Metalliteollisuus/teknologiateollisuus 2005 2006 | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Metalliteollisuus/teknologiateollisuus 2005 2006

Vuosi 2010

Mikäli paikallisissa neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen palkankorotusten toteuttamisesta, maksetaan 1.10.2010 jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yhden prosentin (1) yleiskorotus ja puolen prosentin (0,5) suuruinen erä, joka kohdistetaan henkilökohtaisiin korotuksiin.

 

Sopimuskausi 16.2.2005—30.9.2007

Palkankorotukset 1.3.2005

- Yleiskorotus 24 senttiä/tunti tai 40,54 euroa/kuukausi, kuitenkin vähintään 2,0 prosenttia.
- Työpaikkakohtainen erä 3 senttiä/tunti tai 5,24 euroa/kuukausi.
- Työpaikkakohtainen erä käytetään paikallisesti sovittavalla tavalla ja sen käytössä tulee ottaa huomioon palkkarakenteen mukaisen palkkaporrastuksen toteutuminen sekä mahdollisten vinoutumien oikaisu.
- Ellei työpaikkakohtaisen erän käytöstä päästä 28.2.2005 mennessä sopimukseen, jaetaan se tasan työntekijöiden kesken.
- Työkohtaista tuntipalkkaa (taulukkopalkkaa) korotetaan 24 senttiä/tunti suhteet säilyttäen.

1.6.2006

- Yleiskorotus 1,6 prosenttia
- Työpaikkakohtainen erä on 0,3 prosenttia
- Työpaikkakohtainen erä käytetään kuten vuonna 2005 sekä ottaen huomioon liittojen antama ohjeistus. Ellei sen käytöstä 31.5.2006 mennessä muuta sovita, jaetaan korotus prosentuaalisena yleiskorotuksena 1.6.2006 alkaen
- Työkohtaista tuntipalkkaa (taulukkopalkka) korotetaan 1,9 prosenttia suhteet säilyttäen.

Erilliset lisät

Iltavuorolisä
- 98 senttiä 1.3.2005
- 100 senttiä 1.6.2006

Yövuorolisä
- 181 senttiä 1.3.2005
- 184 senttiä 1.6.2006

Keskeytymätön sekä jatkuva vuorotyö
- 181 senttiä 1.3.2005
- 184 senttiä 1.6.2006

Tilapäinen poikkeama työskentelyolosuhteissa
- 49 senttiä 1.3.2005
- 50 senttiä 1.6.2006

Poikkeuksellinen haitta tai hankaluus
- 37 senttiä 1.3.2005
- 38 senttiä 1.6.2006

Kaivoslisä
- 126 senttiä 1.3.2005
- 128 senttiä 1.6.2006

Henkilökohtainen palkanosuus  

Vähintään 3 prosenttia (nyt 2 %) ja enintään 20 prosenttia (nyt 17 %).
- Keskiarvo porrastusryhmittäin on 9—14 prosentin välillä (nyt on käytetty keskiarvoa 9,5 %).
- Henkilökohtaisen palkanosuuden uusi määritys on tehtävä viimeistään 1.10.2005 ja samalla tarkastetaan työpaikkakohtainen pätevyyden mittausjärjestelmä ja se käsitellään työntekijöiden edustajien kanssa
- Liitot suosittelevat, että monitaitoisuuden merkitystä lisätään, jos sitä ei ole työpaikan nykyisessä pätevyyden määritysjärjestelmässä riittävästi huomioitu.

Työkohtaiset palkat 2005

9-portainen järjestelmä

tvr pkl I pkl II
1 748 731
2 786 768
3 825 806
4 866 846
5 910 889
6 955 933
7 1003 980
8 1053 1029
9 1106 1080
     
3-portainen järjestelmä
tvr pkl I pkl II
I 748 731
II 866 846
III 1003 980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ammattitutkintopalkkio
Uutena avauksena metalliteollisuuteen sovittiin ammattitutkinnosta ja erikoisammattitutkinnosta maksettava palkkio (200 euroa ja 300 euroa). Tupo-sopimuksen myötä nousee ammattitutkintostipendi 330 euroon.

Vuosilomapalkka kuukausipalkkaisillaPalattiin vuosilomapalkan laskennassa vuosilomalain mukaiseen käytäntöön.

Luottamushenkilöiden kuukausikorvauksetLuottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun kuukausikorvaukset nousevat 1.3.2005 alkaen. Alin korvaus on 50 euroa kuukaudessa ja ylin 140 euroa.

TyösuojeluvaltuutettuTyösuojeluvaltuutetun työstä vapautuksen laskemisessa käytettäviä toimialakohtaisia kertomia muutetaan, jolloin niiden keskiarvo nousee.

SuojavaatteetMääräystä muutettiin niin, että työnantaja hankkii ja huoltaa kustannuksellaan kohtuulliseksi katsottavan määrän suojapukuja ja –käsineitä töissä, joissa omien tavanomaisten työvaatteiden kuluminen ja likaantuminen on tavanomaista suurempi.

Luottamusmies   Kansainväliseen konserniyhteistyöhön valitun henkilöstön edustajan ja varaedustajan irtisanomissuoja on työsopimuslain mukainen.

MatkatyömääräyksetPykälät kirjoitettiin kokonaan uudelleen. Keskeisiä muutoksia ovat mm:

Matkakustannukset- 10 km omavastuu (ei kesken työpäivän)
- kohta ”matkakustannukset eräissä tapauksissa” poistuu (20 km omavastuu)

Päiväraha- yli 40 km (ennen 55 km) varsinaiselta työpaikalta
- kokopäiväraha yli 10 tuntia (ennen 12)
- osapäiväraha yli 6 tuntia (ennen 8)
- päivärahat (verohallinnon ohje)

Matka-aika    - työntekijän on saatava työvuorokausittain riittävä lepoaika

Ateriakorvaus- kodin ja varsinaisen työpaikan etäisyys 10 km
- ei makseta saman yrityksen eri työpaikoilla, jos ruokailumahdollisuudet ovat vastaavia

Asunto- yli yhden kuukauden komennuksella majoitus yhden hengen huoneessa, jos mahdollista

Työ ulkomailla- päiväraha (verohallinnon ohje) ei vähennä asunnon osuutta

Paikallinen sopiminen- paikallinen sovellutus tehdään pääluottamusmiehen ja työnantajan välillä kirjallisesti, jos matkatöitä tehdään yrityksessä yleisemmin
Indeksiehto ja tarkastelulauseke tulevattupo-sopimuksen mukaisesti.

Muutosturva tulee tupo-sopimuksen mukaisesti ja toimintamalli valmistellaan liittojen välillä.

Työryhmät  Allekirjoituspöytäkirjaan sovitaan seuraavat työryhmät
- Työaikakysymykset
- Palkkarakenteen ylläpito (se mm. toteuttaa palkkarakenteen ylläpitopanostusta työpaikoilla sekä valmistelee ja sopii lisäohjeistuksesta, miten 1.6.2006 tuleva 0,3 prosentin paikallinen erä voidaan yrityksissä käyttää yrityskohtaista palkkapolitiikkaa ja paikallista sopimista edistävällä tavalla)
- Kehittämistyöryhmä (painopisteinä ovat tuottavuuden ja toimintaedellytysten parantaminen yhteistyössä, ammatillinen koulutus sekä työyhteisön toimintatavat ja työympäristö)
- Työpaikkakohtaiset kokeilut

Tasa-arvoLiitot pitävät tärkeänä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä työpaikoilla tasa-arvolain mukaisesti

Palkankorotukset 2004

 

1.3.2004

 

 

Yleiskorotus senttiä/tunti

17

Euroa/kk

29,68

Vähintään %

1,8 %

Yrityskohtainen erä

4 senttiä

Työpaikkakohtainen 4 sentin erä käytetään paikallisesti sovittavalla tavalla. Erän käytössä tulee ottaa huomioon palkkarakenteen mukaisen palkkaporrastuksen toteuttaminen sekä mahdollisten vinoutumien oikaisu huomioiden erityisesti työpaikan keskiarvon alle olevat ansiot. Ellei työpaikkakohtaisen erän käytöstä päästä 29.2.2004 mennessä sopimukseen, jaetaan korotus tasan työntekijöiden kesken.

Erilliset lisät 1.3.2004Tilapäinen poikkeama työskentelyolosuhteissa enintään 48 senttiä/t
Poikkeuksellinen haitta tai hankaluus vähintään 36 senttiä/t

Vuorotyö, ilta- ja yötyö:  iltavuoro 96 senttiä/t
yövuoro 177 senttiä/t
keskeytymätön sekä jatkuvan vuorotyön lisä 177 senttiä/t

Työkohtaiset tuntipalkat 1.3.2004Alinta taulukkopalkkaa korotetaan 17 sentillä vuonna 2004 portaat säilyttäen, mikä vahvistaa sopimusturvaa.
Töiden vaativuusryhmittely (TVR) 1.3.2004

TVR

kl 1

kl 2

 

 

 

1

724

707

2

760

742

3

798

779

4

838

818

5

880

859

6

924

902

7

970

947

8

1018

995

9

1069

1032

Karkea ryhmittely (KR) 1.3.2004

TVR

kl 1

kl 2

 

 

 

1

724

707

2

838

818

3

970

947

Palkankorotukset 2003

 

1.3.2003

 

 

Yleiskorotus senttiä/tunti

25

Euroa/kk

43,65

Vähintään %

2,6 %

Yrityskohtainen erä

 

Työpaikkakohtainen 4 sentin erä käytetään paikallisesti sovittavalla tavalla. Erän käytössä tulee ottaa huomioon palkkarakenteen mukaisen palkkaporrastuksen toteuttaminen sekä mahdollisten vinoutumien oikaisu huomioiden erityisesti työpaikan keskiarvon alle olevat ansiot. Ellei työpaikkakohtaisen erän käytöstä päästä 29.2.2004 mennessä sopimukseen, jaetaan korotus tasan työntekijöiden kesken.

Erilliset lisät 1.3.2003

Tilapäinen poikkeama työskentelyolosuhteissa enintään 47 senttiä/t
Poikkeuksellinen haitta tai hankaluus vähintään 35 senttiä/t

Vuorotyö, ilta- ja yötyö:

iltavuoro 94 senttiä/t
yövuoro 174 senttiä/t
keskeytymätön sekä jatkuvan vuorotyön lisä 174 senttiä/t

Työkohtaiset tuntipalkat 1.3.2003

Alinta taulukkopalkkaa korotetaan 25 sentillä vuonna 2003 ja 17 senttiä vuonna 2004 portaat säilyttäen, mikä vahvistaa sopimusturvaa.

Töiden vaativuusryhmittely (TVR) 1.3.2003

TVR

kl 1

kl 2

[
]

 

 

1

706

690

2

742

725

3

779

761

4

818

799

5

858

839

6

901

881

7

946

925

8

994

971

9

1044

1019

Karkea ryhmittely (KR) 1.3.2003

TVR

kl 1

kl 2

[
]

 

 

1

706

690

2

818

799

3

946

925