Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Lasikeraaminen teollisuus

Sopimuskausi:
1.3.2014 30.11.2016 

Palkankorotukset

Vuosi 2014

Palkkoja korotetaan 1.7.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 12 sentin suuruisella yleiskorotuksella. Yritys- tai työpaikkakohtaisesti voidaan sopia yleiskorotuksen maksuajankohdasta (aikaistamisesta tai myöhentämisestä) toisin.
 

Palkkataulukot

Työehtosopimuksen kohdan 4.2 mukaisia ohjetuntipalkkoja korotetaan kohdassa 3.1 A mainitusta ajankohdasta lukien siten, että kunkin palkkataulukon alimpaan lukuun lisätään kymmenen (10) senttiä muiden ohjetuntipalkkojen määräytyessä entisten suhteiden mu- kaisesti. Samalla tavalla menetellään korjauspajojen ammattityöntekijöiden palkkataulu- koiden osalta.

 

 

Vuorotyölisät

Vuorotyölisien määrät 1.7.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien ovat seuraavat:

•    iltavuorolisä 120 senttiä tunnilta
•    yövuorolisä 208 senttiä tunnilta

Vuorotyölisien laskentasääntöä ei sovelleta palkankorotuksen 1.7.2014 yhteydessä
 

Keskeytymättömän kolmivuorotyön sekä jatkuvan kaksivuorotyön lisä

Lisän suuruus 1.7.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta on 128 senttiä työehtosopimuksen kohdan 4.6 mukaan määräytyviltä tunneilta

Vuosi 2015

Yleiskorotus

Palkkoja korotetaan 1.7.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 0,4 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Yritys- tai työpaikkakohtaisesti voidaan sopia yleiskorotuksen maksuajankohdasta (aikaistamisesta tai myöhentämisestä) toisin.

Palkkataulukot

Työehtosopimuksen kohdan 4.2 mukaisia ohjetuntipalkkoja korotetaan kohdassa 3.2 A mainitusta ajankohdasta lukien siten, että kunkin palkkataulukon alimpaan lukuun lisätään kuusi (6) senttiä muiden ohjetuntipalkkojen määräytyessä entisten suhteiden mukaisesti. Samalla tavalla menetellään korjauspajojen ammattityöntekijöiden palkkataulukoiden osalta.

Pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kuukausikorvaukset

Pääluottamusmiesten kuukausikorvausten määrät ovat 1.7.2014 alkaen seuraavat:

Työntekijöiden lukumäärä Korvaus euroa / kuukausi

–    20

68

21 –    50

72

51 – 100

77

101 – 150

81

151 – 250

93

251 – 350

105

351 – 420

113

421 –

122

Työsuojeluvaltuutettujen kuukausikorvausten määrät 1.7.2014 alkaen ovat seuraavat:

Työstä vapautuksen määrä tuntia / viikko Korvaus euroa / kuukausi
Alle 4 48
4 51
8 61
14 72
20 85
28 93
32 101
Kokonaan vapautettu 110

Kummankin taulukon kuukausikorvausten määrät ovat voimassa koko sopimuskauden ajan.Täysin työkykyisten 18 vuotta täyttäneiden työntekijäin ohjetuntipalkat määräytyvät työntekijän suorittaman työn sekä työehtosopimuksen liitteisiin kirjattujen palkkaryhmittelyjen perusteella.

Ohjetuntipalkat (senttiä/tunti)

1.7.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

Palkkaryhmä 1

938

Palkkaryhmä 2

964

Palkkaryhmä 3

1006

Palkkaryhmä 4

1064

Palkkaryhmä 5

1131

1.7.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

Palkkaryhmä 1

944

Palkkaryhmä 2

970

Palkkaryhmä 3

1012

Palkkaryhmä 4

1071

Palkkaryhmä 5

1138

Vaikeimmissa ja vaativimmissa töissä voidaan tarvittaessa maksaa edellä mainittuja ohjetuntipalkkoja korkeampaa palkkaa.

Ammattityötä aikapalkalla suorittavien puhaltajien ohjetuntipalkat (senttiä/tunti)

1.7.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

Nuorempi puhaltaja

1200

Vanhempi puhaltaja

1246

Puhaltajamestari

1275

1.7.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

Nuorempi puhaltaja

1206

Vanhempi puhaltaja

1252

Puhaltajamestari

1281


Nuorten työntekijöiden ohjetuntipalkat (senttiä/tunti)

 

1.7.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

Alle 17-vuotiaat    912
17-vuotiaat    916

1.7.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

Alle 17-vuotiaat    918
17-vuotiaat    922

 

Edellä mainittuja nuorten työntekijöiden palkkoja sovelletaan alkupalkkoina enintään kol- men (3) kuukauden ajan työhön ottamisesta lukien. Nuoren työntekijän saavutettua tar- peellisen harjaantumisen tarkistetaan hänen tuntipalkkaansa työtaidon ja työtehon kehit- tymistä vastaavasti.

Nuoren työntekijän suorittaessa samaa työtä kuin 18 vuotta täyttäneet ja hänen omates- saan kyseisen työn edellyttämän työtaidon ja ammattikokemuksen, määräytyy hänen palk- kansa asianomaisen työn palkkaperusteiden mukaisesti.


Aikatyölisä

Pääasiassa aikapalkalla työskenteleville täysin työkykyisille vähintään kolme (3) kuukautta yhdenjaksoisesti palveluksessa olleille työntekijöille voidaan ohjetuntipalkkojen lisäksi maksaa aikatyölisää.


SUORITUSPALKKATYÖ 

Urakkatyön hinnoittelu

Urakkatyön hinnoittelu perustuu ohjetuntipalkkojen mukaan määräytyviin työkohtaisiin tun- tipalkkoihin. Urakkatyö on hinnoiteltava siten, että työntekijän ansio normaalilla urakkatyövauhdilla nousee 20 prosenttia edellä sanottua työkohtaista tuntipalkkaa korkeammaksi ja että ansio ns. suorissa urakoissa työsuorituksen tai työtehon lisääntyessä kasvaa vähintään samassa suhteessa.

Urakkahinnoista sopiminen

Urakkahinnoista sovitaan työnantajan ja työntekijän edustajien kesken. Uusien laatujen urakkahinnoittelu suoritetaan ottaen huomioon aikaisemmin vastaavilla laaduilla työskenneltäessä syntyneet työsaavutukset. Satunnaisesti tehtävien urakkatöiden hinnoista sovitaan ennen työn alkamista asianomaisen työryhmän tai yksityisen työntekijän kanssa.

Urakkahinnoittelun tarkistus

Urakkahinnan perustuessa voimassa olevaan työntutkimukseen tai suoritettuun hinnoitte- luun ja sen muutoin vastatessa todellisia olosuhteita ja menetelmiä, pidetään urakkahinta ennallaan. Urakkahintaan vaikuttavien tekijöiden muuttuessa korjataan urakkahintaa muu- tosta vastaavasti. Mikäli urakkahinnan tarkistuksesta ei päästä yksimielisyyteen, menetel- lään työehtosopimuksen kohdan 8.2 määräyksiä silmällä pitäen seuraavasti:

  • Paikallisia neuvotteluja käytäessä on entinen urakkahinta voimassa. Jos paikalliset neuvottelut päättyvät tuloksettomina, urakkatyö tehdään siitä alkaen työnantajan tar- joamalla hinnalla.
  • Mikäli liittojenkaan välisissä neuvotteluissa ei ole asiasta päästy yksimielisyyteen kah- den viikon kuluessa siitä päivästä, jolloin erimielisyys on jätetty liittojen käsiteltäväksi, maksetaan sanotusta urakkatyöstä edelleen työnantajan tarjoama hinta. Se ei kuiten- kaan saa olla pienempi kuin kyseistä urakkatyötä tekevän työntekijän keskituntiansio vähennettynä 15 prosentilla.
     
  • Jos urakkahinnoittelusta päästään liittojen välillä sopimukseen, maksetaan uuden hin- nan ja työnantajan tarjoaman hinnan mahdollinen erotus taannehtivasti siitä alkaen, kun työtä on tehty työnantajan tarjoamalla hinnalla.
     
  • Urakkaerimielisyyttä koskevat neuvottelut aloitetaan ensi tilassa ja ne pyritään saatta- maan päätökseen ilman aiheetonta viivytystä.


Milloin urakkahinta tämän pykälän ensimmäisen kappaleen määräykset huomioon ottaen muissa tapauksissa havaitaan virheelliseksi tai se johtaa kohtuuttomuuteen, tulee urakka- hintaa niin ikään tarkistaa. Mikäli sanottua urakkatyötä tekevä työntekijä tai työntekijäryh- mä ei hyväksy korjattua urakkahintaa, menetellään erimielisyydestä neuvoteltaessa siten kuin edellä on mainittu.

Palkkatakuu

Urakkatyötä tehtäessä on ohjetuntipalkka taattu.

Urakkatyön aloittamisen viivästyminen

Jos vakituista urakkatyötä tekevä työntekijä hänestä riippumattoman teknisen syyn johdos- ta ei pääse aloittamaan työtään määräaikana tai jos hän urakkatyön kestäessä joutuu odottamaan, maksetaan odotusajalta työkohtainen tuntipalkka. Sanotussa tilanteessa työntekijä on kuitenkin velvollinen tekemään työnjohdon hänelle osoittamaa muuta työtä.

PALKKIOPALKAT 

Tuotantopalkkiojärjestelmän perusta

Tuotantopalkkiojärjestelmää käytettäessä lähtökohtana on, että työn/tuotannon laatua tai määrää voidaan normaalina pidettävään saavutukseen verrattuna parantaa (laatu- ja mää- räpalkkiot) tai että tulos raaka – tai tarveaineiden kulutusta silmällä pitäen voidaan saavut- taa edullisemmalla tavalla (säästöpalkkiot).

Tuotantopalkkiotyössä maksetaan kiinteänä palkanosana vähintään ohjetuntipalkka.

Tulos- ja voittopalkkiot

Tulos- ja voittopalkkiot ovat yrityskohtaisia palkanlisiä. Niihin sisältyy riski siitä, että niitä ei makseta, jos asetettuja tulos- tai voittotavoitteita ei saavuteta.

Tulospalkkiona maksettava lisä voi perustua esimerkiksi työpaikan tuotannollista toimintaa ilmaiseviin tunnuslukuihin, taloudelliseen kehitykseen, asetettujen tavoitteiden saavuttami- seen tai näiden yhdistelmiin.

Voittopalkkiona maksettava lisä voi perustua esimerkiksi yrityksen käyttökatteeseen tai sen jälkeiseen kannattavuutta osoittavaan erään.

Liitot edellyttävät, että tulos- ja voittopalkkioiden käyttö sekä määräytymisperusteet – kuten myös perusteiden muuttaminen - selvitetään työntekijöille ennen niiden käyttöönottoa.

ERILLISET LISÄT 

Vuoro-, ilta- ja yötyölisät

Vuorotyölisien määräytyminen

Iltavuorolisän määrä on 8,5 prosenttia ja yövuorolisän määrä 14,6 prosenttia laskettuna lasikeraamisen teollisuuden työntekijöiden neljännen vuosineljänneksen säännöllisen työ- ajan ansiosta ilman olosuhde- ja vuorotyölisiä sekä ilman (ylityö-) ja sunnuntaityökorotuk- sia

(= AUP - ansio EK:n palkkatilasto sarake F). Lisät pyöristetään lähimpään senttiin.

Työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä osapuolet neuvottelevat ja sopivat siitä, kuinka vuorotyölisien korotus otetaan huomioon osana työehtosopimuksen kustannusvaikutusta.

Edellisen kappaleen mukaista vuorotyölisien laskentasääntöä ei sovelleta palkankorotus- ten 1.7.2014 yhteydessä.

Vuorotyölisien määrät

Vuorotyölisien määrät 1.7.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ovat seuraavat:

•    iltavuorolisä 120 senttiä tunnilta
•    yövuorolisä 208 senttiä tunnilta


Vuorotyölisä ylityössä

Ylityön ajalta vuorotyötä tekevälle työntekijälle maksetaan sen vuoron mukainen vuorotyö- lisä, jonka aikana ylityö tehdään.

Vuorojen vaihtuminen ja muuttuminen

Vuorotyössä tulee vuorojen säännöllisesti vaihtua ja enintään kolmen viikon pituisin ajan- jaksoin muuttua. Työntekijää voidaan kuitenkin hänen kanssaan erikseen sopien myös jatkuvasti pitää samassa vuorossa.


Ilta- ja yötyö

Työntekijän säännöllisen työajan sijoittuessa kello 18 ja kello 22 välille työn kuitenkaan olematta vuorotyötä, ylityötä tai hätätyötä, katsotaan sanotulle aikavälille sijoittuva työ ilta- työksi ja maksetaan sanotun aikavälin työtunneilta iltavuorolisän suuruista lisää. Samoin edellytyksin katsotaan kello 22 ja kello 6 välisenä aikana tehtävä työ yötyöksi ja makse- taan tämän aikavälin työtunneilta yövuorolisän suuruista lisää.


Keskeytymättömän kolmivuorotyön sekä jatkuvan kaksivuorotyön lisä

Keskeytymättömässä kolmivuorotyössä sekä jatkuvassa kaksivuorotyössä työskenteleväl- le työntekijälle maksetaan kultakin lauantaityövuorokauden aikana tehdyltä säännöllisen työajan tunnilta erillinen lisä. Sen määrä 1.7.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkan- maksukauden alusta lukien on 128 senttiä tunnilta.


Erittäin raskas ja erittäin likainen työ

Mikäli erittäin raskaissa ja likaisissa töissä sanottuja olosuhteita ei ole otettu huomioon aikapalkassa eikä urakka- tai tuotantopalkkiohinnoittelussa, sovitaan kyseisistä olosuhteis- ta maksettavista lisistä paikallisesti. Lisien määrän tulee olla 6 -10 prosenttia asianomai- sen työn ohjetuntipalkasta.

PALVELUSVUOSILISÄ

Työntekijälle maksetaan työsuhteen yhdenjaksoisen keston perusteella määräytyvää pal- velusvuosilisää seuraavasti:


Lisän soveltamisperuste

Lisän soveltamisperuste todetaan vuosittain 30. päivänä marraskuuta, jota perustetta nou- datetaan aina seuraavaan tarkastusajankohtaan saakka. Työsuhteen yhdenjaksoisuutta tarkastellaan vuosilomalain soveltamiskäytäntöä noudattaen.


Palvelusvuosilisän määrä

Palvelusvuosilisän suuruus saadaan kaavasta:

Työsuhteen yhdenjaksoinen kesto                         Lisän määrä

5 –    9  vuotta                                                        Lkk x 1,5 x KTA

10 – 14  vuotta                                                         Lkk x 2,0 x KTA

15 – 19  vuotta                                                         Lkk x 4,0 x KTA

20 – 24  vuotta                                                         Lkk x 6,0 x KTA

25            vuotta                                                      Lkk x 8,0 x KTA


Kaavassa Lkk on edellisen lomanmääräytymisvuoden lomaan oikeuttavien kuukausien lukumäärä sekä KTA työehtosopimuksen kohdassa 4.11 tarkoitettu keskituntiansio.

Palvelusvuosilisän maksuajankohta

Palvelusvuosilisä maksetaan erillisenä lisänä joulukuun ensimmäisen palkanmaksun yh- teydessä. Sitä ei oteta huomioon työehtosopimuksen kohdan 4.11 mukaista keskituntian- siota eikä vuosilomapalkkaa laskettaessa.

Palkankorotukset:
1.2.2012: yleiskorotus 1,6 % + paikallinen erä 0,8 %; jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
1.2.2012: ilta- ja yövuorolisien korotus 2,4 %
1.2.2012: jatkuvan kaksivuorotyölisän ja keskeytymättömän kolmivuorotyölisän korotus
1.2.2012: kertaerä 150 e, voidaan paikallisesti sopia maksettavaksi muuna ajankohtana tai useammassa erässä 30.4.2012 mennessä; palkattomalla vapaalla olevalle työntekijälle maksetaan työhön paluun yhteydessä, jos paluu tapahtuu ennen sopimuskauden loppua
1.3.2013: yleiskorotus 1,3 % + paikallinen erä 0,6 %; jos erästä ei sopua, maksetaan se yleiskorotuksena
1.3.2013: ilta- ja yövuorolisien korotus 1,9 %
1.3.2013: jatkuvan kaksivuorotyölisän ja keskeytymättömän kolmivuorotyölisän korotus
 

 


 

Sopimuskausi 23.3.2010-31.1.2013

Palkankorotukset  2011

Yleiskorotus
 
Palkkoja korotetaan 1.5.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 23 sentin, kuitenkin vähintään 1,5 prosentin suuruisella yleiskorotuksella.  
 
Yritys- tai toimipaikkakohtainen erä
 
Yleiskorotuksen lisäksi yritys- tai toimipaikkakohtaisesti maksetaan 1.5.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,8 prosentin suuruinen erä, joka lasketaan yrityksen / toimipaikan tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden huhtikuun 2011 palkkasummasta (säännöllisen työajan ansio ilman erillisiä lisiä). Paikallisen erän suuruus todetaan yhteisesti.

Paikallisen erän käytöstä neuvotellaan ja sovitaan työnantajan ja luottamusmiehen kesken. 
 
Mikäli paikallisissa neuvotteluissa ei erän käytöstä päästä sopimukseen 29.4.2011 mennessä, erä maksetaan 0,8 prosentin suuruisena korottamattomasta palkasta laskettuna yleiskorotuksena.   
 
Palkkataulukot
 
Työehtosopimuksen 8 §:n mukaisia ohjetuntipalkkoja korotetaan kohdassa 2A mainitusta ajankohdasta lukien siten, että kunkin taulukon alimpaan palkkalukuun lisätään 35 senttiä muiden ohjetuntipalkkojen määräytyessä entisten suhteiden mukaisesti. Samalla tavalla menetellään korjauspajojen ammattityöntekijöiden palkkataulukoiden osalta.
 
Vuorotyölisät sekä ilta- ja yötyölisät
  • iltavuorolisä 114 senttiä tunnilta
  • yövuorolisä  197 senttiä tunnilta
Keskeytymättömän kolmivuorotyön sekä jatkuvan kaksivuorotyön lisä
 
Lisän suuruus 1.5.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta on 122 senttiä työehtosopimuksen 16 §:n mukaan määräytyviltä tunneilta.
 
Kertaerä:
 
Ajalta 1.2. – 30.4.2011 maksetaan kertaerä sanotun ajanjakson viimeiseen päivään mennessä.
Kertaerä maksetaan työntekijälle niiltä kalenterikuukausilta, joiden alussa työntekijän työsuhde on ollut voimassa ja joiden osalta työnantajalla on ollut palkanmaksuvelvollisuus.
 
Kertaerän suuruus määräytyy seuraavasti:
 
Työsuhde on alkanut 1.2.2011 tai sitä ennen
180 euroa
Työsuhde alkanut viimeistään 1.3.2011
120 euroa
Työsuhde alkanut viimeistään 1.4.2011
60 euroa
 
Osa-aikaiselle työntekijälle maksettavan kertaerän määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.
 
Kertaerää ei lueta mukaan työehtosopimuksen 12 §:ssä tarkoitettuun keskituntiansiolaskelmaan. Sitä ei myöskään sisällytetä vuosilomapalkkaan eikä lomakorvaukseen.  
 
Kertaerä maksetaan edellä mainittuja periaatteita noudattaen myös päättyneiden työsuhteiden osalta.
 
Kertaerän maksuajankohdasta sekä sen jaksottamisesta useampaan erään voidaan paikallisesti sopia toisin. Kertaerän tulee kuitenkin olla kokonaisuudessaan maksettu 30.6.2011 mennessä.
 
Pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kuukausikorvaukset
 
Pääluottamusmiesten kuukausikorvausten määrät ovat 1.5.2011 alkaen seuraavat:

 

Työntekijöiden lukumäärä
Korvaus euroa/kuukausi
-20
60
21-50
63
51-100
67
101-150
71
151-250
83
251-350
92
351-420
100
421-
108
Työsuojeluvaltuutettujen kuukausikorvausten määrät 1.5.2011 alkaen ovat seuraavat:

 

Työstä vapautuksen määrä tuntia/viikko
Korvaus euroa/kuukausi
Alle 4
42
4
45
8
54
14
63
20
75
28
83
32
88
Kokonaan vapautettu
97
Ohjetuntipalkat
 
1.5.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta (senttiä/tunti)

 

Palkkaryhmä
senttiä/tunti
1
890
2
914
3
953
4
1009
5
1072

Ammattityötä aikapalkalla suorittavat puhaltajat 

 

 
senttiä/tunti
Nuorempi puhaltaja
1141
Vanhempi puhaltaja
1185
Puhaltajamestari
1211
Nuoret työntekijät

 

 
senttiä/tunti
Alle 17 -vuotiaat
864
17 -vuotiaat
868
Korjauspajojen ammattityöntekijöiden palkat

 

Työnvaativuusluokka
senttiä/tunti
1
956
2
1000
3
1162
4
1291
Vuorotyölisät 1.5.2011

 

 
senttiä/tunti
Iltavuorolisä
114
Yövuorolisä
197
Keskeytymättömän 3-vuorotyön
sekä jatkuvan 2-vuorotyön lisä (TES 10 § 6. kohta)
122

 


Palkankorotukset 1.5.2010

Yleiskorotus

Palkkoja korotetaan 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 14 sentin, kuitenkin vähintään 0,9 prosentin suuruisella yleiskorotuksella.

Vaihtoehtoinen yleiskorotus sekä yritys- tai toimipaikkakohtainen erä

Paikallisesti sopien yleiskorotus voidaan toteuttaa seuraavasti:

Palkkoja korotetaan 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yhdeksän (9) sentin, kuitenkin vähintään 0,6 prosentin suuruisella yleiskorotuksella.

Yleiskorotuksen lisäksi yritys- tai toimipaikkakohtaisesti maksetaan 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,3 prosentin suuruinen erä, joka lasketaan yrityksen/toimipaikan tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden huhtikuun 2010 palkkasummasta (säännöllisen työajan ansio ilman erillisiä lisiä).

Erän käytöstä sovitaan paikallisesti työnantajan ja luottamusmiehen kesken. Mikäli asiasta ei päästä yksimielisyyteen, erä maksetaan korottamattomasta palkasta laskettuna 0,3 prosentin suuruisena yleiskorotuksena.

Paikallisen erän suuruus todetaan yhteisesti, ja luottamusmiehellä tai muulla työntekijöiden edustajalla on oikeus saada selvitys erän kohdentamisesta. Selvityksestä tulee käydä ilmi korotuksen saaneiden työntekijöiden lukumäärä sekä heille jaetun paikallisen erän kokonaismäärä.

Palkkataulukot

Työehtosopimuksen 8 §:n mukaisia ohjetuntipalkkoja korotetaan 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien siten, että kunkin taulukon alimpaan palkkalukuun lisätään 14 senttiä muiden ohjetuntipalkkojen määräytyessä entisten suhteiden mukaisesti. Samalla tavalla menetellään korjauspajojen ammattityöntekijöiden palkkataulukoiden osalta.

Vuorotyölisät sekä ilta- ja yötyölisät

Iltavuorolisää korotetaan 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta neljällä (4) sentillä tunnilta sekä yövuorolisää seitsemällä (7) sentillä tunnilta. Sanottu merkitsee sitä, että työehtosopimuksen 15 §:ään kirjattua vuorotyölisien määräytymistä koskevaa laskentasääntöä ei sovelleta palkankorotusten 1.5.2010 yhteydessä.

Vuorotyölisien määrät 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ovat seuraavat:
- Iltavuorolisä 111 senttiä tunnilta
- Yövuorolisä 191 senttiä tunnilta

Keskeytymättömän kolmivuorotyön sekä jatkuvan kaksivuorotyön lisä

Lisän suuruus 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta on 119 senttiä työehtosopimuksen 16 §:n mukaan määräytyviltä tunneilta.

Vuosi 2011

Osapuolet neuvottelevat 30.11.2010 mennessä 1.2.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavista palkan- ja muiden rahamääräisten etuuksien tarkistuksista.

Mikäli 1.2.2011 toteutettavien palkantarkistusten osalta ei 30.11.2010 tai muuhun osapuolten sopimaan ajankohtaan mennessä päästä yksimielisyyteen, voi kumpikin osapuoli sanoa tämän sopimuksen päättymään 31.3.2011.

Vuosi 2012

Osapuolet neuvottelevat 30.11.2011 mennessä 1.2.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavista palkan- ja muiden rahamääräisten etuuksien tarkistuksista.

Mikäli 1.2.2011 toteutettavien palkantarkistusten osalta ei 30.11.2011 tai muuhun osapuolten sopimaan ajankohtaan mennessä päästä yksimielisyyteen, voi kumpikin osapuoli sanoa tämän sopimuksen päättymään 31.3.2012. 

 

Sopimuskausi 20.6.2007 -.31.3.2010

Palkankorotukset 2007

Yleiskorotus
Palkkoja korotetaan 1.10.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 3,4 prosentin suuruisella yleiskorotuksella.

Kertasuoritus
Kertasuorituksena maksetaan toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevälle työntekijälle 15.8.2007 mennessä 270 euron suuruinen erä.

Palkkataulukot
Työehtosopimuksen 15 §:n 2. kohdan mukaisia ohjetuntipalkkoja korotetaan 3,4 prosentilla. Samalla tavalla menetellään työehtosopimuksen 15 §:n 4. kohdassa tarkoitettujen ammattityötä aikapalkalla suorittavien puhaltajien sekä korjauspajojen ammattityöntekijöiden palkkataulukoiden osalta. Nuorten työntekijöiden ohjetuntipalkkoja (TES 15 § 5. kohta) korotetaan niin ikään 3,4 prosentilla.

Kuntien kalleusluokituksen poistuessa 1.12008 alkaen ryhdytään lasikeraamisessa teollisuudessa 1.10.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta noudattamaan yhdet luvut sisältäviä taulukkoja. Nämä muodostetaan siten, että edellisen työehtosopimuksen mukaisia kummankin kalleusluokan lukuja korotetaan 3,4 prosentilla uuden taulukkopalkan ollessa mainittujen lukujen keskiarvo.

Vuorotyölisät
Vuorotyölisien määrät 1.10.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta ovat seuraavat:

 

iltavuorolisä 100 senttiä tunnilta
yövuorolisä 171 senttiä tunnilta


Keskeytymättömän kolmivuorotyön sekä jatkuvan kaksivuorotyön lisä
Lisän suuruus 1.10.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta on 112 senttiä työehtosopimuksen 10 §:n 6. kohdan mukaa määräytyviltä tunneilta.


Palkankorotukset 2008

Yleiskorotus
Palkkoja korotetaan 1.9.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,5 prosentin suuruisella yleiskorotuksella.

Palkkataulukot
Työehtosopimuksen 15 §:n 2. kohdan mukaisia ohjetuntipalkkoja korotetaan 1.9.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,9 prosentilla. Samalla tavalla menetellään työehtosopimuksen 15 §:n 4. kohdassa tarkoitettujen ammattityötä aikapalkalla suorittavien puhaltajien sekä korjauspajojen ammattityöntekijöiden palkkataulukoiden osalta. Nuorten työntekijöiden ohjetuntipalkkoja (TES 15 § 5. kohta) korotetaan 2,5 prosentilla.

Yritys- tai toimipaikkakohtainen erä
Yleiskorotuksen lisäksi yritys- tai toimipaikkakohtaisesti maksetaan 1.9.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,4 prosentin suuruinen erä, joka lasketaan yrityksen/toimipaikan tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden vuoden 2007 IV neljänneksen säännöllisen työajan palkkasummasta. Jaettava rahamäärä todetaan yhteisesti.

Erän käytöstä sovitaan paikallisesti 15.8.2008 mennessä. Mikäli asiasta ei päästä yksimielisyyteen, erästä puolet maksetaan prosentuaalisena yleiskorotuksena työnantajan päättäessä toisen puolen jakamisesta.

Keskeytymättömän kolmivuorotyön sekä jatkuvan kaksivuorotyön lisä
Lisän suuruus 1.9.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta on 115 senttiä työehtosopimuksen 10 §:n 6. kohdan mukaan määräytyviltä tunneilta.


Palkankorotukset 2009

Yleiskorotus
Palkkoja korotetaan 1.5.2009 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 25 sentin, kuitenkin vähintään 2,4 prosentin suuruisella yleiskorotuksella.

Palkkataulukot
Työehtosopimuksen 15 §:n 2. kohdan mukaisia ohjetuntipalkkoja korotetaan 1.5.2009 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 2,8 prosentilla. Samalla tavalla menetellään työehtosopimuksen 15 §:n 4. kohdassa tarkoitettujen ammattityötä aikapalkalla suorittavien puhaltajien sekä korjauspajojen ammattityöntekijöiden palkkataulukoiden osalta. Nuorten työntekijöiden ohjetuntipalkkoja (TES 15 § 5. kohta) korotetaan 2,4 prosentilla.

Yritys- ja toimipaikkakohtainen erä
Yleiskorotuksen lisäksi yritys- tai toimipaikkakohtaisesti maksetaan 1.5.2009 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,4 prosentin suuruinen erä, joka lasketaan yrityksen/toimipaikan tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden vuoden 2009 II neljänneksen säännöllisen työajan palkkasummasta. Jaettava rahamäärä todetaan yhteisesti.

Erän käytöstä sovitaan paikallisesti 15.4.2009 mennessä. Mikäli asiasta ei päästä yksimielisyyteen, erästä puolet maksetaan prosentuaalisena yleiskorotuksena työnantajan päättäessä toisen puolen jakamisesta.

Keskeytymättömän kolmivuorotyön sekä jatkuvan kaksivuorotyön lisä
Lisän suuruus 1.5.2009 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta on 118 senttiä työehtosopimuksen 10 §:n 6. kohdan mukaan määräytyviltä tunneilta.

Pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kuukausikorvaukset
Pääluottamusmiesten sekä työsuojeluvaltuutettujen kuukausikorvausten määriä korotetaan 1.10.2007 alkaen 10 prosentilla summat lähimpään täyteen euroon pyöristäen.


Lasikeraamisen teollisuuden palkat

Sopimuskausi 16.2.2005-30.9.2007


Vuonna 2006 palkkoja korotetaan 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus 1,9 prosenttia.

Lisät: Iltavuoro 0,99 € ja yövuoro 1,70 € tunnilta.
10 § 6. kohdan mukainen lauantailisä 1,08 €/h.

Ohjetuntipalkat

Palkkaryhmä Pkl I
€/h
Pkl II
€/h
1 7,73 7,64
2 7,93 7,85
3 8,27 8,19
4 8,79 8,64
5 9,33 9,18


Puhaltajien palkat

Pkl II
€/h
Nuorempi puhaltaja 9,94
Vanhempi puhaltaja 10,33
Puhaltajamestari 10,56


Nuorten työntekijöiden ohjetuntipalkat

Pkl I
€/h
Pkl II
€/h
Alle 17-vuotiaat 7,57 7,45
17-vuotiaat 7,61 7,48


Erikoistyöntekijöiden työkohtaiset palkat

Tvl Pkl I
€/h
Pkl II
€/h
1 8,34 8,23
2 8,73 8,60
3 10,15 10,01
4 11,28 11,11Vuosi 2005

Vuonna 2005 palkkoja korotetaan 1.3.2005 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.
Ohjepalkkoja korotetaan yleiskorotuksen määrällä suhteet säilyttäen.
Yleiskorotus 25 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 2,5 prosenttia.

Ohjetuntipalkat 1.3.2005

Palkkaryhmä Pkl I
€/h
Pkl II
€/h
1 7,59 7,50
2 7,78 7,70
3 8,12 8,04
4 8,63 8,48
5 9,16 9,01


Puhaltajien palkat 1.3.2005

Pkl II
€/h
Nuorempi puhaltaja 9,75
Vanhempi puhaltaja 10,14
Puhaltajamestari 10,36


Nuorten työntekijöiden ohjetuntipalkat 1.3.2005

Pkl I
€/h
Pkl II
€/h
Alle 17-vuotiaat 7,43 7,31
17-vuotiaat 7,47 7,34


Erikoistyöntekijöiden työkohtaiset palkat 1.3.2005

Tvl Pkl I
€/h
Pkl II
€/h
1 8,18 8,08
2 8,57 8,44
3 9,96 9,82
4 11,07 10,90


Vuoro-, ilta- ja yötyölisät 1.3.2005
iltavuorossa 0,96 €/h, yövuorossa 1,65 €/h

10 § 6 kohdan mukainen lauantailisä 1.3.2005 1,06 €/h.

VUOSI 2006

Vuonna 2006 palkkoja korotetaan 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.
Ohjepalkkoja korotetaan yleiskorotuksen määrällä suhteet säilyttäen.
Yleiskorotus on 1,9 prosenttia.

Ohjetuntipalkat 1.6.2006

Palkkaryhmä Pkl I
€/h
Pkl II
€/h
1 7,73 7,64
2 7,93 7,85
3 8,27 8,19
4 8,79 8,64
5 9,33 9,18


Puhaltajien palkat 1.6.2006

Pkl II
€/h
Nuorempi puhaltaja 9,94
Vanhempi puhaltaja 10,33
Puhaltajamestari 10,56


Nuorten työntekijöiden ohjetuntipalkat 1.6.2006

Pkl I
€/h
Pkl II
€/h
Alle 17-vuotiaat 7,57 7,45
17-vuotiaat 7,61 7,48


Erikoistyöntekijöiden työkohtaiset palkat 1.6.2006

Tvl Pkl I
€/h
Pkl II
€/h
1 8,34 8,23
2 8,73 8,60
3 10,15 10,01
4 11,28 11,11


Vuoro-, ilta- ja yötyölisät 1.6.2006
Laskenta samalla tavoin kuin vuonna 2005

10 § 6 kohdan mukainen lauantailisä 1.6.2006 1,08 €/h.

Palkankorotukset 1.3.2004

Paikkakuntakalleusluokka I II
1. palkkaryhmä 7,34 euroa/h 7,25 euroa/h
2. palkkaryhmä 7,52 euroa/h 7,44 euroa/h
3. palkkaryhmä 7,85 euroa/h 7,77 euroa/h
4. palkkaryhmä 8,34 euroa/h 8,20 euroa/h
5. palkkaryhmä 8,85 euroa/h 8,71 euroa/hNuoret työntekijät

Paikkakuntakalleusluokka I II
Alle 17-vuotiaat 7,18 euroa/h 7,06 euroa/h
17-vuotiaat 7,22 euroa/h 7,09 euroa/hPuhaltajien palkat

Paikkakuntakalleusluokka II
Nuorempi puhaltaja 9,43 euroa/h
Vanhempi puhaltaja 9,80 euroa/h
Puhaltajamestari 10,02 euroa/h


Vuoro-, ilta- ja yötyölisät: laskenta sama kuin vuonna 2003.

Nuorten työntekijäin palkat ovat alkupalkkoja työhön otettaessa. Nuoren työntekijän saavutettua tarpeellisen harjaantumisen tarkistetaan hänen tuntipalkkaansa hänen työtaitonsa ja työtehonsa kehittymistä vastaavasti. Alkupalkkoja voidaan käyttää korkeintaan kolmen kuukauden ajan.

Palkankorotukset 1.3.2003

Palkkoja korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2003 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta

Nuorille yleiskorotuksella, jonka suuruus on 28 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 2,7 prosenttia.

Paikkakuntakalleusluokka I II
1. palkkaryhmä 7,13 euroa/h 7,04 euroa/h
2. palkkaryhmä 7,31 euroa/h 7,23 euroa/h
3. palkkaryhmä 7,63 euroa/h 7,55 euroa/h
4. palkkaryhmä 8,11 euroa/h 7,97 euroa/h
5. palkkaryhmä 8,61 euroa/h 8,47 euroa/hNuoret työntekijät

Paikkakuntakalleusluokka I II
Alle 17-vuotiaat 6,97 euroa/h 6,85 euroa/h
17-vuotiaat 7,01 euroa/h 6,88 euroa/hPuhaltajien palkat

Paikkakuntakalleusluokka II
Nuorempi puhaltaja 9,17 euroa/h
Vanhempi puhaltaja 9,53 euroa/h
Puhaltajamestari 9,74 euroa/hErikoistyöntekijöiden työkohtaiset palkat

Työnvaativuusluokka I Pkl II Pkl
1 7,72 euroa/h 7,62 euroa/h
2 8,09 euroa/h 7,96 euroa/h
3 9,40 euroa/h 9,26 euroa/h
4 10,44 euroa/h 10,28 euroa/hVuorotyölisät:

iltavuoro 0,90 euroa/h
yövuoro 1,55 euroa/h,Keskeytymättömässä kolmivuorotyössä ns. "saunalisä" 1,01 euroa/h.