Kumiteollisuuden palkat
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Kumiteollisuuden palkat

Sopimuskausi 

 1.3.2014–30.11.2016

Palkantarkistukset 1.7.2015–30.6.2016 

Yleiskorotus Työntekijän henkilökohtaista palkkaa ilman erillisiä lisiä korotetaan 1.7.2015 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 %. 
 

Palkkataulukot

Työehtosopimuksen 5 §:n A-kohdan ja C-kohdan mukaisia tuntipalkkoja korotetaan 1.7.2014 lukien lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 6 senttiä/tunti alimpaan palkkaluokkaan suhteet säilyttäen luokissa 1-13.

Korjauspajojen ammattityöntekijöiden taulukoita korotetaan 5 senttiä alimpaan palkkaluokkaan  suhteet säilyttäen.

Nuorten työntekijöiden ohjetuntipalkkoja (TES 5 § A-kohta) korotetaan 0,4 %.

Urakkatyön hinnoittelupalkat (TES 6 § A-kohta) lasketaan työkohtaisista tuntipalkoista voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

Korotusten  toteuttaminen  yrityskohtaisissa  palkkausjärjestelmissä

Yrityskohtaisten palkkausjärjestelmien mukaisia työnvaativuusluokkapalkkoja korotetaan 1.7.2015 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 6 senttiä alimpaan työnvaativuusluokkaan suhteet säilyttäen.

Työkohtaiset tuntipalkat 1.7.2015

Täysin työkykyisten 18 vuotta täyttäneiden työntekijöiden työkohtaiset tuntipalkat (euroa/tunti) ovat seuraavat:

Alkupalkka 8,68
1.palkkaluokka 9,39
2.palkkaluokka 9,64
3.palkkaluokka 9,91
4.palkkaluokka 10,26
5.palkkaluokka 10,59
6.palkkaluokka 10,95
7.palkkaluokka 11,30
8.palkkaluokka 11,59

Nuorten alle 18-vuotiaiden työntekijöiden tuntipalkat (euroa/tunti)

Alle 17-vuotiaat                     8,38
17 vuotta täyttäneet               8,52

Erittäin vaativat työt

9.palkkaluokka 11,83
10.palkkaluokka 12,02
11.palkkaluokka 12,21
12.palkkaluokka 12,43
13.palkkaluokka 12,64

Urakkatyön hinnoittelupalkat (euroa/tunti)

 

1.palkkaluokka 11,27
2.palkkaluokka 11,57
3.palkkaluokka 11,89
4.palkkaluokka 12,31
5.palkkaluokka 12,71
6.palkkaluokka 13,14
7.palkkaluokka 13,56
8.palkkaluokka 13,91

 

Korjauspajojen ammattityöntekijät (euroa/tunti)

 

Ns. nuoremmat ammattityöntekijät          10,85
Ns. vanhemmat ammattityöntekijät         11,57
Erikoisammattityöt                                    12,06

  

 Yleiskorotus 1.7.2014 
Työntekijän henkilökohtaista palkkaa ilman erillisiä lisiä korotetaan 1.7.2014 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 12 senttiä tunnilta tai 20 euroa kuukaudessa. 
Osa-aikaiselle työntekijälle maksettavan korotuksen määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa. 

 Palkkataulukot 1.7.2014 
Työehtosopimuksen 5 §:n A-kohdan ja C-kohdan mukaisia tuntipalkkoja korotetaan 1.7.2014 lukien lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 10 senttiä/tunti alimpaan palkkaluokkaan suhteet säilyttäen luokissa 1-13. 

Korjauspajojen ammattityöntekijöiden taulukoita korotetaan 11 senttiä alimpaan palkkaluokkaan suhteet säilyttäen. 

Nuorten työntekijöiden ohjetuntipalkkoja (TES 5 § A-kohta) korotetaan 0,7 %. 

Urakkatyön hinnoittelupalkat (TES 6 § A-kohta) lasketaan työkohtaisista tuntipalkoista voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. 

Korotusten toteuttaminen yrityskohtaisissa palkkausjärjestelmissä 
Yrityskohtaisten palkkausjärjestelmien mukaisia työnvaativuusluokkapalkkoja korotetaan 1.7.2014 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 10 senttiä tunnille alimpaan työnvaativuusluokkaan suhteet säilyttäen. 

Työkohtaiset tuntipalkat 1.7.2014 
Täysin työkykyisten 18 vuotta täyttäneiden työntekijöiden työkohtaiset tuntipalkat (euroa/tunti) ovat seuraavat: 

Alkupalkka 8,62
1.palkkaluokka 9,33
2.palkkaluokka 9,58
3.palkkaluokka 9,85
4.palkkaluokka 10,19
5.palkkaluokka 10,52
6.palkkaluokka 10,88
7.palkkaluokka 11,23
8.palkkaluokka 11,52

Nuorten alle 18-vuotiaiden työntekijöiden tuntipalkat (euroa/tunti) 
Alle 17-vuotiaat   8,35 
17 vuotta täyttäneet  8,49 

Erittäin vaativat työt 

9.palkkaluokka 11,75
10.palkkaluokka 11,94
11.palkkaluokka 12,13
12.palkkaluokka 12,35
13.palkkaluokka 12,56

Urakkatyön hinnoittelupalkat (euroa/tunti)

 

1. palkkaluokka 11,20
2. palkkaluokka 11,50
3. palkkaluokka 11,82
4. palkkaluokka 12,23
5. palkkaluokka 12,62
6. palkkaluokka 13,06
7. palkkaluokka 13,48
8. palkkaluokka 13,82

 

Korjauspajojen ammattityöntekijät (euroa/tunti) 
Ns. nuoremmat ammattityöntekijät  10,80 
Ns. vanhemmat ammattityöntekijät  11,52 
Erikoisammattityöt  12,00 

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvaukset 
Pääluottamusmiehen kuukausikorvaus 1.7.2014 lukien: 

 

Työntekijöiden lkm Vapautus työstä/viikko korvaus €/kk
Alle 25 työntekijää 1 tuntia 60
25-50 6 tuntia 69
51-100 10 tuntia 76
101-150 15 tuntia 88
151-200 18 tuntia 100
201-350 23 tuntia 107
351-450 33 tuntia 120
451- kokonaan vapautettu 125

 

Erilliset lisät

Vuorotyö sekä ilta- ja yötyö

Vuorotyölisien määräytyminen
Iltavuorolisän määrä on 7,50 prosenttia ja yövuorolisän määrä 14,00 prosenttia laskettuna kumiteollisuuden työntekijöiden toisen vuosineljänneksen säännöllisen työajan ansiosta ilman olosuhde- ja vuorotyölisiä sekä ilman (ylityö-) ja sunnuntaityökorotuksia (TT:n palkkatilasto sarake F).

Vuorotyölisien rahamäärät todetaan liittojen välillä vuosittain loka - marraskuussa toisen vuosineljänneksen palkkatilastojen valmistuttua. Mahdolliset muutokset tulevat voimaan tätä toteamista seuraavan tammikuun 1. päivänä tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Vuorolisät 1.1.2014 lukien

Iltavuorolisä 1,21 €/tunti
Yövuorolisä 2,26 €/tunti

Määräys muuttuu 1.1.2015 kuulumaan seuraavasti:
Vuorotyölisien  määräytyminen

Iltavuorolisän määrä on 7,50 prosenttia ja yövuorolisän määrä 14,00 prosenttia laskettuna kumiteollisuuden työntekijöiden neljännen vuosineljänneksen säännöllisen työajan ansiosta ilman olosuhde- ja vuorotyölisiä sekä ilman (ylityö-) ja sunnuntaityökorotuksia (EK:n palkkatilasto sarake F).

Vuorotyölisien rahamäärät todetaan liittojen välillä vuosittain maalis-huhtikuussa neljännen vuosineljänneksen palkkatilastojen valmistuttua. Mahdolliset muutokset tulevat voimaan tätä toteamista seuraavan kesäkuun 1. päivänä tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Rajoitus
Vuorotyölisää ei makseta viimeistään kello 18.00 päättyvältä vuorolta.

Limittäiset vuorot
Iltavuoron alkaessa ennen aamuvuoron päättymistä maksetaan iltavuorolisää vasta aamuvuoron päättymisajankohdasta lukien. Yövuoron puolestaan alkaessa ennen iltavuoron päättymistä maksetaan yövuorolisää vastaavasti iltavuoron normaalista päättymisajankohdasta lukien, kuitenkin enintään kello 6.00 saakka.

Vuorotyölisä ylityössä
Ylityön ajalta vuorotyötä tekevälle työntekijälle maksetaan sen vuoron mukainen vuorotyölisä, jonka aikana ylityö tehdään.

Vuorojen vaihtuminen ja muuttuminen
Vuorotyössä tulee vuorojen säännöllisesti vaihtua ja enintään kolmen viikon pituisin ajanjaksoin muuttua. Työntekijää voidaan kuitenkin hänen kanssaan erikseen sopien myös jatkuvasti pitää samassa vuorossa.

Ilta- ja yötyö
Työntekijän säännöllisen työajan sijoittuessa kello 16 ja kello 22 välille työn kuitenkaan olematta vuorotyötä, ylityötä tai hätätyötä, katsotaan sanotulle aikavälille sijoittuva työ iltatyöksi ja maksetaan sanotun aikavälin työtunneilta ilta- vuorolisän suuruista lisää. Samoin edellytyksin katsotaan kello 22 ja kello 6 välisenä aikana tehtävä työ yötyöksi ja maksetaan tämän aikavälin työtunneilta yövuorolisän suuruista lisää.

Puhdistautumislisä

Mikäli työntekijä joutuu työssään jatkuvasti käsittelemään nokea tai erityisen tahraavia väriaineita, maksetaan hänelle korvauksena työajan ulkopuolisesta puhdistautumisesta 11 senttiä jokaiselta työtunnilta.

 Työpaikkakohtainen  työnluokitukseen  perustuva  olosuhdelisä

Työskentelyolosuhteiltaan normaalia teollisuustyötä olennaisesti epäedullisemmiksi katsottavissa töissä maksetaan työnluokituksella määritettyä erillistä olosuhdelisää. Lisän suuruus määräytyy seuraavasti:

Olosuhdepisteitä    Pisteen hinta
1-3                         2 senttiä tunnilta
4-7                         2,5 senttiä tunnilta
8-                           3,0 senttiä tunnilta

Mikäli työskentelyolosuhteet suuntaan tai toiseen ovat työnluokitukseen verrattuna olennaisesti muuttuneet, voidaan olosuhdelisiä työehtosopimuskaudenkin aikana vastaavasti tarkistaa.

Palvelusvuosilisä

Työntekijälle maksetaan työsuhteen yhdenjaksoisen keston perusteella määräytyvää  palvelusvuosilisää  seuraavasti:

Lisän soveltamisperuste
Lisän soveltamisperuste todetaan vuosittain 30. päivänä marraskuuta, jota perustetta noudatetaan aina seuraavaan tarkastusajankohtaan saakka.
Työsuhteen yhdenjaksoisuutta tarkastellaan vuosilomalain soveltamiskäytäntöä noudattaen.
 

(raamisopimuksen mukainen)

 

 

 

 

 

Sopimuskausi:
1.2.2012-28.2.2014

Palkkataulukot 1.3.2013

Työehtosopimuksen 5 §:n A-kohdan mukaisia työkohtaisia tuntipalkkoja korotetaan 1.3.2013 lukien lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,9 %.
Samalla tavalla menetellään korjauspajojen ammattityöntekijöiden palkkataulukoiden osalta sekä työehtosopimuksen 5 §:n C-kohdassa tarkoitettujen työntekijöiden palkkoja koskien.
Alkupalkkaa sekä nuorten työntekijöiden ohjetuntipalkkoja (TES 5 § A-kohta) korotetaan 1,9 %.
Urakkatyön hinnoittelupalkat (TES 6 § A-kohta) lasketaan työkohtaisista tuntipalkoista voimassa
olevien sääntöjen mukaisesti.
 
Työkohtaiset tuntipalkat 1.3.2013
Täysin työkykyisten 18 vuotta täyttäneiden työntekijöiden työkohtaiset tuntipalkat
(euroa/tunti) ovat seuraavat:

 

Alkupalkka
8,53
1.palkkaluokka
9,23
2.palkkaluokka
9,48
3.palkkaluokka
9,74
4.palkkaluokka
10,08
5.palkkaluokka
10,41
6.palkkaluokka
10,76
7.palkkaluokka
11,11
8.palkkaluokka
11,40
 
Nuorten alle 18 -vuotiaiden työntekijöiden tuntipalkat (euroa/tunti)

 

Alle 17-vuotiaat
8,29
17 vuotta täyttäneet
8,43
 
Erittäin vaativat työt (euroa/tunti)

 

9.palkkaluokka
11,62
10.palkkaluokka
11,81
11.palkkaluokka
12,00
12.palkkaluokka
12,22
13.palkkaluokkav
12,43
 Urakkatyön hinnoittelupalkat (euroa/tunti)

 

1.palkkaluokka
11,08
2.palkkaluokka
11,38
3.palkkaluokka
11,69
4.palkkaluokka
12,10
5.palkkaluokka
12,49
6.palkkaluokka
12,91
7.palkkaluokka
13,33
8.palkkaluokka
13,68
Korjauspajojen ammattityöntekijät (euroa/tunti)

 

Ns. nuoremmat ammattityöntekijät
10,69
Ns. vanhemmat ammattityöntekijät
11,40
Erikoisammattityöt
11,88

Palkankorotukset:
1.2.2012
: kertaerä 150 e
1.2.2012: yleiskorotus 1,6 % + yrityskohtainen erä 0,8 %, jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
1.2.2012: ohjetuntipalkkojen ja lisien korotus 2,4 %
1.3.2013: yleiskorotus 1,3 % + yrityskohtainen erä 0,6 %, jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
1.3.2013: ohjetuntipalkkojen ja lisien korotus 1,9 %
 


Sopimuskausi 3.2.2010 - 31.1.2013

Kertakorvaus huhtikuu 2011
 
Ajalta 1.2.–31.3.2011 maksetaan kertakorvaus. Kertakorvaus maksetaan huhtikuun 2011 palkanmaksun yhteydessä. Kertakorvaus maksetaan työntekijälle niiltä kalenterikuukausilta, joiden alussa työntekijän työsuhde on ollut voimassa ja jonka osalta työnantajalla on ollut palkanmaksuvelvollisuus seuraavasti:
 
Työsuhde alkanut 1.2.2011 tai sitä ennen, 120 €
Työsuhde alkanut viimeistään 1.3.2011,       60 €
 
Osa-aikaiselle työntekijälle maksettavan kertakorvauksen määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.
 
Kertakorvaus maksetaan myös päättyneiden työsuhteiden osalta edellä mainittuja periaatteita noudattaen.
 
Paikallisesti voidaan sopia toisin kertakorvauksen maksuajankohdasta ja kertakorvauksen maksamisen jaksottamisesta useampaan erään. Kertakorvaus tulee kuitenkin olla kokonaisuudessaan maksettu 30.6.2011 mennessä.

Yleiskorotus 1.4.2011
 
Palkkoja korotetaan 1.4.2011 lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 22 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 1,5 prosenttia.
 
Paikallinen erä 1.4.2011
 
1.4.2011 käytetään palkkojen korottamiseen 0,8 % suuruinen toimipaikkainen erä. Paikallisen erän suuruus lasketaan toimipaikan kumiteollisuuden työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden maaliskuu 2011 tuntipalkkojen yhteenlasketusta summasta. Laskenta-aineistona käytetään säännöllisen työajan ansiota erillisine lisineen eli ansiota ilman yli- ja sunnuntaityökorotusta. Palkankorotuserän suuruus todetaan paikallisesti yhteisesti.
 
Toimipaikkakohtaisen palkankorotuserän jakamisesta sovitaan paikallisesti. Mikäli paikalliset osapuolet eivät 15.4.2011 mennessä pääse yhteisymmärrykseen toimipaikkakohtaisen palkankorotuserän jakamisesta, maksetaan se 0,8 prosentin suuruisena yleiskorotuksena kaikille työntekijöille ja korotus lasketaan työntekijän yleiskorotuksella korottamattomasta palkasta.
 
Vuorolisät 1.4.2011
 
Iltavuorolisää korotetaan 3 senttiä/tunti
Yövuorolisää korotetaan 5 senttiä/tunti
 
Palkkataulukot 1.4.2011
 
Työehtosopimuksen 5 §:n A-kohdan mukaisia työkohtaisia tuntipalkkoja korotetaan 1.4.2011 Iukien lähinnä jälkeen alkavan palkan maksu kauden alusta lukien siten, että ensimmäisen palkkaluokan lukua korotetaan 35 senttiä tunnilta ja muita entiset suhteet säilyttäen.
 
Samalla tavalla menetellään korjauspajojen ammattityöntekijöiden palkkataulukoiden osalta sekä työehtosopimuksen 5 §:n C-kohdassa tarkoitettujen työntekijöiden palkkoja koskien.
 
Alkupalkkaa sekä nuorten työntekijöiden ohjetuntipalkkoja (TES 5 § A-kohta) korotetaan 35 sentin suuruisella tasakorotuksella.
 
Urakkatyön hinnoittelupalkat (TES 6 § A-kohta) lasketaan työkohtaisista tuntipalkoista voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. 
 
Pääluottamusmiehen vapautus työstä ja kuukausikorvaus 1.4.2011 alkaen
 
Työntekijöiden likumäärä
vapautus työstä/viikko
korvaus/€/kk
Alle 25 työntekijää
1 tunti
55
25-50
6 tuntia
63
51-100
10 tuntia
69
101-150
15 tuntia
81
151-200
18 tuntia
91
201-350
23 tuntia
98
351-450
33 tuntia
109
451-
kokonaan vapautettu
114
 
Työkohtaiset tuntipalkat 1.4.2011
 
18 vuotta täyttäneet
euroa/tunti
Alkupalkka
8,17
1. palkkaluokka
8,85
2. palkkaluokka
9,08
3. palkkaluokka
9,34
4. palkkaluokka
9,66
5. palkkaluokka
9,98
6. palkkaluokka
10,31
7. palkkaluokka
10,64
8. palkkaluokka
10,93
 
Nuoret alle 18-vuotiaat
euroa/tunti
Alle 17-vuotiaat
7,95
17 vuotta täyttäneet
8,08
 
Erittäin vaativat työt
euroa/tunti
9. palkkaluokka
11,13
10. palkkaluokka
11,32
11. palkkaluokka
11,50
12. palkkaluokka
11,71
13. palkkaluokka
11,91
 
Urakkatyön hinnoittelupalkat
euroa/tunti
1. palkkaluokka
10,62
2. palkkaluokka
10,89
3. palkkaluokka
11,21
4. palkkaluokka
11,59
5. palkkaluokka
11,98
6. palkkaluokka
12,37
7. palkkaluokka
12,77
8. palkkaluokka
13,12
 
Korjauspajojen ammattityöntekijät
euroa/tunti
Ns. nuoremmat ammattityöntekijät
10,24
Ns. vanhemmat ammattityöntekijät
10,93
Erikoisammattityöt
11,39
 

Kumiteollisuuden toimihenkilöt: sopimuskausi 11.3.2010-28.2.2013

Yleiskorotus 1.5.2010

Toimihenkilön henkilökohtaista kuukausipalkkaa ilman palvelusaikalisää korotetaan 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 16 euroa, kuitenkin vähintään 0,6 prosenttia.

Paikallinen erä 1.5.2010

Toimipaikkakohtaisesti on käytettävissä 0,3 prosentin suuruinen paikallinen erä laskettuna kumiteollisuuden toimihenkilösopimuksen soveltamispiiriin kuuluvien toimihenkilöiden huhtikuussa 2010 maksettujen henkilökohtaisten kuukausipalkkojen summasta. Erän suuruus todetaan paikallisesti yhteisesti.

Yritys- tai toimipaikkakohtaisen erän käytöstä neuvotellaan paikallisesti 15.4.2010 mennessä. Jos neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, jaetaan erä 0,3 prosentin suuruisena yleiskorotuksena kaikille sopimuksen soveltamispiiriin kuuluville toimihenkilöille laskettuna yleiskorotuksella korottamattomasta palkasta.

Vuorolisät 1.5.2010

Iltavuorolisä 195 senttiä/tunti
Yövuorolisä 358 senttiä/tunti

Palvelusaikalisät 1.5.2010 lukien

5-9 vuotta 33 €/kk
10-14 vuotta 45 €/kk
15-19 vuotta 56 €/kk
20-24 vuotta 66 €/kk
25 tai enemmän 79 €/kk

Sopimuskausi 3.2.2010 - 31.1.2013

Yleiskorotus 1.5.2010

Palkkoja korotetaan 1.5.2010 lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 9 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 0,6 prosenttia.

Paikallinen erä 1.5.2010

1.5.2010 käytetään palkkojen korottamiseen 0,3 % suuruinen toimipaikkakohtainen erä. Paikallisen erän suuruus lasketaan toimipaikan kumiteollisuuden työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden huhtikuu 2010 tuntipalkkojen yhteenlasketusta summasta. Laskenta-aineistona käytetään säännöllisen työajan ansiota erillisine lisineen eli ansiota ilman yli- ja sunnuntaityökorotusta. Palkankorotuserän suuruus todetaan paikallisesti yhteisesti.

Toimipaikkakohtaisen palkankorotuserän jakamisesta sovitaan paikallisesti. Mikäli paikalliset osapuolet eivät 15.4.2010 mennessä pääse yhteisymmärrykseen toimipaikkakohtaisen palkankorotuserän jakamisesta, maksetaan se 0,3 prosentin suuruisena yleiskorotuksena kaikille työntekijöille ja korotus lasketaan työntekijän 0,6 % yleiskorotuksella korottamattomasta palkasta.

Vuorolisät 1.5.2010

Iltavuorolisää korotetaan 3 senttiä/tunti ja iltavuorolisän arvo on 1,11 euroa/tunti.
Yövuorolisää korotetaan 5 senttiä/tunti ja yövuorolisän arvo on 2,06 euroa/tunti.

Palkkataulukot 1.5.2010

Työehtosopimuksen 5 §:n A-kohdan mukaisia työkohtaisia tuntipalkkoja korotetaan 1.5.2010 lukien tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien siten, että ensimmäisen palkkaluokan lukua korotetaan 14 senttiä tunnilta ja muita entiset suhteet säilyttäen.

Samalla tavalla menetellään korjauspajojen ammattityöntekijöiden palkkataulukoiden osalta sekä työehtosopimuksen 5 §:n C-kohdassa tarkoitettujen työntekijöiden palkkoja koskien.

Alkupalkkaa sekä nuorten työntekijöiden ohjetuntipalkkoja (TES 5 § A-kohta) korotetaan 14 sentin suuruisella tasakorotuksella.

Urakkatyön hinnoittelupalkat (TES 6 § A-kohta) lasketaan työkohtaisista tuntipalkoista voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

Työkohtaiset tuntipalkat 1.5.2010

 

18 vuotta täyttäneet

euroa/tunti

Alkupalkka

7,82

1. palkkaluokka

8,50

2. palkkaluokka

8,72

3. palkkaluokka

8,97

4. palkkaluokka

9,28

5. palkkaluokka

9,59

6. palkkaluokka

9,90

7. palkkaluokka

10,22

8. palkkaluokka

10,50

 

 

 

Nuoret alle 18-vuotiaat

euroa/tunti

Alle 17-vuotiaat

7,60

17 vuotta täyttäneet

7,73

 

 

 

 

Erittäin vaativat työt

euroa/tunti

9. palkkaluokka

10,69

10. palkkaluokka

10,87

11. palkkaluokka

11,05

12. palkkaluokka

11,25

13. palkkaluokka

11,43

 

 

 

 

Urakkatyön hinnoittelupalkat

euroa/tunti

1. palkkaluokka

10,20

2. palkkaluokka

10,46

3. palkkaluokka

10,76

4. palkkaluokka

11,14

5. palkkaluokka

11,51

6. palkkaluokka

11,88

7. palkkaluokka

12,26

8. palkkaluokka

12,60

 

 

Korjauspajojen ammattityöntekijät

euroa/tunti

Ns. nuoremmat ammattityöntekijät

9,90

Ns. vanhemmat ammattityöntekijät

10,57

Erikoisammattityöt

11,01


Palkankorotusten toteuttaminen sekä palkkojen laskenta-aika

Taulukkopalkkojen tarkistukset eivät aiheuta palkkojen yleiskorotusta suurempaa korotusta, mikäli palkat yleiskorotuksella korotettuina täyttävät uuden työehtosopimuksen ohjepalkkamääräykset.

Uuden työehtosopimuksen edellyttämät palkkojen ja urakkahintojen tarkistukset on suoritettava kuukauden kuluessa korotusten voimaantulosta, ellei paikallisesti toisin sovita. Tarkistusten aiheuttamat mahdolliset palkankorotukset maksetaan taannehtivasti uusien palkkamääräysten voimaantulosta lukien. Laskenta-aikana yleiskorotus voidaan maksaa erillisenä lisänä.

Vuosi 2011

Osapuolet neuovttelevat 30.11.2010 mennessä 1.2.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavista palkan- ja muiden rahamääräisten etuuksien tarkistuksista.

Mikäli 1.2.2011 toteutettavien palkantarkistusten osalta ei 30.11.2010 tai muuhun osapuolten sopimaan ajankohtaan mennessä päästä yksimielisyyteen, voi kumpikin osapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään 31.3.2011.

Vuosi 2012

Osapuolet neuovttelevat 30.11.2011 mennessä 1.2.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavista palkan- ja muiden rahamääräisten etuuksien tarkistuksista.

Mikäli 1.2.2012 toteutettavien palkantarkistusten osalta ei 30.11.2011 tai muuhun osapuolten sopimaan ajankohtaan mennessä päästä yksimielisyyteen, voi kumpikin osapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään 31.3.2012.  

 

Työehtosopimus on voimassa 12.6.2007 – 31.1.2010.

Vuosi 2007

Kertakorvaus kesäkuu 2007

Työntekijöille maksetaan 270 euron suuruinen kertakorvaus.

Yleiskorotus 1.10.2007
Palkkoja korotetaan 1.10.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,4 prosentin suuruisella yleiskorotuksella.

Työkohtaiset tuntipalkat 1.10.2007

Täysin työkykyisen 18 vuotta täyttäneiden työntekijöiden työkohtaiset tuntipalkat (euroa/tunti) ovat seuraavat:

 

 

 

Alkupalkka 7,13
1. palkkaluokka 7,81
2. palkkaluokka 8,01
3. palkkaluokka 8,24
4. palkkaluokka 8,52
5. palkkaluokka 8,81
6. palkkaluokka 9,10
7. palkkaluokka 9,39
8. palkkaluokka 9,65


Nuorten alle 18-vuotiaiden työntekijöiden tuntipalkat (euroa/tunti)

 

 

 

 

Alle 17-vuotiaat 6,91
17 vuotta täyttäneet 7,03


Erittäin vaativat työt (euroa/tunti)

 

 

 

 

9. palkkaluokka 9,82
10. palkkaluokka 9,99
11. palkkaluokka 10,15
12. palkkaluokka 10,33
13. palkkaluokka 10,51


Urakkatyön hinnoittelupalkat (euroa/tunti)

 

 

 

 

1. palkkaluokka 9,37
2. palkkaluokka 9,61
3. palkkaluokka 9,89
4. palkkaluokka 10,22
5. palkkaluokka 10,57
6. palkkaluokka 10,92
7. palkkaluokka 11,27
8. palkkaluokka 11,58


Korjauspajojen ammattityöntekijät (euroa/tunti)

 

 

 

 

Ns. nuoremmat ammattityöntekijät 9,21
Ns. vanhemmat ammattityöntekijät 9,83
Erikoisammattityöt 10,24


Korotusten toteuttaminen yrityskohtaisissa palkkausjärjestelmissä

Yrityskohtaisten palkkausjärjestelmien mukaisia työnvaativuusluokkapalkkoja korotetaan 1.10.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 3,4 prosentilla.


Vuosi 2008

Vuorolisät 1.1.2008

 

 

 

 

iltavuorolisä + 0,20 %, jonka jälkeen iltavuorolisän arvo on 7,5 %
yövuorolisä + 0,76 %, jonka jälkeen yövuorolisän arvo on 14,0 %


Vuorotyölisien uudet arvot tulevat voimaan 1.1.2008 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Yleiskorotus 1.9.2008

Palkkoja korotetaan 1.9.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,5 prosentin suuruisella yleiskorotuksella.

Paikallinen erä 1.9.2008

1.9.2008 käytetään palkkojen korottamiseen 0,4 % suuruinen toimipaikkainen erä. Paikallisen erän suuruus lasketaan toimipaikan kumiteollisuuden työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden vuoden 2007 IV vuosineljänneksen tuntipalkkojen yhteenlasketusta summasta. Laskenta-aineistona käytetään säännöllisen työajan ansiota erillisine lisineen eli ansiota ilman yli- ja sunnuntaityökorotusta (= palkkatilasto sarake I). Palkankorotuserän suuruus todetaan paikallisesti yhteisesti.

Toimipaikkakohtaisen palkankorotuserän jakamisesta sovitaan paikallisesti. Mikäli paikalliset osapuolet eivät 15.8.2008 mennessä pääse yhteisymmärrykseen toimipaikkakohtaisen palkankorotuserän jakamisesta, maksetaan se 0,4 prosentin suuruisena yleiskorotuksena kaikille työntekijöille.

Työkohtaiset tuntipalkat 1.9.2008

Täysin työkykyisten 18 vuotta täyttäneiden työntekijöiden työkohtaiset tuntipalkat (euroa/tunti) ovat seuraavat:

 

 

 

 

Alkupalkka 7,43
1. palkkaluokka 8,11
2. palkkaluokka 8,32
3. palkkaluokka 8,56
4. palkkaluokka 8,85
5. palkkaluokka 9,15
6. palkkaluokka 9,45
7. palkkaluokka 9,75
8. palkkaluokka 10,02


Nuorten alle 18-vuotiaiden työntekijöiden tuntipalkat (euroa/tunti)

 

 

 

 

Alle 17-vuotiaat 7,21
17 vuotta täyttäneet 7,34


Erittäin vaativat työt (euroa/tunti)

 

 

 

 

9. palkkaluokka 10,20
10. palkkaluokka 10,37
11. palkkaluokka 10,54
12. palkkaluokka 10,73
13. palkkaluokka 10,91


Urakkatyön hinnoittelupalkat (euroa/tunti)

 

 

 

 

1. palkkaluokka 9,73
2. palkkaluokka 9,98
3. palkkaluokka 10,27
4. palkkaluokka 10,62
5. palkkaluokka 10,98
6. palkkaluokka 11,34
7. palkkaluokka 11,70
8. palkkaluokka 12,02


Korjauspajojen ammattityöntekijät (euroa/tunti)

 

 

 

 

Ns. nuoremmat ammattityöntekijät 9,51
Ns. vanhemmat ammattityöntekijät 10,15
Erikoisammattityöt 10,57

 


Vuosi 2009

Yleiskorotus 1.5.2009
Palkkoja korotetaan 1.5.2009 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 25 senttiä tunnilta kuitenkin vähintään 2,4 prosenttia.

Paikallinen erä 1.5.2009

1.5.2009 käytetään palkkojen korottamiseen 0,4 % suuruinen toimipaikkainen erä. Paikallisen erän suuruus lasketaan toimipaikan kumiteollisuuden työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden vuoden 2008 II vuosineljänneksen tuntipalkkojen yhteenlasketusta summasta. Laskenta-aineistona käytetään säännöllisen työajan ansiota erillisine lisineen eli ansiota ilman yli- ja sunnuntaityökorotusta (= palkkatilasto sarake I). Palkankorotuserän suuruus todetaan paikallisesti yhteisesti.

Toimipaikkakohtaisen palkankorotuserän jakamisesta sovitaan paikallisesti. Mikäli paikallisesti osapuolet eivät 15.4.2009 mennessä pääse yhteisymmärrykseen toimipaikkakohtaisen palkankorotuserän jakamisesta, maksetaan se 0,4 prosentin suuruisena yleiskorotuksena kaikille työntekijöille.

Työkohtaiset tuntipalkat 1.5.2009

Täysin työkykyisten 18 vuotta täyttäneiden työntekijöiden työkohtaiset tuntipalkat (euroa/tunti) ovat seuraavat:

 

 

 

 

 

Alkupalkka 7,68
1. palkkaluokka 8,36
2. palkkaluokka 8,58
3. palkkaluokka 8,82
4. palkkaluokka 9,12
5. palkkaluokka 9,43
6. palkkaluokka 9,74
7. palkkaluokka 10,05
8. palkkaluokka 10,33


Nuorten alle 18-vuotiaiden työntekijöiden tuntipalkat (euroa/tunti)

 

 

 

 

Alle 17-vuotiaat 7,46
17 vuotta täyttäneet 7,59


Erittäin vaativat työt (euroa/tunti)

 

 

 

 

9. palkkaluokka 10,51
10. palkkaluokka 10,69
11. palkkaluokka 10,86
12. palkkaluokka 11,06
13. palkkaluokka 11,25


Urakkatyön hinnoittelupalkat (euroa/tunti)

 

 

 

 

1. palkkaluokka 10,03
2. palkkaluokka 10,30
3. palkkaluokka 10,58
4. palkkaluokka 10,94
5. palkkaluokka 10,32
6. palkkaluokka 11,69
7. palkkaluokka 12,06
8. palkkaluokka 12,40


Korjauspajojen ammattityöntekijät (euroa/tunti)

 

 

 

 

Ns. nuoremmat ammattityöntekijät 9,76
Ns. vanhemmat ammattityöntekijät 10,42
Erikoisammattityöt 10,85

 


Pääluottamusmiehen vapautus työstä ja kuukausikorvaus 1.7.2007

 

 

 

 

 

Työntekijöiden lukumäärä vapautus työstä/viikko korvaus/€ kk
Alle 25 työntekijää 1 tuntia 50
25 - 50 5 tuntia 55
51 - 100 9 tuntia 60
101 - 150 14 tuntia 70
151 - 200 17 tuntia 80
201 - 350 23 tuntia 85
351 - 450 33 tuntia 95
451 - kokonaan vapautettu 100

 


Sopimuskausi 16.2.2005-30.9.2007


Palkkoja korotetaan 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus 1,6 prosenttia. Mikäli paikalliset osapuolet eivät 15.5.2006 mennessä pääse yhteisymmärrykseen toimipaikkakohtaisen palkankorotuserän jakamisesta, maksetaan se 0,3 prosentin suuruisena yleiskorotuksena.

Lisät:Iltavuoro 98 senttiä ja yövuoro 178 senttiä tunnilta.

Vuorolisä vuodelle 2007 määräytyy työehtosopimuksen 7 §:n A-kohdan mukaisesti.

Taulukkopalkat

 

 

 

 

 

Palkkaluokka pkl I pkl II
€/h €/h
Alkupalkka 6,90 6,86
1 7,55 7,52
2 7,75 7,71
3 7,97 7,94
4 8,24 8,21
5 8,52 8,49
6 8,80 8,76
7 9,08 9,04
8 9,33 9,29


Nuorten palkat

 

pkl I pkl II
€/h €/h
Alle 17-vuotiaat 6,68 6,66
17 vuotta täyttäneet 6,80 6,78


Erittäin vaativat työt

 

 

 

Palkkaluokka pkl I pkl II
€/h €/h
9 9,50 9,46
10 9,66 9,63
11 9,82 9,79
12 9,99 9,96
13 10,16 10,13


Suorituspalkat

 

 

 

 

Palkkaluokka pkl I pkl II
€/h €/h
1 9,06 9,02
2 9,30 9,25
3 9,56 9,53
4 9,89 9,85
5 10,22 10,19
6 10,56 10,51
7 10,90 10,85
8 11,20 11,15


Korjauspajat

 

pkl I pkl II
€/h €/h
Ns. nuoremmat ammattityöntekijät 8,91 8,82
Ns. vanhemmat ammattityöntekijät 9,51 9,42
Erikoisammattityöt 9,90 9,80

 


Vuosi 2005

Yleiskorotus:
Palkkoja korotetaan 1.3.2005 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka määrä on 26 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 2,5 prosenttia.

Vuorolisät:
Vuorolisät ovat 1.1.2005 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta: Iltavuorolisä 92 senttiä tunnilta ja yövuorolisä 167 senttiä tunnilta.

Taulukkopalkat 1.3.2005

 

Palkkaluokka pkl I pkl II
€/h €/h
Alkupalkka 6,77 6,73
1 7,41 7,38
2 7,61 7,57
3 7,82 7,79
4 8,09 8,06
5 8,36 8,33
6 8,64 8,60
7 8,91 8,87
8 9,16 9,12

 


Nuorten palkat 1.3.2005

 

 

 

 

pkl I pkl II
€/h €/h
Alle 17-vuotiaat 6,56 6,54
17 vuotta täyttäneet 6,67 6,65


Erittäin vaativat työt 1.3.2005

 

 

 

 

Palkkaluokka pkl I pkl II
€/h €/h
9 9,32 9,28
10 9,48 9,45
11 9,64 9,61
12 9,80 9,77
13 9,97 9,94


Suorituspalkat 1.3.2005

 

 

 

 

Palkkaluokka pkl I pkl II
€/h €/h
1 8,89 8,86
2 9,13 9,08
3 9,38 9,35
4 9,71 9,67
5 10,03 10,00
6 10,37 10,32
7 10,69 10,64
8 10,99 10,94


Korjauspajat 1.3.2005

 

 

 

 

pkl I pkl II
€/h €/h
Ns. nuoremmat ammattityöntekijät 8,74 8,65
Ns. vanhemmat ammattityöntekijät 9,33 9,24
Erikoisammattityöt 9,71 9,62


Vuosi 2006

Yleiskorotus
Palkkoja korotetaan 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka määrä on 1,6 prosenttia.

Toimipaikkakohtainen palkankorotus 0,3 %
Mikäli paikalliset osapuolet eivät 15.5.2006 mennessä pääse yhteisymmärrykseen toimipaikkakohtaisen palkankorotuserän jakamisesta, maksetaan se 0,3 prosentin suuruisena yleiskorotuksena.

Vuorotyölisät vuosille 2006 ja 2007 määräytyvät työehtosopimuksen 7 §:n A-kohdan mukaisesti.

Taulukkopalkat 1.6.2006

 

 

 

 

Palkkaluokka pkl I pkl II
€/h €/h
Alkupalkka 6,90 6,86
1 7,55 7,52
2 7,75 7,71
3 7,97 7,94
4 8,24 8,21
5 8,52 8,49
6 8,80 8,76
7 9,08 9,04
8 9,33 9,29

 


Nuorten palkat 1.6.2006

 

 

 

 

 

pkl I pkl II
€/h ¼/h
Alle 17-vuotiaat 6,68 6,66
17 vuotta täyttäneet 6,80 6,78

 


Erittäin vaativat työt 1.6.2006

 

 

 

 

 

Palkkaluokka pkl I pkl II
€/h €/h
9 9,50 9,46
10 9,66 9,63
11 9,82 9,79
12 9,99 9,96
13 10,16 10,13


Suorituspalkat 1.6.2006

 

 

 

 

Palkkaluokka pkl I pkl II
€/h €/h
1 9,06 9,02
2 9,30 9,25
3 9,56 9,53
4 9,89 9,85
5 10,22 10,19
6 10,56 10,51
7 10,90 10,85
8 11,20 11,15


Korjauspajat 1.6.2006

 

 

 

 

pkl I pkl II
€/h €/h
Ns. nuoremmat ammattityöntekijät 8,91 8,82
Ns. vanhemmat ammattityöntekijät 9,51 9,42
Erikoisammattityöt 9,90 9,80


Palkankorotukset 2004

1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta

 

 

 

 

Euroa/tunti
Paikkakuntakalleusluokka
I
II
Alkupalkka
6,51
6,47
1. palkkaluokka
7,15
7,12
2. palkkaluokka
7,34
7,30
3. palkkaluokka
7,55
7,52
4. palkkaluokka
7,81
7,78
5. palkkaluokka
8,07
8,04
6. palkkaluokka
8,34
8,30
7. palkkaluokka
8,60
8,56
8. palkkaluokka
8,84
8,80


Nuorten alle 18-vuotiaiden työntekijöiden tuntipalkat:

1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta

 

 

 

 

Euroa/tunti I II
Alle 17-vuotiaat 6,30 6,28
17 vuotta täyttäneet 6,41 6,39


Erittäin vaativat työt

1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta

 

 

 

 

Euroa/tunti
Paikkakuntakalleusluokka
I
II
9. palkkaluokka 36 -39 pistettä
8,99
8,95
10. palkkaluokka 40 - 43 pistettä
9,14
9,11
11. palkkaluokka 44 - 47 pistettä
9,30
9,27
12. palkkaluokka 48 - 51 pistettä
9,45
9,42
13. palkkaluokka 52 - 55 pistettä
9,62
9,59


Vuorolisien määräytyminen

 

 

 

 

Iltavuorolisän määrä on 7,30 prosenttia ja yövuorolisän määrä 13,24 prosenttia laskettuna kumiteollisuuden työntekijöiden toisen vuosineljänneksen säännöllisen työajan ansiosta ilman olosuhde- ja vuorotyölisiä sekä ilman (ylityö-) ja sunnuntaityökorotuksia (TT:n palkkatilasto sarake F).

Ilta- ja yötyö

Työntekijän säännöllisen työajan sijoittuessa kello 16 ja kello 22 välille työn kuitenkaan olematta vuorotyötä, ylityötä tai hätätyötä, katsotaan sanotulle aikavälille sijoittuva työ iltatyöksi ja maksetaan sanotun aikavälin työtunneilta iltavuorolisän suuruista lisää. Samoin edellytyksin katsotaan kello 22 ja kello 6 välisenä aikana tehtävä työ yötyöksi ja maksetaan tämän aikavälin työtunneilta yövuorolisän suuruista lisää.

 

 

 


Palkankorotukset 2003

Yleiskorotus
Palkkoja korotetaan 1.3.2003 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 27 senttiä tunnilta (tai 45,09 euroa kuukaudessa), kuitenkin vähintään 2,7 prosenttia.

Sopimuskausi on 1.2.2003-15.2.2005.

Uudet palkkataulukot päivitetään sivuille lähiaikoina.