Kuvanvalmistusala | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Kuvanvalmistusala

Sopimuskausi
1.5.2014–31.1.2017

 PALKANKOROTUKSET

Ensimmäinen sopimusjakso 2014

Palkankorotusvaran käytöstä voidaan sopia paikallisesti pääluottamusmiesten kans- sa, kuitenkin niin että seuraavat kriteerit täyttyvät:

Henkilökohtaisia säännöllisen kokoaikaisen työajan palkkoja, taulukkopalkkoja (tai vastaavia) korotetaan 1.9.2014 20 €. Osa-aikaisen työntekijän palkkaa korotetaan työajan suhteessa. Tuntipalkkoja korotetaan 13 senttiä ja tuntipalkkataulukoita koro- tetaan 13 senttiä. Bingoalalla korotukset toteutetaan 1.7.2014.

Paikalliset sopimukset on toimitettava liittojen edustajille.
 
2015

Palkankorotusvaran käytöstä voidaan sopia paikallisesti pääluottamusmiesten kans- sa, kuitenkin niin että seuraavat kriteerit täyttyvät:

Henkilökohtaisia säännöllisen työajan palkkoja, taulukkopalkkoja (tai vastaavia) koro- tetaan 1.9.2015 0,4 % ja toteutetaan kuten korotus 2014. Bingoalalla korotus toteute- taan 1.7.2015.
Paikalliset sopimukset on toimitettava liittojen edustajille. Euromääräisiä lisiä korotetaan 1 sentillä Luottamushenkilöiden korvausten korotus 5 € / kk

Toinen sopimusjakso

Työmarkkinakeskusjärjestöt kokoontuvat vuoden 2015 kesäkuussa tarkastelemaan yleistä taloudellista tilannetta, rakenteellisten uudistusten toteutumista, työllisyyden, viennin ja kilpailukyvyn kehitystä sekä näihin vaikuttaneita tekijöitä. Selvitystyössä käytetään tarvittaessa apuna tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikuntaa ja ul- kopuolisia asiantuntijoita. Tarkastelun perusteella työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat toisen jakson palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja toteutusajankohdasta. Palkkaratkaisu mitoitetaan 12 kuukauden jakson mukaan. Niillä aloilla, joilla sopi- muskauden toinen jakso on pidempi tai lyhyempi kuin 12 kuukautta, palkkaratkaisu suhteutetaan jakson pituuden mukaan.

Työpalkat

1. Palkkausmuoto on kuukausipalkka, ellei muuta sovita.

Kuvavalmistamotyöntekijäin palkka sovitaan työnantajan ja työntekijän välisellä työ- sopimuksella. Mikäli syntyy erimielisyys työntekijän kokonaispalkasta, on kummalla- kin osapuolella oikeus pyytää liitoilta neuvotteluapua.

Tehtävät kuvavalmistamoalalla ryhmitellään seuraavasti:

 

 

Taso A:

 

Tehtävät ovat alalle tyypillisiä perus- tai ammattitehtäviä, jotka suoritetaan an- nettujen ohjeiden mukaisesti. Tehtävät edellyttävät ammatillisten tietojen ja työmenetelmien hallintaa, joka perus- tuu ammattikoulutukseen tai ammatti- kokemukseen. Työn suorittamiseen liittyy seurantaa.

 

Taso B:

 

Tehtävät ovat laaja-alaisia tai erityistie- tämystä edellyttäviä alan erikoisam- mattitehtäviä. Tehtävät edellyttävät ammattikoulutukseen tai hyvään am- mattikokemukseen perustuvaa tietojen ja taitojen hyvää hallintaa. Työ on luon- teeltaan itsenäistä ja työtehtävät edel- lyttävät harkintaa eri vaihtoehtojen puit- teissa.


Alan palkkatason kuvaajat ovat seuraavat:

31.8.2014 asti

A.    1 561 euroa - 2 135 euroa
B.    1 666 euroa - 2 322 euroa


1.9.2014 lukien

A.    1 581 euroa - 2 155 euroa
B.    1 686 euroa - 2 342 euroa


1.9.2015 lukien

A.    1 587 euroa - 2 164 euroa
B.    1 693 euroa - 2 351 euroa


2. Työntekijä sijoitetaan työtehtävien vaativuuden perusteella vaativuusryhmään A tai B. Tämän jälkeen arvioidaan hänen henkilökohtaiset palkanmääräytymisperusteensa.

Työntekijän henkilökohtaista kokonaispalkkaa määriteltäessä tulee ottaa huomioon hänen kykynsä ja taitonsa suoriutua tehtävistään sekä näiden ominaisuuksien lisääntyminen työsuhteen aikana.

Huomiota on kiinnitettävä mm. työsuorituksen sujuvuuteen, työntekijän ammattitaitoon, erityisosaamiseen, monipuolisuuteen ja kokemukseen. Harkinta on tehtävä kokonaisuus huomioon ottaen.

Kokonaispalkkaa määriteltäessä tulee kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin ominaisuuksiin:

1)    Työsuoritus
•    laatu
•    tulos

2)    Ammattitaito
•    työn vaatima koulutus
•    työkokemus
•    monipuolisuus/käytettävyys

3)    Tietotaito
•    työn hallitseminen
•    ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen
•    työn edellyttämä vastuu

 

Mikäli työtehtävien vaativuudessa tapahtuu olennainen ja pysyvä muutos, tulee tämä huomioida työntekijän palkkauksessa. Tarkastelu suoritetaan vuosittain.
 
Jos työntekijän palkka sijoittuu edellä mainittujen ohjepalkkojen väliin, katsotaan sen olevan normaalitasoa. Mikäli palkka jää alemman ohjepalkan alapuolelle, on sille oltava yhteisesti hyväksytty perusteltu syy.

3.    Osa-aikatyöntekijöille sekä ns. sesonkiapulaisille enintään neljän kuukauden ajal- ta voidaan palkka maksaa tuntipalkkana.

Osa-aikatyöntekijän keskimääräinen viikkotyöaika on sovittava kirjallisessa työsopimuksessa.


Pöytäkirjamerkintä:
Osa-aikatyöntekijällä tarkoitetaan henkilöä, jonka työsopimuksen mukaisten työtuntien määrä on enintään 30 tuntia viikossa tai tämän työehtoso- pimuksen 7 §:n 1 kohdan 2 kappaleessa tarkoitetussa tapauksessa enintään keskimäärin 30 tuntia viikossa.


4.    Harjoittelijan palkka on 90 % taso A palkkatason alarajasta.

Harjoitteluajasta on sovittava työsopimusta tehtäessä. Harjoitteluaika on enintään yhdeksän kuukautta ja sitä voidaan käyttää vain yhden kerran työsuhteen alkaessa.

5.    V u o r o t y ö l i s ä

•    Varsinaisessa vuorotyössä maksetaan iltavuoron vuorotyötunneilta erityistä vuorotyölisää, jonka suuruus on 0,87 euroa tunnilta. Lisän suuruus on 1.9.2015 lukien 0,88 euroa tunnilta.

•    Mikäli työaika alkaa klo 10.00 tai sen jälkeen, eikä työ ole vuorotyötä maksetaan klo 14.00 jälkeen tehdyistä tunneista 0,87 euroa. Lisän suuruus on 1.9.2015 lukien 0.88 euroa tunnilta.

 

PALKKATASOT 1.4.2012 JA 1.5.2013

1.4.2012
 
Palkkataso
Palkkatasonkuvaaja
A
1523 - 2095
B
1635 - 2279
 
1.5.2013
 
Palkkataso
Palkkatasonkuvaaja
A
1561 – 2135
B
1666 - 2322
 

 

 [[{"fid":"2362","view_mode":"wysiwyg","type":"media"}]]

Palkankorotukset 2011

Taulukko- ja henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.10.2011 lukien 47 euroa. Lisäksi paikallisesti toteutetaan 1.10.2011 lukien 1 %:n paikallinen erä siten kuin siitä paikallisesti sovitaan. Erä lasketaan sopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden syyskuun 2011 säännöllisen työajalta maksettujen palkkojen palkkasummasta. Mikäli paikallisen erän käytöstä ei päästä yhteisymmärrykseen, korotetaan henkilökohtaisia kuukausipalkkoja 1.10.2011 lukien 0,5 %.

Palkankorotukset 2010

Taulukko- ja henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.12.2010 lukien 0,7 %.

Lisäksi paikallisesti toteutetaan 1.12.2010 lukien 0,8 %:n paikallinen erä siten kuin siitä paikallisesti sovitaan. Erä lasketaan sopimuksen piiriin kuuluvien toimihenkilöiden marraskuun 2010 säännöllisen työajalta maksettujen palkkojen palkkasummasta. Mikäli paikallisen erän käytöstä ei päästä yhteisymmärrykseen, korotetaan henkilökohtaisia kuukausipalkkoja 1.12.2010 lukien 0,3 %.


SOPIMUSKAUSI 1.10.2007 - 31.1.2009

Palkkoja korotetaan 1.10.2007 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 3 prosenttia.

Palkkatasojen kuvaajia korotetaan samasta ajankohdasta 3 prosenttia.

Alan palkkatason kuvaajat ovat 1.10.2007 lukien seuraavat:

 

1384 euroa

1909 euroa

1481 euroa

2082 euroa

Iltavuoro- ja iltatyölisä on 1.10.2007 alkaen 81 senttiä tunnilta.

Palkkoja korotetaan 1.9.2008 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,3 prosenttia.

Palkkatasojen kuvaajia korotetaan samasta ajankohdasta 2,3 prosenttia.

Alan palkkatason kuvaajat ovat 1.9.2008 lukien seuraavat:

 

1416 euroa 1953 euroa
1515 euroa 2130 euroa

Iltavuoro- ja iltatyölisä on 1.9.2008 alkaen 83 senttiä tunnilta.

* * *

SOPIMUSKAUSI 16.2.2005 – 30.9.2007.

Kuvavalmistamoita koskevan työehtosopimuksen mukaisesti henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.6.2006 lukien 2,3 %.

Palkkatason kuvaajat 1.6.2006:

 

Taso A 1344 – 1853 euroa kuukaudessa
Taso B 1438 – 2021 euroa kuukaudessa
 
Iltavuorolisä 0,79 euroa tunnilta
Tes 5 §:n 5.2 kohdan lisä 0,79 euroa tunnilta


Palkankorotukset (henkilökohtainen ja taulukot).

1.3.2005 30,06 € vähintään 1,9 %.

Liittoerä 0,6 % käytetään prosentuaalisena henkilökohtaisten ja taulukko- palkkojen korottamiseen.

1.6.2006 1,4 %.

Liittoerä on 0,4 % ja tasa-arvoerä 0,5 %. Näiden käytöstä sovitaan myö- hemmin. Ellei päästä yhteisymmärrykseen käytetään ne henkilökohtaisten ja taulukkopalkkojen korottamiseen prosentuaalisena

 

Palkankorotukset: