin.
Tämän lisäksi taulukkopalkkoihin tulee korotusta ansiokehitysohjelman mukaisesti 3,5 % + 0,03 € kulmaluvun välykset säilyttäen.
Kiinteistöpalvelualan työntekijöiden vähimmäispalkat
1.1.2013–31.12.2013 
PR
KK-palkka
Tuntipalkka
1
1340 harjoittelija
8,33 harjoittelija
2
1489
9,25
3
1564
9,71
4
1642
10,20
5
1724
10,71
6
1810
11,24
7
1883
11,69
8
1958
12,16
9
2036
12,65
10
2118
13,15
 

 

Ilta-, yö- ja vuorolisät
Iltalisä/Iltavuoro
0,69 €
Yölisä/yövuoro
1,26 €
 

[[{"fid":"2362","view_mode":"wysiwyg","type":"media"}]]

 

Kiinteistöpalveluala
(raamisopimuksen mukainen)
 
Sopimuskausi:
1.11.2011–30.11.2013
 
Palkankorotukset:
1.1.2012: yleiskorotus ja lisien korotus 2,4 %
1.1.2012: taulukkopalkkojen korotus 2,5 % ja 0,05 e/t (vuoden 2009 ansiokehitysohjelma)
1.5.2012:

kertakorvaus 150 e, jos raamisopimus syntyy; osa-aikaisille työtuntien suhteessa

maksuajankohta: 1.5.2012 tai lähinnä olevan palkanmaksun yhteydessä
edellytykset: työsuhde alkanut viimeistään 1.10.2011
suuruus: 150 € kokoaikaiselle
osa-aikaisille:

työajan suhteessa
- työaika lasketaan KTA-loaskennan perusteella

poissaoleville: jos työntekijä on 1.5.2012 palkattomalla vapaalla, maksetaan erä työhän paluun jälkeen lähinnä seuraavan palkanmaksun yhteydessä
1.1.2013: yleiskorotus ja lisien korotus 1,9 %
1.1.2013: taulukkopalkkojen korotus 3,5 % ja 0,03 e/t (vuoden 2009 ansiokehitysohjelma)
 
VÄHIMMÄISPALKAT 1.1.2012 - 31.12.2012
 
PR
Kk-palkka
Tuntipalkka
1
1268
7,87
2
1408
8,75
3
1479
9,19
4
1553
9,64
5
1630
10,13
6
1712
10,63
7
1780
11,06
8
1852
11,50
9
1926
11,96
10
2003
12,44
Ilta-, yö- ja vuorolisät
Iltalisä/Iltavuoro
0,68
Yölisä/yövuoro
1,24
 
 
VÄHIMMÄISPALKAT 1.1.2013 - 31.12.2013
 
PR
Kk-palkka
Tuntipalkka
1
1340
8,33
2
1489
9,25
3
1564
9,71
4
1642
10,20
5
1724
10,71
6
1810
11,24
7
1883
11,69
8
1958
12,16
9
2036
12,65
10
2118
13,15
Ilta-, yö- ja vuorolisät
Iltalisä/Iltavuoro
0,69
Yölisä/yövuoro
1,26
 
 

 
Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevan
työehtosopimuksen vähimmäispalkat
1.1.2012 - 31.12.2012
 
PR
Kk-palkka
Tuntipalkka
1
1268
7,87
2
1408
8,75
3
1479
9,19
4
1553
9,64
5
1630
10,13
6
1712
10,63
7
1780
11,06
8
1852
11,50
9
1926
11,96
10
2003
12,44
 
 
 
Ilta-, yö- ja vuorolisät
Iltalisä/Iltavuoro
0,68
Yölisä/yövuoro
1,24

 

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevan
työehtosopimuksen vähimmäispalkat
1.1.2013 - 31.12.2013
 
PR
Kk-palkka
Tuntipalkka
1
1340
8,33
2
1489
9,25
3
1564
9,71
4
1642
10,20
5
1724
10,71
6
1810
11,24
7
1883
11,69
8
1958
12,16
9
2036
12,65
10
2118
13,15
 
 
 
Ilta-, yö- ja vuorolisät
Iltalisä/Iltavuoro
0,69
Yölisä/yövuoro
1,26

Kiinteistöpalvelualan palkankorotukset vuoden 2011 alusta

1,3 prosentin yleiskorotus, joka on sovittu PAMin ja työnantajien neuvotteluissa, kuuluu vähintään tulla kaikille kiinteistöpalvelualan työntekijöille. Vuodenvaihteessa astui voimaan myös aiemmin sovitun ansiokehitysohjelman ensimmäinen vaihe. Sen myötä taulukkopalkkoja korotettiin yleiskorotuksen lisäksi kolmella prosentilla. Koska tämä korotus tulee taulukoihin, se ei koske henkilöitä, joiden palkka on jo ennestään taulukkopalkkaa korkeampi. Toinen paikkakuntakalleusluokka on poistunut, joten alueilla, joita se koski, maksetaan jatkossa myös palkka ensimmäisen luokan mukaan.  

 

Palkankorotukset vuonna 2010, sopimuskausi 1.4.2010-31.3.2012

Yleiskorotukset
Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,6 prosenttia ja sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.10.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 prosenttia.

Yrityskohtainen järjestelyerä
Yrityksillä on käytössä 1.10.2010 yrityskohtainen järjestelyerä 0,3 % laskettuna yri-tyksen syyskuun 2010 palkkasummasta (sopimuksen soveltamisalan piirissä olevat toimihenkilöt). Yrityskohtaisen erän käytöstä sovitaan paikallisesti 15.9.2010 mennes-sä. Ellei yksimielisyyttä neuvotteluissa saavuteta, jaetaan erä yleiskorotuksena.

Vähimmäispalkkataulukoiden korottaminen 2010
Vähimmäispalkkoja korotetaan 1.5.2010 lukien 0,6 % ja 1.10.2010 lukien 0,7 %.

Ilta-, yö- ja vuorolisien korottaminen 2010
Lisiä korotetaan 1.5.2010 lukien 0,6 % ja 1.10.2010 lukien 0,7 %.

 

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevat palkkataulukot 1.1.2011-31.12.2011

 

PR

Pisteet

Kuukausipalkka

Tuntipalkka

1 (harjoittelija)

 

1201

7,46

2

 

1335

8,29

3

 

1402

8,71

4

 

1472

9,14

5

 

1545

9,60

6

 

1623

10,08

7

 

1688

10,48

8

 

1755

10,90

9

 

1825

11,34

10   1898 11,79

 

Ilta-, yö- ja vuorolisät

Iltalisä/Iltavuoro

0,66

Yölisä/yövuoro

1,21

 

Palkkataulukot 1.5.2010-31.12.2010

Puhdistus- ja siivousalan palkkausjärjestelmä

Palkkaryhmä

Pisteet

PKL I

PKL II

1.

18–23

7,95

7,87

2.

24–30

8,35

8,27

3.

31–38

8,77

8,68

4.

39–48

9,21

9,11

5.

49–62

9,67

9,57

 

Kipare

VR pisteet kk-palkka tuntipalkka
1 6-8 1273 7,91
2 9-10 1337 8,30
3 11-12 1404 8,72
4 13-14 1474 9,15
5 15-16 1547 9,61
6 17-18 1625 10,09
7 19-20 1706 10,60
8 21-23 1791 11,13
9 24- 1881 11,68

 

 

Sopimuskausi on 1.10.2007-31.3.2010.

Palkkoja korotetaan kolmessa erässä

 

1.10.2007: 3,2 %
1.5.2008: 4,3 %
 1.5.2009: 3,5 %

Palkkataulukko 1.5.2009

 

Vaativuusryhmä

Pisteet

Kuukausipalkka

Tuntipalkka

1

6 - 8

1263

7,84

2

9 - 10

1326

8,24

3

11 - 12

1392

8,65

4

13 - 14

1462

9,08

5

15 - 16

1535

9,53

6

17 - 18

1612

10,01

7

19 - 20

1692

10,51

8

21 - 23

1777

11,04

9

24 -

1866

11,59

Henkilökohtainen pätevyys

Pätevyyden arvioinnin tarkoituksena on porrastaa työntekijöiden henkilökohtainen palkanosa. Pätevyydellä käsitetään kaikkia niitä työntekijän henkilökohtaisia ominaisuuksia, joilla on välittömästi tai välillisesti merkitystä tehtävän suorittamiselle. Henkilökohtaisen palkan osuuden vähimmäismäärä on kullakin työntekijällä vähintään 2 prosenttia palkkataulukon mukaisesta työkohtaisesta palkasta laskettuna. Pätevyyden arvioinnin suorittaa esimies, joka pyrkii pätevyyden arvioinnissa ehdottomaan objektiivisuuteen. Henkilökohtaisten tekijöiden arviointi tulisi suorittaa vuosittain. Uuden työntekijän henkilökohtaisten tekijöiden arviointi suoritetaan puolen vuoden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Siihen saakka palkka on vähintään työkohtaisen palkan suuruinen.

Koulutuslisä

Mikäli työntekijä on suorittanut kiinteistönhoitoalan perustutkinnon, saa hän 2 %:n suuruisen lisän palkkataulukon mukaisesta työkohtaisesta palkasta laskettuna. Kiinteistönhoitajan ammattitutkinnon suorittanut työntekijä saa 3 %:n suuruisen lisän palkkataulukon mukaisesta työkohtaisesta palkasta laskettuna. Kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinnon suorittanut työntekijä saa 5 %:n suuruisen lisän palkkataulukon mukaisesta työkohtaisesta palkasta laskettuna. Siivoustyössä tutkintoja ovat puhdistuspalvelujen perustutkinto, laitoshuoltajan ammattitutkinto sekä siivousteknikon ja siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinnot. Perustutkinnosta työntekijä saa kahden prosentin lisän, ammattitutkinnosta kolmen ja erikoisammattitutkinnosta viiden prosentin suuruisen koulutuslisän työkohtaiseen palkkaansa. Lisän saaminen edellyttää, että työntekijä esittää asianmukaisen todistuksen tutkinnon suorittamisesta. Koulutuslisää ryhdytään maksamaan hyväksyttävän selvityksen esittämistä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Yötyö ja satunnainen yötyö

Yötyötä on klo 23.00 – 6.00 välisenä aikana suoritettu työ. Muusta kuin ennakolta sovitusta säännöllisesti toistuvasta työstä (esim. ovien ja saunojen sulkeminen) klo 23.00 – 6.00 välisenä aikana suoritetaan 100 prosentilla korotettu tuntipalkka, joka maksetaan siitä riippumatta, onko kysymyksessä ylityö, mutta jonka lisäksi ei makseta ylityökorvauksia.

Hälytysluonteinen työ

Jos muu kuin päivystys- tai varallaolovuorossa oleva työntekijä kutsutaan työajan päättymisen jälkeen sellaiseen ennalta arvaamattomaan työhön, josta ei ole voitu työaikana sopia, suoritetaan tästä työstä 100 prosentilla korotettu tuntipalkka, jonka lisäksi ei makseta ylityökorvauksia.

Ilta-, yö- ja vuorotyölisät

Muussa kuin säännöllisessä vuorotyössä olevalle työntekijälle maksetaan iltalisää kello 18.00 – 23.00 tehdystä työstä ja yölisää kello 23.00 – 06.00 tehdystä työstä.

1.5.2009 alkaen

iltalisä on 66 senttiä tunnilta
yölisä on 121 senttiä tunnilta

Yölisää ei makseta satunnaisen yötyön ajalta, ellei se samalla ole ylityötä.

Vuorotyölisää maksetaan säännöllisessä vuorotyössä olevalle työntekijälle seuraavasti:

1.5.2009 alkaen

iltavuorolta 66 senttiä tunnilta
yövuorolta 121 senttiä tunnilta

Ilta- ja yövuorojen kellonajat määräytyvät ko. työssä noudatettavan käytännön mukaisesti.

Aatto- ja eräät lauantaikorvaukset

• Juhannus- ja jouluaattona tehdystä työstä maksetaan 100 prosentilla korotettu palkka.
• Uudenvuodenpäivä-, loppiais-, vapunpäivä-, helatorstai ja itsenäisyyspäiväviikon lauantaina sekä pääsiäislauantaina tehdystä työstä maksetaan 50 prosentilla korotettu palkka.

Työkohtainen palkanosa

Työkohtaisen palkan osuus perustuu töiden vaativuuteen. Vaativuutta palkkausjärjestelmässä arvioidaan työn edellyttämän osaamisen, harkinnan ja vuorovaikutuksen, työn edellyttämän vastuun sekä työolosuhteiden perusteella. Töiden vaativuusluokittelu tehdään yhteistyössä työnantajan ja luottamusmiehen kesken. Jos luottamusmiestä ei ole valittu, työntekijät valitsevat keskuudestaan edustajan. Paikallisesti sopien voidaan tarvittaessa muodostaa laajempi työnvaativuustyöryhmä, jonka tehtävänä on työpaikan töiden vaativuusluokittelu.

PUHDISTUS- JA SIIVOUSALA

Järjestelmän palkkataulukko on 5-portainen. Kukin porras muodostuu työn vaativuuden arviointijärjestelmän mukaisista pisteistä.

Palkkataulukko 1.5.2009:

 

Palkkaryhmä

Pisteet

PKL I

PKL II

1.

18 – 23

7,89

7,81

2.

24 – 30

8,28

8,20

3.

31 – 38

8,70

8,62

4.

39 – 48

9,13

9,05

5.

49 – 62

9,59

9,50

Ilta-, yö- ja vuorotyölisät

Muussa kuin säännöllisessä vuorotyössä olevalle työntekijälle maksetaan iltalisää kello 18.00 – 23.00 tehdystä työstä a yölisää kello 23.00 – 06.00 tehdystä työstä.

1.5.2009 alkaen
iltalisä on 66 senttiä tunnilta
yölisä on 121 senttiä tunnilta

Yölisää ei makseta satunnaisen yötyön ajalta, ellei se samalla ole ylityötä.

Vuorotyölisää maksetaan säännöllisessä vuorotyössä levalle työntekijälle seuraavasti:

1.5.2009 alkaen
iltavuorolta 66 senttiä tunnilta
yövuorolta 121 senttiä tunnilta

lta- ja yövuorojen kellonajat määräytyvät ko. työssä noudatettavan kytännön mukaisesti.

Ryhmänvanhimman vastuulisä

Ryhmänvanhimman vastuulisä valvonta-ajan osalta on 1,01 euroa/tunti.

Paikkakuntakalleusluokitus

Paikkakuntakalleusluokituksen osalta noudatetaan kuntien yleistä kalleusluokitusta.

I luokkaan kuuluvat seuraavat kunnat:

Espoo, Helsinki, Houtskari, Hyrynsalmi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Iniö, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Korppoo, Kuhmo, Kuivaniemi, Kuopio, Kuusamo, Nauvo, Oulu, Ristijärvi, Tampere, Vaasa, Vantaa sekä kaikki Ahvenanmaan ja Lapin läänin kunnat.

Kokemusvuosilisä

Kokemusvuosilisä kertyy täysimääräisenä saman työnantajan tai muun puhdistus- ja siivousalan yrityksen palveluksessa oloajalta jokaisesta yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta kestäneestä työsuhteesta. Hoitovapaa ei kerrytä kokemusvuosilisiä. Kokemusvuosilisä maksetaan alla olevan taulukon mukaan.

 

Palvelusvuodet

Kokemusvuosilisä

1 vuotta

10 senttiä/tunti

3 vuotta

17 senttiä/tunti

5 vuotta

24 senttiä/tunti

7 vuotta

34 senttiä/tunti

9 vuotta

44 senttiä/tunti

11 vuotta

54 senttiä/tunti

Henkilökohtainen palkanosa

Tehtäväkohtaisen palkan ja kokemusvuosilisien lisäksi työntekijälle voidaan maksaa henkilökohtaista palkanosaa hänen pätevyytensä perusteella. Henkilökohtaiseen palkanosaan vaikuttavia pätevyystekijöitä voivat olla työn tuloksellisuus, työteho, yhteistyökyky, itsenäisyys, kielitaito, monipuolisuus, säännöllisyys, valmius erikoistehtäviin ja muut vastaavat perusteltavissa olevat pätevyystekijät.

Hälytysluontoinen työ

Hälytysluontoista työtä on hälytyskutsun perusteella tehtävä työ, jolloin työntekijä joutuu tulemaan työhön säännöllisen työaikansa ulkopuolella. Hänelle maksetaan siitä 1 tunnin ylimääräinen palkka ns. lähtörahana.

Ulosteiden ja oksennusten siivoamisesta maksettava korvaus

Ulosteiden ja oksennusten siivoamisesta korvataan, mikäli työ joudutaan tekemään käsityömenetelmin, 10,43 euroa kerralta, ellei korkeammasta korvauksesta ole sovittu. Jokaisesta tällaisesta siivouksesta on tehtävä ilmoitus työnjohdolle.

Siirtymäajan korvaus

Työntekijän työskennellessä työsopimuksensa mukaisesti useammassa kuin yhdessä työkohteessa saman vuorokauden aikana hänelle maksetaan siirtymäajan korvausta.

Korvauksen saamiseksi edellytetään, että
• työntekijä siirtyy välittömästi kohteesta toiseen tai
• työkohteesta jo poistuttuaan työsopimuksensa mukaisesti palaa samaan työkohteeseen.

Siirtymäajan korvauksena maksetaan 85 % sen tehtävän mukaisesta palkasta, johon työntekijä on siirtymässä. Siirtymäajan korvausta maksetaan kuitenkin korkeintaan yhdeltä tunnilta/siirtymä. Siirtymäaikaa ei lueta työaikaan.

Majoitusliikkeiden kerroshoitotyö

Majoitusliikkeiden kerroshoitotyöhön sovelletaan työaikojen, palkkojen, korotetun palkan ja sairausajan palkan osalta majoitus- ja ravitsemisalan työehtosopimusta.

 

 

 

 

Vähimmäispalkat

1.5.2008 - 30.4.2009
 
Puhdistus- ja siivousala
 
PR PISTEET PKL I PKL II
1 18-23 7,62 7,55
2 24-30 8,01 7,93
3 31-38 8,41 8,33
4 39-48 8,83 8,74
5 49-62 9,27 9,18
 
KIPARE
 
TVR Pisteet KK-palkka Tuntipalkka
1 6-8 1220 7,58
2 9-10 1281 7,96
3 11-12 1345 8,36
4 13-14 1413 8,77
5 15-16 1483 9,21
6 17-18 1557 9,67
7 19-20 1635 10,16
8 21-23 1717 10,67
9 24