Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Kopio- ja tulostusala

SOPIMUSKAUSI

Sopimuskausi koostuu kahdesta sopimusjaksosta.

Ensimmäinen sopimusjakso on    1.5.2014 - 29.2.2016
Bingoalan työehtosopimus    1.3.2014 - 31.12.2015

Toinen sopimusjakso on    1.3.2016 - 31.1.2017
Bingoalan työehtosopimus    1.1.2016 – 31.1.2017

 

PALKANKOROTUKSET
Ensimmäinen sopimusjakso 2014

Palkankorotusvaran käytöstä voidaan sopia paikallisesti pääluottamusmiesten kanssa, kuitenkin niin että seuraavat kriteerit täyttyvät:

Henkilökohtaisia säännöllisen kokoaikaisen työajan palkkoja, taulukkopalkkoja (tai vas- taavia) korotetaan 1.9.2014 20 €. Osa-aikaisen työntekijän palkkaa korotetaan työajan suhteessa. Tuntipalkkoja korotetaan 13 senttiä ja tuntipalkkataulukoita korotetaan 13 senttiä. Bingoalalla korotukset toteutetaan 1.7.2014.

Paikalliset sopimukset on toimitettava liittojen edustajille.
 
2015

Palkankorotusvaran käytöstä voidaan sopia paikallisesti pääluottamusmiesten kanssa, kuitenkin niin että seuraavat kriteerit täyttyvät:

Henkilökohtaisia säännöllisen työajan palkkoja, taulukkopalkkoja (tai vastaavia) korote- taan 1.9.2015 0,4 % ja toteutetaan kuten korotus 2014. Bingoalalla korotus toteutetaan 1.7.2015.
Paikalliset sopimukset on toimitettava liittojen edustajille. Euromääräisiä lisiä korotetaan 1 sentillä Luottamushenkilöiden korvausten korotus 5 € / kk

Toinen sopimusjakso

Työmarkkinakeskusjärjestöt kokoontuvat vuoden 2015 kesäkuussa tarkastelemaan yleistä taloudellista tilannetta, rakenteellisten uudistusten toteutumista, työllisyyden, viennin ja kilpailukyvyn kehitystä sekä näihin vaikuttaneita tekijöitä. Selvitystyössä käytetään tarvittaessa apuna tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikuntaa ja ulkopuolisia asiantuntijoita. Tarkastelun perusteella työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat toisen jakson palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja toteutusajankohdasta.
Palkkaratkaisu mitoitetaan 12 kuukauden jakson mukaan. Niillä aloilla, joilla sopimuskauden toinen jakso on pidempi tai lyhyempi kuin 12 kuukautta, palkkaratkaisu suhteutetaan jakson pituuden mukaan.

Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu

1.    Luottamusmiehelle maksetaan yleissopimuksen 4 luvun tarkoittamaa lisäkorva- usta kuukausittain seuraavasti:

31.8.2015 saakka

Työntekijöiden lukumäärä Korvaus/kk

10 – 49    75 euroa
50 tai yli    93 euroa
 
1.9.2015 lukien lisäkorvausta maksetaan seuraavasti: Työntekijöiden lukumäärä Korvaus/kk
10 – 49    80 euroa
50 tai yli    98 euroa

Työsuojeluvaltuutetulle maksetaan 70 % luottamusmiehelle maksettavasta kor- vauksesta. Korvauksen maksaminen edellyttää, että työsuojeluvaltuutetun edus- tamien työntekijöiden lukumäärä on vähintään 20.

Palkkaryhmittely

Täysin työkykyisten 18 vuotta täyttäneiden työntekijöiden kokonaiskuukausipalkan tu- lee työn vaativuuden ja henkilökohtaisten määräytymisperusteiden mukaan eri palk- katasoilla sijoittua oheisten kuvaajien euromäärien väliin, jolloin sen katsotaan olevan normaalia tasoa. Palkan sijoittumiselle palkkatasojen kuvaajien euromäärien alapuo- lelle tulee olla erityinen perusteltu syy.

Palkkatasojen kuvaajat 1.9.2014 lukien ovat:

Palkkataso

 

A

Palkkatason kuvaaja

 

1 448...1 734

B

1 522...2 143

C

1 601...2 354

D

2 002...2 555

E

2 225...2 886

 

Palkkatasojen kuvaajat 1.9.2015 lukien ovat:

Palkkataso

 

A

Palkkatason kuvaaja

 

1 454...1 741

B

1 528...2 152

C

1 607...2 363

D

2 010...2 565

E

2 234...2 898

 

harjoittelijalle, jolla ei ole alan ammatillista koulutusta tai ammattiin liittyvää vähintään 6 kuukauden työkokemusta, voidaan enintään 6 kuukautta työsuhteen alkamisesta lukien maksaa 90 prosenttia kysymyksessä olevasta työstä maksettavasta palkasta.

Vuorotyö ja iltatyö

Varsinaisessa vuorotyössä maksetaan 31.8.2014 asti iltavuoron tunneilta erityistä vuorotyölisää sentteinä seuraavasti:

iltavuoro (klo 14 jälkeen tehdyiltä tunneilta) 88 senttiä tunnilta.

Työvuoroissa, jotka alkavat kello 11.00 tai sen jälkeen, maksetaan kello 14.00 jäl- keen tehdyiltä tunneilta iltatyölisää 31.8.2014 asti 88 senttiä tunnilta.

Iltavuoro- ja iltatyölisä on 1.9.2015 lukien 89 senttiä tunnilta. Iltatyölisää ei makseta yli- eikä hätätyössä.
Paikallisesti voidaan sopia, että edellä mainitut lisät voidaan maksaa kuukausikorvauksena.Sopimuskausi
1.5.2014–31.1.2017

Palkankorotukset

 • 1.9.2014                  20 € / 13 senttiä
 • korotetaan taulukkopalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja. Osa-aikaisen työntekijän palkkaa korotetaan työajan suhteessa.
 • 1.9.2015                  0,4 %
  - korotetaan taulukkopalkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja (tai vastaavia)
  - euromääräisiä lisiä korotetaan 1 senttiä
  - luottamushenkilöiden korvauksia korotetaan 5 € / kk


Muuta

 • korvaavasta työstä yhteinen suositus sopimuskauden aikana
 • palkkausjärjestelmä työryhmän toimeksianto (31.5.2015 mennessä) 

 

 

 

 

 

 


 (raamisopimuksen mukainen) 

Sopimuskausi:
1.4.2012–30.4.2014

Palkankorotukset:

1.4.2012: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja euromääräisten lisien korotus 2,4 %
1.4.2012: kertaerä 150 e
 
maksuajankohta: 1.4.2012 lähinnä olevan seuraavan palkanmaksun yhteydessä
edellytykset: työsuhde jatkunut keskeytymättä vähintään 3 kuukautta ennen maksuajankhtaa
suuruus: 150 € kokoaikaisille
osa-aikaisille:

osa-aikaisen ja kokoaikaisen työajan suhteessa
- mikäli työaika vaihtelee, lasketaan maksuajankohtaa edeltävän 3 kalenterikuukauden keskimääräisen työajan/työssäolon veroisen ajan perusteella

   
1.5.2013: taulukkopalkkojen, henk.koht. palkkojen ja euromääräisten lisien korotus 1,9 %

[[{"fid":"2362","view_mode":"wysiwyg","type":"media"}]]

Palkkatasojen kuvaajat ovat 1.4.2012 lukien seuraavat:

 
palkkataso
palkkatason kuvaaja
A
1 401...1 682
B
1 474...2 083
C
1 552...2 290
D
1 945...2 488
E
2 164...2 813
Vuoro- ja iltalisä 1.4.2012 lukien on 86 senttiä tunnilta.

Sopimuskausi 1.5.2010–31.3.2012

Palkankorotukset 2011

Henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.4.2011 1,5 prosentin yleiskorotuksella.

Paikallisesti sovittava, 1 prosentin suuruinen järjestelyerä tulee voimaan 1.6.2011. Paikalliset neuvottelut on käytävä toukokuun loppuun mennessä. Jos niissä ei synny tulosta, prosentti maksetaan kesäkuussa yleiskorotuksena.

Alalla sovellettavia palkkatason kuvaajia korotetaan 1.4. lähtien 1,5 prosentilla.

Palkankorotukset 2010

Ensimmäinen palkankorotus 1.5.2010 on 0,6 % ja toinen palkankorotus 1.10.2010 on 0,7 %.

 

Palkkatasojen kuvaajat 1.5.2010 lukien ovat:
 
 
Palkkataso
Palkkatason kuvaaja
 
 
A
1 339 … 1 608
B
1 408 … 1 990
C
1 484 … 2 188
D
1 858 … 2 377
E
2 068 … 2 687
 
 
Palkkatasojen kuvaajat 1.10.2010 lukien ovat:
 
 
A
1 348 … 1 619
B
1 418 … 2 004
C
1 494 … 2 203
D
1 871 … 2 394
E
2 082… 2 706

 

Sopimuskausi 1.10.2007 – 31.3.2010

Palkkoja korotetaan kolmessa erässä:

1.10.2007: Palkkatason kuvaajien alimpia tasoja tarkistetaan 50 euroa kuukaudessa, yleiskorotus 3,2 %
1.10.2008: 3,3 %
1.10.2009: 3,1 %

Palkankorotukset:

Vuosi 2007

Palkkoja korotetaan 1.10.2007 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on
3,2 prosenttia.

Palkkatasojen kuvaajia korotetaan samasta ajankohdasta 50 eurolla, kuitenkin vähintään 3,2 prosentilla.

Palkkatasojen kuvaajat ovat 1.10.2007 lukien:

 

 

 

Euroa
A 1 250 …. 1 500
B 1 315 …. 1 858
C 1 385 …. 2 043
D 1 734 …. 2 219
E 1 930 …. 2 508


Iltavuoro- ja iltatyölisä on 1.10.2007 lukien 76 senttiä tunnilta.

Vuosi 2008

Palkkoja korotetaan 1.10.2008 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on
3,3 prosenttia.

Palkkatasojen kuvaajia korotetaan samasta ajankohdasta yleiskorotusta vastaavasti.

Palkkatasojen kuvaajat 1.10.2008 lukien ovat:

 

 

 

 

Euroa
A 1 291 … 1 550
B 1 358 … 1 919
C 1 431 … 2 110
D 1 791 … 2 292
E 1 994 … 2 591


Iltavuoro- ja iltatyölisä on 1.10.2008 lukien 79 senttiä tunnilta.

Vuosi 2009

Palkkoja korotetaan 1.10.2009 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on
3,1 prosenttia.
Palkkatasojen kuvaajia korotetaan samasta ajankohdasta yleiskorotusta vastaavasti.

Palkkatasojen kuvaajat 1.10.2009 lukien ovat:

 

 

 

 

Euroa
A 1 331 … 1 598
B 1 400 … 1 978
C 1 475 … 2 175
D 1 847 … 2 363
E 2 056 … 2 671


Iltavuoro- ja iltatyölisä on 1.10.2009 lukien 81 senttiä tunnilta.

Kopio- ja tulostusalan palkkatasojen kuvaajat

1) Työehtosopimuksen palkkaliitteen 4 §:n mukaiset palkkatasojen kuvaajat ovat 1.6.2006 lukien seuraavat:

 

 

 

 

Palkkataso Palkkatason kuvaaja 1.6.2006 lukien
                 Euroa
A 1 200 1 450
B 1 265 1 800
C 1 335 1 980
D 1 680 2 150
E 1 870 2 430


2) Työntekijöiden henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella (1,4 %), liittoerällä (0,4 %) sekä tasa-arvoerällä (0,3 %) eli yhteensä 2,1 prosentilla.

3) Iltavuoro- ja iltatyölisä on 1.6.2006 alkaen 74 senttiä tunnilta.

Vuosi 2005

Yleiskorotus
Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2005 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 30,06 euroa kuukaudelta, kuitenkin vähintään 1,9 prosenttia.

Liittoerä
Liittoerä, (0,6 prosenttia) käytetään korottamalla palkkoja edellä mainitusta ajankohdasta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 9,97 euroa kuukaudelta.

Palkkatasojen kuvaajat 1.3.2005 lukien

 

Palkkataso Euroa
 
A 1 172 - 1 407
B 1 239 - 1 756
C 1 307 - 1 908
D 1 646 - 2 103
E 1 831 - 2 373


Vuoro- ja iltatyölisät
Iltavuoro (klo 14 jälkeen tehdyiltä tunneilta) 72 senttiä tunnilta.

Työvuoroissa, jotka alkavat klo 11.00 tai sen jälkeen, maksetaan klo 14.00 jälkeen tehdyiltä tunneilta iltatyölisää 1.3.2005 alkaen 72 senttiä tunnilta.

Vuosi 2006

Yleiskorotus
Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,4 prosentin suuruisella yleiskorotuksella.

Liittoerä ja tasa-arvoerä
Liittoerä (04 prosenttia) ja tasa-arvoerä (0,3 prosenttia) maksetaan edellä mainitusta ajankohdasta lukien prosenttimääräisenä yleiskorotuksena.

Palkkatason kuvaajat
Palkkatasojen kuvaajat 1.6.2006 lukien sovitaan erikseen.

Vuoro- ja iltatyölisät
Iltavuoro- ja iltatyölisä 1.6.2006 lukien 74 senttiä tunnilta.