Muovi- ja kemiantuoteteollisuus | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Muovi- ja kemiantuoteteollisuus

Sopimuskausi 1.3.2014 - 30.11.2016

Palkantarkistukset ajalle 1.3.2014–30.6.2015 
Työntekijän henkilökohtaista palkkaa, mutta ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä, korotetaan 1.7.2014 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 12 senttiä tunnilta tai 20 euroa kuukaudessa. 

Osa-aikaiselle työntekijälle maksettavan korotuksen määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa. 

 TVL-palkat 1.7.2014 
Muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden työnvaativuusluokkapalkat 1.7.2014 alkaen 
Luokkapalkat 1.7.2014

TVL pisteet snt/h €/kk
sisääntulopalkka   976 1582
1 56–72 1028 1666
2 73–92 1108 1792
3 93–112 1193 1928
4 113–132 1284 2076
5 133–157 1385 2236
6 158- 1492 2408

Korotusten toteuttaminen yrityskohtaisissa palkkausjärjestelmissä 
Yrityskohtaisten palkkausjärjestelmien  mukaisia työnvaativuusluokkapalkkoja korotetaan 1.7.2014 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 10 senttiä tunnille alimpaan työnvaativuusluokkaan suhteet säilyttäen. 

Nuorten ohjetuntipalkat 1.7.2014 

Nuorten ohjetuntipalkat snt / h € / kk
15 v 826 1396
16 v 839 1417
17 v 847 1433

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvaukset 1.7.2014 

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvaukset koko sopimuskaudelle 
1.3.2014 - 30.11.2016

Työntekijöiden määrä Vapautus h/viikko Korvaus
– 20 1 74
21–40 5 74
41–70 8 97
71–100 11 106
101–175 15 126
176–220 18 134
221–320 27 145
321–420 30 167
421- kokonaan vapautettu 168


Palkantarkistukset ajalle 1.7.2015–30.6.2016 

Palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus 

Työntekijän henkilökohtaista palkkaa, mutta ilman palvelusaikalisää ja muita erillisiä lisiä, korotetaan 1.7.2015 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 %. 

Paikallinen sopiminen palkantarkistuksen ajankohdasta 
Yritys- tai työpaikkakohtaisesti voidaan sopia yleiskorotuksen maksuajankohdasta (aikaistamisesta tai myöhentämisestä) toisin. 
Palkankorotuksen ajankohdasta neuvotellaan ja sovitaan paikallisesti työnantajan ja pääluottamusmiehen kesken. Sopimus tehdään kirjallisesti. Ellei edellä mainittua sopimusta tehdä 31.5.2015 mennessä, toteutetaan korotus 1.7.2015 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien. Mikäli sovitaan korotuksen ajankohdan myöhentämisestä, tulee samalla sopia muutoksesta mahdollisesti aiheutuneen ansionmenetyksen korvaamisesta vastaavalla kertaluontoisella erällä. Erotus maksetaan viimeistään yleiskorotuksen 
toteuttamisajankohdasta. Mikäli yrityksissä tehdään yleiskorotuksen luonteisia palkankorotuksia työehtosopimuksen palkankorotuksista poikkeavina ajankohtina, voidaan ne sopia otettavaksi huomioon työehtosopimukseen perustuvia yleiskorotuksia toteutettaessa. Tällöin työntekijälle on ilmoitettava, että korotus pitää sisällään yleiskorotuksen. 

TVL-palkat 1.7.2015 
Muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden työnvaativuusluokkapalkat 1.7.2015 alkaen 

TVL pisteet snt/h €/kk
sisääntulopalkka   982 1587
1 56–72 1034 1676
2 73–92 1114 1803
3 93–112 1200 1939
4 113–132 1292 2089
5 133–157 1394 2249
6 158- 1500 2422


Korotusten toteuttaminen yrityskohtaisissa palkkausjärjestelmissä 
Yrityskohtaisten palkkausjärjestelmien  mukaisia työnvaativuusluokkapalkkoja korotetaan 1.7.2015 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 6 senttiä alimpaan työnvaativuusluokkaan suhteet säilyttäen.

Nuorten ohjetuntipalkat 1.7.2015 

 

Nuorten ohjetuntipalkat snt / h € / kk
15 v 829 1401
16 v 842 1423
17 v 850 1439


 Vuorolisät 1.7.2015 
Iltavuorolisä on 115 senttiä tunnilta ja yövuorolisä 215 senttiä tunnilta.  

 

Neuvottelutulos vuoden 2011 palkantarkistuksista

Palkankorotukset  2011

Kertakorvaus huhtikuu 2011

Ajalta 1.2.–30.4.2011 maksetaan kertakorvaus. Kertakorvaus maksetaan huhtikuun 2011 palkanmaksun yhteydessä.

Kertakorvaus maksetaan työntekijälle niiltä kalenterikuukausilta, joiden alussa työntekijän työsuhde on ollut voimassa ja jonka osalta työnantajalla on ollut palkanmaksuvelvollisuus seuraavasti:

Työsuhde alkanut 1.2.2011 tai sitä ennen 180 Euroa
Työsuhde alkanut viimeistään 1.3.2011 120 Euroa
Työsuhde alkanut viimeistään 1.4.2011   60 Euroa

Osa-aikaiselle työntekijälle maksettavan kertakorvauksen määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.

Kertakorvaus maksetaan myös päättyneiden työsuhteiden osalta edellä mainittuja periaatteita noudattaen.

Paikallisesti voidaan sopia toisin kertakorvauksen maksuajankohdasta ja kertakorvauksen maksamisen jaksottamisesta useampaan erään. Kertakorvaus tulee kuitenkin olla kokonaisuudessaan maksettu 30.6.2011 mennessä.
 

Yleiskorotus 1.5.2011

Palkkoja korotetaan 1.5.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 23 senttiä tunnilta tai 39 euroa kuukaudessa, kuitenkin vähintään 1,5 %.

Työnvaativuusluokkapalkat 1.5.2011

 

TVL
TVL-pisteet
snt/h
€/kk
tulop.
 
927
1501
1
58-72
976
1580
2
73-92
1052
1700
3
93-112
1132
1828
4
113-132
1219
1970
5
133-157
1314
2121
6
158-
1415
2284

Nuorten ohjetuntipalkat 1.5.2011

 

 
snt/h
€/kk
15 v
786
1328
16 v
798
1349
17 v
806
1363

Vuorolisät 1.5.2011

 

Iltavuorolisä
109 snt/h
Yövuorolisä
204 snt/h
Palvelusaikalisät 1.5.2011

 

Palvelusaika
Lisä/snt/h
Lisä €/kk
5-9 v
17
27
10-14 v
22
37
15-19 v
28
48
20-24 v
38
64
yli 25 v
47
80
Paikallinen erä 1.5.2011

Yritys- ja toimipaikkakohtaisesti on 1.5.2011 käytössä 0,8 % suuruinen paikallinen erä, jonka suuruus lasketaan työntekijöille huhtikuussa 2011 maksettujen palkkojen summasta (säännöllisen työajan ansio ilman erilisiä lisiä). Erä käytetään työntekijän pätevyyteen ja työsuoritukseen perustuvaan henkilökohtaiseen palkanosan kehittämiseen. Liitot laativat ohjeistuksen erän käytön periaatteista.

Paikallisen erän käytöstä neuvotellaan ja sovitaan paikallisesti työnantajan ja luottamusmiehen kesken.

Osapuolet laativat yhteisen ohjeistuksen paikallisen erän jakamiseen liittyen. Ohjeistus on neuvottelutuloksen liitteenä.

Liitot laativat yhteisen käytännön ohjeistuksen luottamusmiehille sekä yritysten johdolle yritys- ja toimipaikkakohtaisten ratkaisujen tekemiseksi ja erityisesti siitä, millä perustein erän jakamisesta paikallisesti sovitaan. Mikäli neuvotteluissa ei päästä paikalliseen sopimukseen 29.4.2011 mennessä, maksetaan se 0,8 % suuruisena yleiskorotuksena.

Erän suuruus todetaan yhteisesti ja luottamusmiehellä tai muulla työntekijöiden valitsemalla edustajalla on oikeus saada selvitys paikallisen erän kohdentamisesta. Selvityksestä tulee käydä ilmi korotuksen saaneiden työntekijöiden lukumäärä sekä heille jaetun paikallisen erän kokonaismäärä.
 
Korotusten toteuttaminen yrityskohtaisissa palkkausjärjestelmissä

Yrityskohtaisten palkkausjärjestelmien mukaisia työnvaativuusluokkapalkkoja korotetaan 1.5.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 2,3 %:n kustannusvaikutuksella paikallisesti sovittavalla tavalla.

Luottamusmiesten kuukausikorvaus 1.5.2011
 
Luottamusmiehen kuukausikorvaus on 1.5.2011 lukien:  

Työpaikan työntekijöiden lukumäärä euroa/kk
- 20 67
21-40 67
41-70 88
71-100 96
101-175 114
176-220 122
221-320 131
321-420 151
421-  152

Työsuojeluvaltuutetun vapautus työstä ja kuukausikorvaus

Työsuojeluvaltuutetun ajankäytön laskemisen osalta luovutaan toimialakohtaisten kertoimien / 1.4.1986 käyttämisestä.

Muutetaan työsuojeluvaltuutetun vapautusta työstä ja työsuojeluvaltuutetun palkkiota koskeva määräys kuulumaan 1.5.2011 lukien seuraavasti:

Työntekijöiden lkm Vapautus h/vko Korvaus/euroa/kk
alle 20 1 49
21-40 2 64
41-70 4 88
71-100 6 94
101-175 9 113
176-220 11 118
221-320 16 131
321-420 21  147
yli 420 kokonaan vapautettu 152


1.1.2012 lukien työsuojeluvaltuutetun vapautuksen määrää lisätään pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun vapautusten määrien erotuksen ½  osalla.

1.1.2013 lukien luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun työstä vapautuksen ja kuukausikorvausten määrät ovat samat.

Palkankorotukset 1.2.2012
 
Osapuolet neuvottelevat 30.11.2011 mennessä 1.2.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavista palkan- ja muiden rahamääräisten etuuksien tarkistuksista.

Mikäli 1.2.2012 toteutettavien palkantarkistusten osalta ei 30.11.2011 mennessä päästä yksimielisyyteen, voi kumpikin osapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään 31.3.2012. 
 

 


Palkat muovituoteteollisuudessa ja kemian tuoteteollisuudessa 1.5.2010
 
Yleiskorotus
 
Palkkoja korotetaan 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksu kauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on yhdeksän (9) senttiä tunnilta tai 15 euroa kuukaudessa, kuitenkin vähintään 0,6 %.
 
Paikallinen erä
 
Yritys- ja toimipaikkakohtaisesti on 1.5.2010 käytössä 0,3 % suuruinen paikallinen erä, jonka suuruus lasketaan työntekijöiden huhtikuun 2010 palkkojen summasta (säännöllisen työajan ansio ilman erilisiä lisiä). Erä käytetään työntekijän pätevyyteen ja työsuoritukseen perustuvaan henkilökohtaiseen palkanosaan. Erän käytöstä sovitaan paikallisesti työnantajan ja luottamusmiehen kesken. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, maksetaan erä 0,3 % suuruisena yleiskorotuksena.
 
Erän suuruus todetaan yhteisesti ja luottamusmiehellä tai muulla työntekijöiden edustajalla on oikeus saada selvitys paikallisen erän kohdentamisesta. Selvityksestä tulee käydä ilmi korotuksen saaneiden työntekijöiden lukumäärä sekä heille jaetun paikallisen erän kokonaismäärä.
 
TVL palkat
 
TVL tuntipalkkoja korotetaan 1.5.2010 lukien 14 senttiä alimpaan TVL–palkkaan suhteet säilyttäen. TVL-kuukausipalkkoja korotetaan 1.5.2010 lukien 24 € alimpaan suhteet säilyttäen.
 
Nuorten ohjetuntipalkat
 
Nuorten ohjetuntipalkkoja korotetaan yhdeksän (9) senttiä tunnissa ja 15 euroa kuukaudessa.

Korotusten toteuttaminen yrityskohtaisissa palkkausjärjestelmissä
Yrityskohtaisten palkkausjärjestelmien mukaisia työnvaativuusluokkapalkkoja korotetaan 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,9 %.

Palvelusaikalisä

Korotetaan 5 prosentilla.
 
Työnvaativuusluokkapalkat 1.5.2010 

 

TVL
TVL-pisteet
snt/h
€/kk
tulop.
 
894
1444
1
58-72
941
1520
2
73-92
1014
1639
3
93-112
1091
1762
4
113-132
1175
1899
5
133-157
1267
2045
6
158-
1364
2202
Nuorten ohjetuntipalkat 1.5.2010
 
 
snt/h
e/kk
15 v
768
1298
16 v
780
1319
17 v
788
1332
 
Vuorolisät 1.5.2010
 
Iltavuorolisä
107 snt/h
Yövuorolisä
200 snt/h
 
Palvelusaikalisät 1.5.2010 

 

Palvelusaika
Lisä/snt/h
Lisä €/kk
5-9 v
16
26
10-14 v
21
36
15-19 v
27
46
20-24 v
37
62
yli 25 v
45
77
Palkankorotukset 1.2.2011
 
Osapuolet neuvottelevat 30.11.2010 mennessä 1.2.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavista palkan- ja muiden rahamääräisten etuuksien tarkistuksista.
Mikäli 1.2.2011 toteutettavien palkantarkistusten osalta ei 30.11.2010 mennessä päästä yksimielisyyteen, voi kumpikin osapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään 31.3.2011.

Palkankorotukset 1.2.2012
 
Osapuolet neuvottelevat 30.11.2011 mennessä 1.2.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavista palkan- ja muiden rahamääräisten etuuksien tarkistuksista.

Mikäli 1.2.2012 toteutettavien palkantarkistusten osalta ei 30.11.2011 mennessä päästä yksimielisyyteen, voi kumpikin osapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään 31.3.2012.
 
 

Sopimuskausi 8.6.2007 - 31.1.2010

Kertakorvaus kesäkuu 2007
Kertakorvauksen suuruus on muovituoteteollisuudessa ja kemiantuoteteollisuudessa 240 euroa.

Palkankorotukset 1.10.2007

Yleiskorotus
Palkkoja korotetaan lähinnä 1.10.2007 alkavan palkanmaksukauden alusta alkaen 3,4 prosentilla.

1.10.2007 voimaantulevat luokkapalkat muodostetaan siten, että 30.9.2007 voimassaolevia työnvaativuusluokkapalkkoja korotetaan kummassakin kalleusluokassa 3,4 prosentilla ja kunkin vaativuusluokan uusi työnvaativuusluokkapalkka on kyseisten lukujen keskiarvoluku.

Yrityskohtaisten palkkausjärjestelmien mukaisia työnvaativuusluokkapalkkoja korotetaan lähinnä 1.10.2007 alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 3,4 prosentilla.

Nuorten ohjetuntipalkat
Nuorten ohjetuntipalkkoja korotetaan 3,4 prosentilla.


Palkankorotukset 1.9.2008

Yleiskorotus
Palkkoja korotetaan lähinnä 1.9.2008 alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,5 prosenttia.

Järjestelyvara
Yrityskohtaisesti on lisäksi käytössä 0,4 prosentin suuruinen erä, jonka käytöstä sovitaan paikallisesti 30.8.2008 mennessä. Jaettava rahamäärä todetaan yhteisesti. Erä käytetään työntekijän pätevyyteen ja työsuorikseen perustuvaan henkilökohtaiseen palkanosaan. Sen käytöstä sovitaan paikallisesti. Jos erän käytöstä ei päästä yksimielisyyteen jaetaan puolet siitä prosentuaalisena yleiskorotuksena ja puolet erästä jakaa työnantajan edellä mainittuja periaatteita noudattaen.

Vuorolisät
Iltavuorolisän suuruus on 103 senttiä ja yövuorolisän suuruus 192 senttiä tunnilta.

Työnvaativuusluokkapalkat
Työnvaativuusluokkapalkkoja korotetaan lähinnä 1.9.2008 alkavan palkanmaksukauden alusta 2,9 prosentilla.

Nuorten ohjetuntipalkat
Nuorten ohjetuntipalkkoja korotetaan 2,9 prosentilla.


Palkankorotukset 1.5.2009

Yleiskorotus
Palkkoja korotetaan sen lähinnä 1.5.2009 alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 25 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 2,4 prosenttia.

Järjestelyvara
Yrityskohtaisesti on lisäksi käytössä 0,4 prosentin suuruinen erä, jonka käytöstä sovitaan paikallisesti 30.4.2009 mennessä. Jaettava rahamäärä todetaan yhteisesti. Erä käytetään työntekijän pätevyyteen ja työsuoritukseen perustuvaan henkilökohtaiseen palkanosaan. Sen käytöstä sovitaan paikallisesti. Jos erän käytöstä ei päästä yksimielisyyteen jaetaan puolet siitä prosentuaalisena yleiskorotuksen ja puolet erästä jakaa työnantaja edellä mainittuja periaatteita noudattaen.

Jaettava rahamäärä todetaan yhteisesti. Luottamusmiehen on voitava paikallisesti varmistaa erän jakaminen.

Vuorolisät
Iltavuorolisän suuruus on 106 senttiä ja yövuorolisän suuruus 198 senttiä tunnilta.

Työnvaativuusluokkapalkat
Työnvaativuusluokkapalkkoja korotetaan lähinnä 1.5.2009 alkavan palkanmaksukauden alusta siten, että alinta luokkapalkkaa korotetaan 25 sentillä ja muita suhteet säilyttäen.

Nuorten ohjetuntipalkat
Nuorten ohjetuntipalkkoja korotetaan 2,8 prosentilla.

Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut

Luottamusmiehelle annettava viikoittainen vapaa-aika ja kuukausittainen korvaus 8.6.2007 alkaen:

 

 

 

- 20 1 tunti 61 €
21 - 40 5 tuntia 61 €
41 - 70 8 tuntia 81 €
71 - 100 11 tuntia 88 €
101 - 175 15 tuntia 105 €
176 - 220 18 tuntia 111 €
221 - 320 27 tuntia 120 €
321 - 420 30 tuntia 138 €
421 - kokonaan vapautettu 139


Työsuojeluvaltuutetun palkkiota koskeva taulukko 8.6.2007 alkaen:

 

 

 

 

Vapautusta työstä/tuntia viikossa korvaus/euroa
4 36 €
4 - 6 53 €
7 - 8 74 €
9 - 12 79 €
13 - 16 94 €
17 - 25 99 €
26 - 28 111 €
29 124 €
kokonaan vapautettu 125


Sopimuskausi 16.2.2005-30.9.2007

Vuonna 2006 palkkoja korotetaan 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus 1,6 prosenttia. Paikallinen järjestelyvara on 0,4 prosenttia, jonka käytöstä on sovittava 15.5.2006 mennessä. Ellei käytöstä päästä yksimielisyyteen, jaetaan puolet siitä prosentuaalisena yleiskorotuksena (tällöin yleiskorotukseksi siis muodostuu 1,8 prosenttia) ja puolet jakaa työnantaja em. periaatteita noudattaen. Jos erä jaetaan tasan kaikille, on yleiskorotus yhteensä 2 prosenttia (1,6 + 0,4 %).

Lisät: Iltavuorolisiä korotetaan 3 senttiä ja yövuorolisiä 5 senttiä tunnilta. Korotuksen jälkeen Kemian perusteollisuudessa ja muovituoteteollisuudessa ja kemian tuoteteollisuudessa iltavuorolisä on 100 ja yövuorolisä 186 senttiä tunnilta.

Voimassaolevia palvelusaikalisiä korotetaan 2 senttiä tunnilta.

 

 

 

 

Työnvaati-
pkl I
pkl II
vuusluokka
senttiä/h
€/kk
senttiä/h
€/kk
1
815
1 378
801
1 353
2
879
1 485
863
1 458
3
945
1 597
928
1 568
4
1 018
1 721
1 001
1 691
5
1 096
1 853
1 077
1 821
6
1 182
1 997
1 161
1 961


Sisääntulopalkka pkl I:ssä on 775 senttiä/h tai 1309 euroa/kk ja pkl II:ssa 761 senttiä/h tai 1286 euroa/kk.

 

 

Vuosi 2005

Vuonna 2005 palkkoja korotetaan 1.3.2005 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta

Yleiskorotus 24 senttiä tunnilta tai 41 euroa kuukaudelta, kuitenkin vähintään 2,4 prosenttia.

Ohjepalkkoja korotetaan yleiskorotuksen määrällä suhteet säilyttäen.

Työnvaativuusluokkapalkat 1.3.2005 alkaen

Muovituoteteollisuus ja kemian tuoteteollisuus

 

Työnvaati- vuusluokka pkl I
senttiä/h
€/kk pkl II
senttiä/h
€/kk
1 799 1351 785 1327
2 861 1456 846 1430
3 926 1565 910 1538
4 999 1688 981 1658
5 1075 1817 1056 1785
6 1158 1958 1138 1923

Sisääntulopalkka pkl I:ssä on 759 senttiä/h tai 1284 euroa/kk ja pkl II:ssa 746 senttiä/h tai 1260 euroa/kk.

Vuorotyölisät 1.3.2005

Vuorotyölisiä korotetaan 2 senttiä/h iltavuorossa ja 4 senttiä/h yövuorossa. Iltavuorolisä on korotuksen jälkeen muovituoteteollisuudessa ja kemian tuoteteollisuudessa 97 senttiä ja yövuorolisän 181 senttiä tunnilta.

Vuosi 2006

Vuonna 2006 palkkoja korotetaan 1.6.2006 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus 1,6 prosenttia. Paikallinen järjestelyvara on 0,4 prosenttia, jonka käytöstä on sovittava 15.5.2006 mennessä. Jos erän käytöstä ei päästä yhteisymmärrykseen, käytetään 0,2 prosenttia siitä yleiskorotukseen ja puolet erästä jakaa työnantaja.

Ohjepalkkoja korotetaan yleiskorotuksen määrällä suhteet säilyttäen.

Vuorolisät: Iltavuorolisiä korotetaan 3 senttiä ja yövuorolisiä 5 senttiä tunnilta.

Palvelusaikalisän kaikkiin portaisiin 2 senttiä.

Sopimuskausi 1.2.2003-31.3.2005

Palkat 1.3.2004 alkaen

Yleiskorotus

Palkkoja korotetaan muovi- ja kemian tuoteteollisuudessa sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 21 senttiä tunnilta tai 34 euroa kuukaudelta kuitenkin vähintään 2,1 %:lla.

Liittoerä

Todettiin, että tulopoliittisen sopimuksen mukainen liittoerä on suuruudeltaan 0,5 prosenttia.

Vuorolisät

Iltavuorolisiä korotetaan 1.3.2004 alkaen 2 senttiä tunnilta ja yövuorolisiä 4 penniä tunnilta.

Täysin työkykyisten, 18 vuotta täyttäneiden, työntekijöiden luokkapalkat ovat seuraavat:

 

 

 

  pkl I pkl II
 
Työnvaativuusluokka TVL-pisteet senttiä/h €/kk senttiä/h €/kk
 
Sisääntulopalkka 736 1244 723 1222
1 58-72 775 1310 761 1286
2 73-92 835 1411 820 1386
3 93-112 898 1518 882 1491
4 113-132 968 1636 951 1607
5 133-157 1042 1761 1024 1731
6 158 - 1123 1898 1103 1864

 


Alalla uudelle työntekijälle voidaan 6 kuukauden ajalta maksaa sisääntulopalkkaa.

Vuorotyötä tekevälle työntekijälle maksetaan vuorotyölisänä kultakin iltavuoron tunnilta 1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 95 senttiä ja kultakin yövuoron tunnilta 177 senttiä.

Nuorten (15-17 -vuotiaiden) ohjetuntipalkat 1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

Paikkakuntakalleusluokka I

 

 

 

  senttiä/h €/kk
 
15 v 654 1105
16 v 664 1122
17 v 672 1136

 


Paikkakuntakalleusluokka II

 

 

  senttiä/h €/kk

 

15 v 649 1097
16 v 659 1114
17 v 666 1126

 


Palkat 1.3.2003 alkaen

Täysin työkykyisten, 18 vuotta täyttäneiden, työntekijöiden luokkapalkat ovat seuraavat:

 

 

 

 

 

  pkl I pkl II
 
Työnvaativuusluokka TVL-pisteet senttiä/h €/kk senttiä/h €/kk
 
Sisääntulopalkka 716 1210 703 1188
1 58-72 753 1273 740 1251
2 73-92 812 1372 797 1347
3 93-112 874 1477 858 1450
4 113-132 941 1590 924 1562
5 133-157 1014 1714 996 1683
6 158- 1092 1845 1073 1813

 

 


Alalla uudelle työntekijälle voidaan 6 kuukauden ajalta maksaa sisääntulopalkkaa.

Palvelusaikalisä

Yrityskohtaisen yhtäjaksoisen palvelusajan perusteella työntekijälle maksetaan palkkausmuodosta riippumatta palvelusaikalisää osana henkilökohtaista palkkaa seuraavasti:

 

 

 

Palvelusaika Lisä senttiä/h €/kk
 
5-9 v 13 22
10-14 v 18 30
15-19 v 24 41
20-24 v 33 56
yli 25 v 41 69

 


Palvelusaikalisää ryhdytään maksamaan palvelusvuosien täyttymistä seuraavan palkanmaksukauden alusta.

Vuorotyötä tekevälle työntekijälle maksetaan vuorotyölisänä kultakin iltavuoron tunnilta 1.3.2003 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 93 senttiä ja kultakin yövuoron tunnilta 173 senttiä.

Ilta- ja yötyölisä.Jos työntekijän säännöllinen työaika ajoittuu siten, että työtä tehdään kello 16.00 ja 24.00 välisenä aikana sen olematta vuoro-, yli-, hätä- tai hälytysluontoista työtä, maksetaan em. kellomäärien välille sattuvilta työtunneilta iltavuorolisän suuruista iltatyölisää ja kello 00.00 ja 06.00 välille sattuvilta työtunneilta yövuorolisän suuruista yötyölisää.

Nuorten (15-17 -vuotiaiden) ohjetuntipalkat ovat 1.3.2003 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien:

Paikkakuntakalleusluokka I

 

 

 

  senttiä/h €/kk
 
15 v 633 1070
16 v 643 1087
17 v 651 1100

 


Paikkakuntakalleusluokka II

 

 

 

 

  senttiä/h €/kk
 
15 v 628 1061
16 v 638 1078
17 v 645 1090